Rus og psykisk helse

Innhold

Tilbud under covid-19-pandemien

Mange tjenester og tilbud er endret som følge av den pågående covid-19-pandemien. Nedenfor finner du informasjon om kommunens helsetilbud til mennesker med rusmiddelbruk- og avhengighet. 

Psykisk syke og rusavhengige voksne

Kommunens helsetjeneste for psykisk helse og rus er operativ. Grunnet smittereduserende tiltak er de fleste grupper og aktivitetstilbud avlyst på ubestemt tid, med noen få unntak.

Den individuelle oppfølgingen gjennomføres stort sett som tidligere. Fysiske møter gjennomføres ved symptomfrihet, men mange samtaler foregår over telefon.

Kommunen tar i mot henvendelser om helsehjelp på samme måte som tidligere, og du er velkommen til å benytte kommunens søknadsskjema dersom du ønsker og er i behov av psykisk helsehjelp og/eller rusoppfølging. De som er alvorlig syke blir prioritert, og det kan være ventetid for mennesker med milde og moderate tilstander.  

Utlevering av brukerutstyr.pdf

Korona og rus.pdf

Psykisk syke og rusavhengige barn og unge

Barnevernstjenesten følger opp barn, unge og familier de er i kontakt med. Nye meldinger blir håndtert og undersøkelser går som vanlig med enkelte tilpasninger. Det blir gjort risikovurdering og konsekvensvurdering i alle saker.

Ansatte i helsestasjon og skolehelsetjeneste opprettholder kontakt med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til. Det er opprettet en åpen telefonlinje i Eidsvoll for barn og unge som opplever uro, angst, sorg, stress eller annet knyttet til dette sykdomsutbruddet. Telefonnummeret er 477 91 346 og telefonen er betjent mandag til fredag fra 08.00 - 15.30.

Øvrige tilbud

Eidsvoll Frivilligsentral har økt sitt tilbud for særlig sårbare grupper. I samarbeid med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors og Den Norske kirke Eidsvoll og Hurdal tilbys nå telefonvenn til mennesker som er mye hjemme og ønsker kontakt med noen. De kan ringes på 63 96 01 70 eller 952 23 180.

For alle innbyggere er det opprettet en informasjonstelefon som man kan ringe dersom man er bekymret for eget eller andres helse. Telefonen er betjent fra kl. 08.00 til kl 16.00, og telefonnummer er  66 10 73 58 eller 66 10 73 59.

For øvrig anbefaler vi også Folkehelseinstituttets nettsider og informasjonstelefon tlf. 815 55 015.

Selvhjelp

Det finnes mange gode nettsider og apper for deg som ønsker selvhjelpsmateriell for eksempelvis arbeid med angstplager, depressive symptomer eller søvnvansker.

Se gjerne også oversikten over «Landsomfattende eksterne tilbud» under overskriften «Behov for rask hjelp?» på denne siden for oversikt over ulike hjelpetelefoner- og chatter.

Råd for å ivareta psykisk helse 

Tiden vi nå befinner oss i er usikker og krevende for mange. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet råd for å ivareta psykisk helse under koronautbruddet.

Nedenfor presenteres et utdrag av rådene:

 • Minimer tiden du bruker på nyheter som får deg til å føle deg engstelig eller stresset. Benytt kun troverdige kilder og søk bare informasjon en eller to ganger i løpet av dagen. Lytt til fakta og ikke til rykter.
 • Hold deg påkoblet og oppretthold ditt sosiale nettverk gjennom bruk av sosiale medier og telefon.
 • Vær oppmerksom på egne behov og følelser. Vær fysisk aktiv, oppretthold normale søvnrutiner og spis sunn mat.
 • Beskytt deg selv og hjelp andre dersom du kan. Å hjelpe andre kan også hjelpe deg ved å skape en opplevelse av solidaritet.
 • Det kan være godt å fremheve positive og håpefulle historier om mennesker som har erfart covid-19. Eksempelvis fra mennesker som har vært syke og som nå er friske.
 • Oppretthold rutiner i den grad det er mulig, eller etabler nye rutiner, spesielt i husstander med barn som ikke kan gå på skole. Sørg for aldersadekvate aktiviteter for barna, og oppfordre barna til lek og sosialisering med andre i den grad det er mulig, om så bare innad i familien.
 • Helsepersonell og mennesker i samfunnskritiske yrker kan kjenne på mer stress og press nå. Forsøk å benytte hjelpsomme mestringsstrategier som tilstrekkelig hvile, et godt og sunt kosthold, fysisk aktivitet og kontakt med familie og venner. Bruk gjerne mestringsstrategier som har fungert for deg tidligere. Mindre hjelpsomme mestringsstrategier som tobakk, alkohol og andre rusmidler kan svekke psykisk og fysisk helse på sikt.

World Health Organization.  (2020). Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak. 

Rus og avhengighet

Ønsker du hjelp på grunn av avhengighet av alkohol eller andre rusmidler? Familie og pårørende kan også ta kontakt.

Hva slags hjelp kan jeg få?

Kommunen kan tilby deg
 • råd og veiledning
 • behandlings- og rehabiliteringstjenester
 • plass i institusjon
 • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål
Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til
 • poliklinisk rusbehandling
 • rusbehandling i institusjon
 • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 

Hjelp til selvhjelp er sentralt i oppfølgingen for at bruker i størst mulig grad skal mestre å bo i eget hjem. Dette kan være:

 • Individuelle behandlingssamtaler
 • Åpne dialoger i møte med klient og nettverk
 • IMR (Illness Management Recovery)
 • Solsiden (åpent brukerstyrt senter og miljøterapeutiske grupper)
 • Boveiledning og praktisk bistand
  • dagliglivets ferdigheter
  • økonomiske rutiner
  • oppfølging hos offentlige kontorer
  • struktur og orden i hverdagen og sosial deltakelse

 

Rusmiddelavhengige og deres familier og pårørende. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen du mottar.

Hvordan få hjelp?

Helse og omsorgstjenester - fullmakt (pdf)

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Helse og omsorgstjenester søknad (pdf)

Pris

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Brosjyrer

Fellesbrosjyre - pårørende til noen som sliter med Rus eller psykisk lidelse.pdf

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 30.03.2020 13:45