Innhold

Ny skole

Skolen er i drift og vi gleder oss over å komme til nytt bygg som ønsker oss velkommen til en ny skoledag. 

Fasade ny skole mot øst i soloppgang

Arbeidene med den nye skolen er fullført 8.september 2019! Vi er inne i ny skole og alle gleder seg over et flott resultat. 

 

Leksetid

Skolen tilbyr leksetid på mandag og torsdag fra kl 14:05-15:25. Dette er et tilbud for elevene for å sitte på skolen og arbeide med lekser. Det er lærere som har tilsyn med tilbudet, men elevene kan ikke regne med å få mye individuell hjelp da dette må fordeles på alle som benytter tilbudet.

Er du elev i grunnskolen kan du få gratis leksehjelp. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen din, men et frivillig tilbud til deg som elev.

Leksehjelp skal støtte opplæringen og bidra til mestring og selvstendig jobbing. Den skal også bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i opplæringen.

Kommunen plikter å tilby 8 timer leksehjelp hver uke, men skolene velger selv hvordan tilbudet skal fordeles på de ulike årstrinnene. Tilbudet skal ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring. Om leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.

Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen. Kommunen skal også sørge for at elevene i leksehjelpen får god veiledning og at det psykososiale miljøet er godt. Elevgruppen skal ikke være større enn at hver elev blir fulgt opp individuelt.

Påmelding til leksehjelp gjøres ved den enkelte skole.

 

Klage på leksehjelp

Er du misfornøyd med leksehjelpen, kan du ta dette opp med kontaktlærer eller den som er ansvarlig for leksehjelpen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til rektor.

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf Opplæringsloven § 5.1

Behov for spesialundervisning drøftes med kontaktlærer som ved behov, tar saken videre til skolens ressurspersoner/team. Foresatte kan søke pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) direkte, men sakene vil uansett bringes videre til skolen.

Er det bekymring rundt elevens læring, vil skolen teste eleven før PPT kobles inn. Det vil også utprøves ulike former for tilpasset opplæring.

Skolens ressurspersoner/team kan delta i utviklingssamtaler eller tverrfaglige møter. Ressurspersonen/team bistår kontaktlærerne i arbeidet med å utarbeide henvisninger til PPT og å utvikle individuelle opplæringsplaner, IOP.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Skoleåret 2018/19 er følgende valgt inn i FAU:

Christine M. Salvesen - leder
Franciska Vigstad - nestleder
Terje Kjølsvik - styremedlem
Line Sibbern - styremedlem
Anne Maren Hoel - styremedlem
Terje Kjølsvik - styremedlem
Halvard Berntsen - styremedlem
Tor Arne Sandholt - vara

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal jobbe for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Foreldrene velger representanter til FAU fra hver klasse.

Skolens samarbeidsutvalg

Fra FAU er følgende valgt inn i SU:

 Christine M. Salvesen, Anne M Salvesen og Franciska Vigstad

Skolens historie

Her har vi laget en side hvor vi har skrevet litt om hva vi vet om skolens historie. 

8.trinn

Åttende trinn har klasserom i 1.etg i klasseromsfløyen. Det er fem klasser på 8.trinn i dette skoleåret. De holder til i klasserom 101, 102, 103, 105 og 106.

Kontaktlærere:
8A - Hilde Kitelsbye
8B - Marit Monsen
8C - Lina K Haugen
8D - Kim-Daniel Pettersen
8E - Beate Baraas

9.trinn

Niende trinn har klasserom i 2.etg i klasseromsfløyen. Det er seks klasser på 9.trinn dette skoleåret. De holder til i klasserom 201, 202, 203, 204, 205 og 206.

Kontaktlærere:
9A - Mona Bjørnå
9B - Kjell-Asbjørn Bunæs
9C - Lina Kowkabi Haugen
9D - Kristin Bjørge Ekeberg
9E - Tora Vestvold
9F - Øystein Snekkerhaugen

10.trinn

Tiende trinn har klasserom i 3.etg i klasseromsfløyen. Det er fem klasser på 10.trinn i dette skoleåret. De holder til i klasserom 301, 302, 303, 305 og 306.

Kontaktlærere:
10A - Ola K Sundli
10B - Stine Nebbenes
10C - Caroline Volla Moberget
10D - Monica Løntjern
10E - Ida Sandholtbråten

Administrasjon

Rektor
Steinar Bruun
66 10 72 72
steinar.bruun@eidsvoll.kommune.no

Forværelse
Lise Engeseth
66 10 72 70

Avdelingsleder 8.trinn
Ann Helen Sandmo Borg

Avdelingsleder 9.trinn
Trygve Føllesdal

Avdelingsleder 10.trinn
Birgit Ulvin Bjerke

Rådgiver
Inger Johanne Dønnum Jensen

Sosiallærer
Inger Johanne Dønnum Jensen

Koordinator for spesialundervisning
Karin Folkvord Nyang
Nina Snekkerhaugen

Helsesøster

Skolehelsetjenesten satses det stort på fra høsten 2017. Nå har vi helsesøster på skolen tre dager i uka:

Tirsdag, onsdag og fredag

Vår jobb er å ta del i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for å sikre et godt psykososialt skolemiljø for alle elever. Vi jobber både på universelt nivå, gruppe nivå og individuelt. En stor del av tiden vi har her på skolen er «treffetid», det vil si tid til å ha samtaler med elevene. 

Skoleball

Her har vi en side om vårt årlige skoleball for 10.trinn.

Lover

Opplæringsloven § 13-7a (Plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp)

Forskrift til opplæringsloven kap. 1A (Leksehjelp for elever i grunnskolen)

Forvaltningsloven

Opplæringsloven § 2-4 (Undervisningen i faget kristendom, religion, livssyn og etikk )

Opplæringsloven § 2-3a (Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen)

Opplæringsloven § 4A-1 (Opplæring spesielt organisert for voksne)

Opplæringsloven § 2-9 (Ordensreglement og lignende)

Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)


Publisert: 02.12.2016 13:17:36
Sist endret: 13.09.2021 14:01