Vi trenger nye meddommere

Snart skal det velges nye meddommere for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Vil du bli meddommer? Søk innen fristen 21. april.

Sist oppdatert: 13.03.2024 20:56 | Publisert: 12.03.2024 11:22:09

Bilde med Hammer, Bøker, Lov

Foto: Pixabay

Representerer et gjennomsnitt av befolkningen

Meddommere skal representere et gjennomsnitt av befolkningen. Derfor ønsker vi et mangfold av søkere.

Hvis du velges om meddommer, kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. En sak kan vare fra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Vi søker etter:

Meddommere til tingretten
Meddommere til lagmannsretten
Meddommere til jordskifteretten
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Kommunestyret vedtar hvem som velges til meddommere i kommunestyremøtet i juni. Alle som har søkt vil få svar etter at saken er behandlet.

Spørsmål og svar:

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

I denne filmen fra Domstoladministrasjonen får du vite mer om hva det vil si å være meddommer.

Hvem kan være meddommer?

Krav til faglig bakgrunn?
For meddommere til tingretten og lagmannsretten kreves det ingen spesiell faglig bakgrunn.

For meddommere til jordskifteretten er det ønskelig at du har kunnskap om og/eller erfaring fra jord- og skogbruk.

Hvis du ønsker å stille som skjønnsmedlem, må du ha særskilt kompetanse innen fagfelt som:

verdifastsettelse
bruk og drift av fast eiendom
plan- og reguleringsprosesser
bygg- og anleggsvirksomhet
økonomi
revisjon og regnskap

Her kan du lese om hva det vil si å være skjønnsmedlem.

Generelle krav til meddommere
Domstolloven § 70 stiller generelle krav til den som skal velges til meddommer: Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrige være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende:

være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start.
ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender.
ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.
stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.
være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

På nettsidene domstol.no finner du mye informasjon om valg av meddommere.

Utelukkelse på grunn av vandel

Du kan ikke være meddommer hvis:

du er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år
du er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65
du er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig
du er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig
du er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen
hvis du har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

Vi gjør oppmerksom på at Eidsvoll kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene. Dette gjelder for hele valgperioden.

Kommunen vil motta praktisk informasjon om gjennomføring av vandelskontroll fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.

Noen yrkesgrupper kan ikke velges

Noen yrkesgrupper kan ikke velges. Dette gjelder:

stortingsrepresentanter og vararepresentanter
statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret)
ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
praktiserende advokater og advokatfullmektiger
kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

Du kan lese mer om økonomisk kompensasjon på Norges domstoler sine nettsider.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut Digitalt søknadsskjema.

Har du spørsmål til skjemaet, eller er det er vanskelig for deg å fylle ut skjemaet digitalt? Ta kontakt med politisk sekretariat på 909 68 192, eller e-post.

Søknadsfrist: 21. april

Innstilling til meddommere og skjønnsmedlemmer blir gjort i mai. Deretter legges innstillingen ut på offentlig høring. Endelig vedtak blir gjort i kommunestyremøtet i juni.