Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolen er organisert i baser (1-3, 4-5 og 6-7) med ca 170 elever og i overkant 20 ansatte. Langset skole har fokus på vurdering for læring, tydelig klasseledelse og å skape gode relasjoner på alle plan. Skolen har et sterkt fokus på IKT og jobber mye digitalt i skolehverdagen. 

Trygghet, trivsel og positivt menneskesyn er en forutsetning for å utvikle gode faglig og sosial ferdigheter. Både elever og ansatte ved Langset skole har en plikt til å gjøre sitt ytterste for å få til et godt og utviklende læringsmiljø.

Visjon

”Et godt læringsmiljø basert på trygghet, trivsel og positivt menneskesyn.”

Ordensreglement

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven § 2-9 og reglement for elevene i grunnskolene i Eidsvoll, inkludert skolefritidsordningene. Reglementet er vedtatt i skolens samarbeidsutvalg.

Formål

Formålet med ordensreglementet er å legge forholdene til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner, elevenes læring, god orden og fremme elevenes helse. Reglementet skal bidra til å skape tillit, trygghet, trivsel og klare grenser for elevene. Det skal også bidra til å bevare skolens materielle og fysiske miljø. Reglementet skal informere elever og foreldre om elevenes rettigheter og plikter, skolens krav og reaksjonsmåter.

Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for elevene på Langset skole. Det gjelder på skolens område, opptreden på skoleveien (også buss/taxi), og ved turer og arrangementer i skolens regi. Skolens ordensreglement gjøres kjent for elevene og deres foresatte og drøftes i skolens rådsorganer hvert år. 

Regler om generell god orden og oppførsel

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 • Elevene har et medansvar for at miljøet på skolen er trygt og godt for alle. Elevene skal vise respekt og være vennlige og høflige. Ingen har lov til å plage andre. Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt for andre.
 • Alle har et ansvar for å skape et godt læringsmiljø og bidra til god arbeidsro i timene. Ingen skal forstyrre undervisningen med utidig prat eller uro.
 • Alle møter presis til timene og sørger for at bøker og skrivesaker er i orden til enhver tid.
 • Alle har ansvar for å ta vare på skolen og skolens materiell. Bøker skal ha varebind. Elever kan bli pålagt erstatningskrav for skader de har forvoldt.
 • Elevene skal holde god orden på skolens område, både ute og inne.
 • Det er ikke tillatt å forlate skolens område i skoletiden. Det kan gjøres unntak etter særskilt avtale.
 • Elevene skal som hovedregel være ute i pausene. Ved dårlig vær (regn,vind, sno eller temperatur under -10 grader) kan elever være i klasserommet med tilsyn av lærer. Teamledere/rektor tar den endelige avgjørelsen.
 • Bruk av sykkel, rullebrett, rulleskøyter eller lignende er ikke tillatt på skolens område.
 • Foresatte oppfordres til ikke å la elever sykle til og fra skolen før de har god trafikktrening. Syklene bør låses når de parkeres på skolens sykkelparkeringsområde. Elevene må bruke hjelm.
 • Lek og ballaktiviteter skal foregå på anviste områder.
 • Snøballkasting er bare tillatt på oppsatte mål.
 • Slikkerier og tyggegummi er ikke tillatt. Unntak gjøres for særskilte anledninger
 • Tobakk eller andre rusmidler er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon i skoletida. Unntak i særskilte tilfeller kan gjøres etter avtale med kontaktlærer/rektor.
 • Skolens datamaskiner og internettilganger skal i regelen bare brukes i undervisningen. Skolens nettvettregler skal følges.
 • Våpen eller gjenstander som kan benyttes til å skade andre eller skolens eiendom, er ikke tillatt medbrakt til skolen.
 • Fravær meldes skolen snarest mulig, og senest innen tre dager. Melding kan skje telefonisk, på e-mail eller i godkjent meldingsbok. Permisjonssøknader sendes skolen skriftlig.
Reaksjoner ved brudd på reglementet
 • Irettesettelse av kontaktlærer og/eller rektor
 • Samtale med hjemmet
 • Skriftlig melding til foresatte
 • Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi
 • Bortvisning fra skolen, jfr. Oppl-l- § 2-10
 • Pålegg om å utføre oppgaver for å rette opp skade
 • Beslaglegging på ulovlige/farlige gjenstander
 • Brudd på norsk lov vil bli politianmeldt
 • Ved beslagleggelse kan gjenstanden leveres tilbake til elev/foresatte etter skoletid

Elever skal ha anledning til å uttale seg muntlig før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner.

Rettigheter som er gitt, kan inndras dersom de misbrukes.

Erstatningsansvar

Skader på skolebygningene, inventar og materiell som skyldes brudd på ordensreglementet, skal erstattes. I følge lov om skadeerstatning §1-2.2 er foresatte erstatningspliktige for slik skade med inntil kr. 5 000,-.

Skoleelever er i følge vedtak i kommunestyret, sak 098/02, i utgangspunktet selv ansvarlig for egne klær og eiendeler som blir ødelagt eller mistet/stjålet på skolen. Kommunalt ansvar inntrer kun i tilfeller der skolens ansatte har handlet forsettlig eller uaktsomt. Kommunen har ikke objektivt ansvar for skader eller tap som påføres av andre elever.

Rettigheter og plikter for elever og foresatte
 • Alle barn har rett til å gå i grunnskolen.
 • Det er foresatte som har opplæringsansvaret, skolen bistår dem.
 • Det er foresatte som har hovedansvaret for oppdragelsen, skolen bistår dem.
 • Foresatte plikter å se til at barnet kommer på skolen til rett tid, utfører sitt arbeid og gjør sitt hjemmearbeid.
 • Foresatte kan be elever fri i inntil to uker pr. år. Foresatte tar seg av opplæringen i denne tida.
 • Alle elever skal ha en kontaktlærer som skal være et bindeledd mellom hjem og skole.
 • Ingen elever skal utsettes for fysisk eller psykisk krenkende behandling.

Læringsplakaten

Skolen skal:

 • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
 • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking
 • stimulere deres personlige utvikling og identitet i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
 • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
 • bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
 • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
 • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Pedagogisk plattform

Trygghet skapes gjennom

 • faste og felles rutiner
 • faste kjøreregler for hva som er akseptabel atferd
 • klar grensesetting (positive/negative)
 • tilsatte som gode voksenmodeller
 • gjensidig samarbeid mellom skole og hjem
 • gjennom formelle og uformelle samtaler
 • sosiale tiltak

Trivsel skapes gjennom

 • gode arbeidsvaner med vanlig arbeidsro
 • fortrolig omgangsform mellom elever og ansatte
 • felles aktiviteter på tvers av trinn
 • en innbydende og trivelig skole
 • stimulere til egenaktivitet og initiativ

Menneskeverd og positivt menneskesyn skapes gjennom

 • respekt for hverandres egenart
 • få god tro på egne evner og kvaliteter
 • åpenhet og toleranse for andre mennesker

Godt læringsmiljø skapes gjennom

 • samarbeid på tvers av trinn og trinn
 • kreativitet og utfordrende tenkning
 • å ta elevene med i planarbeid
 • se muligheter i problemstillinger
 • bruk av foreldre i faglig sammenheng
 • å tilrettelegge tiltak og aktiviteter ut fra den enkelte elevs forutsetning
 • ansvarlighet og ansvarliggjøring
 • faste samarbeidsteam av lærere og assistenter på det enkelte trinn
 • internskolering, kollegaveiledning og anledning til hospitering for de tilsatte

Kartlegging

Elevene på 1.-4. trinn gjennomfører nasjonale kartleggingsprøver i mars. Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp.

Elevene på 5. trinn gjennomfører nasjonale prøver i oktober. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Dette er ferdigheter som er viktig for læring i alle fag. 

I tillegg gjennomfører skolen lokal kartlegging på alle trinn.


Publisert: 26.01.2017 12:32:29
Sist endret: 26.01.2017 12:32