Innhold

Skolen er organisert i baser (1-3, 4-5 og 6-7) med ca 170 elever og i overkant 20 ansatte. Langset skole har fokus på vurdering for læring, tydelig klasseledelse og å skape gode relasjoner på alle plan. Skolen har et sterkt fokus på IKT og jobber mye digitalt i skolehverdagen. 

Trygghet, trivsel og positivt menneskesyn er en forutsetning for å utvikle gode faglig og sosial ferdigheter. Både elever og ansatte ved Langset skole har en plikt til å gjøre sitt ytterste for å få til et godt og utviklende læringsmiljø.

Visjon

”Et godt læringsmiljø basert på trygghet, trivsel og positivt menneskesyn.”

Ordensreglement Langset skole

Ordensreglement er gitt med hjemmel i opplæringslovens § 2-9 og gjelder for Langset skole, inkludert skolefritidsordningen, og gjelder fra 16.02.17.

I samsvar med forskriften utarbeider hver skole sine egne regler i sitt lokale ordensreglement som vedtas av skolens samarbeidsutvalg (SU) årlig. Skolens ordensreglementet er godkjent i SU 03.04.19.

 

§1 Formål

Formålet med ordensreglementet er å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner, god orden og fremme elevenes helse. Reglementet skal bidra til å skape tillit, trygghet, trivsel og klare grenser for elevene. Det skal også bidra til å bevare skolens materielle og fysiske miljø. Ordensreglementet skal informere elever og foreldre om elevenes rettigheter og plikter, skolens krav og reaksjonsmåter.

 

§2 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for elever på Langset skole. Det gjelder på skolens område, for opptreden på skoleveien (også buss/taxi), i skolens nærområde i den enkelte elevs skoletid og ved turer og arrangementer i skolens regi. Den enkelte skoles ordensreglement gjøres kjent for elevene og deres foresatte og drøftes i skolens rådsorganer hvert år.

 

§3 Innhold

Samværsregler
Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
- Alle har et medansvar for at miljøet på skolen er trygt og godt for alle.
- Alle skal vise respekt, være vennlige og høflige.
- Alle respekterer STOPP-regelen.
- Alle har ansvar for å ta vare på skolens eiendom.

Forbud mot mobbing, plaging, vold og trusler samt rasistisk propaganda og adferd, §9a-3
- Skolen har nulltoleranse for mobbing. Fysisk og psykisk mobbing skal ikke forekomme.
- Plaging av andre er ikke tillatt.
- Trusler og bruk av vold er ikke tillatt.
- Seksuell trakassering er ikke tillatt.
- Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt, herunder rasistiske utsagn eller handlinger.

Oppførsel i arbeidsøktene og på utflukter
- Alle har ansvar for å skape et godt læringsmiljø og bidra til arbeidsro i timene.
- Alle møter presis til timen.
- Ingen skal forstyrre undervisningen med utidig prat eller uro.
- Når elever beveger seg utenfor skolens område i skoletiden, skal elevene gå slik de voksne har
  bestemt.

 Oppholdssteder og oppførsel i pausene

- Det er ikke tillatt å forlate skolens område i skoletiden. Det kan gjøres unntak etter særskilt avtale.
- Elevene skal i hovedregel være ute i pausene. Ved veldig dårlig vær (regn, vind, sno eller
  temperaturer under -10 grader) vil det bli vurdert å la elevene være i klasserommet/basen.
  Rektor/avdelingsleder tar den endelige avgjørelsen på når dette er aktuelt.
- Lek og ballaktiviteter skal foregå på anviste områder.
- Bruk av sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter eller lignende er kun tillatt på angitte
  områder, og ved bruk av påkrevd sikkerhetsutstyr.
- Sykling til skolen er foreldrenes avgjørelse, men skolen anmoder om å følge Trygg trafikk sine
  anbefalinger med hensyn til dette.
- Aking skal foregå på anviste områder. Rattkjelke eller brett etc. med stålkant er ikke
  tillatt på skolens område. Etter avtale med lærer, kan annet tillates.
- Snøballkasting er bare tillatt på oppsatte mål.

Orden inne og ute
- Hold god orden i garderoben og i klasserommet.
- Med hensyn til skolens inneklima benyttes sokker eller innesko i alle skolens inneområder.
- Hold skolens uteområde rent og ryddig.
- Alle har ansvar for å ta vare på skolen og skolens materiell. Bøker skal ha bokbind. Elevene kan bli
  pålagt erstatningskrav for skader de har forvoldt. 
- Sykler skal parkeres på skolens sykkelparkeringsplasser.

Bussvettregler
- På skolebussen må alle ha vanlig god oppførsel og vise respekt.
- Alle må sitte rolig og ikke bruke flere seter.
- Alle skal ha setebeltet på under kjøring.
- Ingen kan nekte andre å sette seg på ledige seter, bortsett fra de setene som er reservert for
  1.trinn.
- Alle elever skal vise frem busskort eller betale ved påstigning.

Bruk av mobiltelefon
- Mobiltelefon er kun lov å bruke etter avtale med lærer, mobilen skal ellers være avskrudd.

Bruk av internett
- Skolens internettilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningssammenheng.
- Skolens nettvettregler skal til enhver tid følges.

Forbud mot våpen av alle slag
- Våpen eller gjenstander som kan benyttes til å skade andre eller skolens eiendom, er ikke tillatt
   medbragt til skolen.

Forbud mot røyking/rusmidler
- Tobakk eller andre rusmidler er ikke tillatt.

Forbud mot godteri
- Godteri og tyggegummi er ikke tillatt. Unntak gjøres for særskilte anledninger.

 

§4 Reaksjoner ved brudd på reglementet

- Den voksne som oppdager bruddet prater med eleven
- Kontaktlærer samtaler med eleven
-
Kontaktlærer samtaler med elev og foresatte
-
Skriftlig melding til foresatte ved brudd på reglementet
-
Bortvisning fra skolen, jfr. §2-10, for 1. – 7. årstrinn for enkelttimer eller resten av dagen
- Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi
-
Pålegg om å utføre oppgaver for å rette opp en skade
-
Beslaglegning  av ulovlige/farlige gjenstander
-
Et hvert brudd på norsk lov vil bli politianmeldt
-
Ved beslagleggelse kan gjenstanden tilbakeleveres eleven eller dennes foresatte etter skoletid
- Ulovlige gjenstander og/eller rusmidler overlates politiet
- Dersom elever bryter nettvettreglene, kan de avhengig av situasjonen, fratas retten til å bruke
  internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom. Ulovlige forhold vil bli anmeldt.
-
Bussjåføren følger med på det som foregår i bussen, og hvis noen bryter reglene snakker sjåføren til   
  dem.Eleven kan bli henvist til en plass foran i bussen. Fortsetter eleven å bryte reglene, kontaktes
  skolen som tar opp saken med foresatte. Ved hærverk vil foresatte kunne bli erstatningspliktig.  
  Eleven kan i siste instans eller ved svært alvorlige tilfeller bli fratatt busskortet og nektet adgang til
  bussen.

Ved avgjørelser etter dette reglementet skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:
Skolen plikter å påse at saken er så godt belyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

Før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner rettet mot en elev, skal eleven ha anledning til å uttale seg muntlig. Det vises til opplæringslovens §§ 2-9 og 3-7. Uttaleretten gjelder for alle typer refsingstiltak og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som fatter beslutningen om refsing.

Ved iverksetting av tiltak etter § 2 -10 overfor enkeltelever som har brutt reglementet, skal rektor fatte et enkeltvedtak.

Saksbehandlingen følger av forvaltningslovens regler. Eleven skal gis mulighet til å uttale seg, foresatte skal varsles før vedtak fattes, fvl. Kap. IV , § 16, 17,18, kap. V, § 23, 24, 25, 27 og kap. VI, §28 og 29. Det skal opplyses om klagerett og frister.

Reaksjoner på brudd som ikke framgår av den enkelte skoles ordensreglement, kan ikke iverksettes.

§5 Erstatningsansvar

I følge lov om skadeserstatning § 1-2, 2. ledd, er foresatte erstatningspliktige for skade som deres barn har forvoldt med inntil 5.000 kr.

Skoleelever er i følge vedtak i kommunestyret, sak 098/02, i utgangspunktet selv ansvarlig for egne klær og eiendeler som blir ødelagt eller mistet/stjålet på skolen. Kommunalt ansvar inntrer kun i tilfeller der skolens ansatte har handlet forsettlig eller uaktsomt. Kommunen har ikke objektivt ansvar som påføres av andre elever.

§6 Rettigheter og plikter for elever og foresatte
 • Alle barn har rett til å gå i grunnskolen.
 • Det er foresatte som har opplæringsansvaret, skolen bistår dem.
 • Det er foresatte som har hovedansvaret for oppdragelsen, skolen bistår dem.
 • Foresatte plikter å se til at barnet kommer på skolen til rett tid, utfører sitt arbeid og gjør sitt hjemmearbeid.
 • Foresatte kan be elever fri i inntil to uker pr. år. Foresatte tar seg av opplæringen i denne tida.
 • Alle elever skal ha en kontaktlærer som skal være et bindeledd mellom hjem og skole.
 • Ingen elever skal utsettes for fysisk eller psykisk krenkende behandling.

Læringsplakaten

Skolen skal:

 • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
 • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking
 • stimulere deres personlige utvikling og identitet i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
 • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
 • bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
 • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
 • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Pedagogisk plattform

Trygghet skapes gjennom
 • faste og felles rutiner
 • faste kjøreregler for hva som er akseptabel atferd
 • klar grensesetting (positive/negative)
 • tilsatte som gode voksenmodeller
 • gjensidig samarbeid mellom skole og hjem
 • gjennom formelle og uformelle samtaler
 • sosiale tiltak
Trivsel skapes gjennom
 • gode arbeidsvaner med vanlig arbeidsro
 • fortrolig omgangsform mellom elever og ansatte
 • felles aktiviteter på tvers av trinn
 • en innbydende og trivelig skole
 • stimulere til egenaktivitet og initiativ
Menneskeverd og positivt menneskesyn skapes gjennom
 • respekt for hverandres egenart
 • få god tro på egne evner og kvaliteter
 • åpenhet og toleranse for andre mennesker
Godt læringsmiljø skapes gjennom
 • samarbeid på tvers av trinn og trinn
 • kreativitet og utfordrende tenkning
 • å ta elevene med i planarbeid
 • se muligheter i problemstillinger
 • bruk av foreldre i faglig sammenheng
 • å tilrettelegge tiltak og aktiviteter ut fra den enkelte elevs forutsetning
 • ansvarlighet og ansvarliggjøring
 • faste samarbeidsteam av lærere og assistenter på det enkelte trinn
 • internskolering, kollegaveiledning og anledning til hospitering for de tilsatte

Kartlegging

Elevene på 1.-4. trinn gjennomfører nasjonale kartleggingsprøver i mars. Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp.

Elevene på 5. trinn gjennomfører nasjonale prøver i oktober. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Dette er ferdigheter som er viktig for læring i alle fag. 

I tillegg gjennomfører skolen lokal kartlegging på alle trinn.


Publisert: 26.01.2017 12:32:29
Sist endret: 26.01.2017 12:32