Regnskapsresultatet for 2023

Sist oppdatert: 04.03.2024 09:46 | Publisert: 01.03.2024 14:48:42

Regnskapet for 2023 viser et negativt netto driftsresultat på 5,2 mill. Dette tilsvarer minus 0,2 % av driftsinntektene. Resultatet er 353 000 kroner svakere enn revidert budsjett, men 27,5 mill. bedre enn opprinnelig budsjett. 

De totale skatteinntektene for kommunen ble 22,3 mill. lavere enn budsjettert. Det er en nedgang i de totale skatteinntektene for kommunen på 5,4 % eller 46 mill. fra 2022. Skatteinntektene for landet ble noe bedre enn forventet. Det ga Eidsvoll kommune økt inntektsutjevning fra staten. Rammetilskuddet som mottas fra staten er 32,5 mill. høyere enn budsjettert.

Regnskapet viser et merforbruk i den ordinære driften, særlig i virksomhetene NAV, Eidsvoll helse og omsorgssenter og Eiendomsforvaltning. Samlet merforbruk utgjør 1 % eller 17,5 mill.

Årsregnskapet er sendt til revisjonen og administrasjonen vil nå analysere tallene nærmere og presentere et mer detaljert bilde av økonomien i 2023 i årsberetningen og årsrapporten.