Postadresse

Post adressert til Eidsvoll kommune - går til Dokumentsenteret/arkivtjenesten.

 

Vanlig epost

post@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.

 

Sikker sending

Sikker innsending

NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.

 

Vanlig fysisk post

Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll

Besøksadresse

Wergelandsgate 7, 2080 Eidsvoll

Innhold

Avlastning

Retten til avlastning gjelder alle som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, å forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats. Omsorgsyter skal få mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

 

Hvor kan man få avlasting?

Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste og kan gis i:

  • private hjem
  • særskilte kommunale tiltak
  • særskilte private tiltak

I hovedsak gis avlastning til barn og unge i kommunal avlastningsbolig. Pr. i dag; Avlastning Fagerhøy og Avlastning Helge Neumannsveg 7.

 

Hvem kan få avlastning?

Personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hvordan søker jeg?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan søke om avlastning, og skal tas med i planlegging av tilbudet. Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Kommunen skal foreta en vurdering og deretter fatte vedtak.

Søknadsfristen er 2 måneder før avlastning skal tre i kraft.

Søknad sendes til Vurderingsteam Helse og bistand, Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

Hva kan tas i betraktning i en søknad om avlastning?

  • Om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
  • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
  • Om det er snakk om omsorg for mer enn en person.

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

 


Publisert: 19.09.2016 13:42:27
Sist endret: 30.11.2020 14:42