Priser og gebyrer

Det tas forbehold om det skulle forekomme feil på enkeltprisene. Det er prisene som står i det vedtatte Gebyrregulativet som er gjeldende - dette dokumentet ligger i sin helhet nedenfor

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Betalingssatser - Gebyrregulativ 2017

Prisregulativet 2017 -  Gebyrregulativ - hele dokumentet (pdf)

Salg- og skjenkebevillinger 

Bevilgningsgebyrer omsetning av alkoholholdig drikk
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Salg pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 -  0* * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Skjenking pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 -  0*

 * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 - 1* * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris  
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 - 4* * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Ambulerende bevilgning   340* * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

 

Kunnskapsprøve

Kunnskapsprøve
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Kunnskapsprøven prøve

400*

Her finner du til enhver tid gjeldende pris på Kunnskapsprøve 

* Gebyret fastsettes iht. FOR-2005-06-08-538 Kap. 5§5-6. 

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

 

Etablererprøve

Etablererprøve
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Etablererprøven prøve

400*  * Her vil du til enhver tid finne gjeldende pris
Fastsettes iht. FOR-2010-02-02-176

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Barnehage

Barnehager
BeskrivelsePris pr.: Priser 2017 inkl. mva Tilleggsopplysninger 2017
Foreldrebetaling barnehage, makspris staten mnd        kr. 2.730,- 11 måneder

For barn opptatt i en av barnehagene i Eidsvoll betales for hel plass den statlige fastsatte maksimalsatsen med mindre eier har vedtatt noe annet. Slikt vedtak krever i tilfelle samtykke fra foreldrerådet i aktuell barnehage. Fra 01.01.17 er statens maksimalsats kr. 2 730,- for hel plass. Med hel plass menes tilbud om oppholdstid på 41 timer eller mer pr. uke. For tilbud mindre enn hel plass fastsettes satsen av eier. Pris for kost (matpenger) pr. mnd. fastsettes også av eier.

Redusert betaling

Redusert betaling basert på inntekt

Foreldrebetaling i barnehage skal for første barn utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige person-, og kapitalinntekt. P.t gis reduksjon ved samlet inntekt i husstanden under kr. 500.500,-

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. For barn nr. 3 og evt. flere barn gis 50 % moderasjon. Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i Eidsvoll. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Gratis kjernetid basert alder og inntekt

Det gis fritak for foreldrebetaling 20 timer per uke for alle fire- og femåringer i husholdninger med en samlet skattepliktig person-, og kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Inntektsgrensen er p.t. kr. 450.000,- pr. år.

 Maksprisen og redusert foreldrebetaling er fastsatt av Stortinget og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Matkostnader

Barnehager - matpenger
BeskrivelsePris pr.: Priser 2017 inkl. mva Tilleggsopplysninger 2017
Matpenger barnehage år        kr. 2.730,- Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg og vil varierer fra barnehage til barnehage.

Skole og SFO

Utleie skolelokaler

Skolelokaler
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Utleie klasserom Time              200  
Utleie gymsal Time              400  
Utleie gymsal sesongbasert avtale                 -   Pris etter avtale

Utleie auditoriet ved Råholt ungdomsskole

Utleie - auditoriet ved Råholt ungdomsskole
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  Arrangement           2 300 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke.   Arrangement           3 000 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.

 SFO 

 
Skolefritidsordning (SFO)
BeskrivelsePris pr.: Priser 2017 inkl. mva Tilleggsopplysninger 2017
Foreldrebetaling SFO 1/1plass  År         27 170  
Foreldrebetaling SFO 1/2plass År         18 240  
Matpenger SFO År           2 250  
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230  
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355  
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              300  

 

Helse, omsorg og velferd

Hjemmehjelp - praktisk bistand

Har du vedtak om hjemmehjelp omfattes du av abonnementsordningen. 

Ingen skal betale mer enn kr. 270,- per time. Det gis betalingsfristak fra abonnementsordningen etter 1 mnd uten hjelp. 

Kjøring i forbindelse med handling av matvarer kr. 4,10 pr. km. 

Satser hjemmehjelp
InntektPris pr. mnd
Inntil 1 G (maksimalsats satt av staten) per mnd. kr 190,-
2-3 G (for tiden 185.152-277 738) per mnd. kr  519,-
3-4 G (for tiden 277.728-370 304)

per mnd. kr 1004,-

4-5 G (for tiden 370.304-462 880) per mnd. kr 1527,-
Over 5 G (for tiden over 462 880) per mnd. kr 2014,-

 

Matombringelse

Matombringelse
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Matlevering hjemmeboende  pr. middag

 70  

Trygghetsalarm

Sats trygghetsalarm
TekstPris pr. mnd
Leie av trygghetsalarm, inkludert nøkkelboks kr 310,-

BOA Veiledning og utleie Snoezelen-/Sansestimuleringsavdeling

Utleie og veiledning ved BOA - Snoezelen-/sansestimulering 
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Veiledning/instruksjon time 235  
Leie av lokalene time 230  
Leie kommunale brukere, egen kommune barn/elev pr. semester 510  

 

Sykehjem - opphold i institusjon

Sykehjem korttids-, langtids- og dagopphold
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Langtidsopphold    
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Egenandelens størrelse ved langtidsopphold skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter. Kurdøgnprisen skal fastsettes ut fra hva en sykehjemsplass faktisk koster. Kurdøgnprisen er for 2016 kr 800 000, -. og endres evnt. fra 01.01.17.  Det betyr at ingen beboer skal betale mer enn denne satsen.
 • Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på pr. tiden kroner 8000 pr år, (fra 01.01.17) kan det kreves betalt 75 prosent årlig.
  Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.
  Beboer på langtidsopphold som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på pr. tiden kroner 38 300 pr år (fra 01.01.17).
     
Korttidsopphold døgn 155
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Det innebærer også en bestemmelse om at det kan tas betaling som for langtidsopphold etter 60 døgn med korttidsopphold.
Dag-/nattopphold dag/natt 80  

Vask av privattøy Vilberg bosenter

Vask av privattøy Vilberg bosenter
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Vask av privattøy Vilberg bosenter vaskenett

 50  

Teknisk, næring og eiendom

Renovasjon

Renovasjon, avfall, søppeldunker, septikk
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr pr. boenhet år 1 012

Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder

Avfallsgebyr (80 liters beholder) år 1 076

Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder

Avfallsgebyr (140 liters beholder) år 1 883 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (240 liters beholder) år 3 228 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (360 liters beholder) år 4 843 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (660 liters beholder) år 8 879 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (Dypoppsamler per boenhet) år 1 076 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
       

Fritidsbolig

     
Renovasjonsgebyr fritidsbolig år 1 052  
       

Septikkgebyr

     
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert år år 2 483  
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert annet år år 1 537  
Gråvannstank og tank for fritidsbolig, tømmes hvert 4. år år    625  
Tømming ut over 4 m³    517  
Tømming av tette tanker    414  
Renseavgift for anlegg som ikke har tvungen tømming    208  
Gebyr for oppmøte uten å få tømt gang 1 214  

Vann og avløp

Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr.  m² boareal.

Vann og avløp
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
       

Tilknytningsgebyr

     
Vann cm²

1 745  pr. cm² av utvendig målt tverrsnitt av abonnentens vannforsyningsledning
Avløp cm² 3 237 pr. cm² av utvendig målt tverrsnitt av abonnentens vannforsyningsledning
       

Vannmålerleie

     
¾" år 124 Leie av vannmåler
1" år 124 Leie av vannmåler
1½" år 184 Leie av vannmåler
2" år 717 Leie av vannmåler
4" år 1381 Leie av vannmåler
4" kombi år 2992 Leie av vannmåler
       

Øvrige gebyrer

     
Gebyr for manglende avlesning av vannmåler gang 501  
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann gang 835  
Gebyr for ikke å etterkomme pålegg gang 1668  
Reparasjon av vannmåler gang 465  
       

Gebyr for spesielt forurenset avløp

     
Organisk materiale (BOF5) kg 13  
Suspendert stoff kg 13  
Fosfor kg 13  
       

Brann og redning / Feier og fyrverkeri

Feier og fyrverkeri

OmrådeBeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Feiervesenet Feiegebyr helårsbolig År              275  
Tilsynsgebyr helårsbolig År              220  
Fyrverkeri Behandling avSøknad gang           1 653  
Egenmelding gang              551  
Tilsyn av fyrverkeri utsalg gang              551  

Byggesaker

 

Kapittel 1 - Fellesbestemmelser

Pkt 1.1 Generelt

Bestemmelsene gjelder for alle byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker m.m. med mindre annet er bestemt under det enkelte kapittel i regulativet. 

Pkt 1.2 Gebyr

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser som framgår av regulativet. Gebyr skal dekke kommunens kostnader med tjenestene.  Betaling av gebyr er et vilkår for å få utført tjenesten det søkes om.
Etter merverdiavgiftsloven §2, 2. ledd, skal alle varer og tjenester være avgiftspliktig, unntatt for offentlig myndighetsutøvelse, som å fatte beslutninger, vedta tiltak e.l.
Gebyret fastsettes på grunnlag av de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad er mottatt i kommunen, og det er bruksarealet BRA som skal benyttes ved beregningen av gebyret i byggesaker. Dersom det ikke kan beregnes BRA, skal bebygd areal BYA benyttes. Gebyr skal beregnes for hvert enkelt tiltak.

Pkt 1.3 Betalingstidspunkt

Gebyret skal i hovedregel betales før en tjeneste utføres. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Udekket krav videresendes kemner . Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik: 

Planforslag og konsekvensutredninger:

Gebyr for reguleringsplan, planprogram, planendring og dispensasjon skal være betalt før saken legges fram til førstegangsbehandling. Unntak gjelder for planer der beregning av gebyr må justeres så nært opp mot behandlingen, at fakturafrist må påløpe etter behandlingsdato. 

Byggesaker:

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstillatelse; brukstillatelse; eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. 

Oppmålingsarbeider:

Gebyret kan kreves betalt før oppmålingsarbeidet igangsettes. Dette gjelder ikke gebyr etter anvendt tid. 

Seksjoneringssaker:

Gebyret kan kreves betalt før tinglysing. 

Pkt 1.4 Særskilte kostnader

Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen, betales i tillegg til fastsatt gebyr.
Dersom kommunen engasjerer sakkyndig bistand, jf plan- og bygningslovens § 33-1, betales slike utgifter i tillegg til fastsatt gebyr.

Pkt. 1.5 Urimelig gebyr - Fravikelse av gebyrregulativet

Ved gebyrfastsettelsen kan virksomhetsleder for kommunal forvaltning vurdere å redusere gebyr som anses som urimelig høyt. Med urimelig menes her meget stort avvik fra gjennomsnittlige omkostninger for sammenlignbare saker.
Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen fordi regulativet er en forskrift. Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er kun en oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak ihht. forvaltningslovens bestemmelser. 

pkt 1.6 Timepris

Ved tiltak som ikke er beskrevet i kapitel 2-5 eller ved mertid ved saksbehandling av tidskrevende saker kan gebyr beregnes etter timepris som er kr 946.
Gebyr for byggesaker
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger

pkt 3. 1 Enebolig - tomannsbolig - Pbl §20-3

     
Grunnbeløp for nybygg pr. bygning         24 154 Dekker kostnader for saksbehandling
Tillegg for ny boenhet pr. boenhet           5 133 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
F.eks: Gebyr for tomannsbolig er  24154+(5133x2)=34420, for enebolig er gebyr= kr. 29287      

Pkt 3.2 Flermannsbolig - Pbl § 20-3

     
Grunnbeløp for nybygg pr. søknad         59 883 Grunnbeløp dekker kostnader for saksbehandling
Tillegg for nybygg pr. bygning           2 254 Dekker matrikkelføring, tilsyn og oppfølging
Tillegg for ny boenhet pr. boenhet           1 292 Dekker bl.a. matrikkelføring: Mindre tidsbruk  pr. boenhet i en flermannsbolig
F.eks: Gebyr for en blokk med 45 boenhet: 59883+2254+(1292x45)= kr.120277      

Pkt 3.3. Garasje - Parkeringsanlegg - Pbl §§ 20-3 og 20-4: Frittstående eller integrert i boligbygg/annen bygg

     
Grunnbeløp for tiltak ≤ 70 m² pr. søknad           7 850 Grunnbeløp dekker kostnader for saksbehandling
Tillegg for tiltak ≤ 70 m² pr. bygning              805 Dekker matrikkelføring, tilsyn og oppfølging
Grunnbeløp for tiltak 71-300 m² pr. søknad         23 148 Grunnbeløp dekker kostnader for saksbehandling
Tillegg for tiltak 71-300 m² pr. bygning           4 026 Dekker matrikkelføring, tilsyn og oppfølging
Grunnbeløp for tiltak >300 m² pr. søknad         42 270 Grunnbeløp dekker kostnader for saksbehandling
Tillegg for tiltak >300 m² pr. bygning           5 636 Dekker matrikkelføring, tilsyn og oppfølging

Pkt 3.4 Tilbygg uten hoveddel til bolig/fritidsbolig (terrasse, bod, uthus) - Pbl §§ 20-3 og 20-4

    Grunnbeløp dekker kostnader for saksbehandling
Grunnbeløp, tilbygg ≤ 50 m² pr. søknad           2 254 Dekker saksbehandling: Mindre tidskrevende tiltak
Tillegg for alle tilbygg ≤ 50 m² pr. tiltak           1 127 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Grunnbeløp, tilbygg 51-300 m² pr. søknad         14 795 Dekker saksbehandling: Mindre tidskrevende tiltak
Tillegg for tilbygg 51-300 m² pr. tilbygg           2 818 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Grunnbeløp, tilbygg >300 m² pr. søknad         23 249 Dekker saksbehandling:  færre inndelinger etter størrelser 
Tillegg for tilbygg >300 m² pr. tilbygg           7 045 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging

Pkt 3.5 Tilbygg med hoveddel i eksisterende bolig - Pbl § 20-3 og §20-4

     
Grunnbeløp, tilbygg ≤50 m² pr. søknad           7 045 Grunnbeløp dekker kostnader for saksbehandling
Tillegg for tilbygg ≤50 m² pr. tilbygg           1 409 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Grunnbeløp, tilbygg >50 m² pr. søknad         15 499 Grunnbeløp dekker kostnader for saksbehandling
Tillegg for tilbygg >50 m² pr. tilbygg           2 818 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Tilbygg/Nybygg - Pbl §20-3 (kontor, næring, offentligbygg, sykehus, institusjon, industri o.l.)      
Grunnbeløp, tiltak ≤ 300 m² pr. søknad         36 634 Dekker saksbehandling: færre inndelinger etter størrelser 
Tillegg for tiltak ≤ 300 m² pr. tiltak           5 636 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Grunnbeløp, tilbygg over 300 m² pr. søknad         84 540 Dekker saksbehandling: færre inndelinger etter størrelser
Tillegg for tiltak over 300 m² pr. 200 m²           7 045 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging

Pkt 3.7 Bruksendring i samme bruksenhet: bolig, fritidsbolig - Pbl §20-4

     
Grunnbeløp, tiltak ≤ 50 m² pr. søknad           3 170 Dekker saksbehandling: Mindre tidskrevende tiltak
Tillegg for bruksendring ≤ 50 m² pr. tiltak              705 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Grunnbeløp, tiltak > 50 m² pr. søknad           6 341 Dekker saksbehandling: Mer tidskrevende for større tiltak
Tillegg for bruksendring > 50 m² pr. tiltak 1409 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Ved etablering av ny boenhet ved bruksendring, beregnes det tillegg etter pkt 3.1      

Pkt 3.8 Bruksendring i annen type byggning - Pbl §20-3 (kontor, næring, offentligbygg, sykehus, institusjon, industri o.l.)

     
Grunnbeløp, tiltak ≤150 m²  pr. søknad          30 998 Dekker saksbehandling:  Mer tidskrevende for større tiltak
Tillegg for bruksendring ≤ 150 m²  pr. tiltak            9 863 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Grunnbeløp, tiltak > 150 m²  pr. søknad          52 133 Dekker saksbehandling: Mer tidskrevende for større tiltak
Tillegg for titlak > 150 m²  pr. tiltak          14 090 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging

Pkt 3.9 Driftsbygning i landbruk - Pbl §20-3 og §204

     
Driftsbygning i landbruk <1000 m² pr. søknad           6 341 Grunnbeløp dekker kostnader for saksbehandling
Tillegg for tiltak < 1000m² pr. bygning              705 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Driftsbygning i landbruk >1000m² pr. søknad           9 511 Grunnbeløp dekker kostnader for saksbehandling
Tillegg for tiltak > 1000m² pr. bygning           1 057 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging

Pkt 3.10 Andre type tiltak  - Pbl §20-3 og §20-4

     
Større anlegg: bro- og veianlegg, større teknisk anlegg, større støyskjerm, større rivingsarbeider pr. søknad            9 511 Riktigere beregning etter tidbruk og antatt antall søknader
Tillegg for større anlegg  pr. tiltak           1 057 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Terrengingrep:fylling,endring o.l pr. søknad           6 341 Dekker saksbehandling
Tillegg for terrenginngrep pr. tiltak              705 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Park, lekeareal, utearealer o.l. pr. søknad           3 170 Dekker saksbehandling
Tillegg park, leke- og uteareal pr. tiltak              352 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Midlertidig bygning inntil 2 år pr. søknad           6 341 Dekker saksbehandling
Tillegg for midlertidig bygning pr. bygning              705 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Vesentlig endring. Se under pr. søknad           6 341 Dekker saksbehandling
Tillegg for vesentlig endring  pr. tiltak              705 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Mindre tiltak fasade mm. Se under pr. søknad           3 170 Dekker saksbehandling
Tillegg for mindre tiltak pr. tiltak, pr. fasade, pr. skilt              352 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging
Mindre anlegg som vei,heis,bygg pr. søknad           6 341 Dekker saksbehandling
Tillegg for mindre anlegg pr. tiltak              352 Dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging

Pkt 3.11 Timepris - tiltak som ikke er beskrevet over - (pbl § 20-3, §20-4)

     
Gjelder f.eks: Andre typr. tiltak, endring av gitt tillatelse, mertid i komplisert saker, mangelfull søknad o.l.)     Tidligere timepris var ikke beregnet eller dokumentert
Tiltak ikke beskrevet i 3.1 -3.10 pr. time              946 Beregnes etter tidsbruk
Mertid ved tidskrevende saker pr. time              946 Saker som krever mertid utover vanlig saksbehandling
Svært mangelfull søknad pr. time              946 Mertid for ny vurdering og for hvert mangelbrev
Endring av gitt tillatelse pr. time              946 Beregnes etter tidsbruk
Igangsettelse fra nr 3                946 Beregnes etter tidsbruk
Matikkelføring.Ikke søkn.plikttig pr. tiltak           1 892 Beregnes med to timer for matrikkelføring for melding av ikke søknadspliktig titlak, inkl. brev ved mangelfull melding

Pkt 3.12 Ulovligheter - Pbl kap 32 (Forhold som ikke er knyttet til en pågående byggesak)

     
Tilsyn og oppfølging ulovlighet pr. time              946 Etter tidsbruk: befaring, oppfølging, administrative arbeider
Ulovlighet er rettet opp etter tilsyn: Ingen straffgebyr etter overtredelsesgebyr, SAK 10 kap 16 0               -   Ingen straffgebyr. Ved mertid i forbindelse med oppfølging er satsene beregnet etter pkt 3.11 (timepris)
Godkjenning i ettertid: Gebyr beregnes ettersatsene fra pkt 3.1 til 3.10, eller etter Pkt 3.11                 -   Beregnes etter satsene for vanlig byggesak, tillegg for oppfølging etter pkt. 3.11
Mertid ved tidskrevende saker pr. time              946 Beregnes etter tidsbruk

Pkt 3.13 Avslag

     
Avslag. Se under pr. tiltak   Saksbehandling for tiltak etter kapitel 3, uten tillegg
Søknad som trekkes før vedtak pr. time              946 Gebyr etter medgått timer

Pkt 3.14 Gebyrfritak og gebyrreduksjon

     
Det beregnes ikke gebyr for mindre byggverk i tomter regulert til friområder, grav- og urnelunder, offentlig grønnstruktur, vern av kulturmiljø eller kulturminne      Det gjelder for eksempel tiltak som frivilighetsorganisasjonene har utført (mindre broer over bekker, beplantning og anlegg av mindre arealer i tråd med reguleringsformål) 

Oppmåling

Kapittel 4 Dispensasjoner
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Fra kommuneplan og -delplaner pr. forhold         13 244 Saksbehandling av søknad om dispensasjon med høring og/eller politisk behandling er mer tidskrevende
For bolig og ikke-boligbygg: Dispensasjon fra Pbl. og vegloven, fra reguleringsbest., f.eks tillatt etasjetall, utnyttelsesgrad, byggegrense, høyde, avstandsbest. veg. pr. forhold           8 806 Gjelder dispensasjon uten høring men tidskrevende, bl.a i byggesaker, for ikke-boligbygg: forretningsbygg, skole, butikk , kontor osv. Gjelder også strengere reguleringsbesemmelser f.eks. størrelse på våningshus og/eller garasje, uthuhs
For garasje/uthus: dispensasjon fra Pbl og vegloven, f.eks fra reguleringsbest., byggegrense, avstandsbest i vegloven. Fradeling av tilleggsarealer med behov for sektoruttalelser. pr. forhold           6 164 Gjelder dispensasjon uten høring i byggesaker for garasje og uthus hvor det er mindre konsekvenser enn tiltak med hoveddel (boareal)
Bolig i LNF-område.  Kommuneplan §§ 2 og 14. Tilbygg bolig i LNF-område. Fradeling av tilleggsarealer uten behov for sektoruttalelser pr. forhold           3 523 Gjelder mindre utvidelser i eksisterende boliger i LNF-område.
Garasje/uthus LNF-omr. Kommuneplan §§ 2 og 14 Garasje/uthus i LNF-område pr. forhold           2 516 Gjelder garasje knyttet til eksisterende bolig i LNF.
Gebyr for oppmålingstjenester / fradelingsbehandling
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger

Pkt 5.1  Grensejustering og tillegg - Matrikkelloven §6 og §15

     
Fra 0-150 m² pr.areal           7 100  
Fra 151-300 m² pr.areal           9 570  
Fra 301-450 m² pr.areal         11 520  
Fra 451-600 m² pr.areal         13 580  
Fra 601-750 m² pr.areal         15 530  
Fra 751-900 m² pr.areal         17 595  
Fra 901-1050 m² pr.areal         19 550  
For arealer fra 1051 m² brukes pkt.5.2 pr.areal    
Matrikulering ved arealoverføring: + 20% på gebyr pga. merarbeid      

Pkt 5.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  - Matr.l. §6

     
Fra 0-1500 m² pr.areal         20 680  
Fra 1501-3000 m² pr.areal         26 240  
Fra 3001-4500 m² pr.areal         30 870  
For arealer over 4500 m² øker gebyret med kr. 500 pr.daa.      
Der det foreligger vektorisert godkjent reguleringsplan, reduseres gebyret med 20 % pr. tomt fra og med tomt 2 til og med tomt 6, og reduseres med 30 % pr. tomt fra og med tomt 7.      

Pkt 5.3 Oppmålingsforretning: Enkelte grensepunkt - Matr.l. §17

     
Oppmålingsforetning over grenser som ikke tidligere er koordinat-bestemt. Minstegebyr er for to punkt. pr. to punkt           5 140  
Fra og med tredje grensepunkt pr. pkt           2 470  
Ved koord bestemte pkt. uten innkalling. Minstegebyr er for to pkt. pr. to punkt           2 570  
Fra og med tredje grensepunkt pr. punkt           1 235  

Pkt 5.4 Oppmålingsforetning  over punktfeste - Matr.l. § 6

     
Oppmålingsforetning over punktfeste pr. festenr.         10 340  

Pkt 5.5 Gebyr for avbrutt forretning

     
Ved annullert forretning. I tillegg kommer timer for brukt tid på forretningen. pr. sak           4 110  

Pkt 5.6 Gebyr for opprettelse av anleggseiendom - M.forskr.§29

     
For volum fra 0 - 4500 m3 pr. anl.nr.         20 580  
For volum over 4500 m3 pr.1000 m3 pr. anl.nr.           2 060  

Pkt 5.7 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  -M.forskr.§31

     
 0-1500 m² pr. bnr.           4 730  
Over 1501 m² pr. påbegynt daa                560  

Pkt 5.8 Ny matrikkelenhet uten måling og merking - M.forskr.§25 og §40

     
Oppretting av ny matrikkelenhet uten krav til måling og merking pr. bnr.           4 730  

Pkt 5.9 Matrikkelføring av privat grenseavtale - M.forskr.§44

     
For inntil to punkter eller 100 meter grenselinje. pr. pkt           2 980  
For hvert nytt punkt utover 2 pkt eller 100m pr.  pkt               410  

Pkt 5.10 Gebyrsats for arbeider etter medgått tid

     
Gebyr  etter medgått tid Nei              946  

Pkt 5.11 Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev

     
Statlige satser      
Fra 0 - 10 sider pr. stk              175  
Mer enn 10 sider pr. stk              350  

Pkt 5.12 Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven - Eierseksj.loven - M.forskr. §35

     
Gebyr uten befaring i marka 3 x rettsgebyr (1 049) pr. sak           3 147  
Gebyr med befaring i marka 5 X rettsgebyr (1 049) pr. sak           5 245  
Ekspedisjonsgebyr pr.eierseksjon pr. seksjon              560  
For oppmålingsforretning over inntil to ekslusive utearealer pr. par         20 680  
For mer enn to ekslusive utearealer pr.  uteareal           5 170  
Gebyrene for uteareal  gjelder pr. regulert tomt      

Pkt 5.13 Tinglysingsgebyr

     
pr.tinglysing, statens sats pr. enhet              525  

Pkt 5.14 Gebyr der deler av arbeidet utføres av andre

     
Klargjøring og registrering 30 % pr.  sak    
Innkallelse og avholdes av forretn. 20 % pr.  sak    
Merking 10% pr.  sak    
Måling,beregning og uttegning 40% pr.  sak    
I tillegg kommer etterarbeid og matrikkelføring etter timeforbruk pr.  sak    
Uavhengig av denne avtalen kan det inngås egne avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyrer. pr. sak    

Pkt 5.15 Betalingsbestemmelser

     
Betaling skjer etter fellesbestemmelsenes pkt. 1 og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret. Utgifter til merkemateriell kan påplusses. Gebyrene etter matrikkelloven er fritatt for merverdiavgift. I vinterperioden 1 november til 1 mai, kan tidsfristen på 16 uker fravikes. Matrikkelforskriften §18, tredje ledd.

Pkt 5.16 Fradeling etter Pbl §20-1 m og §19-2

     
Gebyr bestemmes etter sakens kompleksitet. (Ved dispensasjoner se gebyrregulativet for byggesak kap 4.)      
Minstepris pr. sak           4 630  
Maksimumspris pr. sak         10 290  

Pkt 5.17 Bygningsplassering når kommunen har ansvarsrett for plassering

     
For bolighus eller en bygningskropp pr. bygning           9 670 Tjeneste
Hus + garasje samlet         11 320  
Garasje eller uthus pr. bygning           4 220  
2.gangsutstikking pr bygning           2 260  
Plassering er inkl. beliggenhetsktr.      

Pkt 5.18 Meglerforespørseler

     
Gebyr pr.eiendom etter avtale pr. eiendom           2 060  

Pkt 5.19  Situasjonsplan

     
Situasjonsplan pr. eiendom              800 0
Gebyr for landbrukstjenester
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger

Pkt 6.1 Gjødselplanlegging

     
Førstegangsplan, grunngebyr pr. plan              820 Tjeneste
Oppfølgingsplan m/nye jordprøver, grunngebyr pr. plan              820  
Oppfølgingsplan u/nye jordprøver, grunngebyr pr. plan              530  
Pris pr. skifte, m/husdyr pr. skifte               45  
Pris pr. skifte, u/husdyr pr. skifte               40  

Pkt 6.2 Teknisk og økonomisk planlegging

     
For timebaserte tjenester pr. time              946  

Pkt 6.3 Konsesjonsgebyr - Statens sats

     
Ubebygd eiendom pr. eiendom 1500  
Bebygd eiendom pr. eiendom 5000  
Delingsgebyr, jordloven pr. sak 2000  

Reguleringsplaner

 

Kapittel 1 - Fellesbestemmelser

Pkt 1.1 Generelt

Bestemmelsene gjelder for alle byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker m.m. med mindre annet er bestemt under det enkelte kapittel i regulativet. 

Pkt 1.2 Gebyr

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser som framgår av regulativet. Gebyr skal dekke kommunens kostnader med tjenestene.  Betaling av gebyr er et vilkår for å få utført tjenesten det søkes om.
Etter merverdiavgiftsloven §2, 2. ledd, skal alle varer og tjenester være avgiftspliktig, unntatt for offentlig myndighetsutøvelse, som å fatte beslutninger, vedta tiltak e.l.
Gebyret fastsettes på grunnlag av de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad er mottatt i kommunen, og det er bruksarealet BRA som skal benyttes ved beregningen av gebyret i byggesaker. Dersom det ikke kan beregnes BRA, skal bebygd areal BYA benyttes. Gebyr skal beregnes for hvert enkelt tiltak.

Pkt 1.3 Betalingstidspunkt

Gebyret skal i hovedregel betales før en tjeneste utføres. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Udekket krav videresendes kemner . Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik: 

Planforslag og konsekvensutredninger:

Gebyr for reguleringsplan, planprogram, planendring og dispensasjon skal være betalt før saken legges fram til førstegangsbehandling. Unntak gjelder for planer der beregning av gebyr må justeres så nært opp mot behandlingen, at fakturafrist må påløpe etter behandlingsdato. 

Byggesaker:

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstillatelse; brukstillatelse; eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. 

Oppmålingsarbeider:

Gebyret kan kreves betalt før oppmålingsarbeidet igangsettes. Dette gjelder ikke gebyr etter anvendt tid. 

Seksjoneringssaker:

Gebyret kan kreves betalt før tinglysing. 

Pkt 1.4 Særskilte kostnader

Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen, betales i tillegg til fastsatt gebyr.
Dersom kommunen engasjerer sakkyndig bistand, jf plan- og bygningslovens § 33-1, betales slike utgifter i tillegg til fastsatt gebyr.

Pkt. 1.5 Urimelig gebyr - Fravikelse av gebyrregulativet

Ved gebyrfastsettelsen kan virksomhetsleder for kommunal forvaltning vurdere å redusere gebyr som anses som urimelig høyt. Med urimelig menes her meget stort avvik fra gjennomsnittlige omkostninger for sammenlignbare saker.
Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen fordi regulativet er en forskrift. Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er kun en oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak ihht. forvaltningslovens bestemmelser. 

pkt 1.6 Timepris

Ved tiltak som ikke er beskrevet i kapitel 2-5 eller ved mertid ved saksbehandling av tidskrevende saker kan gebyr beregnes etter timepris som er kr 946.
Gebyr for plansaker
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger

Pkt 2.1 Reguleringsplaner
kap. 12 Pbl §12-14, pbl 12-8,  og §4-2

     
0-10 daa, minstepris daa         85 531  
0-60 daa  daa           1 801  
60 daa og over, makspris             daa         171 170 Beregnet ut i fra erfart tidsbruk, timepris kr. 946,-
Mindre endring av reguleringsplan  pr. tiltak         31 505  inkl. gebyr for oppsartsmøte

Pkt 2.2. Konsekvensutredninger pbl § 4-2

     
0-10 daa, minstepris daa         68 467  
10-60 daa daa           1 484  
60 daa og over, makspris daa        128 456  
Oppstartsmøte pr. tiltak         10 599  

Pkt 2.3
Timepris

pr time            946 Beregnes etter forhold årsverk/oppgaver/kostnader

Kultur, idrett og fritid

Digitalt museum

Digitalt museum
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Digitale bildefiler, papirbilder m.v - egne priser                 -   Bestilling av digitale bilder m.v. håndteres av Akershusmuseet.

 Utleie ved Badet Kulturtun

Leie Badet kulturtun
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Camilla  Arrangement           2 160  
Nicolai  Arrangement           1 080  
Camilla og Nicolai samlet  Arrangement           3 250  
Camilla, Kafé Kilden med kjøkken og dekketøy  Arrangement           4 300 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Nicolai, Kafé Kilde med kjøkken og dekketøy  Arrangement           3 250 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai og kafé Kilden samlet inkl. kjøkken og dekketøy  Arrangement           5 400 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai, Kafé Kilden, Musikkafé samlet inkl. kjøkken og dekketøy (hele 1. etasje)  Arrangement           6 500 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Kafé Kilden og Musikkafé samlet  Arrangement           3 250 Kafé Kilden leies ikke ut uten kjøkken og dekketøy
Klargjøring f.eks. fredag kveld/rydding søndag formiddag  dag              510 Fredag og søndag kr. 1020,-
Camilla, Nikolai - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Badet kulturtun 17. mai  Arrangement   Gjelder Arrangement for skoleelever/barn. 

Utleie ved Panorama og kafè Henrik

Priser utleie ved Panorama 
Panorama
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mva.Tilleggsopplysninger
Wergelandsalen  - lag og foreninger  Arrangement           3 250 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Wergelandsalen   Arrangement           7 000 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Kafè Henrik - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Kafè Henrik   Arrangement           2 160  
Prøver i forkant av forestillinger og konserter  Arrangement              310 Lokale lag og foreninger betaler ikke for prøver. Leietakere med fri leie må vike til fordel for betalende leietakere.
Leie Wergland-salen; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  Arrangement           2 300 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie Wergland-salen; stor lys-/lydpakke.   Arrangement           3 000 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie av flygel  Arrangement    
Rabatt- Panorama                 -   Ved leie til ett arrangement som går over fire dager eller mer, innvilges 25 % på husleie og leie av husets tekniske utstyr. 

Utleie flerbrukshall

Leie flerbrukshaller
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Sal - Eidsvollhallen Time              320  
Sal- Råholthallen Time              320  
Lag og foreninger    Fri leie  Gjelder ikke inntektsbringende arrangement

Råholt Bad

Dagsbilletter:

Enkeltbilletter på hverdager:
 • Voksen kr 125,-
 • Honnør kr 105,-
 • Student kr 105,-
 • Barn under 16 år kr 80,-
 • Barn under 3 år kr 60,- (inkluderer badebleie)
 • Familie/gruppe 1+2 kr 245,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 285,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 290,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 330,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 410,- gjelder 2 voksne og 3 barn
 • Tilskuerbillett voksen kr 40,-
 • Tilskuerbillett barn kr 20,-
Enkeltbilletter på lørdager, søndager, helligdager og offentlige fridager:
 • Voksen kr 140,-
 • Honnør kr 120,-
 • Student kr 120,-
 • Barn under 16 år kr 90,-
 • Barn under 3 år kr 70,- (inkluderer badebleie)
 • Familie/gruppe 1+2 kr 280,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 320,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 330,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 370,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 460,- gjelder 2 voksne og 3 barn
 • Tilskuerbillett voksen kr 40,-
 • Tilskuerbillett barn kr 20,-
 • 10-20 personer 15%, rabatten gis som rabatt på totalsum
 • 21-100 personer 20%, rabatten gis som rabatt på totalsum

12-klippskort, ordinær:

 • Voksen kr 1.250,-
 • Honnør kr 1.050,-
 • Student kr 1.050,-
 • Barn under 16 år kr 800,-
 • Barn under 3 år kr 600,-
 • Familie/gruppe 1+2 kr 2.450,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 2.850,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 2.900,- gjelder 2 voknse og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 3.300,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 4.100,- gjelder 2 voksne og 3 barn

25-klippskort, ordinær:

 • Voksen kr 2.500,-
 • Honnør kr 2.100,-
 • Student kr 2.100,-
 • Barn under 16 år kr 1.600,-
 • Barn under 3 år kr 1.200,-

12-klippskort, kun morgensvøm man-, ons- og fredag:

 • Voksen kr 1.000,-
 • Honnør kr 800,-
 • Student kr 800,-
 • Barn under 16 år kr 675,-


NB! Alle klippekort kjøpt etter 01.01.15 har 2 års varighet fra kjøpsdato.

 • Gjelder alle klippekort- og sesongkortbrukere, samt registrerte klubbsvømmere.
 • Chiparmbåndet kan fylles gjentatte ganger.
 • Pris kr 100.
 • Voksen kr 2.675,-
 • Honnør kr 2.125,-
 • Student kr 2.125,-
 • Barn under 16 år kr 1.750,-
 • Barn under 3 år kr 1.150,-
 • Familie/gruppe 1+2 kr 4.300,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 5.250,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 5.350,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 5.700,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 6.800,- gjelder 2 voksne og 3 barn
 • Voksen kr 3.800,-
 • Honnør kr 3.200,-
 • Student kr 3.200,-
 • Barn under 16 år kr 2.500,-
 • Barn under 3 år kr 1.850,-
 • Familie/gruppe 1+2 kr 6.150,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 7.650,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 7.950,- glelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 8.100- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 9.300,- gjelder 2 voksne og 3 barn

Avtalegiro

 • Råholt Bad selger avtaler med betaling over Avtalegiro. 
 • Tegn avtale direkte hos billettselger.

Betingelser: 

 • 12 måneders bindingstid.
 • 1 måneds oppsigelse etter bindingstiden.
 • Avtalen løper til den blir sagt opp etter bindingstiden. 
 • Betaler må være 18 år eller eldre.
 • Det tilbys leie av opptil 2 av 6 baner i idrettsbassenget.
 • Pris: kr 340 per time/bane. 
 • Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg
 • Det tilbys leie av halvt varmtvannsbasseng.
 • Ved leie utenom ordinær publikumsbadetid kan hele bassenget benyttes uten tillegg i prisen.
 • Hvis to grupper ønsker samme tidspunkt utenom publikumsbadetiden, får hver gruppe halvt basseng.
 • Pris: kr 525 per time.
 • Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg
 • Det kreves at minimum en instruktør/leder har gyldig livredningsprøve ved leie av baner og basseng. 
 • Hvis dette ikke er på plass, kan leie av badevakt tilbys.
 • Pris: kr 680 per time.
 • "Årlig livredningsprøve for lærere": 3-timers kurs med alarmplan, sideleie, hjerte- og lungeredning, svømming, dykking og praktisk livredning i vann.
 • Pris kr 500 per person.
 • Minimumspris per kurs kr 3.500.
 • Hvis færre enn syv deltakere deles kr 3.500 på antall deltakere.
 • Maks antall 12 personer.

Kino

Kinoforestillinger

Kinobilletter
BeskrivelsePris pr.: Priser 2017 inkl. mva Tilleggsopplysninger 2017
Barn 2D filmer Forestilling               80  
Voksen 2D filmer Forestilling              110  
Honnør 2D filmer Forestilling               95  
Barn  3D filmer Forestilling              105  
Voksen  3D filmer Forestilling              130  
Honnør  3D filmer Forestilling              115  

Kulturskole

Eidsvoll kulturskole
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Skolepenger pr. år År           3 170 Ved bekreftelse avplass, gjelder hel semesteravgift. Gjelder fom. høsten 2017
Gruppeaktiviteter pr. år År           3 170 Gjelder fom. høsten 2017
Kurstilbud innenfor ordinært tilbud kurs           1 100 Gjelder kurs innenfor budsjettrammen
Kurstilbud utenfor ordinært tilbud kurs               -   100 % av faktisk kostnad. Gjelder kurs utenfor budsjettrammen
Salg timer ordinært – pr. årstime Årstime         13 000 Salg til kor og korps. Gjelder fom. høsten 2017
Salg av timer utenfor ordinært tilbud                 -   100 % av faktisk kostnad
Leie av instrument pr. år År              600  
Søskenmoderasjon     20 % søskenmoderasjon på faste undervisningstilbud

Bibliotek

Kopiering og rett kopi

Kopiering
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
A4 Ark  ark                 1 Pr. ark svart/hvitt. Tosidig: Tillegg ½ prisen for en
A4 Ark                    5 Pr. ark farge. Tosidig: Tillegg ½ prisen for en
Rett kopi ark                 2 Rett kopi som tosidig A4 som blir 1,5 inkl. moms (inkl. kopi og stempel)
A3 Ark  ark                 2 Pr. ark svart/hvitt. Tosidig: tillegg ½ prisen for en
A3 Ark                    8 Pr. ark. farge. Tosidig: tillegg ½ prisen for en
Kopiering for Lag og foreninger ark   Lag og foreninger faktureres halv pris av ovennevnte inkl. moms

Ved totalsum inntil 50 betales kontant, ved totalsum over 50 sendes faktura


Publisert: 19.12.2016 10:56:13
Sist endret: 27.10.2017 12:15