Innhold

Informasjon om Råholt skole

Råholt skole ble bygd i 1975. Den ble renovert og bygd ut i 1994.

Skolen består av et hovedbygg med tilbygg og to separate enheter som rommer både SFO og klasserom. Det er til sammen 19 klasserom og 8 grupperom på skolen. I tillegg har vi musikkrom, gymsal, kjøkken, sløydrom, bibliotek og datarom.

Personalavdeling består av et personalrom, en kontordel for administrasjonen og tre arbeidsrom for personalet.

Skolen har 420 elever og 59 ansatte.

Vi har stort og godt uteareal med lekeapparater, hinderbane, grusbane til idrett, kunstgressbane, skatepark og offroadbane for sykler.

I løpet av de neste to årene vil skolen bli fornyet og bygget ut, med plass til 580 elever.

Skolens visjon

"Et godt sted å være, et godt sted å lære"

  • Alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
  • Alle ansatte skal bidra til at vår skole skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Å arbeide med visjonen for øye, betyr at vi legger vekt på det som gir resultater i form av bedre læring, både faglig og personlig, og som gjør skolen til en lærende organisasjon.

Råholt skole kjennetegnes både ved gode faglige resultater, høy grad av trivsel og godt motiverte elever. Undervisningspersonalet holder gjennomgående et høyt faglig og profesjonelt nivå.

Skolens satsningsområder

Råholt skole arbeider kontinuerlig med hvordan vi skal tilrettelegge og gjennomføre en god opplæring som medvirker til å nå de målene, som til enhver tid er fastsatt. Vi har utarbeidet en strategiplan, som er en langsiktig plan på et målrettet arbeid i forhold til god undervisning med høyt læringsutbytte for elevene.

Skoleåret 2018-2019 er satsningsområdene:

Realfag

Skole og læringsmiljø

Mål:

  • Øke motivasjon og mestring hos elever
  • Øke læringsutbytte hos elever 

Ordensregler

Vi ønsker at alle skal trives. Derfor tar vi vare på hverandre og skolen vår.

Det gjør vi best ved å:

* Passe på at ingen blir skadet eller plaget, verken i friminuttene, i timene eller på skoleveien. Jfr. §9a, Elevenes skolemiljø, i Opplæringsloven

* Holde arbeidsro i timene / lekselesing og møte presis til timer og avtaler.

* Gjøre skolearbeid til avtalt tid.

* La ting som vi ikke har bruk for, være hjemme.

* La mobiltelefonen (inkl. smartklokke) være avslått i skoletida/SFO-tida og bare benyttes dersom  skolen har gitt tillatelse.

* Skolens internettilgang brukes i opplæringsformål.
   Skolen viser til Redd barnas nettvettregler.

* Bare kast snøball på anvist plass.

* La syklene stå parkert på anvist plass.

* Holde skolen ryddig.

* Ta vare på skolebøker, inventar og annet skoleutstyr.

* Oppføre oss pent og rolig på buss og i drosje til og fra skolen.

I skoletida skal du være på skolen.


Det er forbudt å bruke rusmidler eller tobakk på skolen.


Sykling: Elever på 1. 2. og 3. trinn bør ikke bruke sykkel til og fra skolen. Politi og Trygg Trafikk anbefaler bruk av hjelm.


Sanksjoner: Brudd på ordensreglene kan føre til irettesettelse, inndragning, utestenging, gjensitting, melding hjem, bortvisning og eventuell skadeserstatning/utbedring


Erstatningsansvar: Du har selv ansvar for gjenstander og utstyr du bringer med deg til skolen, Skolen er ikke erstatningsansvarlig for medbrakte gjenstander og utstyr som for eksempel mobiltelefon, elektronisk utstyr og sykler etc. som blir stjålet, ødelagt eller går i stykker (heller ikke der gjenstandene eller utstyret er overlatt til skolen for oppbevaring eller inndratt av skolen).


Alvorlige lovbrudd blir meldt til politiet.


Vedtatt i samarbeidsutvalget 20.09.2021.


Publisert: 02.12.2016 13:19:33
Sist endret: 20.10.2021 13:59