Innhold

Læreplanverket K06

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble tatt i bruk høsten 2020 og er det som ligger til grunn og skal styre opplæringen i norske skoler. Læreplanverket er en forskrift til opplæringsloven og består av overordnet del, læreplaner for det enkelte fag og fag- og timefordeling i skolen.

Du kan lese mer om læreplanverket og søke i de ulike fagene på Utdanningsdirektoratets nettsider

Læringsplakaten

Vilberg skole har et læringsmiljø der alle utvikler seg, trives og tar ansvar.

Læringsplakaten

Skolen skal:

 • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
 • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking
 • stimulere deres personlige utvikling og identitet i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
 • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
 • bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
 • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
 • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Vurdering for læring

Skoleåret 14/ 15 gjennomførte Eidsvoll kommune prosjektet vurdering for læring. Prosjektet besto av kurs og lokal veiledning, samt utviklingsarbeid på de ulike skolene. Målet med prosjektet var å styrke elevenes læring ved å innføre en tydligere vurderingspraksis. Eleven skal vite hva som er læringsmålet og hva som skal til får å nå det. Eleven skal også få veiledning underveis og øves i å vurdere sin egen utvikling og sitt eget arbeid. 

Vilberg skole har utviklet et heftet som beskriver mål og innhold i vår egen vurderingspraksis. Dette heftet kan du lese i her

Trivselsprogrammet

Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskoler hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i friminuttene. 

Vilberg skole har brukt trivselsprogrammet siden 2011, og er svært fornøyd med det. Programmet er en del av skolens arbeid for å forebygge mobbing og fremme aktivitet i skolegården.

Trivselsprogrammets mål
 • fremme økt og mer variert lek og aktivitet i langfriminuttene
 • legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
 • redusere konflikter blant elever
 • fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt 

 

Du kan lese mer om trivselsprogrammet på trivselslederenes hjemmeside.

Læringsmiljøprosjektet

Vilberg skole vil fra i høst (2016) delta på Læringsmiljøprosjektet sammen med Dal skole, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og skoleeier, Eidsvoll kommune. Prosjektet ledes av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og har som mål å redusere mobbingen i skolen. Senteret består av fagfolk med lang erfaring fra skoleforskning og skoleutvikling.

Prosjektet går over to år og innebærer kursing og veiledning fra Læringsmiljøsenteret. Oppfølgingen retter seg mot assistenter, lærere, rektorer og PPT, samt skoleeier. Intensjonen er å heve kunnskapsnivået og etablere en felles praksis i hele virksomheten. Prosjektet legger stor vekt på skole-hjem samarbeidet og vil følgelig også involvere hjemmene.

Læringsmiljøprosjektet startet i 2013 og kan vise til gode resultater. Statistikken viser at mobbetallene har gått ned ved skoler hvor prosjektet har blitt gjennomført. Det er derfor med stor spenning og motivasjon vi setter i gang med dette i høst.

Du kan lese mer om Læringsmiljøprosjektet på Læringsmiljøsenteret sine hjemmesider. 

Du kan også søke råd og informasjon om mobbeproblematikk på Utdanningsdirektoratet sin side nullmobbing.no

nullmobbing.no

Handlingsplan mot mobbing

Her kan du lese og/eller laste ned Vilberg skoles handlingsplan mot mobbing. 

Handlingsplan mot mobbing

Endring i opplæringsloven (2017)

Kapittel 9A- Elevenes skolemiljø

 • Nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
 • Aktivitetsplikt for alle som arbeider i skolen (lærer, assistent, renholder, vaktmester, helsesøster)
 • Aktivitetsplikten betyr å følge med, gripe inn og varsle.
 • Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt.
 • Dokumentasjonsplikt. Skolen skal lage en skriftlig plan når det gjøres tiltak.
 • Fylkesmann lager vedtak – og mottar/behandler eventuelle klager.

Les mer om det nye regelverket hos Utdanningsdirektoratet.


Publisert: 09.12.2016 12:17:57
Sist endret: 09.12.2016 12:43