Innhold

Om prøvene

Vilberg skole gjennomfører flere ulike kartleggingsprøver i løpet av elevenes skolegang. Noen av kartleggingsprøvene er utarbeidet av utdanningsdirektoratet og er obligatoriske. Vi gjennomfører også prøver utviklet av utdanningsdirektoratet som ikke er obligatoriske, men som gir oss god innsikt i elevenes ståsted og faglige utvikling.

Målet med kartleggingsprøvene er å gi læreren, og foresatte, en grundig tilbakemelding på elevens ståsted slik at vi lettere kan tilpasse undervisningen og følge opp elevens videre utvikling.

Nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på individ, skole- og skoleeiernivå.

Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn.

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver.

Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om skolen, kommunen og elevene.

Hvordan brukes nasjonale prøver?
  • Lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.
  • Kommuner og skoler skal brukes resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.
  • Forskere kan søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning. 
Hvordan blir prøvene laget?

Fagmiljøer ved høgskoler, universiteter og nasjonale sentere utvikler prøvene i samarbeid med lærere og fagpersoner i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for at prøvene blir utviklet i samsvar med kvalitetskravene i rammeverk for nasjonale prøver og at de blir tilstrekkelig kvalitetssikret.

Du kan lese mer om nasjonale prøver på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider

Kartleggingsprøver

På våren gjennomføres obligatoriske kartleggingsprøver i lesing for 1., 2. og 3. trinn og regning for 2. trinn. Kartleggingsprøvene er i regi av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres på skolen.

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. De fleste elevene vil få til de fleste oppgavene, og mange vil oppleve prøven som lett. Prøven gir altså ikke informasjon om elever med gode ferdigheter.

Du kan lese mer om kartleggingsprøver på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider


Publisert: 09.12.2016 12:58:58
Sist endret: 09.12.2016 13:10