Rus og psykisk helse

Postadresse

 • Vanlig epost: post@eidsvoll.kommune.no NB! sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.
 • Sikker sending: Sikker innsending NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.
 • Vanlig fysisk post: Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll 

 

Innbyggertorget - sentralbord - telefon: 66 10 70 00

Innhold

Tilbud under covid-19-pandemien

Mange tjenester og tilbud er endret som følge av den pågående covid-19-pandemien. Nedenfor finner du informasjon om kommunens helsetilbud til mennesker med psykiske vansker.

Psykisk syke og rusavhengige voksne

Kommunens helsetjeneste for psykisk helse og rus er operativ. Grunnet smittereduserende tiltak er de fleste grupper og aktivitetstilbud avlyst på ubestemt tid, med noen få unntak.

Den individuelle oppfølgingen gjennomføres stort sett som tidligere. Fysiske møter gjennomføres ved symptomfrihet, men mange samtaler foregår over telefon.

Kommunen tar i mot henvendelser om helsehjelp på samme måte som tidligere, og du er velkommen til å benytte kommunens søknadsskjema dersom du ønsker og er i behov av psykisk helsehjelp og/eller rusoppfølging. De som er alvorlig syke blir prioritert, og det kan være ventetid for mennesker med milde og moderate tilstander.

Psykisk syke og rusavhengige barn og unge

Barnevernstjenesten følger opp barn, unge og familier de er i kontakt med. Nye meldinger blir håndtert og undersøkelser går som vanlig med enkelte tilpasninger. Det blir gjort risikovurdering og konsekvensvurdering i alle saker.

Ansatte i helsestasjon og skolehelsetjeneste opprettholder kontakt med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til. Det er opprettet en åpen telefonlinje i Eidsvoll for barn og unge som opplever uro, angst, sorg, stress eller annet knyttet til dette sykdomsutbruddet. Telefonnummeret er 477 91 346 og telefonen er betjent mandag til fredag fra 08.00 - 15.30.

Øvrige tilbud

Eidsvoll Frivilligsentral har økt sitt tilbud for særlig sårbare grupper. I samarbeid med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors og Den Norske kirke Eidsvoll og Hurdal tilbys nå telefonvenn til mennesker som er mye hjemme og ønsker kontakt med noen. De kan ringes på 63 96 01 70 eller 952 23 180.

For alle innbyggere er det opprettet en informasjonstelefon som man kan ringe dersom man er bekymret for eget eller andres helse. Telefonen er betjent fra kl. 08.00 til kl 16.00, og telefonnummer er  66 10 73 58 eller 66 10 73 59.

For øvrig anbefaler vi også Folkehelseinstituttets nettsider og informasjonstelefon tlf. 815 55 015.

Selvhjelp

Det finnes mange gode nettsider og apper for deg som ønsker selvhjelpsmateriell for eksempelvis arbeid med angstplager, depressive symptomer eller søvnvansker.

Se gjerne også oversikten over «Landsomfattende eksterne tilbud» under overskriften «Behov for rask hjelp?» på denne siden for oversikt over ulike hjelpetelefoner- og chatter.

Råd for å ivareta psykisk helse

Tiden vi nå befinner oss i er usikker og krevende for mange. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet råd for å ivareta psykisk helse under koronautbruddet.

Nedenfor presenteres et utdrag av rådene:

 • Minimer tiden du bruker på nyheter som får deg til å føle deg engstelig eller stresset. Benytt kun troverdige kilder og søk bare informasjon en eller to ganger i løpet av dagen. Lytt til fakta og ikke til rykter.
 • Hold deg påkoblet og oppretthold ditt sosiale nettverk gjennom bruk av sosiale medier og telefon.
 • Vær oppmerksom på egne behov og følelser. Vær fysisk aktiv, oppretthold normale søvnrutiner og spis sunn mat.
 • Beskytt deg selv og hjelp andre dersom du kan. Å hjelpe andre kan også hjelpe deg ved å skape en opplevelse av solidaritet.
 • Det kan være godt å fremheve positive og håpefulle historier om mennesker som har erfart covid-19. Eksempelvis fra mennesker som har vært syke og som nå er friske.
 • Oppretthold rutiner i den grad det er mulig, eller etabler nye rutiner, spesielt i husstander med barn som ikke kan gå på skole. Sørg for aldersadekvate aktiviteter for barna, og oppfordre barna til lek og sosialisering med andre i den grad det er mulig, om så bare innad i familien.
 • Helsepersonell og mennesker i samfunnskritiske yrker kan kjenne på mer stress og press nå. Forsøk å benytte hjelpsomme mestringsstrategier som tilstrekkelig hvile, et godt og sunt kosthold, fysisk aktivitet og kontakt med familie og venner. Bruk gjerne mestringsstrategier som har fungert for deg tidligere. Mindre hjelpsomme mestringsstrategier som tobakk, alkohol og andre rusmidler kan svekke psykisk og fysisk helse på sikt.

World Health Organization. (2020). Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak. 

Behov for rask hjelp?

Er du eller noen du kjenner i behov for rask hjelp? Er det akutt fare for selvmord? Opplever du en krise eller store belastninger? Har du selvmordstanker? Da anbefaler vi at vi snakker med noen og forteller om hvordan du har det, og hvilke tanker du bærer på. Nedenfor lister vi ulike tilbud som finnes lokalt og eksternt.

 • Dersom det er akutt fare for selvmord ber vi deg ringe ambulanse på 113 eller legevakt på 116 117.

Du kan ta kontakt med din fastlege innenfor legekontorets åpningstider. Dersom du ikke vet hvem din fastlege er kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 (kl. 08.00 – 15.30 man-fre).

Har du av ulike grunner ikke anledning til å oppsøke din fastlege, kan du hvor som helst i landet oppsøke nærmeste kommunale legevakt.

Voksne kan også ta kontakt med Akutteam på Øvre Romerike DPS på telefon 67 96 50 00.

Psykisk helsehjelp for barn og unge

Ut over kontakt med fastlege, kan barn og unge eller deres foreldre/foresatte ta kontakt med Helsestasjonen/skolehelsetjenesten. For barn i grunnskole eller videregående skole kan helsesykepleier tilby samtaler og oppfølging etter behov. Det er helsesykepleier tilknyttet alle skolene i Eidsvoll. 

Helsestasjon for ungdom er og et lavterskeltilbud hvor man ikke behøver å bestille time. Her kan man møte opp og få snakke med helsesykepleier eller lege om alt man måtte lure på fra psykisk helse, rus, seksualitet eller andre tanker og problemer. Helsestasjonen for ungdom holder til i Eidsvoll helsestasjon, Rådhusgata 7, 3.etg, 2080 Eidsvoll, og har åpningstid hver onsdag kl. 13.30 – kl. 17.00. Du kan ta kontakt på telefon 66 10 75 50, hverdager kl. 08.00 – 10.30.

Ved behov for utredning og behandling i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) må man henvises av fastlege/lege, psykolog eller barnevernsleder.

Psykisk helsehjelp for voksne

Dersom du er over 18 år kan du motta samtaler eller andre tjenester i Avdeling Rus og psykisk helse. Dette tilbudet er gratis, og avdelingen består av sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut, pedagog og psykolog, de fleste med fagspesifikke videreutdanninger. Du kan søke om tjenester ved å benytte kommunens søknadsskjema som du også finner lengre ned på siden, eller henvises av din fastlege. Du kan også ta kontakt via kommunens sentralbord på telefon 66107000, hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 14.00

Ved behov for utredning og behandling på distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller andre deler av spesialisthelsetjenesten må man henvises av fastlege/lege eller psykolog.

Under listes et utvalg ikke-kommunale tilbud som du kan benytte uavhengig av hvor du bor og oppholder deg. For fullstendig oversikt, se Helsenorge.no

Psykisk  helsehjelp

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen og tjenesten er behovsprøvd og er til deg som er over 18 år. Dersom du er under 18 og i behov for psykisk helsehjelp ta kontakt med Skolehelsetjenesten og/eller Helsestasjon for ungdom.

Videre kan du lese mer om de ulike tilbudene vi har i Eidsvoll kommune.

Alle får en kartleggingssamtale. I denne samtalen vil vi snakke med deg om hva du opplever utfordrende, og hjelpe deg å finne ut hvor du best kan få hjelp til å arbeide med dine ønsker om endring. 

Dersom du ønsker å delta på et av kommunens gruppetilbud, kan du henvises til Avdeling rus og psykisk helse av din fastlege/behandler, eller selv søke ved hjelp av kommunens søknadsskjema som du finner lenger ned på siden. Alle gruppene gjennomfører en forsamtale før deltakelse, for å vurdere om aktuell gruppe er riktig tilbud for deg. 

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Kurs i depresjonsmestring er et kurs hvor deltakerne lærer metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og/eller forsterker nedstemthet/depresjon. 

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn/symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling, irritabilitet. 

Kurset holdes ti ganger og koster 500 kr per person. 

Angstmestringsgruppe

Et gruppetilbud med fokus på psykoedukasjon, kunst- og uttrykksterapi. Gruppen er for deg som har utfordringer med angst, eller kjenner deg plaget av uro og stress. Kurset gjennomføres to ganger i året. 

Illness Managment and Recovery

Dette er et gruppetilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser. Kursets målsetting er at man skal utarbeide og arbeide mot egne mål, lære om sin lidelse og behandlingsstrategier, redusere symptomer, redusere tilbakefall og sykehusinnleggelser. 

Gruppetilbudet går ukentlig over omlag ett år.  

Livsprosessgruppe

Livsprosessgruppa er en gruppe for de som ønsker å jobbe med sin egen tilfriskningsprosess. Livsprosessgruppa leder deltakerne gjennom tolv steg i løpet av en periode på omlag ett år. Deltakerne jobber seg gjennom en arbeidsbok, "De tolv stegen - En utveg", som hjelper deltakerne med å identifisere og ta tak i hindringene i livet. I løpet av de tolv steg hjelpes deltakerne til å bearbeide vanskelige følelser og bryte uheldige handlingsmønstre. Prosessen innebærer at deltakerne frigir fortiden for å gi slipp på den. 

Ettervernsgruppe

Ettervernsgruppa er et temabasert gruppetilbud til personer som har vært i langtidsbehandling eller kommer ut av fengsel og trenger støtte etter avrusning og behandling. 

I Eidsvoll kommune kan personer med en ruslidelse eller et psykisk helseproblem få individuelle samtaler. Samtalene har fokus på hva som er viktig for deg i din tilfriskningsprosess. Vi samarbeider med fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste og eventuelle andre instanser dersom det er ønske om og behov for langvarige og koordinerte tjenester, og vi bistår i utarbeidelse av Individuell plan (IP). 

Åpen dialog i nettverksmøter er en behandlingsmetode og samtaleform hvor bruker inviterer sitt sosiale nettverk i samtale med to fagpersoner. Det er opp til brukeren hvem i nettverket som skal inviteres, og møtene skal skje på brukerens premisser. Man etterstreber at alle får komme til orde og gi uttrykk for følelser og opplevelser, og at dette kan bedre legge til rette for samhandling. 

  • dagliglivets ferdigheter
  • økonomiske rutiner
  • oppfølging hos offentlige kontorer
  • struktur og orden i hverdagen og sosial deltakelse

Fullmakt Helse og omsorgstjenester Eidsvoll

Helse og omsorgstjenester søknadsskjema utskriftformat

Du kan også ta kontakt via kommunens sentralbord på telefon 66107000, hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 14.00 for å få hjelp til å komme i kontakt med tjenesten eller få tilsendt søknadsskjema.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Brosjyre

Fellesbrosjyre - pårørende til noen som sliter med Rus eller psykisk lidelse (pdf)

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 

 


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 30.03.2020 10:52