Romanifolkets kulturminner i Eidsvoll kartlegges

Kommunen henter inn kunnskap om kulturminner knyttet til romanifolket i Eidsvoll. Kan du hjelpe oss med opplysninger?

Sist oppdatert: 22.05.2024 12:56 | Publisert: 08.05.2024 11:34:25

Bakgrunn for prosjektet

Romanifolk er en av fem nasjonale minoriteter, og deres kultur og tradisjoner er i dag beskyttet av norsk lov og internasjonale forpliktelser. Romanifolket har røtter i Norge fra 1500-tallet, og deres kultur har satt spor i Norge og Europa ellers, men historien deres er lite dokumentert. I forbindelse med arbeidet med ny kulturmiljøplan skal kommunen samle inn informasjon om kulturminner knyttet til romanifolk i Eidsvoll. Hensikten er å bevare og dokumentere kulturelt mangfold og kulturminner knyttet til minoriteter.

Kartleggingen er også et ledd i Riksantikvarens nasjonale målsetning om å bevare nasjonale minoriteters kulturminner og kulturmiljø, med romanifolket som satsningsområde fra 2024.

Et reisende folk

Romanifolk har hatt en reisende livsform. De fulgte ofte faste ruter og la seg der de visste de ble tatt vennlig imot. De reiste både til lands og til vanns. Langs kysten kunne de bo i skøyter eller trebåter. De reisende til lands hadde hest og vogn, og i nyere tid bil. De hadde faste liggeplasser, og overnattet ved og på skysstasjoner. Etter hvert benyttet de seg av campingplasser.

Fra slutten av 1800-tallet og utover 1900-tallet satte myndighetene inn drastiske tiltak for å få slutt på den reisende livsformen. Det ble blant annet etablert arbeidsleire hvor gruppen skulle fornorskes og lære å bli bofaste. Barn ble tatt fra foreldrene og plassert på barnehjem/fosterhjem.

Romanifolkets kulturminner

Som et reisende folk med en hovedsakelig uformell økonomi, har romanifolket etterlatt seg få tradisjonelle kulturminner. Vi har lite kjennskap til minoritetens kulturminner i Eidsvoll, og den kunnskapen som finnes er spredt over mange ulike kilder som vi ikke har oversikt over. Det er stor fare for at kulturminner blir borte fordi de ikke er kjent. Det er også fare for at viktige kilder til kunnskap forsvinner. De fysiske sporene kan være borte eller lite synlige i dag, og dermed kan den muntlige tradisjonen være viktig for å hindre tap.

Et konkret bygg i Eidsvoll som forteller en del av den dystre historien om behandling av folkegruppen er Eilert Sundts barnehjem. 

Kan du hjelpe oss?

Dersom du vet om steder knyttet til romanifolk, eller har andre opplysninger, håper vi at du vil hjelpe oss. Eksempler på type kulturminner som vi ønsker informasjon om er:

  • Liggesletter, boplasser og vinterboliger
  • Overnattingssteder som skysstasjoner, gårder og campingplasser
  • Kulturminner knyttet til næring som smier, markedsplasser, blikk og kobberarbeid og handel
  • Kulturminner knyttet til reise med bil, hest og vogn, fartøy
  • Kulturminner knyttet til Norsk misjon for hjemløses arbeid
  • Minnesmerker
  • Stedsnavn – offisielle og uoffisielle

Ta kontakt med:

Planavdelingen ved Silje Lillevik Eriksen:

silje.lillevik.eriksen@eidsvoll.kommune.no