Informasjon om stenging av Tynsåkvegen

Sist oppdatert: 04.06.2024 15:44 | Publisert: 22.05.2024 19:41:02

I forbindelse med bygging av ny barneskole på Tynsåk blir det etablert buss oppstillingsplasser langs Tynsåkvegen. Dette medfører inngrep i Tynsåkvegen, og i den forbindelse ser kommunen det som hensiktsmessig å medta oppgradering av Tynsåkvegen i hele buss oppstillingsplassens lengde samtidig. Dette for å unngå arbeider som medfører behov for stenging av Tynsåkvegen flere ganger i løpet av perioden 2024-28.

Tynsåkvegen stenges for gjennomkjøring i perioden 3.juni – 27.september. Arbeidet utføres i flere etapper hvor adkomst til eiendommene vil bli ivaretatt, samt etablering av midlertidig gang- og sykkelveg for myke trafikanter.

Det må i perioden påregnes noen forsinkelser i kollektivtrafikken.

For info om pågående arbeider i Tynsåkvegen se følgende lenke: https://prosjekt.hent.no/viba/driftsmeldinger/