Hjemmebaserte tjenester

Besøksadresse: Brensmork 2, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon 66 10 76 59/66 10 76 03

e-post: post@eidsvoll.kommune.no

Ikke send sensitive opplysninger på epost - bruk da heller sikker sending: Sikker innsending

Innhold

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Vurdering av hjelpebehov foretas som regel ved et vurderingsbesøk i ditt hjem. Etter vurderingsbesøket vil du få et skriftlig vedtak. 

Hvem kan få tilbud om hjemmehjelp?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. Tjenesten skal være forebyggende og gi deg mulighet til å greie mest mulig selv.

Hva kan du få hjelp til?

Det er kommunen som er i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle.

Hvordan søker jeg?

Du søker på tjenesten ved å fylle ut søknadsskjemaet. Ta kontakt med kommunen hvis du trenger ytterligere veiledning. Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt vedlegges søknaden

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Priser

Inntekten din er avgjørende for hvor mye du skal betale. Egenbetaling av tjenesten beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige ligning legges til grunn. Endring i inntekt kan medføre endret egenbetaling.

Har du vedtak om hjemmehjelp omfattes du av abonnementsordningen. 

Ingen skal betale mer enn kr. 270,- per time. Det gis betalingsfritak fra abonnementsordningen etter 1 mnd uten hjelp. 

Kjøring i forbindelse med handling av matvarer kr. 4,10 pr. km. 

Satser hjemmehjelp
InntektPris pr. mnd
Inntil 2 G (maksimalsats satt av staten) per mnd. kr 210,-
2-3 G (for tiden 187.268-280.902) per mnd. kr  567,-
3-4 G (for tiden 280.902-374.536)

per mnd. kr 1.096,-

4-5 G (for tiden 374.536-468.170) per mnd. kr 1.667,-
Over 5 G (for tiden over 468.170) per mnd. kr 2.198,-

 

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til

Aktuelle lover


Hjemlevering av middager 

Hjemlevering av middager er et servicetilbud i Eidsvoll kommune, fortrinnsvis til eldre og de som måtte trenge det. Maten lages på kommunens kjøkken på Vilberg helsetun. Det er Røde Kors som kjører ut maten.

For mer informasjon: 

Hjemlevering av middager.pdf


Publisert: 20.09.2016 13:29:04
Sist endret: 19.01.2023 15:23