Fysioterapi og ergoterapi

Myhrervegen 33, 2080 Eidsvoll

Åpningstider Helse og bistand på Myhrer

Telefonen betjenes mandag - fredag mellom kl. 08.00 - 10.00 og 12.00 - 14.00

Innhold

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesykepleier i kommunen.

 Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom eller skade.

Vi kan tilby:

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening

Du kan få kommunal fysioterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr behandling/trening til hjemmeboende pasienter. 

MS-gruppe

Dette er treningsgruppe en gang pr uke på Gladbakk aktivitetssenter for personer med MS ledet av fysioterapeut 

Ta kontakt med tjenesten for mer informasjon.

Parkinsongruppe 

Dette er treningsgruppe en gang pr uke på Gladbakk aktivitetssenter for personer med Parkinsons ledet av fysioterapeut.

Ta kontakt med tjenesten for mer informasjon

Fallforebyggende gruppe

Dette er et treningstilbud til hjemmeboende som opplever at de har dårlig balanse eller har opplevd fall og ønsker å trene seg opp igjen. Treningsgruppa arrangeres hver vår og høst med trening to ganger i uka i 10-12 uker. Gruppene ledes av kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Nye deltakere gjennomfører en kartleggingssamtale og balansetesting i forkant for å se om dette er tilbud som passer. Alle gruppedeltakere testes på nytt etter endt gruppeperiode for å evaluere resultatet av tilbudet.

Deltakere som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av privat bil eller offentlig transport til og fra gruppetreningene kan ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.

For påmelding eller mer informasjon om tilbudet ta kontakt med tjenesten.

 

Ergoterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse, samt veiledning og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser for å fremme barn og unges mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig – enten i våre behandlingslokaler, i barnehage, på skole eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene i kommunen.

Ergoterapi for voksne

Du kan få bistand fra ergoterapitjenesten for å kunne fungere i hverdagen om du har utfordringer med:

 • daglige gjøremål,
 • aktiviteter på grunn av alder,
 • funksjonsnedsettelse,
 • sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse på behandling og rehabilitering gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet for å fremme selvstendighet og deltakelse.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Kompensering for tap av funksjon ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Du kan få ergoterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene og annet helse- og omsorgspersonell i kommunen

 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig tilbud til deg som opplever begynnende funksjonsfall i utførelsen av daglige gjøremål, og som ønsker å mestre det som er viktig i din hverdag. Teamet foretar kartlegging og i samarbeid med deg utarbeides det mål for perioden. Teamet vil følge deg opp i en tidsavgrenset periode hvor vi sammen med deg jobber for å nå dine mål. Målene tar utgangspunkt i hva du synes er viktig for å mestre din hverdag. Opptreningen i de daglige gjøremålene foregår i hjemmet eller nærmiljøet.

Hvem passer det for? 

Hverdagsrehabilitering passer for deg som opplever utfordringer i daglige gjøremål og som ønsker å øve deg på å bli mer selvstendig og mestre egen hverdag.  

Hvem er vi? 

Vi er et tverrfaglig team som består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en hjemmetrener. Teamet foretar kartlegging og øver sammen med deg for å nå målene dine.

Hva kan du forvente av oss? 

Vi kommer hjem til deg for å øve på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen. For å nå målene jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av fremgang og justering av mål og tiltak vil skje underveis.

Hva forventer vi av deg? 

Vi forventer at du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen. 

Kriterier
 • Mennesker som opplever begynnende funksjonsfall
 • Mennesker som har behov for tverrfaglig oppfølging (av ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetrener)
 • Mennesker som søker hjelp for første gang
 • Mennesker som har rehabiliteringspotensial
 • Hjemmeboende
 • Mennesker som er motivert eller kan motiveres for opptrening og egenmestring

Tenk over hvilke daglige gjøremål som er viktig for deg

Synskontakt

Synskontaktene er ergoterapeuter med ekstra kompetanse på synsendringer og kan bistå synshemmede med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Synskontaktene har synsteknisk utstyr som synshemmede kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler man kan ha nytte av.

For å kunne få hjelpemidler relatert til syn fra NAV Hjelpemiddelsentral må synsnedsettelsen være dokumentert av øyelege og defineres som varig (over 2 år). Det er óg et kriterie at synsnedsettelsen ikke kan rettes opp med vanlig brille/kontaktlinser eller operasjon.

Vanlige briller omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Henvendelser i forhold til synshjelpemidler meldes til tjenesten på lik linje med andre henvisninger til ergoterapeut. Henvendelsen bør inneholde relevant informasjon om brukerens synssvekkelse og den aktuelle problemstillingen. 

Hørselskontakt

Hørselskontaktene er ergoterapeuter med ekstra kompetanse på hørselsendringer og kan bistå hørselshemmede med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Hørselskontaktene har hørselsteknisk utstyr som hørselshemmede kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler man kan ha nytte av.

For å kunne få hjelpemidler relatert til hørsel fra NAV Hjelpemiddelsentral må hørselssvekkelsen være dokumentert av hørselsspesialist og defineres som varig (over 2 år). For å få innvilget enkelte hjelpemidler krever det óg at det er gjort en hørselstest hos audiograf. En hørselsspesialist kan henvise pasienter til audiograf for testing. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning videre.

Høreapparat omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Henvendelser i forhold til hørselshjelpemidler meldes til tjenesten på lik linje med andre henvisninger til ergoterapeut. Henvendelsen bør inneholde relevant informasjon om brukerens hørselsnedsettelse og den aktuelle problemstillingen. Er det tatt et audiogram (hørselstest hos audiograf) bør kopi av dette legges ved henvendelsen eller sendes inn i ettertid. 

Privatpraktiserende fysioterapi/manuellterapi

De privatpraktiserende fysioterapeutene/manuellterapeutene som mottar driftstilskudd yter tjenester til personer med behov for fysioterapi eller manuellterapi i forbindelse med alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade. I tillegg til behandling kan manuellterapeuter henvise til bildeundersøkelse og legespesialist samt sykemelde de første 12 uker.

Målet med tjenesten

Målsetting for tjenesten er å bedre eller vedlikeholde brukers funksjonsevne, kompensere for funksjonssvikt, slik at de kan mestre livssituasjonen sin best mulig. 

Kontakte en fysioterapeut/manuellterapeut med driftstilskudd

Har du behov for fysikalsk behandling eller manuellterapi av en privatpraktiserende fysioterapeut eller manuellterapeut kan du ta direkte kontakt med en terapeut eller et institutt. Se oversikt over de praktiserende terapeutene som mottar driftstilskudd.

Egenandel

Pasienter som går til en fysioterapeut/manuellterapeut med driftstilskudd, vil betale en fastsatt egenandel definert i takstplakaten utarbeidet av HELFO. HELFO skal godkjenne når pasienten har rett på frikort 2 for fysikalsk behandling eller manuellterapi.

Informasjon om frikort og egenandel finner du her via Helsenorge.no sine sider 

Oversikt over praktiserende terapeuter i Eidsvoll

Fysioterapi og Helseklinikken, Råholt

Fysioterapeut: Tone Sørensen
Kompetanse: Allmenn fysioterapi

Fysioterapeut: Anna Rognstad Post
Kompetanse: Allmenn fysioterapi

Råholt Manuellterapi 

Fysioterapeut/manuellterapeut Andreas Kjønø
Kompetanse: Manuellterapi
Telefonnummer: 902 54 645

Errki Lindtorp AS

Fysioterapeut/manuellterapeut: Erkki Lintorp
Kompetanse: Manuellterapi
Telefonnummer: 916 26 317

Trimmen Fysioterapi og trening AS 

Fysioterapeut: Erlend Hauge
Kompetanse:
Nevrologisk fysioterapi

Fysioterapeut: Anne K. Kefle Aune
Kompetanse: Allmenn Fysioterapi

Fysioterapeut: Ole J. Venger Pedersen
Kompetanse: Allmenn fysioterapi

Fysioterapeut: Odin Fagerberg:
Kompetanse: Psykomotorisk fysioterapi

Råholt Fysioterapi

Fysioterapeut: Tone-Mettte Wenger
Kompetanse: Psykomotorisk fysioterapi

Fysioterapeut: Kirsten Misund
Kompetanse: Barne- og ungdomsfysioterapi

Fysioterapeut: Lars Johnsen
Kompetanse: Allmenn fysioterapi

Fysioterapeut: Terje Røsrud
Kompetanse: Allmenn fysioterapi

Fysioterapeut: Renate Ugelstad
Kompetanse: Allmenn fysioterapi

Mjøsa Trening og fysioterapi

Fysioterapeut: David Jansen
Kompetanse: Allmenn fysioterapi, lymfødembehandling

Telefonnummer: 41 59  94 80

 


Publisert: 19.09.2016 13:27:56
Sist endret: 13.09.2023 13:04