Innhold

Folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. God folkehelse er både samfunnsnyttig og godt for den enkelte.

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte:

  • fremmer befolkningens helse og trivsel
  • reduserer risiko for sykdom og skade
  • utjevner sosiale helseforskjeller

Hva påvirker helsen vår?

Helsen påvirkes av en rekke faktorer som vist i modellen til Dahlgren og Whitehead. Faktorene kan virke alene eller sammen og ha direkte eller indirekte påvirkning på helsen. Den genetiske arven kan i liten grad påvirkes, men mange andre viktige faktorer påvirkes av individuelle og politiske valg, blant annet livsstil, levevaner, kultur, fysiske, sosiale og biologiske miljøforhold, utdanning og økonomiske forhold. Grunnlaget for en god helse gjennom et livsløp legges i stor grad i barne- og ungdomsårene.

Den enkelte tar valg i hverdagen som påvirker egen helse og folkehelsen, samtidig som samfunnet må legge til rette for at det er enkelt å ta de sunne og gode valgene. Samfunnet må også legge til rette for en samfunnsutvikling som jevner ut de sosiale helseforskjellene, som igjen påvirkes av hvilke ressurser den enkelte har. Folkehelse er derfor et felles ansvar, der både den enkelte og hele samfunnet må være delaktige.

Faktorer som påvirker helsen. Kilde: Dahlgren, G., & Whitehead, M., (1991).

Kommunens oppgaver

Kommunen er gjennom Folkehelseloven (2012) tillagt hovedansvaret for å drive et systematisk, kunnskapsbasert og langsiktig folkehelsearbeid gjennom sin planlegging, utvikling og tjenesteyting, innen alle sektorer. Det handler blant annet om å legge til rette for en god oppvekst, hindre frafall fra videregående skole, tilrettelegge for fysisk aktivitet, sunne valg, trygge skoleveier, et rikt kulturliv, inkludering, deltakelse og god samfunnsutvikling. Kort sagt skal det være helse i alt vi gjør!

Folkehelsearbeidet i kommunen skal være tverrsektorielt og det skal legges til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplaner, samt iverksette tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer og evaluere tiltakene.

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer

Kommunen har utarbeidet Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og nedenfor kan du lese dokumentet.

Oversikten skal gi grunnlag for vurderinger og prioriteringer med henhold til folkehelsearbeid i kommunen. Dokumentet utgjør ingen plan for folkehelsearbeid og fastsetter ikke mål, strategier eller tiltak for arbeidet med folkehelse. Det er i kommuneplanen det fastsettes overordnede mål og strategier.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Eidsvoll 2022.pdf

 

Folkehelseprofiler 

Siden 2012 gir Folkehelseinstituttet hvert år ut folkehelseprofiler for samtlige kommuner og fylkeskommuner. Profilene viser trekk ved kommunenes folkehelse og skal være til hjelp i arbeidet med å lage en oversikt over helsetilstanden, samt hvilke faktorer som har innvirkning på denne. 

Folkehelseprofilen fokuserer på områder som levealder, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Den skal legge grunnlaget for det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i kommunene. 

Folkehelseprofilen for Eidsvoll kommune viser at kommunen, på lik linje med de andre kommunene på Øvre Romerike, unntatt Gjerdrum, på flere områder ligger dårligere an enn landet som helhet. Levekårsforhold som utdanning og inntekt er en utfordring i Eidsvoll. Kommunen har en lavere andel innbyggere som fullfører videregående skole og som har høyere utdanning enn landet som helhet. Det er flere av utfordringene som er relatert til levevaner og livsstil.

Satsningsområder for folkehelsearbeidet i Eidsvoll

Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. 

Våre satsningsområder skal gjøres i pågående rullering av Kommuneplanens samfunnsdel. 

Det handler om å legge innsatsen der en kan få størst effekt og gevinst av helsefremmende og forebyggende tiltak. Det er derfor viktig alle virksomheter i kommunen fortløpende arbeider med utgangspunkt i helsefremmende og forebyggende tenkning.

Barn og unge skal prioriteres i folkehelsearbeidet. Gode vaner dannes tidlig og oppvekst- og levekår vil være avgjørende for helsen senere i livet. Tidlig innsats er derfor mest samfunnsøkonomisk gunstig.


Publisert: 19.09.2016 10:41:52
Sist endret: 06.02.2024 15:02