Innhold

Permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon sendes til skolen som vurderer om det er forsvarlig å innvilge søknaden. Søknaden behandles etter kommunale retningslinjer som er forankret i Opplæringsloven.

To tilfeller gir mulighet til å søke permisjon:

  • Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig.
  • Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring i permisjonstiden av foreldrene dine.

For permisjoner som ikke gjelder religiøs helligdag, er det ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er likevel en fordel om foreldrene og skolen avtaler og lager en plan for slik opplæring.

Skolen kan ikke gi permisjon for mer enn to uker om gangen. Har du behov for lengre permisjon enn to uker, vil du miste retten til skoleplass og skrives ut av skolen. Foreldrene dine bør gjøre en avtale med skolen om at de påtar seg opplæringsansvaret. Du må skrives inn på skolen igjen når du kommer tilbake fra permisjon, og kan da risikere å måtte bytte til en annen skole med ledig plass.

Fraværsrutiner ved Vilberg skole

Kontaklærer kan gi fri 1 dag. Søknad om fri utover 1 dag sendes skriftlig til rektor i meldingsbok, pr. brev eller på e-post: vilberg.skole@eidsvoll.kommune.no

Ved fravær som ikke er planlagt (sykdom) ønsker vi at det ringes skolen på morgenen de dagene eleven er borte. Vi gjør dette for å være trygge på at elevene er der de skal være.

Telefon til sentralbord er 66 10 72 50. Telefonnummer til lærerkontorene står oppført i skolekatalogen eller på oversikten over ansatte ved Vilberg skole

Registrering av fravær

Alt skolefravær blir fortløpende registrert i elevtregisteret. Dette gjelder både dagsfravær og timefravær. Udokumentert fravær (melding til skolen) blir registrert som ugyldig. Kommer man for sent blir dette også registrert. 


Publisert: 09.12.2016 14:03:53
Sist endret: 09.12.2016 14:16