Kontaktinformasjon Eiendomsskatt

send epost til: eiendomsskatt@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Innhold

Generell informasjon om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for innbyggerne, som drift av kommunale tjenester innen oppvekstområdet, helse, pleie- og omsorg, kultur osv., samt dekning av kapitalutgifter (avdrag og renter) ved bygging av f.eks. barnehager og skoler.

Kommunen har fra 2020 hatt eiendomsskatt på boligeiendommer i hele kommunen. Til eiendomsskatteåret 2022 ble dette utvidet til også å gjelde fritidseiendommer. Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt. Det er ikke eiendomsskatt på næringseiendommer og energianlegg.

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Satsen er på 1,9 promille for 2022.

To typer grunnlag for skatt

For de fleste boligeiendommene vil Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Disse eiendommene blir ikke taksert eller besiktiget. For andre eiendommer, som for eksempel våningshus på gårdsbruk og fritidseiendommer, fastsettes eiendomsskatten ut fra en takst vedtatt av sakkyndig nemnd.

Nemnder

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd og en klagenemnd for eiendomsskatt i kommunestyremøte 4.2.2020. Sakkyndig nemnd vedtar taksten for eiendomsskatten på de eiendommene som ikke omfattes av Skatteetatens formuesgrunnlag. Sakkyndig nemnd vedtar retningslinjer for taksering. Retningslinjene blir lagt ut til offentlig ettersyn sammen med takstene. Klagenemnd behandler klager på skattevedtak som ikke er satt på grunnlag av formuesgrunnlag fra Skatteetaten, i medhold av eiendomsskatteloven § 20. Klagenemnda følger kommunestyrets valgperiode.

Sakkyndig nemnd:

Leder  Terje Teslo Vara  Tor Solsrud
Nestleder  Tove Kjellerød Vara  Hugo Aurdal
Medlem Hans Hagene Vara:  Hilde Vibeke Stoltenberg

Klagenemnd

Leder Einar Madsen Vara Linn Emilie Hexeberg
Nestleder Harald Milli Vara Inge-Lin Berby
Medlem Janne-Rita Myrèn Fossum Vara Stian Frank
Retningslinjer for taksering

Sakkyndig nemnd skal vedta retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag. Retningslinjene gir føringer for hvordan verdi på eiendommer skal fastsettes. Retningslinjene er offentlige når takstene offentliggjøres.

Eiendomsskatteliste

Skattelister for eiendomsskatt i 2022 legges ut til offentlig ettersyn før 1. mars 2022.  

Utlagt eiendomsskatteliste inneholder den enkelte eiendoms eiendomsskattetakst, skattegrunnlag, skattesats og årets eiendomsskatt.

Samtidig med at eiendomsskattelistene legges ut, sendes skatteseddel til skatteyter.

Skatteyteren kan klage på den utskrevne eiendomsskatten. Klagen må være skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det ble kunngjort at eiendomsskattelista ble lagt ut, eller dagen skatteseddelen ble sendt i samsvar med § 14 i eiendomsskatteloven.

Klagen over verdien kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Det legges ut slike skattelister (tilgjengelig her på Innbyggerportalen og i Innbyggertorget i perioden 14.02.22 - 07.03.22):

 • Skatteliste 2022 - alle skatteeiendommer
 • Skatteliste 2022 - alle skatteeiendommer med fritak etter §§ 5 og 7

Klage på skattevedtak

Før du kan sende inn din klage må du se om din eiendomsskatt er basert på formuesgrunnlag hentet inn fra Skatteetaten, eller om det er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd i Eidsvoll kommune. Dette vil fremgå av skatteseddelen.

Eiendomsskatten utstedes/faktureres til fastsatt tid, og med de summene som først er fastsatte, selv om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 25. Det betyr at mottatt faktura må betales innen forfallsdato selv om du har en klage inne til behandling. Eventuelle rettelser vil bli gjort etter at saken er ferdigbehandlet.

Formuesgrunnlag fra Skatteetaten

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien ikke stemmer i forhold til antatt markedsverdi, må du klage direkte til Skatteetaten.

 

Sakkyndig nemnd

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av sakkyndig nemnd kan du klage til Eidsvoll kommune.

Klagefristen er 6 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomsskatteliste ble utlagt, eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

Klagen sendes elektronisk inn til eiendomsskatt@eidsvoll.kommune.no. Klage pr brev sendes til Eidsvoll kommune, v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

Klagen behandles av sakkyndig nemnd, og eventuelt egen klagenemnd (utvalgt av Kommunestyret).

Taksering

Taksten skal avspeile forventet markedsverdi slik det framgår av Eigedomsskattelovas § 8A-2

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7.»

For boliger som formuesverdsettes etter skatteloven § 4-10 vil eiendomsskatt regnes ut etter formuesgrunnlaget som er fastsatt av Skatteetaten.

Eksempler på boliger der Skatteetatens formuegrunnlag ikke foreligger
 • Boliger tilhørende ikke skattepliktige organisasjoner/institusjoner
 • Våningshus på gårdsbruk
 • Boligdel i kombinasjonsbygg hvor hele bygget er registrert i matrikkelen som næringsbygg
 • Sekundærboliger som Skatteetaten har definert som fritidsboliger
 • Fritidsboliger

Alle eiendommer der man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten skal besiktiges. Unntatt er eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens § 5. Kommunestyret utnevner i henhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) en sakkyndig nemnd til å taksere disse eiendommene. 

Den sakkyndige nemnden vedtar retningslinjer som er grunnlaget for gjennomføring av taksering. 

Besiktigelsen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen i sin helhet. Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal hentes fra Matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Ved eventuelle manglende eller feilaktige opplysninger om arealstørrelse på bygninger blir disse skaffet ved oppmåling i forbindelse med etterarbeidet med besiktelsen.

Besiktigelse

Eidsvoll kommune gjennomførte våren 2020 besiktigelse av alle boligeiendommer som ikke er omfattet av Skatteetatens formuesgrunnlag. Besiktigelse er kun en utvendig vurdering av bygninger og tomt. Fritidseiendommer ble besiktiget høsten 2021.

Informasjonen fra besiktigelsen er brukt av Sakkyndig nemnd når de besluttet skattetakst på eiendommen.

Fritidseiendommene ble besiktiget høsten 2021 for innføring av eiendomsskatt fra 2022. I slutten av juni 2021 ble det sendt besiktigelsesbrev til eierrepresentanter av fritidseiendommer.

Slik ser brevet ut Besiktigelse av fritidseiendommer i Eidsvoll kommune som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt for 2022 

Fakturering av eiendomsskatt

I henhold til regelverket skal faktura for eiendomsskatt sendes ut før 1. mars 2022. Eiendomsskatt for 2022 blir en del av faktura for ordinære kommunale gebyrer. Standard fakturering er fire terminer i henhold til esktl. § 25, men kommunen vil fra 2022 tilby fleksibel fakturering for kommunale gebyrer. Faktureringsfrekvens for eiendomsskatt følger hver enkelt eiendoms frekvens for øvrige kommunale gebyrer.

Eiendomsskatten utstedes/faktureres til fastsatt tid, og med de summene som først er fastsatte, selv om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 25. Det betyr at mottatt faktura må betales innen forfallsdato selv om du har en klage inne til behandling. Eventuelle rettelser vil bli gjort etter at saken er ferdigbehandlet.

Lover og regler om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er regulert gjennom nasjonal lovgivning. I tillegg har kommunen egne takstvedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom.

Nedenfor finner du lenker til lov om eiendomsskatt og takstvedtekter for Eidsvoll kommune.

Eigedomsskattelova

Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsvoll kommune ble vedtatt 4.2.2020 i kommunestyret og ligger på kommunens hjemmesider under emnet skatt, politikk og organisasjon og under møtekalender og protokoller.

Kommunestyrets vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2022

Vedtak Kommunestyret KS-21/143

1. Det videreføres eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 og følgende utskrivningsalternativ skal benyttes for 2022:

a. Eiendomsskatteloven § 3 g, faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

b. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse av boliger i henhold til esktl § 8C-1.

c. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas.

 • Eiendommer eller stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten (7 a).
 • Bygninger som har historisk verdi (7 b).
 • Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c i tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

d. Eiendomsskattesatsen er 1,9 promille i henhold til esktl § 13.

e. Eiendomsskatten for 2022 blir en del av faktura for ordinære kommunale gebyrer. Standard fakturering er fire terminer i henhold til esktl § 25, men kommunen vil fra 2022 tilby fleksibel fakturering for kommunale gebyrer. Faktureringsfrekvens for eiendomsskatt følger hver enkelt eiendoms frekvens for øvrige kommunale gebyrer.

f. Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter esktl. § 28:

 • Fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Husstandens samlede inntekt må være under 3 G og husstandens samlede formue foruten egen bolig må være under 1 G, ikke medregnet innskudd i bank mindre enn 0,1 mill. Dokumentasjon i form av utskrift av siste års skattemelding for alle i husstanden må vedlegges/ettersendes.
Vedtekter eiendomsskatt

Eiendomsskattevedtekter for Eidsvoll kommune.pdf

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering.pdf

Beregning av eiendomsskatt

Skatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Satsen er på 1,9 promille for 2022.

Kommunestyret har vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som beregningsgrunnlag for utregning av eiendomsskatten. Det er tall fra skattemelding for inntektsår 2020 som er grunnlaget for beregning av eiendomsskatt i skatteåret 2022. 

l de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er den verdien som skatten beregnes av, fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Hvordan beregnes eiendomsskatt:

For å regne ut eiendomsskattebeløpet har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi. Verdien er et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen.

Kommunene skal ved eiendomsskatteutskriving redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0,7 (gir 30 % reduksjon). Skattesatsen er 1,9 promille i 2022.

Enkel formel for å beregne eiendomsskatt (for Eidsvoll kommune):

 • Ligningsverdi/formuesverdi x 4 = anslått markedsverdi.
 • Markedsverdien ganger du med 0,7 for å trekke av 30% (reduksjonsfaktor).
 • Dette ganger du igjen med 0,0019 for å få 1,9 promille.

Ligningsverdien eller formuesverdien finner du på skattemeldingen din, eller på Skatteetaten sine sider.

Hvis Skatteetatens boligverdi er på 2,7 millioner kroner:

Da blir regnestykket for denne boligen slik:

Boligverdi  2.700.000 (Anslått boligverdi = Lignings-/formuesverdi x 4)
Minus reduksjon 30%        810.000
Skattegrunnlag 1.890.000
Promillesats 1,9
Utregnet eiendomsskatt pr år = kr 3.591,-
Hvor finner du ligningsverdi/formuesverdi/boligverdi?

Boligverdi kan du beregne selv via skatteetaten sine sider her:   https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/boligverdikalkulator/

Ligningsverdi/formuesverdi finner du i din innboks på www.Altinn.no  

 • Klikk på Innboks og finn «Skattetrekksmelding – informasjon om skattekortet 20XX»
 • på side to, i dette pdf-dokumentet, finner du tabellen – se illustrasjon

Her er et eksempel på en bolig i Eidsvoll kommune

I dette tilfellet har vedkommende 50% eierandel i huset og denne summen må da ganges med 2 = 660.000

Illustrasjon fra skatteseddelens del Grunnlag for beregning av skattetrekket

 

Regnestykket i dette tilfellet blir slik:
   660.000 x 4 = 2 640.000
2 640.000 x 0,7 (reduksjonsfaktor 30%)    = 1.848.000
1.848.000 x 0,0019 (1,9 promille) =        3.511

Å betale i 2022 kr 3.511,-


Publisert: 26.02.2020 15:06:11
Sist endret: 08.03.2022 08:56