Regulering av vannstand i Tisjøen og Vålsjøen

Varsel om reguleringsendring: Tillatelse til midlertidig avvik fra normal vannstand fra april 2024 til desember 2024

Sist oppdatert: 12.03.2024 08:48 | Publisert: 12.03.2024 08:07:42

Minneåsen

Foto: E.M.

Ny dam

Eidsvoll kommune skal bygge ny dam på Tisjøen fordi eksisterende dam ikke tilfredsstiller krav til damsikkerhet fra NVE. Eksisterende dam skal rives og det bygges ny dam på samme sted som eksisterende dam. Anleggsarbeidene er planlagt med oppstart medio august 2024.

Vannstand

Eidsvoll kommune vil starte arbeidene med senking av vannstanden i april 2024. Vannstanden er planlagt senket fra kote 406, 59moh til 403,59moh, dvs ned til 3m under høyeste regulerte vannstand. Laveste vannstand er planlagt å være i perioden juni til september. Oppfylling av magasinet starter desember 2024.

Basert på en teoretisk oppfyllingstid i et normalår skal Tisjøen og Vålsjøen være tilbake på høyeste regulerte vannstand i april/mai 2026. Nedtappingen er omsøkt og godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Varsel om utrygg is

I periode med islagt vann vil det være fare for utrygg is under senking og oppfylling av Tisjøen. Vi ber folk være spesielt oppmerksom på oppsprukken is rundt Tisjøen og Vålsjøen. All ferdsel på isen vil i perioden kunne ha en betydelig økt risiko og det anbefales å finne andre mer farbare ruter i området.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til reguleringsendringen eller prosjektet for øvrig kontaktes Annette Brennsæter: annette.brennsaeter@eidsvoll.kommune.no , telefon 459 77 408.