Korttidsopphold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.

 Hvem kan søke

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.

 Hvordan kan jeg søke

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om korttidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Faktorer som vektlegges er:

 • behov for døgnkontinuerlig tilsyn
 • behov for medisinsk kompetanse
 • demensproblematikk
 • behov for rehabilitering/opptrening

Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.

 Pris

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i : Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 

Sykehjem korttids-, langtids- og dagopphold
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Langtidsopphold    
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Egenandelens størrelse ved langtidsopphold skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter. Kurdøgnprisen skal fastsettes ut fra hva en sykehjemsplass faktisk koster. Kurdøgnprisen er for 2016 kr 800 000, -. og endres evnt. fra 01.01.17.  Det betyr at ingen beboer skal betale mer enn denne satsen.
 • Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på pr. tiden kroner 8000 pr år, (fra 01.01.17) kan det kreves betalt 75 prosent årlig.
  Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.
  Beboer på langtidsopphold som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på pr. tiden kroner 38 300 pr år (fra 01.01.17).
     
Korttidsopphold døgn 155
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Det innebærer også en bestemmelse om at det kan tas betaling som for langtidsopphold etter 60 døgn med korttidsopphold.
Dag-/nattopphold dag/natt 80  

NB!  Nye priser gjelder fra 1. januar 2018

- se vedtatte prisregulativ for sikkerhets skyld  - den finner her Prisregulativ 2018

 Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen. 


Publisert: 31.01.2017 17:26:45
Sist endret: 31.01.2017 17:26