Innhold

Hva er innsatsteam?

Innsatsteamet er et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleiere. Teamet er et supplement til ordinære tjenester.

Innsatsteamet bistår bruker i hjemmet i en tidsavgrenset periode inntil 5 uker. Tiltakene som iverksettes skal bygge på brukers egne ressurser, aktiviteter og deltakelse for å mestre hverdagen i eget hjem.

Hva kan du få hjelp til?

Arbeidet er målrettet og er tilpasset brukers mål og behov.

  • Kartlegge funksjon og ressurser
  • Trening og behandling
  • Trening i daglige aktiviteter
  • Bistå med informasjon og veiledning
  • Vurdere behov for hjelpemidler og gi nødvendig opplæring

Vurdere behov for kommunale tjenester når Innsatsteamet avslutter

Hvem kan få tilbud om innsatsteam?
  • Personer over 18 år
  • Personer med behov for tverrfaglig oppfølging
  • Personer med brått eller gradvis funksjonsfall som har potensiale for økt funksjonsnivå
  • Personer som trenger støtte og intensiv innsats i overføring fra institusjon/sykehus til hjemmet

Det forventes at brukeren er motivert og har et ønske om å være deltakende i egen rehabiliteringsprosess.

Unntak

Teamet utfører ikke tjenester til brukere hvor hovedproblematikk er rus, psykiatri eller langtkommen demens. Ei heller ikke brukere med kun pleie- og omsorgsbehov.


Publisert: 01.12.2016 10:01:06
Sist endret: 01.12.2016 10:01