Rus og psykisk helse

Innhold

Psykisk  helse

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er behovsprøvd.

Hva kan jeg få hjelp til?

Du kan få tilbud om kurs, grupper eller individuelle samtaler.  

Kartleggingssamtale

Alle får en kartleggingssamtale. I denne samtalen vil vi snakke med deg om hva du opplever utfordrende, og hjelpe deg å finne ut hvor du best kan få hjelp til å arbeide med dine ønsker om endring. 

Gruppetilbud

Dersom du ønsker å delta på et av kommunens gruppetilbud, kan du henvises til Avdeling rus og psykisk helse av din fastlege/behandler, eller selv søke ved hjelp av kommunens søknadsskjema som du finner lenger ned på siden. Alle gruppene gjennomfører en forsamtale før deltakelse, for å vurdere om aktuell gruppe er riktig tilbud for deg. 

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Kurs i depresjonsmestring er et kurs hvor deltakerne lærer metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og/eller forsterker nedstemthet/depresjon. 

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn/symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling, irritabilitet. 

Kurset holdes ti ganger og koster 500 kr per person. 

Angstmestringsgruppe

Et gruppetilbud med fokus på psykoedukasjon, kunst- og uttrykksterapi. Gruppen er for deg som har utfordringer med angst, eller kjenner deg plaget av uro og stress. Kurset gjennomføres to ganger i året. 

Illness Managment and Recovery

Dette er et gruppetilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser. Kursets målsetting er at man skal utarbeide og arbeide mot egne mål, lære om sin lidelse og behandlingsstrategier, redusere symptomer, redusere tilbakefall og sykehusinnleggelser. 

Gruppetilbudet går ukentlig over omlag ett år.  

Livsprosessgruppe

Livsprosessgruppa er en gruppe for de som ønsker å jobbe med sin egen tilfriskningsprosess. Livsprosessgruppa leder deltakerne gjennom tolv steg i løpet av en periode på omlag ett år. Deltakerne jobber seg gjennom en arbeidsbok, "De tolv stegen - En utveg", som hjelper deltakerne med å identifisere og ta tak i hindringene i livet. I løpet av de tolv steg hjelpes deltakerne til å bearbeide vanskelige følelser og bryte uheldige handlingsmønstre. Prosessen innebærer at deltakerne frigir fortiden for å gi slipp på den. 

Ettervernsgruppe

Ettervernsgruppa er et temabasert gruppetilbud til personer som har vært i langtidsbehandling eller kommer ut av fengsel og trenger støtte etter avrusning og behandling. 

Individualsamtaler

I Eidsvoll kommune kan personer med en ruslidelse eller et psykisk helseproblem få individuelle samtaler. Samtalene har fokus på hva som er viktig for deg i din tilfriskningsprosess. Vi samarbeider med fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste og eventuelle andre instanser dersom det er ønske om og behov for langvarige og koordinerte tjenester, og vi bistår i utarbeidelse av Individuell plan (IP). 

Nettverksmøter

Åpen dialog i nettverksmøter er en behandlingsmetode og samtaleform hvor bruker inviterer sitt sosiale nettverk i samtale med to fagpersoner. Det er opp til brukeren hvem i nettverket som skal inviteres, og møtene skal skje på brukerens premisser. Man etterstreber at alle får komme til orde og gi uttrykk for følelser og opplevelser, og at dette kan bedre legge til rette for samhandling. 

Boveiledning og praktisk bistand

    • dagliglivets ferdigheter
    • økonomiske rutiner
    • oppfølging hos offentlige kontorer
    • struktur og orden i hverdagen og sosial deltakelse

Hvem kan få hjelp?

Personer som:

  • har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse

Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Hvordan søker jeg hjelp?

Fullmakt Helse og omsorgstjenester Eidsvoll

Helse og omsorgstjenester søknadsskjema utskriftformat

Akutt psykisk helsehjelp

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Pris

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Brosjyre

Fellesbrosjyre - pårørende til noen som sliter med Rus eller psykisk lidelse (pdf)

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 

 


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 11.11.2019 10:04