Innhold

Samarbeid hjem - skole

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt læringsmiljø. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Foreldre/foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid og sosiale miljø.

Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse.Videre skal hjemmet ha informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderinger som brukes. Hjemmet skal også informeres om hvordan skolen arbeider for å fremme et godt psykososialt miljø. Det må legges til rette for at foreldrene/de foresatte får nødvendige opplysninger for å kunne delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen.

Samarbeidet mellom hjem og skole ivaretas blant annet gjennom følgende råd og utvalg:

Foreldreportalen 

Foreldreportalen

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal jobbe for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Foreldrene velger representanter til FAU fra hver klasse.

Velkommen som foresatt ved Råholt skole. Alle foresatte som har barn i skole, er medlemmer av skolens foreldreråd.

FAU's styre 2021/22
Leder: Morten Paulsberg

morten@romerike-elektro.no

Nestleder: Fredrik L. Sørensen fredrikvs@gmail.com
Sekretær:  Kristine Hauglund kristinehauglund@gmail.com
Kasserer:  Tom Kristiansen tomkri6@online.no
Styremedlem: Roger Gjødingsæter rogergjo@hotmail.com
Styremedlem: Roger Skogen rogerskogen@hotmail.com
Styremedlem: André Neby andre_neby@yahoo.no
Foreldrekontakter 2021/22

Trinn

Navn:

 

E-post:

Telefon

1.

Linn K. Holter Andersen
Trude Iselin S. Bråten
Odd Roger Lundahl
Erika Furulund
Vidar Broks-Sjåstad
Øystein Nafstad
Cathrine Myromslien
Marit Berg Johnsen

1A 
1A
1B
1B
1C
1C
1D
1D

lkhandersen@gmail.com
trudeiselin91@hotmail.com
olundahl@gmail.com
efurulund@gmail.com
vibrosj@gmail.com
oysteinnafstad@gmail.com
cathrine_94@live.no
j_marit@hotmail.com

41034090
95232211
95058883
91338223
99012000
92058736
47318590
92027619

2.

Tommy Werner
Elisabeth Kristiansen
Morten Paulsberg
Kenneth Briskodden
Ole Knai
Amalia Bergerskogen

2A
2A
2B
2B
2C
2C 

tommywern@gmail.com
kristiansen.elisabeth@outlook.com
morten@romerike-elektro.no
kbriskod@hotmail.com
oleknai@hotmail.com
amalia.bergerskogen@gmail.com

99499090
97742301
99389921
92868394
91375969
41536159

3.

Mari Opsahl Bekkestuen
Cecilie Sørlie
Marcin Wroblewski
Silje Lie Skåtøy
Eva Östlund Hansen
Bjørg Helene Gustavsen
Lena Olsen Asanovic
Tone Tosterud 

3A
3A
3B
3B
3C
3C
3D
3D

mari.opsahl@hotmail.com
cecilie309@hotmail.com
marynarz582@wp.pl
silje_liten@hotmail.com
evaostlund80@hotmail.com
bjorggustavsen@hotmail.com
lena.olsen.asanovic@gmail.com
tonetosterud@yahoo.no

47339304
41677252
46251621
41274647
97761470
90141349
47386666
95251891

4.

Gro Bøygard
Vara: Dao Ringøy
Jan-Remi B. Brenden
Vara: Heidi Thomassen
Lene Cecilie Mjøs

4A
4A
4B
4B
4C 

gro.boygard@gmail.com
huynhdaooo@hotmail.com
jan-remi.brenden@live.no
heidi_t88@hotmail.com
herberta4@hotmail.com

41276741
99538839
99424041
41228593
47654446

5.

Kristoffer Steenssrud
Anita Werner
Guro Ottersbo
Anette Lystad
Monica Nilsen Leon
Carina Børresen

5A
5A
5B
5B
5C
5C

kristoffer.steensrud@afconsult.com
anitawerner85@gmail.com
gottersbo@gmail.com
lystadanette@gmail.com
monicnil@gmail.com
c-boerr@online.no

97091565
90774490
97410502
95766277
97989827
93046974

6.

Cathrine Hageberg-Floan
Kamilla Hammer
Vara: Monica N. Leon
Benedicte Søbakken
Vara: Elisabeth Demuru
Lisa Brown
Vara: Tonje Nilsen

6A
6B
6B
6C
6C
6D
6D

c_hageberg@hotmail.com
kamhammer77@gmail.com
monicnil@gmail.com
basobakken@live.no
donade@me.com
lisahelen86@hotmail.com
tone108801@outlook.com

90867199
99262219
97989827
94487342
91747593
40221776
46869986

7.

 Miriam H, Gjerdingen
Aina Langhelle Sørensen
Linda Lileng
Remi Frilseth
Monica F. Larsen

7A
7A
7B
7C
7C 

lille_my74@hotmail.com
aninalsorensen@gmail.com
l_lileng@hotmail.com
remi.frilseth@yahoo.no
hvidsten_monica@hotmail.com

48186268
93034851
95947350
92803504
99317208

Foreldrerådet FAU vedtekter

Vedtekter For Foreldrerådet Ved Råholt Skole

§ 1

Foreldrerådet utgjør alle foreldre / foresatte som har elever ved skolen. Foreldrerådet er foreldrenes øverste organ for samarbeid og samhandling med skolens ledelse og lærerne, for å oppnå skolens målsetting: ”-et godt sted å være – et godt sted å lære”. I denne sammenheng gir Foreldrerådet generell fullmakt til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) for å bidra til reel medvirkning fra foreldrene / foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

 

§ 2

Foreldrerådets årsmøte er øverste beslutningsorgan og er beslutningsdyktig så fremt møtet er lovlig innkalt. Beslutninger som krever votering, avgjøres av simpelt flertall. Årsmøtet gjennomføres før skoleslutt i juni hvert år. Innkalling sendes ut senest 4 uker før årsmøtet. Saker til behandling skal leveres styret senest 2 uker før årsmøtet. Innkommende saker skal  sendes ut  1 uke før.

Årsmøtets agenda; Godkjenning av innkalling og saksliste, regnskap, årsberetning,  valg av styreleder for neste skoleår, innkomne saker.

Årsmøtet vedtar handlingsplanen for FAU hvert år.

 

§ 3

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av foreldrekontakter fra hvert klassetrinn ved skolen. Før skoleslutt gjennomføres foreldremøter på alle klassetrinn og det søkes valgt en foreldrekontakt med en vara, i hver basisgruppe på trinnet. Alle foreldrekontakter er representanter i FAU. 1. trinnet velger foreldrekontakter på foreldremøtet under besøksdagene på våren. Dersom ingen melder seg til å stille som trinnkontakt må det foretas trekning. Dette gjøres av kontaktlærer. Kontaktlærer kontakter den som blir trukket før dette offentliggjøres for resten av trinnet. Hvis du allerede har ett verv ved skolen kan du ikke trekkes til flere verv, med mindre man samtykker til dette i forkant av trekningen.

 

§ 4

Så snart som mulig etter skolestart, innkalles det til styremøte, hvor styret konstituerer seg selv. De ulike vervene meldes til skolens administrasjon. Ettersom FAU består av foreldrekontakter som velges for ett og ett år, gjelder dette også for styreverv, med unntak av leder og nestleder.

 

§ 5

FAU avholder 4 møter i løpet av skoleåret, eller etter behov. Det skrives referater fra alle møter som distribueres til trinnkontaktene.

 

§ 6

FAU skal-

  • fremme fellesinteressene til foreldrene / foresatte.
  • medvirke til at foreldrene / foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

 

§ 7

FAU`s leder og nestleder møter i skolens Samarbeidsutvalg (SU), og representanter for FAU møter i Eidsvoll Kommunale Foreldreutvalg (EKFU).

 

§ 8

Taushetsplikten gjelder både for foreldre/foresatte som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter, og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester. FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, herunder elever, foresatte eller ansatte ved skolen.

 

§ 9

FAU/trinnkontaktene har påtatt seg følgende arrangementer ved skolen:

Kveldsravnvirksomheten

2.trinn: Lage og vedlikeholde skøytebane

3.trinn: ake kaker/skaffe gevinster til 17.mai

17. mai arrangementet ved skolen                 4. trinn

Dugnad BMXbanen og lavvoen                    5. trinn

TV-aksjonen                                                   6. trinn

Juleball                                                           7. trinn

Skoleavslutning for 7. trinn                           7. trinn

 

Inntektene fra alle fellesarrangementer tilfaller FAU`s kasse. Dette skal ikke være til hinder for å etablere egne trinnkasser til bruk for sosiale arrangementer på det enkelte trinn. Herunder Jule- og sommeravslutninger.

Vedtatt av årsmøtet tirsdag 8. juni 2004.

Endringer vedtatt på årsmøtet 28.5.2008, 24.5.2009, 30.5.2018

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Enkelte kommuner har også et kommunalt foreldreutvalg (KFU).

Rådene og utvalgenes rolle

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser. De skal løpende orienteres om forhold som har betydning for skolemiljøet, og skal på forespørsel få lagt fram dokumentasjon om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. De skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak.

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, det vil si at den enkelte elev skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Får en ansatt ved skolen kjennskap til eller mistanke om at en elev blir mobbet, diskriminert eller utsatt for vold eller rasisme, skal den ansatte snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Elever og foreldre har også plikt til å melde fra i slike saker.

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Ved eventuell erstatningssak må skolen dokumentere at de gjorde det de kunne for å stanse mobbingen.

Klage

Er du misfornøyd med samarbeidet med skolen, kan du ta dette opp med rektor. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen. 

Samarbeidspartnere

Nyttige nettsider

Aktuelle lover

Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

Opplæringsloven kap. 9A (Elevenes skolemiljø)

Opplæringsloven kap. 11 (Organ for brukermedvirkning i skolen)

Barneloven § 30 (Innholdet i foreldreansvaret)

Forskrift til opplæringsloven

Forvaltningsloven

 


Publisert: 16.03.2018 14:17:42
Sist endret: 21.04.2022 07:58