Besøksadresse

Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

Eidsvoll barnevern

NB! Sensetive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Innhold

Generelt om barneverntjenesten

Barneverntjenesten har ansvar og plikt til
  • å undersøke om det er grunnlag for å iverksette tiltak ovenfor barn og deres familier
  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
  • å følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer
Loven gjelder for

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdommen samtykker ved fylte 18 år kan iverksatte tiltak videreføres fram til fylte 23 år.

Hvem samarbeider vi med

Foreldre, barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, politi og 2.linjetjenester.

Hjelpetiltak

Om du trenger hjelp av barneverntjenesten kan du ringe barnevernet i kommunen du bor i og be om en avtale. Når du møter opp til en samtale vil du sammen med barnevernet kartlegge hvilke behov for hjelp og støtte din familie trenger.

Det er også mulig å søke hjelp ved familievernkontorene. Der kan familier få rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien.

Melding til barneverntjenesten

Meldinger til barneverntjenesten kan være henvendelse / søknader fra foreldre eller fra andre offentlige instanser eller privatpersoner.

Meldingene skal være skriftlig.

Meldinger kan drøftes anonymt.

Hvem melder

Alle kan melde sin bekymring om barn til barneverntjenesten

Alle offentlige personer har plikt til å melde bekymring når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller andre former for omsorgssvikt.

Fosterhjem

Barneverntjenesten har ansvar for å godkjenne fosterhjem for det spesielle barnet som skal plasseres.

Vi skal etablere tilsyn for hvert enkelt fosterbarn som bor i kommunen.

Vanlige spørsmål

Hvilke type tjenester kan barneverntjenesten i kommunen bidra med?

Når det vurderes at et barn har særlige behov for hjelp, kan barneverntjenesten blant annet tilby råd og veiledning til familien. Råd og veiledning kan også gis i form av utvidet foreldreveiledning individuelt eller i grupper, miljøarbeider i hjemmet og opphold i fosterhjem eller institusjon.

Kan jeg være anonym når jeg kontakter barneverntjenesten

Barnevernet kan gi anonymitet til privatpersoner som melder bekymring til barnevernet. Du kan imidlertid ikke fritas for vitneplikten dersom saken skal behandles i fylkesnemnd eller domstol. Da opphører anonymiteten. Du kan ringe barneverntjenesten for å drøfte saker anonymt (det gjelder både private og offentlige personer). Da vil du få klargjort om det er en sak for barnevernet.

Hva må en melding til barneverntjenesten inneholde?

En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn har det vanskelig. Meldingen må inneholde barnets navn eller adresse. Det er ikke et krav at du har observert det som meldingen refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte blir ikke sett på som en melding.

Hva skjer etter at jeg har gitt en melding til barneverntjenesten?

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Undersøkelse skal starte opp dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak. Meldingen skal legges bort dersom den er åpenbar grunnløs og/eller dersom vilkårene i loven ikke er oppfylt.

Når er det aktuelt å plassere et barn i fosterhjem eller lignende?

Barneverntjenesten har som utgangspunkt at barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barneverntjenesten sette i verk hjelpetiltak for å bedre situasjonen til barnet. I slike tilfeller legger vi vekt på å finne årsaken til vanskene og drøfte dette med foreldrene og barnet.

Hensynet til hva som er til det beste for barnet skal være avgjørende for hvilke hjelpetiltak som blir satt i verk. Det er først dersom slike hjelpetiltak ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barn utenfor hjemmet, med eller uten foreldrenes samtykke.

Dersom det er aktuelt å overta omsorgen for et barn, blir dette lagt fram for og behandlet i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Har jeg rett til kontakt med barnet mitt hvis det blir plassert i fosterhjem eller institusjon?

Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre.

Hvis barnet ikke er plassert på grunnlag av samtykke, er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som bestemmer omfanget av samværet. Fylkesnemnda kan bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. De kan også bestemme at du som forelder ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er i de svært alvorlige sakene.

Får jeg som forelder noen form for bistand i barnevernssaken?

Rettssikkerheten til barn og foreldre blir høyt prioritert. I saker som går for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker eller det øvrige rettsapparatet, blir alle parter representert gjennom advokat som blir betalt av det offentlige.

Å fremme sak overfor fylkesnemnda om overtakelse av omsorgen for et barn, er et særdeles alvorlig tiltak som krever omfattende saksforberedelser. Det er strenge krav til dokumentasjon i slike saker.

 

 

Er du bekymret for et barn?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten. Er man bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp? Ta kontakt med barneverntjenesten! Det er mulig for private å være anonyme.

Når det er grunn til å tro at det alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjenesten.

Meldeskjema

Utenfor ordinær åpningstid

Når barneverntjenesten er stengt (etter klokken 15.00) kan du henvende deg til Barnevernvakten på Romerike på telefon: 64 99 32 70

Barnevernvakten på Romerike er døgnåpen alle dager i året og yter øyeblikkelig hjelp til barn, ungdom og familier i krise. 

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet og er gratis. 

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

Er du interessert i hva det vil si å være støttekontakt og ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt direkte med barnverntjenesten i kommunen.

Vil du være besøkshjem?

Det å være et besøkshjem handler om å inkludere barn i et vanlig familieliv. Arbeidet er lønnet og omfatter besøk av barnet eller ungdommen ca en helg i måneden. Det er av stor betydning at barna/ungdommene møter voksne i en stabil livssituasjon. 

Besøkshjemmet behøver ikke bestå av mange familiemedlemmer, man kan være godt kvalifisert om man bor alene. For at tilbudet skal være mest mulig stabilt for barnet eller ungdommen er det viktig at oppdraget varer over en viss tid, ett til to år. 

For å bli godkjent som besøkshjem, må dere levere politiattest. 

Ta kontakt med kommunens barnevernstjeneste.

 

Ønsker du å bli fosterhjem? 

En vurdering og godkjenning av familien gjøres av Fosterhjemstjenesten i Akershus eller av kommunens barneverntjeneste.

Det gjøres på følgende måte:

  • hjemmebesøk og samtaler
  • det blir skrevet en sosialrapport
  • det innhentet politi- og helseattester

Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.

Ta kontakt med barnevernet i kommunen eller les mer på Bufetat sine sider om fosterhjem.

Relevante nettsider

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapport 2022.pdf


Publisert: 07.09.2016 12:16:58
Sist endret: 30.03.2023 10:42