Kontaktinformasjon

Eidsvoll helsestasjon og Helsestasjon for ungdom

Rådhusgata 7, 3.etg, 2080 Eidsvoll - telefon: 66 10 75 50 - epost: post@eidsvoll.kommune.no 

Råholt helsestasjon

Bønsmovegen 19c, 2070 Råholt - telefon: 66 10 75 60 - epost: post@eidsvoll.kommune.no

Åpningstider og kontaktinformasjon til Helsestasjon for ungdom:

 

Helsestasjon for ungdom 

Hver onsdag kl. 13.30 - 17.00

Drop-in, trenger ingen timebestilling

Besøksadresse: Rådhusgata 7, 2081 Eidsvoll, Panorambygget 3. etg

 

Eidsvoll og Råholt helsestasjon

mandag - stengt (kun avtalte timer)

tirsdag - fredag kl. 08:30 - 15:00

 

Telefontider

Eidsvoll og Råholt helsestasjon har telefontid som følger:

mandag-fredag kl. 08:00 - 10:30

Innhold

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

 Svangerskapsomsorgen er en del av kommunens forebyggende helsetjeneste og et samarbeid mellom fastlege og jordmor. Du som gravid kan fritt velge hvem du vil gå til: jordmor og/eller fastlege.

 Det anbefales 8 - 9 svangerskapskonsultasjoner, med rom for individuell tilrettelegging.

 Alle svangerskapskontroller er gratis.

 Du bestiller time for svangerskapskonsultasjon eller barselbesøk av jormor ved å ringe

 Eidsvoll helsestasjon på telefon 66107550.

 Telefontid: kl 08.00 - 10.30 mandag - fredag.

 Følg oss på Facebook Helsestasjonene i Eidsvoll 

 Jordmor tilbyr

 •  Tidlig samtale fra uke 6.

Ta gjerne kontakt så snart svangerskapet er bekreftet. Samtalen er rettet mot at du som gravid skal kunne ta gode valg og legge godt grunnlag for at svangerskapet forløper så normalt som mulig.

Temaer er f eks. kosthold, fysisk aktivitet, psykisk og fysisk helse. 

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme god fysisk og psykisk helse. Det forebygger ulike sykdommer som kan   oppstå i svangerskapet.

Det er avsatt en time til denne konsultasjonen og mulighet til å stille spørsmål. Videre konsultasjoner er i hovedsak 30 minutter.

 • Svangerskapskonsultasjoner, i henhold til nasjonale retningslinjer, med ammeveiledning og   fødselssamtale.
 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.  
 • Fødselsforberedende kurs for førstegangs gravide med partner.

Tema: Normal fødsel, barseltid og amming m.m. Målet med kurset kurset er at deltagerene skal bli best mulig   forberedt på forestående fødsel og overgang til foreldrerollen.

 • Jordmor hjem på barselbesøk etter hjemkomst fra sykehuset.

 Hensikten med besøket er:

 • Samtale om fødsel
 • Informasjon om normale forhold etter fødsel
 • Ammeveiledning og veiing av barnet
 • Oppfølging av deg som barselkvinne,  fysisk og psykisk helse samt, prevensjonsjonsveiledning.
 • En prat om det som opptar dere.

Jordmor ønsker at du ringer helsestasjon når du er kommet hjem fra sykehuset for å avtale tid for barselbesøk  av jordmor.

Velkommen! Vi ser frem til å møte dere. 

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller via Helsenorge. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

 

Helsestasjonsprogrammet

Tilbud om hjemmebesøk eller besøk på helsestasjonen til nybakte foreldre.

Fastsatte konsultasjoner av barn med foresatte med helsesykepleier. Enkelte av konsultasjonene innbefatter legekonsultasjon.

Konsultasjonene inneholder råd og veiledning, veiing, vaksinasjon etter gjeldende vaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet.

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Oppfølging gjennom samtaler til elever som ruser seg.

Hasjavvenning (HAP) tilbys ungdom som er motivert for å slutte med hasj. 

Ungdom 16-18 år som er bosatt i Eidsvoll men som ikke har skoletilhørighet i videregående skole, kan få sitt skolehelsetjenestetilbud på Eidsvoll helsestasjon etter avtale. 

Helsestasjon for ungdom

Åpningstid og kontaktinformason til Helsestasjon for Ungdom

Åpent hver onsdag kl. 13.30 - 17.00. Drop-in, ingen timebestilling.

Tlf. 66107550 mandag - fredag kl 08.00-10.30.

Helsestasjon for ungdom er et gratistilbud for ungdom mellom 13 og 24 år!

Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleier, lege og psykolog som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det. 

Reisevaksine

Når det gjelder reisevaksine samarbeider vi med fastlegene og noen helsestasjoner i to nabokommuner. 
Kontaktinformasjon og mer om reisevaksine kan du finne her

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Personvernerklæringer

Helsestasjon, Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom

Eidsvoll kommune behandler personopplysninger om brukere av disse tjenestene og deres pårørende for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver.

1.1 Behandling av personopplysninger

Kommunen skal, som et ledd i å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjenester i skoler (skolehelsetjenester) og helsestasjonstjenester.

Formålene med helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom sin behandling av personopplysninger er å fremme barn og unges psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

1.2 Lover og forskrifter

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger.

 • Pasient og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse og omsorgstjenesten.
 • Helsepersonelloven inneholder regler som pålegger den som yter helsehjelp til å nedtegne personopplysninger.
 • Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) regulerer kommunenes behandling av personopplysninger.
 • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon.

Behandlingene av personopplysningene skjer etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav e – nødvendig for å utøve offentlig myndighet og artikkel 9 nr. nr. 1 h) - behandling eller forvaltning av helse- eller sosialtjenester og -systemer på grunnlag av nasjonal rett.

1.3 Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

Vi behandler følgende personopplysninger i fagsystemet HsPro.

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, personnummer, morsmål, vaksinasjonsstatus, fastlege, skole, barnehage.
 • Helseopplysning jf. Pasientjournalforskriften § 4. Krav til journalens innhold.
1.4 Hvor henter vi personopplysninger fra?

Fra den registrerte selv, fra andre offentlige myndigheter, eller offentlige register; folkeregistre.

1.5 Overføring til eksterne

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom deler personopplysninger med aktuelle samarbeidspartnere etter samtykke fra den det gjelder/foresatte.

Unntak: Opplysningsplikt til barnevernet jf. Helsepersonelloven § 33.

1.6 Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom har om deg jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 5.1.

Hvis du ser at personopplysninger om deg er feil kan du be om at det blir rettet.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss etter bestemmelser i arkivloven.

1.7 Ansvarlige i kommunen

Det er rådmannen i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og våre tjenester å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no 

1.8 Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området


Publisert: 22.09.2016 13:04:00
Sist endret: 18.01.2023 10:54