Innhold

Samarbeid hjem - skole

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt læringsmiljø. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Foreldre/foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid og sosiale miljø.

Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse.Videre skal hjemmet ha informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderinger som brukes. Hjemmet skal også informeres om hvordan skolen arbeider for å fremme et godt psykososialt miljø. Det må legges til rette for at foreldrene/de foresatte får nødvendige opplysninger for å kunne delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen.

Samarbeidet mellom hjem og skole ivaretas blant annet gjennom følgende råd og utvalg:

Foreldreportalen 

Foreldreportalen

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal jobbe for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Foreldrene velger representanter til FAU fra hver klasse.

Velkommen som foresatt ved Råholt skole. Alle foresatte som har barn i skole, er medlemmer av skolens foreldreråd.

FAU's styre 2019/20
Leder: Morten Paulsberg

morten@romerike-elektro.no

Nestleder: Fredrik L. Sørensen fredrikvs@gmail.com
Sekretær:  Kristine Hauglund kristinehauglund@gmail.com
Kasserer:  Tom Kristiansen tomkri6@online.no
Ekfu: Cecilie Sørlie cecilie309@hotmail.com
Ekfu: Roger Skogen rogerskogen@hotmail.com
Kveldsravnansvarlig: Veronica Brodshaug Ford veronicabrodshaug@gmail.com
Foreldrekontakter 2019/20

Trinn

Navn:

 

E-post:

Telefon

1

Kine Skårn Aadahl

Adeel Yousaf Khan

Vara: Finn Tore Kjuul

Vara: Line T. Hansen

Audun Vatle

Gunn Helen Husfloen

Mona Bakkehaug bull

Bjørg Helene Gustavsen

Lillian Bratli

Kamilla S. Lundgren

Vara: Lena O. Asanovic

Vara: Tone E. Tosterud

Tommy Kjelbergvik

Marte Mari Ø. Stokke

1A

1A

1A

1A

1B

1B

1C

1C

1D

1D

1D

1D

1E

1E

kine.skarn.aadahl@gmail.com

adeelyousafkhan@gmail.com

finn.tore@gmail.com

line.t.hansen1985@gmail.com

audun.vatle@gmail.com

gdalsrud@hotmail.com

mona@kbull.no

bjorggustavsen@hotmail.com

lillianbratli@gmail.com

kse_15@hotmail.com

lena.olsen.asanovic@gmail.com

tonetosterud@gmail.com

tommy.kjelbergvik@gmail.com

marte_oe@hotmail.com

92838780

45204000

95106177

99297222

95876476

97142655

91177163

90141349

40227679

41221119

47386666

95251891

91785174

90632704

2

Dao Huynh -Ringøy

Ragnhild Nordby Skogen

Knut Jørgen Otten

Martin Amundsen

Håkon Breen Vinge

Odd Roger Lundahl

2A

2A

2B

2B

2C

2C

huynhdaooo@hotmail.com

ragnhildnordby@hotmail.com

knutjotten@hotmail.com

kjerkevegen@gmail.com

hving@online.no

odd.roger.lundahl@eidsvoll.vgs.no

99538839

91357591

47306420

95301583

48018568

95058883

3

Carina Børresen

Therese L. Isaksen

Anita Werner

Tanja Bjerkaas

Madeleain G. Larsen

3A

3A

3A

3B

3B

c-boerr@online.no

isaksen118@gmail.com

anitawerner95@gmail.com

tanjabjerkaas@gmail.com

madeleain_89@hotmail.com

93046974

41433124

90774490

40450003

90609348

4

Rune Melstein

Tine M. B. Hartvigsen

Marius Midtlyng

Mona Hansen

Frode Strand

Kim Andre Wilberg

4A

4A

4B

4B

4C

4C

rune_melstein@outlook.com

ramjenta@hotmail.com

mmidtlyng@gmail.com

mona.hansen1309@gmail.com

frode.strand@gmail.com

wilbergkim@hotmail.com

90874731

41017318

41212129

40051806

95753008

47235041

5.

Edyta Zachara

Bjørn André Røsåsen

Mari-Ann Skriver

Gitte Renate Rønning

Camelia S. Steopan

Rita Aslesen Hvalbye

5A

5A

5B

5B

5C

5C

edyta@extemplo.no

b_rosasen@yahoo.no

svingeseth@yahoo.no

gitterenate@gmail.com

camelia2073@yahoo.com

ritahoh@gmail.com

45831152

91869239

45061473

92022398

46780546

47265151

6.

Heidi Thomassen Nilsen

Chatrine Hageberg

Thomas Hvale

Birgitte Helseth

Linda Marie Grøv

Kjell Jakobsen

6A

6A

6B

6B

6C

6C

heidi_t88@hotmail.com

c_hageberg@hotmail.com

hvale@romerike.com

birgitte.helseth@gmail.com

linda.m.grove@gmail.com

jakobsenkjell@icloud.com

41228593

90867199

94280949

99468372

98070845

41424379

7.

Gry-Hege Vikan Fjeld

Ingunn Holm

Tina Lyng Lindén

Mariann Lindås

7A

7A

7B

7B

ghfjeld@live.no

ingunnholm@gmail.com

tinalynglinden@gmail.com

lindaas2@online.no

97038389

93651089

91855979

90097228

ForeldrerådetFAU vedtekter

Vedtekter For Foreldrerådet Ved Råholt Skole

§ 1

Foreldrerådet utgjør alle foreldre / foresatte som har elever ved skolen. Foreldrerådet er foreldrenes øverste organ for samarbeid og samhandling med skolens ledelse og lærerne, for å oppnå skolens målsetting: ”-et godt sted å være – et godt sted å lære”. I denne sammenheng gir Foreldrerådet generell fullmakt til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) for å bidra til reel medvirkning fra foreldrene / foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

 

§ 2

Foreldrerådets årsmøte er øverste beslutningsorgan og er beslutningsdyktig så fremt møtet er lovlig innkalt. Beslutninger som krever votering, avgjøres av simpelt flertall. Årsmøtet gjennomføres før skoleslutt i juni hvert år. Innkalling sendes ut senest 4 uker før årsmøtet. Saker til behandling skal leveres styret senest 2 uker før årsmøtet. Innkommende saker skal  sendes ut  1 uke før.

Årsmøtets agenda; Godkjenning av innkalling og saksliste, regnskap, årsberetning,  valg av styreleder for neste skoleår, innkomne saker.

Årsmøtet vedtar handlingsplanen for FAU hvert år.

 

§ 3

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av foreldrekontakter fra hvert klassetrinn ved skolen. Før skoleslutt gjennomføres foreldremøter på alle klassetrinn og det søkes valgt en foreldrekontakt med en vara, i hver basisgruppe på trinnet. Alle foreldrekontakter er representanter i FAU. 1. trinnet velger foreldrekontakter på foreldremøtet under besøksdagene på våren. Dersom ingen melder seg til å stille som trinnkontakt må det foretas trekning. Dette gjøres av kontaktlærer. Kontaktlærer kontakter den som blir trukket før dette offentliggjøres for resten av trinnet. Hvis du allerede har ett verv ved skolen kan du ikke trekkes til flere verv, med mindre man samtykker til dette i forkant av trekningen.

 

§ 4

Så snart som mulig etter skolestart, innkalles det til styremøte, hvor styret konstituerer seg selv. De ulike vervene meldes til skolens administrasjon. Ettersom FAU består av foreldrekontakter som velges for ett og ett år, gjelder dette også for styreverv, med unntak av leder og nestleder.

 

§ 5

FAU avholder 4 møter i løpet av skoleåret, eller etter behov. Det skrives referater fra alle møter som distribueres til trinnkontaktene.

 

§ 6

FAU skal-

  • fremme fellesinteressene til foreldrene / foresatte.
  • medvirke til at foreldrene / foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

 

§ 7

FAU`s leder og nestleder møter i skolens Samarbeidsutvalg (SU), og representanter for FAU møter i Eidsvoll Kommunale Foreldreutvalg (EKFU).

 

§ 8

Taushetsplikten gjelder både for foreldre/foresatte som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter, og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester. FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, herunder elever, foresatte eller ansatte ved skolen.

 

§ 9

FAU/trinnkontaktene har påtatt seg følgende arrangementer ved skolen:

Kveldsravnvirksomheten

2.trinn: Lage og vedlikeholde skøytebane

3.trinn: ake kaker/skaffe gevinster til 17.mai

17. mai arrangementet ved skolen                 4. trinn

Dugnad BMXbanen og lavvoen                    5. trinn

TV-aksjonen                                                   6. trinn

Juleball                                                           7. trinn

Skoleavslutning for 7. trinn                           7. trinn

 

Inntektene fra alle fellesarrangementer tilfaller FAU`s kasse. Dette skal ikke være til hinder for å etablere egne trinnkasser til bruk for sosiale arrangementer på det enkelte trinn. Herunder Jule- og sommeravslutninger.

Vedtatt av årsmøtet tirsdag 8. juni 2004.

Endringer vedtatt på årsmøtet 28.5.2008, 24.5.2009, 30.5.2018

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Enkelte kommuner har også et kommunalt foreldreutvalg (KFU).

Rådene og utvalgenes rolle

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser. De skal løpende orienteres om forhold som har betydning for skolemiljøet, og skal på forespørsel få lagt fram dokumentasjon om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. De skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak.

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, det vil si at den enkelte elev skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Får en ansatt ved skolen kjennskap til eller mistanke om at en elev blir mobbet, diskriminert eller utsatt for vold eller rasisme, skal den ansatte snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Elever og foreldre har også plikt til å melde fra i slike saker.

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Ved eventuell erstatningssak må skolen dokumentere at de gjorde det de kunne for å stanse mobbingen.

Klage

Er du misfornøyd med samarbeidet med skolen, kan du ta dette opp med rektor. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen. 

Samarbeidspartnere

Nyttige nettsider

Aktuelle lover

Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

Opplæringsloven kap. 9A (Elevenes skolemiljø)

Opplæringsloven kap. 11 (Organ for brukermedvirkning i skolen)

Barneloven § 30 (Innholdet i foreldreansvaret)

Forskrift til opplæringsloven

Forvaltningsloven

 


Publisert: 16.03.2018 14:17:42
Sist endret: 16.03.2018 14:17