Innhold

Informasjon om Råholt skole

Råholt skole ble bygd i 1975, og senere renovert og bygd ut i 1994.

I august 2022 står nytt skolebygg (fase 1) klart med plass til ca.500 elever. I tilknytning til skolen ligger også en ny og stor stor idrettshall, samt aktivitetssal. Pr.d.d. har skolen 464 elever og 57 ansatte.

Klassetrinnene har egne avdelinger, og skolen rommer i dag spesialrom for kunst og håndverk og bibliotek, i tilegg til kantine og SFO. Vi har tilsammen 23 klasserom med tilhørende grupperom og/eller minglearealer. Inneværende skoleår benytter skoleadministrasjonen aktivitetsrommet i hallen (plan 3) som kontorer.

Når byggetrinn fase 2 står ferdig, er den eldste delen av skolebygget gjort om til spesialrom for musikk, naturfag, teknologi og design, mat og helse, auditorium og miljørom. Her vil du også finne kontor- og personalavdelingen for pedagoger, helsesykepleier, miljøterapeut og skoleadministrasjon.

Skolen har et stort og godt uteområde. Med ballbaner for basket, håndball og fotball, løpebane, lengdegrop, lekeapparater, bordtennisbord, BMX-bane og skatepark, ligger det godt til rette for lek og aktivitet i både skoletid og fritid.

 

Skolens visjon

"Et godt sted å være, et godt sted å lære"

  • Alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
  • Alle ansatte skal bidra til at vår skole skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Å arbeide med visjonen for øye, betyr at vi legger vekt på det som gir resultater i form av bedre læring, både faglig og personlig, og som gjør skolen til en lærende organisasjon.

Råholt skole kjennetegnes både ved gode faglige resultater, høy grad av trivsel og godt motiverte elever. Undervisningspersonalet holder gjennomgående et høyt faglig og profesjonelt nivå.

Skolens satsningsområder

Råholt skole arbeider kontinuerlig med hvordan vi skal tilrettelegge og gjennomføre en god opplæring som medvirker til å nå de målene, som til enhver tid er fastsatt. Vi har utarbeidet en strategiplan, som er en langsiktig plan på et målrettet arbeid i forhold til god undervisning med høyt læringsutbytte for elevene.

Skoleåret 2022-2023 er satsningsområdene:

 

Skole og læringsmiljø

Mål:

  • Øke motivasjon og mestring hos elever
  • Øke læringsutbytte hos elever 

Ordensregler

Vi ønsker at alle skal trives. Derfor tar vi vare på hverandre og skolen vår.

Det gjør vi best ved å:

* Passe på at ingen blir skadet eller plaget, verken i friminuttene, i timene eller på skoleveien. Jfr. §9a, Elevenes skolemiljø, i Opplæringsloven

* Holde arbeidsro i timene / lekselesing og møte presis til timer og avtaler.

* Gjøre skolearbeid til avtalt tid.

* La ting som vi ikke har bruk for, være hjemme.

* La mobiltelefonen (inkl. smartklokke) være avslått i skoletida/SFO-tida og bare benyttes dersom  skolen har gitt tillatelse.

* Skolens internettilgang brukes i opplæringsformål.
   Skolen viser til Redd barnas nettvettregler.

* Bare kast snøball på anvist plass.

* La syklene stå parkert på anvist plass.

* Holde skolen ryddig.

* Ta vare på skolebøker, inventar og annet skoleutstyr.

* Oppføre oss pent og rolig på buss og i drosje til og fra skolen.

I skoletida skal du være på skolen.


Det er forbudt å bruke rusmidler eller tobakk på skolen.


Sykling: Elever på 1. 2. og 3. trinn bør ikke bruke sykkel til og fra skolen. Politi og Trygg Trafikk anbefaler bruk av hjelm.


Sanksjoner: Brudd på ordensreglene kan føre til irettesettelse, inndragning, utestenging, gjensitting, melding hjem, bortvisning og eventuell skadeserstatning/utbedring


Erstatningsansvar: Du har selv ansvar for gjenstander og utstyr du bringer med deg til skolen, Skolen er ikke erstatningsansvarlig for medbrakte gjenstander og utstyr som for eksempel mobiltelefon, elektronisk utstyr og sykler etc. som blir stjålet, ødelagt eller går i stykker (heller ikke der gjenstandene eller utstyret er overlatt til skolen for oppbevaring eller inndratt av skolen).


Alvorlige lovbrudd blir meldt til politiet.


Vedtatt i samarbeidsutvalget 22.09.2022


Publisert: 02.12.2016 13:19:33
Sist endret: 27.04.2023 13:32