Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret

Kommunestyret består av 35 representanter.

Kommunestyret er øverste folkevalgte organ i kommunen, og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder bl.a. overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Kommunestyret velges hvert 4. år og møtes 8 - 10 ganger per år. Møtested er i hovedsak kommunestyresalen i rådhuset, og nesten alle møter begynner kl 1800. Møtene kunngjøres i lokalavisene.

Reglement for kommunestyret

Ønsker du å se hvem som er medlemmer i dette utvalget, kan du klikke på "medlemmer" nedenfor. Ønsker du flere opplysninger om medlemmet klikker du på medlemmets navn.

Tilleggsdokumenter Kommunestyret

Tilleggsdokumenter 2017

Formannskapet

Formannskapet består av 13 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets representanter og med samme innbyrdes forhold som i kommunestyret. Formannskapet er kommunestyrets "arbeidsutvalg". Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet til formannskapet i mange saker.

Formannskapet vedtar også innstilling til kommunestyret i saker som kommunestyret må behandle, og står ansvarlig for å legge fram et budsjettforslag. Ordføreren leder møtene, rådmannen møter fast fra administrasjonen og Fellestjenesten har ansvaret for sekretariatet.

Særreglement for formannskapet, revidert av KS 04.04.2017

Tilleggsdokumenter Formannskapet

Tilleggsdokumenter 2016

Tilleggsdokumenter 2015

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg er opprettet av kommunestyret i medhold av kommunelovens § 10. Hovedutvalget består av 13 medlemmer, med et antall numeriske varamedlemmer for hvert parti/gruppe tilsvarende partiets/gruppens antall faste medlemmer med et tillegg på to. Gjennomgående representasjon skal tilstrebes, og medlemmene velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer, eller listekandidater. Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder av hovedutvalget bør være medlem av formannskapet

Reglement for hovedutvalg for helse og omsorg

Tilleggsdokumenter for Hovedutvalg for helse og omsorg

Tilleggsdokumenter 2016

Tilleggsdokumenter 2017

  

Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Her finner du Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Særreglement for hovedutvalg for næring, plan og miljø (pdf)

Medlemsoversikt

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tilleggsdokumenter for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tilleggsdokumenter 2017

Særreglement for HOK - revidert i KS 02FEB16 sak nr 4-16

Eldrerådet

Eldrerådet består av 7 medlemmer;

5 medlemmer med varamedlemmer som er alderspensjonister, foreslått av de 5 pensjonistforeningene:
Søndre Eidsvoll Pensjonistforening
Eidsvoll Pensjonistforening Midtbygda
Feiring Pensjonistforening
Nordre Eidsvoll Pensjonistforening
Forsvarets Seniorforbund avdeling Øvre Romerike

2 medlemmer med varamedlemmer blant formannskapets/kommunestyrets medlemmer.

Reglement for eldrerådet.pdf

Eidsvoll Eldreråd Brosjyre 2015-2019 

Seniorpolitisk handlingsplan - eldrerådet i Eidsvoll

Strategidokument for eldrerådet i Eidsvoll kommune.pdf

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRFF)

Rådet har 7 medlemmer, med følgende sammensetning: 

1 av medlemmene i hovedutvalg for næring, plan og miljø
1 av medlemmene i hovedutvalg for oppvekst og kultur
1 av medlemmene i hovedutvalg for helse og omsorg
4 medlemmer valgt av brukerorganisasjonene

Reglement for KRFF - revidert av KS 02.02.16, sak 5

Tilleggsdokumenter 

Tilleggsdokumenter 2017

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens hovedutvalg for personalsaker, og er sammensatt av både politikere og representanter for de ansatte - et såkalt partssammensatt utvalg.

Særreglement for Administrasjonsutvalget

Kommunal klagenemnd 

Klagenemnda skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Medlemmene velges blant formannskapets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for nemda jfr. kommuneloven § 10 pkt. 3.

Reglement for kommunal klagenemnd i Eidsvoll kommune

Viltnemnda

Viltnemndas medlemmer velges av kommunestyret. Nemnda består av fem medlemmer. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Nemnda gir fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr og holder kontakt med elgjaktlagene i kommunen. Viltnemnda tar seg av påkjørt/skadet vilt og har en beredskapsordning til dette formålet. Viltnemnda har 4-5 møter i året, møteplanen er ikke fast slik som for andre råd og utvalg.

Reglement for viltnemnda vedtak i KS 29052012


Publisert: 12.01.2017 23:25:58
Sist endret: 26.10.2017 15:00