Innhold

Barnekoordinator

Kommunene er gitt stor frihet i organiseringen av disse lovpålagte oppgavene, og Eidsvoll kommune har valgt å ansatte en sentral barnekoordinator som har en sammensatt rolle og funksjon. Sentral barnekoordinator kan ha ansvar for egne saker, samt være en ressurs på systemnivå. Stillingen fungerer også som en kontaktperson for både foreldre og ansatte i kommunen. I tillegg til dette bistår sentral barnekoordinator andre ansatte og tjenester som innehar koodinatoransvaret der det er ønske eller behov for dette.

Det kan være sentral barnekoordinator eller andre ansatte i tjenesten som er i kontakt med barnet, som blir oppnevnt til å inneha rollen som barnekoordinator i den enkelte sak.

Hva er en barnekoordinator?

Oppnevnt barnekoordinator tildeles familien og har som oppgave å sikre nødvendig oppfølgning og samordning av tjenester rundt et barn med store hjelpebehov. Barnekoordinatoren er til for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, hvor barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Hva gjør en barnekoodinator og hvordan kan en barnekoordinator bistå familien?

Oppnevnt barnekoordinator skal bidra med å koordinere det samlede tjenestetilbudet rundt familien og bidra aktivt for å ivareta ansavret kommunen har for oppfølgning og tilrettelegging. Det handler om å sørge for at de ulike tjenestene samarbeider til det beste for barnet og familien.

Barnekoordinatoren kan i tillegg bidra med informasjon og veiledning om de ulike tjenestene som finnes i kommunen, samt formidle kontakt til disse der dette er nødvendig.

Oppnevnt barnekoordinator kan delta i en ansvarsgruppe/samarbeidsgruppe rundt barnet hvor det er nødvendig med tverrfaglig samarbeid for å sikre et helhetlig tilbud. Barnekoordinatoren kan også bidra i arbeidet med individuell plan. Barnekoordinator skal ikke overta oppgaver som ligger til tjenesteyterne og skal ikke overprøve tjenesteyternes faglige vurderinger.

Hvem innvilger barnekoordinator?

Tildelingsenheten i kommunen har det overordnede ansvaret for oppnevning av barnekoordinator. Hvilket hjelpebehov barnet har og om barnet har behov for flere helse- og omsorgtjenester står sentralt i vurderingen av retten til barnekoordinator.

Dersom en familie ikke får tildelt barnekoordinator skal kommunen likevel sørge for et helhetlig og samordnet tjenestetilbud der hvor vilkrårene om alminnelig koordinator er til stede.


Publisert: 14.06.2023 22:57:30
Sist endret: 16.06.2023 10:39