Beredskap og krise

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Beredskap og Krise

En «krise» er en uønsket hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for liv eller helse og / eller materielle forhold og som ikke dekkes i den vanlige driften.

 

Ivareta befolkningens sikkerhet

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

 

«Forebygge uønskede hendelser»

Kommunens mål er «å forebygge uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon, og dersom slike hendelser likevel inntreffer, forberede tiltak som minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur».

 

Overordnet beredskapsplan ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 10.3.2015. Planen skal gjennomgås og revideres årlig. Ansvarlig for dette er kommunens beredskapsleder.

Beredskapsplan for Eidsvoll kommune

Det er også laget flere temaplaner. Ansvaret for revisjon av disse tilligger det aktuelle virksomhetsområdet.
Det skal legges fram en redegjørelse for beredskapsarbeidet og –planverket for kommunestyret hvert fjerde år.

Ebola - smitteplan

MRSA-plan

Smittevernplan

Plan for psykososialt kriseteam 2017

Det er også utarbeidet en egen Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Eidsvoll i samarbeid med de øvrige kommunene på Øvre Romerike i tillegg til en overordnet ROS-analyse for regionen.

ROS-analyse Eidsvoll

ROS-analyse ØRU

Krisestøtteverktøyet CIM (Crises Issue Management)

Krisestøtteverktøyet CIM (Crises Issue Management) er valgt som standard verktøy for informasjonsdeling i forbindelse med ulykker og uønskede hendelser, samt system for varsling og mobilisering.

Nyttige lenker og andre styrende dokumenter/prosedyrer

 


Publisert: 10.01.2017 17:25:22
Sist endret: 10.01.2017 17:25