Innhold

Permisjon fra undervisning

Søknad om permisjon sendes skolen. Søknaden behandles etter kommunale retningslinjer som er forankret i Opplæringsloven.

Følgende gir mulighet til å søke permisjon:

  • Det kan gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Eleven har ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig.
  • Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. 

Skolen har anledning til å innvilge fri inntil 2 uker dersom dette er forsvarlig. Permisjon utover to uker innebærer at eleven skrives ut av skolen. Hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet og må yte nødvendig støtte til dette.  Eleven skrives inn igjen på skolen etter endt permisjon.

Skjema

Søknad om permisjon fra undervisning

Fraværsrutiner

Kontaklærer kan gi fri inntil 3 dager. Søknad om fri utover 3 dager, sendes skriftlig til skolen. 

Ved fravær som ikke er planlagt (sykdom), ber vi om at det sendes melding til kontaktlærer via Visma. Skolen etterlyser elever som ikke har møtt. Visma-telefonnummer til kontaktlærer står oppført under ansatte

Registrering av fravær

Alt dagsfravær og timefravær registreres fortløpende i Visma. Udokumentert fravær, samt forsentkomming, blir registrert som ugyldig.


Publisert: 02.12.2016 14:28:30
Sist endret: 14.09.2021 11:55