Kontaktinformasjon

Eidsvoll helsestasjon og Helsestasjon for ungdom

Rådhusgata 7, 3.etg, 2080 Eidsvoll - telefon: 66 10 75 50 - epost: post@eidsvoll.kommune.no 

Råholt helsestasjon

Bønsmovegen 19c, 2070 Råholt - telefon: 66 10 75 60 - epost: post@eidsvoll.kommune.no

Åpningstider:

Helsestasjon for ungdom (NB! husk å bestille time først)

Hver onsdag kl. 13.30 - 17:00

Eidsvoll og Råholt helsestasjon

mandag - stengt (kun avtalte timer)

tirsdag - fredag kl. 08:30 - 15:00

Telefontider

Eidsvoll og Råholt helsestasjon har telefontid som følger:

mandag-fredag kl. 08:00 - 10:30

Innhold

Jordmortjenester

Er du gravid og vil være med å gå tur med oss jordmødre?!

Vi starter opp med gåturer for gravide den 20. august klokken 10.00.  Det vil være fokus på å bli kjent med andre gravide og selvsagt få seg en fin gåtur rundt vannet nedenfor Eidsvollsbygningen.  Det er et valgfritt og uforpliktende tilbud.

Sted: møtes ved statuen av Henrik Wergeland på parkeringen ved Eidsvollbygningen.

Tid: Torsdager 12.11.20, 26.11.20  og siste før jul 10.12.20

Alle dagene vil være på torsdager og vi går kl. 10.00.

Med vennlig hilsen jordmødrene Anneli, Trine-Lise og Malin

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Helsestasjonsprogrammet

Tilbud om hjemmebesøk eller besøk på helsestasjonen til nyblevne foreldre.

Fastsatte konsultasjoner av barn med foresatte med helsesøster

Enkelte av konsultasjonene innbefatter legekonsultasjon

Konsultasjonene inneholder råd og veiledning, veiing, vaksinasjon etter gjeldende vaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet osv.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Oppfølging gjennom samtaler til elever som ruser seg.

Hasjavvenning (HAP) tilbys ungdom som er motivert for å slutte med hasj. 

Ungdom 16-18 år som er bosatt i Eidsvoll men som ikke har skoletilhørighet i videregående skole, kan få sitt skolehelsetjenestetilbud på Eidsvoll helsestasjon etter avtale. 

Helsestasjon for ungdom

Åpningstid og kontaktinformason til Helsestasjon for Ungdom

Åpent hver onsdag kl. 13.30 - 17.00

Timebestilling tlf. 66107550 mandag - fredag kl 08.00-10.30

NB! På grunn av koronasituasjonen må du nå bestille time på forhånd!
Se åpningstid og kontaktinformasjon!

I forbindelse med timeavtalen du har bestilt ønsker vi å minne om at du må være frisk når du møter til time.

  • Har du feber, nedsatt allmenntilstand, sår hals, lutveisplager/hoste, ønsker vi at du tar kontakt for ny avtale.
  • Vi ber om at du møter opp til timen alene, på grunn av smitterisiko i forbindelse med koronasituasjonen.

Helsestasjon for ungdom er et gratistilbud!

Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det. 

Reisevaksine

Når det gjelder reisevaksine samarbeider vi med fastlegene og noen helsestasjoner i to nabokommuner. 
Kontaktinformasjon og mer om reisevaksine kan du finne her

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Personvernerklæringer

Helsestasjon, Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom

Eidsvoll kommune behandler personopplysninger om brukere av disse tjenestene og deres pårørende for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver.

1.1 Behandling av personopplysninger

Kommunen skal, som et ledd i å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjenester i skoler (skolehelsetjenester) og helsestasjonstjenester.

Formålene med helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom sin behandling av personopplysninger er å fremme barn og unges psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

1.2 Lover og forskrifter

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger.

  • Pasient og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse og omsorgstjenesten.
  • Helsepersonelloven inneholder regler som pålegger den som yter helsehjelp til å nedtegne personopplysninger.
  • Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) regulerer kommunenes behandling av personopplysninger.
  • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon.

Behandlingene av personopplysningene skjer etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav e – nødvendig for å utøve offentlig myndighet og artikkel 9 nr. nr. 1 h) - behandling eller forvaltning av helse- eller sosialtjenester og -systemer på grunnlag av nasjonal rett.

1.3 Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

Vi behandler følgende personopplysninger i fagsystemet HsPro.

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, personnummer, morsmål, vaksinasjonsstatus, fastlege, skole, barnehage.
  • Helseopplysning jf. Pasientjournalforskriften § 4. Krav til journalens innhold.
1.4 Hvor henter vi personopplysninger fra?

Fra den registrerte selv, fra andre offentlige myndigheter, eller offentlige register; folkeregistre.

1.5 Overføring til eksterne

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom deler personopplysninger med aktuelle samarbeidspartnere etter samtykke fra den det gjelder/foresatte.

Unntak: Opplysningsplikt til barnevernet jf. Helsepersonelloven § 33.

1.6 Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom har om deg jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 5.1.

Hvis du ser at personopplysninger om deg er feil kan du be om at det blir rettet.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss etter bestemmelser i arkivloven.

1.7 Ansvarlige i kommunen

Det er rådmannen i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og våre tjenester å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no 

1.8 Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området


Publisert: 22.09.2016 13:04:00
Sist endret: 12.11.2020 08:31