Rus og psykisk helse

Postadresse

Post adressert til Eidsvoll kommune - går til Dokumentsenteret/arkivtjenesten.

Vanlig epost

post@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.

Sikker sending

Sikker innsending

NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.

Vanlig fysisk post

Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll

Innhold

Behov for rask hjelp?

Er du eller noen du kjenner i behov for rask hjelp? Er det akutt fare for selvmord? Opplever du en krise eller store belastninger? Har du selvmordstanker? Da anbefaler vi at vi snakker med noen og forteller om hvordan du har det, og hvilke tanker du bærer på. Nedenfor lister vi ulike tilbud som finnes lokalt og eksternt.

 • Dersom det er akutt fare for selvmord ber vi deg ringe ambulanse på 113 eller legevakt på 116 117.

Du kan ta kontakt med din fastlege innenfor legekontorets åpningstider. Dersom du ikke vet hvem din fastlege er kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 (kl. 08.00 – 15.30 man-fre).

Har du av ulike grunner ikke anledning til å oppsøke din fastlege, kan du hvor som helst i landet oppsøke nærmeste kommunale legevakt.

Voksne kan også ta kontakt med Akutteam på Øvre Romerike DPS på telefon 67 96 50 00.

Psykisk helsehjelp for barn og unge

Ut over kontakt med fastlege, kan barn og unge eller deres foreldre/foresatte ta kontakt med Helsestasjonen/skolehelsetjenesten. For barn i grunnskole eller videregående skole kan helsesykepleier tilby samtaler og oppfølging etter behov. Det er helsesykepleier tilknyttet alle skolene i Eidsvoll. 

Helsestasjon for ungdom er og et lavterskeltilbud hvor man ikke behøver å bestille time. Her kan man møte opp og få snakke med helsesykepleier eller lege om alt man måtte lure på fra psykisk helse, rus, seksualitet eller andre tanker og problemer. Helsestasjonen for ungdom holder til i Eidsvoll helsestasjon, Rådhusgata 7, 3.etg, 2080 Eidsvoll, og har åpningstid hver onsdag kl. 13.30 – kl. 17.00. Du kan ta kontakt på telefon 66 10 75 50, hverdager kl. 08.00 – 10.30.

Ved behov for utredning og behandling i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) må man henvises av fastlege/lege, psykolog eller barnevernsleder.

Psykisk helsehjelp for voksne

Dersom du er over 18 år kan du motta kurs- eller gruppetilbud, samtaler eller andre tjenester i Avdeling Rus og psykisk helse. Dette tilbudet er gratis, og avdelingen består av sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut, pedagog og psykolog. Du kan søke om tjenester ved å benytte kommunens søknadsskjema som du også finner lengre ned på siden, eller henvises av din fastlege. Du kan også ta kontakt via kommunens sentralbord på telefon 66107000, hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 14.00

Ved behov for utredning og behandling på distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller andre deler av spesialisthelsetjenesten må man henvises av fastlege/lege eller psykolog.

Under listes et utvalg ikke-kommunale tilbud som du kan benytte uavhengig av hvor du bor og oppholder deg. For fullstendig oversikt, se Helsenorge.no

 • Mental helses hjelpetelefon kan nås på døgnåpen telefon 116 123.
 • Sidetmedord.no er en gratis skrive- og chattetjeneste i regi av Mental Helse.
 • SOS-Chat er en chattetjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Åpent fra kl. 18.30 – 22-30 på hverdager og til kl. 01.30 fredag og lørdag.
 • Kors på halsen (Røde Kors). Tilbyr telefon, chat eller e-post. Telefon 800 33 321 kl. 14.00 – 18.00.
 • Ungdomstelefonen kan nås på 400 00 777 søndag til torsdag kl. 18.00 – 22.00. Tilbyr også chat tirsdag til torsdag kl. 18.00 – 22.00.
 • Alarmtelefonen for barn og ungdom kan ringes på 116 111 dersom man opplever vold, overgrep eller andre akutte og vanskelige situasjoner. Også voksne som er bekymret for barn kan ringe.
 • Kameratstøtte.no er et tilbud til soldater, veteraner og deres familie. De har døgnbemannet telefon og kan nås på 800 48 500.
 • Kirkens SOS tilbyr døgnbemannet krisetelefon på nummer 22 40 00 40, samt chat og meldingstjeneste.
 • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte kan nås på døgnåpen telefon 800 57 00.
 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) tilbyr sorggruppe og likemannssamtale. Kan kontaktes på telefon 22 36 17 00.
 • Mannstelefonen. Reform-ressurssenter for menn er tilgjengelig mandag til fredag kl 17.00 – 20.00, og på chat tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 20.00.
 • Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse kan nås på telefon 22 49 19 22 mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00, tirsdag kl. 11.00 – 19.00.
 • ROS. Rådgivning om spiseforstyrrelser tilbyr råd og veiledning over telefon, chat, e-post eller personlige samtaler, og kan nås på 94 81 78 18.
 • Vern for eldre nasjonal kontakttelefon 800 30 196, åpent mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00.   
 • Detfinneshjelp.no er en digital lavterskeltjeneste og fullverdig behandlingstilbud for voksne fra og med 18 år som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, eller som har seksuell interesse for barn. Målet er å forebygge seksuelle overgrep mot barn. På nettsiden kan man anonymt ta kontakt med helsepersonell via chat eller man kan bestille time til poliklinisk samtale. Nettsiden inneholder også informasjon om tematikken og om tjenesten og behandlingstilbudet. 

Psykisk  helsehjelp

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen og tjenesten er behovsprøvd og er til deg som er over 18 år. Dersom du er under 18 og i behov for psykisk helsehjelp ta kontakt med Skolehelsetjenesten og/eller Helsestasjon for ungdom.

Videre kan du lese mer om de ulike tilbudene vi har i Eidsvoll kommune.

Alle får en kartleggingssamtale. I denne samtalen vil vi snakke med deg om hva du opplever utfordrende, og hjelpe deg å finne ut hvor du best kan få hjelp til å arbeide med dine ønsker om endring.  

I Eidsvoll kommune har vi et godt utvalg av kurs og gruppetilbud for et bredt spekter utfordringer og plager. Dersom du ønsker å delta på et av kommunens tilbud kan du selv søke ved hjelp av kommunens søknadsskjema som du finner lenger ned, eller henvises av fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Ved de fleste tilbudene gjennomføres en forsamtale før deltakelse, for å vurdere om aktuell gruppe er riktig tilbud for deg. 

Frokostkurs

Frokostkurs er et åpent kurs for deg som opplever psykiske utfordringer i hverdagen, og som ønsker å lære mer om hvordan mestre dette på egenhånd. Kurset går ukentlig og tar for seg temaer mange kan kjenne seg igjen i, slik som angst og bekymring, negative tanker og nedstemthet, søvn og selvhevdelse og grensesetting. Her kan du bare møte opp! For mer informasjon se hjemmesiden til Friskliv- og mestringssenteret. 

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Kurs i depresjonsmestring er et kurs hvor deltakerne lærer metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og/eller forsterker nedstemthet/depresjon. 

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn/symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling, irritabilitet. 

Angstmestringsgruppe

Et gruppetilbud med fokus på psykoedukasjon, kunst- og uttrykksterapi. Gruppen er for deg som har utfordringer med angst, eller kjenner deg plaget av uro og stress. 

Sinnemestringskurs

Et gruppetilbud for deg som opplever utfordringer knyttet til eget sinne og/eller egen voldutøvelse. 

Illness Managment and Recovery

Dette er et gruppetilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser. Kursets målsetting er at man skal utarbeide og arbeide mot egne mål, lære om sin lidelse og behandlingsstrategier, redusere symptomer, redusere tilbakefall og sykehusinnleggelser. 

Gruppetilbudet går ukentlig over omlag ett år.  

Livsprosessgruppe

Livsprosessgruppa er en gruppe for de som ønsker å jobbe med sin egen tilfriskningsprosess. Livsprosessgruppa leder deltakerne gjennom tolv steg i løpet av en periode på omlag ett år. Deltakerne jobber seg gjennom en arbeidsbok, "De tolv stegen - En utveg", som hjelper deltakerne med å identifisere og ta tak i hindringene i livet. I løpet av de tolv steg hjelpes deltakerne til å bearbeide vanskelige følelser og bryte uheldige handlingsmønstre. Prosessen innebærer at deltakerne frigir fortiden for å gi slipp på den. 

Ettervernsgruppe

Ettervernsgruppa er et temabasert gruppetilbud til personer som har vært i langtidsbehandling eller kommer ut av fengsel og trenger støtte etter avrusning og behandling. 

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er et nettbasert mestringsvertøy for deg som opplever psykiske plager og som ønsker å jobbe med hvordan får det bedre. Du må ha tilgang til PC, nettbrett eller mobil med nettilgang for å kunne benytte deg av assistert selvhjelp. 

Hvis du synes dette kan være interessant, tar du kontakt med Friskliv- og mestringssenteret og du vil da få en kartleggingstime hos en veileder. Sammen finner dere ut om dette kan passe og hvilket program som passer best for deg. Hvert program består av 6 moduler og du arbeider selvstendig med en modul i uka. Du vil ha en kort veildningssamtale etter hver modul. Se også assistertselvhjelp.no for mer informasjon. 

I Eidsvoll kommune kan personer med en ruslidelse eller et psykisk helseproblem få individuelle samtaler. Samtalene har fokus på hva som er viktig for deg i din tilfriskningsprosess. Vi samarbeider med fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste og eventuelle andre instanser dersom det er ønske om og behov for langvarige og koordinerte tjenester, og vi bistår i utarbeidelse av Individuell plan (IP). 

Åpen dialog i nettverksmøter er en behandlingsmetode og samtaleform hvor bruker inviterer sitt sosiale nettverk i samtale med to fagpersoner. Det er opp til brukeren hvem i nettverket som skal inviteres, og møtene skal skje på brukerens premisser. Man etterstreber at alle får komme til orde og gi uttrykk for følelser og opplevelser, og at dette kan bedre legge til rette for samhandling. 

Hjelp til å mestre og utvikle dagliglivets ferdigheter, veilede til gode økonomiske rutiner, oppfølging hos offentligekontorer og bistå til struktur og orden i hverdagen. Det er også viktig å veilede til sosial deltagelse.

Fullmakt Helse og omsorgstjenester Eidsvoll

Helse og omsorgstjenester - søknadsskjema

Du kan også ta kontakt via kommunens sentralbord på telefon 66107000, hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 14.00 for å få hjelp til å komme i kontakt med tjenesten eller få tilsendt søknadsskjema.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statforvalteren.

Relevante nettsteder

Brosjyre

Fellesbrosjyre - pårørende til noen som sliter med Rus eller psykisk lidelse (pdf)

Frokostkurs - Psykisk helse.pdf

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 

 


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 16.03.2023 16:16