Innhold

Ordensreglement ved Vilberg skole

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven § 2-9 og forskrift gitt av Eidsvoll kommune med hjemmel i opplæringslovens § 2-9. Det er gjort gjeldende fra 12.10.16 og er vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 12.10.16

Siste revisjon: 12.10.16

§ 1. Formål

Formålet med ordensreglementet er å legge forholdene til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner, læring, god orden og elevenes helse. Reglementet skal bidra til å skape tillit, trygghet, trivsel og klare grenser for elevene. Det skal også bidra til å bevare skolens materielle og fysiske miljø. Reglementet skal informere elever og foreldre om elevenes rettigheter og plikter, skolens krav og reaksjonsmåter.

§ 2. Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for elevene på Vilberg skole. Skolen har klare forventninger, utarbeidet gjennom programmet PALS. Programmet er utarbeidet av atferds senteret.. Elevene lærer og øver på sosial atferd på ulike arenaer på skolen. Skolen har utarbeidet forventninger til atferd i klasserom, på gangen, i garderoben, i busskø, lek og spill i pauser etc. Lærere og elever øver på de ulike områdene gjennom hele skoleåret. Forventningene er skriftliggjort og henger synlig for elevene på de ulike arenaene på skolen. Det blir informert om PALS på foreldremøter og på uke brev. Ordensreglementet gjelder på skolens område, opptreden på skoleveien, i skolens nærområde i skoletida og ved turer og arrangementer i skolens regi. Skolens ordensreglement gjøres kjent for elevene og deres foresatte og drøftes i skolens rådsorganer hvert år.

§ 3. Innhold

Samværsregler

 • Alle skal være snille og snakke hyggelig til hverandre.
 • Følge PALS forventninger.
 • Vi skal oppmuntre hverandre og passe på at alle har det bra.
 • Vi har et felles ansvar for å ta vare på skolens eiendom.
 • Ved spill og lek må vi avtale regler, følge disse og bruke STOPP regelen.
 • Vis respekt for andre på skoleveien.
 • Trafikkreglene skal følges.

Oppførsel i arbeidsøktene

 • Vis hensyn og respekt for andre.
 • Følge Pals forventninger.
 • Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.
 • Følg anvisningene som gis i forbindelse med prøver.

Orden inne og ute

 • Hold god orden på gangene og i klasserommene.
 • Følge PALS forventninger.
 • Hold skolens uteområde rent og ryddig.
 • Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.
 • Sett bokbind på skolens bøker.
 • Når elevgrupper beveger seg utenfor skolens område i skoletida, skal elevene gå slik de voksne har bestemt. Når en elevgruppe er på hovedvei, skal vanligvis en voksen gå/sykle først og en annen voksen gå/sykle sist.
 • Sykler skal parkeres på skolens sykkelparkeringsplass og sykling i skolegården skal kun foregå som organisert aktivitet styrt av ansatt.

Bussvettregler for grunnskolen i Eidsvoll

 • På skolebussen må alle ha vanlig god oppførsel
 • Alle må sitte rolig og ikke bruke flere seter.
 • Elevene må bruke setebelte.
 • Ingen kan nekte andre å sette seg på ledige plasser, bortsett fra de som er reservert for 1. trinn.
 •  Midtgangen skal være fri for skolesekker og vesker
 • Alle elever skal vise fram busskortet ved påstigning

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

 • Mobiltelefon og annet utstyr som kommuniserer samles inn på morgenen og leveres ut ved skoleslutt. Mobil kan benyttes etter avtale med ansatt.
 • Elektronisk utstyr som ikke kommuniserer medbringes til skolen etter avtale med ansatt.

Bruk av Internett

 • Skolens internettilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed.
 • Skolens nettvettregler skal følges.

Forbud mot våpen av alle slag

 • På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, når det ikke framstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til lovlige formål.

Forbud mot røyking og rusmidler

 • Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område eller arrangement i skolens regi.

Forbud mot godteri

 • Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke godterier og tyggegummi på skolens område eller arrangement i skolens regi. Unntak fra denne regelen kan gjøres av kontaktlærere ved spesielle arrangementer.

Oppholdssteder og oppførsel i pausene

 • Elevene skal som hovedregel være ute i pausene.
 • Hvis det er kaldere enn – 15 grader C, er skolen åpen fra senest kl. 08.00 om morgenen. De elevene som velger å gå inn før det ringer, går til sitt baserom.
 • Det er ikke tillatt å gå utenfor skolens område hvis ikke dette er en del av undervisningen eller opplegget på SFO.
 • Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn og skal ikke forekomme.

Forbud mot mobbing, plaging, vold og trusler samt rasistisk propaganda og atferd

 • Fysisk og psykisk mobbing skal ikke forekomme. Skolen har nulltoleranse mot mobbing.
 • Plaging av andre, bruk av vold og trusler er ikke tillatt.
 • Seksuell trakassering er ikke tillatt.
 • Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt.
 • Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.
§ 4. Konsekvenser og reaksjoner ved brudd på reglementer
 • Kontaktlærer samtaler med eleven.
 • Kontaktlærer samtaler med elev og foresatte.
 • Skriftlig melding til foresatte ved brudd på reglementet.
 • Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi vurderes i hht. Situasjonen.
 • Dersom elevene bryter regelen for bruk av mobiltelefon eller elektronisk utstyr, skal telefonen eller utstyret beslaglegges og leveres til kontoret. Eleven henter telefonen eller utstyret på kontoret ved skoleslutt.
 • Skolen kan beslaglegge rusmidlene eller tobakken. Tobakk og alkohol overlates elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler overlates politiet.
 • Gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres til foresatte.
 • Dersom elever bryter nettvettreglene, kan de avhengig av situasjonen, fratas retten til å bruke Internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom. Ulovlige forhold vil bli anmeldt.
 • Bussjåføren følger med på det som foregår i bussen, og hvis noen bryter reglene snakker sjåføren til dem.
 • Eleven kan bli henvist til en plass foran i bussen.
 • Fortsetter eleven å bryte reglene, kontaktes skolen som tar opp saken med foresatte.
 • Eleven kan i siste instans eller ved svært alvorlige tilfeller bli fratatt busskortet og nektet adgang til bussen.

 

 • Rektor kan bortvise elever fra skolen jfr. § 2-10 i opplæringsloven for enkelttimer eller resten av dagen.
 • Et hvert lovbrudd vil bli vurdert politianmeldt
 • Ved avgjørelser etter dette reglement skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

Skolen plikter å påse at saken er så godt belyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.

Avgjørelsen bør begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men avgjørelser av særlig betydning bør begrunnes skriftlig.

Ved iverksetting av tiltak etter § 2 -10 overfor enkeltelever som har brutt reglementet, skal rektor fatte et enkeltvedtak.

Saksbehandlingen følger av forvaltningslovens regler. Eleven skal gis mulighet for å uttale seg. Foresatte skal varsles før vedtak. Det vises til fvl. Kap. IV §§ 16, 17, 18, kap. V §§ 23,24,25,27 og kap. VI §§ 28 og 29. Det skal i enkeltvedtakssaker opplyses om klagerett og frister.

Reaksjoner på brudd som ikke framgår av skolens ordensreglement, kan ikke iverksettes.

§ 5. Erstatningsansvar

I følge lov om skadeserstatning § 1-2, 2. ledd, er foresatte erstatningspliktige for skade som deres barn har forvoldt med inntil 5.000 kr. Skoleelever er i følge vedtak i kommunestyret, sak 098/02, i utgangspunktet selv ansvarlig for egne klær og eiendeler som blir ødelagt eller mistet/stjålet på skolen. Kommunalt ansvar inntrer kun i tilfeller der skolens ansatte har handlet forsettlig eller uaktsomt. Kommunen har ikke objektivt ansvar som påføres av andre elever.

§ 6. Rettigheter og plikter for elever og foresatte
 • Alle barn har rett til å gå i grunnskolen.
 • Det er foresatte som har opplæringsansvaret, skolen bistår dem.
 • Det er foresatte som har hovedansvaret for oppdragelsen, skolen bistår dem.
 • Foresatte plikter å se til at barnet kommer på skolen til rett tid, utfører sitt arbeid og gjør sitt hjemmearbeid.
 • Foresatte kan be elever fri i inntil to uker pr. år. Foresatte tar seg av opplæringen i denne tida.
 • Alle elever skal ha en kontaktlærer som skal være et bindeledd mellom hjem og skole.
 • Ingen elever skal utsettes for fysisk eller psykisk krenkende behandling.

 

Eidsvoll 13.10.16


Publisert: 09.12.2016 14:37:07
Sist endret: 09.12.2016 14:42