Eidsvoll PPT

Wergelandsgate 7 , 2080 Eidsvoll - telefon: 66 10 71 20 - e-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Postadresse

Post adressert til Eidsvoll kommune - går til Dokumentsenteret/arkivtjenesten

 • Vanlig epost: post@eidsvoll.kommune.no NB! sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.
 • Sikker sending: Sikker innsending NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.
 • Vanlig fysisk post: Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll 

Innhold

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 33 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Relevante nettsider

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Hjelpemiddelsentralen i Oslo

NAV

Barn og unges psykiske helsvern (BUP) Øvre Romerike

Aktuelle lover

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Personvernerklæring for PP-tjenesten

Eidsvoll kommune behandler personopplysninger om elever og foresatte for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver som del av PPT-tjenesten.

1.1 Behandling av personopplysninger

Formålene med PP-tjenestens behandling av personopplysninger er å vurdere behov for spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp, utrede og vurdere behov for tiltak ved spesifikke vansker, vurdere utsatt eller fremskutt skolestart, utarbeide sakkyndigvurdering der hvor opplæringsloven eller barnehageloven krever det, henvise videre til Statped, samt videre oppfølging av barn henvist til PPT ved behov.

Kommunen har en lovpålagt oppgave til å levere PPT-tjenester, og behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger innen PPT-tjenesten er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som følger av opplæringsloven og barnehageloven.

Hvis PP-tjenesten skal behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du få informasjon om dette og du kan gi ditt samtykke til behandlingen.

1.2 Lover og forskrifter

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger:

 • Opplæringsloven og barnehageloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen og barnehagen.
 • Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) regulerer kommunens behandling av personopplysninger.
 • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon.
1.3 Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

Vi behandler følgende personopplysninger om deg som elev og foresatt i fagsystemet HK Oppvekst:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, personnummer, skole/barnehage, trinn.
 • Opplysninger om det pedagogiske behovet. 
 • Morsmål for kartlegging av behov for tolk, og for forståelse av utgangspunkt for læring hos barnet. 
 • Eventuelle arvelige årsaker som kan påvirke eller forklare det pedagogiske behovet hos barnet. 
 • Helseopplysninger, i den grad de kan påvirke eller forklare det pedagogiske behovet eller tiltakene. 
 • Seksuelle forhold eller legning, i den grad det er relevant som forklaring eller årsak til det pedagogiske behovet. 
 • Straffedommer og lovovertredelser vedrørende barnet selv eller foresatt, i den grad det er relevant som forklaring eller årsak til det pedagogiske behovet. 
1.4 Overføring til eksterne

PP-tjenesten deler personopplysninger med skole/barnehage for å få gjennomført nødvendige pedagogiske tiltak. 

1.5 Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger PP-tjenesten har om deg. Hvis du ser at personopplysninger om deg er feil, kan du be PP-tjenesten rette på disse. Du har også rett til å kreve at PP-tjenesten sletter dine personopplysninger når PP-tjenesten ikke lenger trenger dem.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Personopplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke, vil bli slettet hvis ditt samtykke slettes eller formålet med behandlingen er oppnådd.

1.6 Ansvarlige i kommunen

Det er rådmannen i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og PP-tjenesten med å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no 

1.7 Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området


Publisert: 29.09.2016 10:43:35
Sist endret: 21.09.2022 11:19