Kontaktinformasjon Eiendomsskatt

send epost til: eiendomsskatt@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Innhold

Generell informasjon om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for innbyggerne, som drift av kommunale tjenester innen oppvekstområdet, helse, pleie- og omsorg, kultur osv., samt dekning av kapitalutgifter (avdrag og renter) ved bygging av f.eks. barnehager og skoler.

Fra og med 2020 er det innført eiendomsskatt på boligeiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt.

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Satsen er på 1,9 promille for 2021.

To typer grunnlag for skatt

For de fleste boligeiendommene vil Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Disse eiendommene blir ikke taksert eller besiktiget. For andre eiendommer, som for eksempel våningshus på gårdsbruk fastsettes eiendomsskatten ut fra en takst vedtatt av sakkyndig nemnd. 

Nemnder

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd og en klagenemnd for eiendomsskatt i kommunestyremøte 4.2.2020. Sakkyndig nemnd vedtar taksten for eiendomsskatten på de eiendommene som ikke omfattes av Skatteetatens formuesgrunnlag. Sakkyndig nemnd vedtar retningslinjer for taksering. Retningslinjene blir lagt ut til offentlig ettersyn sammen med takstene. Klagenemd behandler klager på skattevedtak som ikke er satt på grunnlag av formuesgrunnlag fra Skatteetaten, i medhold av eiendomsskatteloven § 20. Klagenemnda følger kommunestyrets valgperiode.

Sakkyndig nemnd:

Leder  Terje Teslo Vara  Tor Solsrud
Nestleder  Tove Kjellerød Vara  Hugo Aurdal
Medlem Hans Hagene Vara:  Hilde Vibeke Stoltenberg

Klagenemnd

Leder Einar Madsen Vara Linn Emilie Hexeberg
Nestleder Harald Milli Vara Inge-Lin Berby
Medlem Janne-Rita Myrèn Fossum Vara Stian Frank
Retningslinjer for taksering

Sakkyndig nemnd skal vedta retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag. Retningslinjene gir føringer for hvordan verdi på eiendommer skal fastsettes. Retningslinjene er offentlig når takstene offentliggjøres.

Eiendomsskatteliste

Skattelister for eiendomsskatt 2021 legges ut til offentlig ettersyn før 1.mars 2021.  

Utlagt eiendomsskatteliste inneholder den enkelte eiendoms eiendomsskattetakst, skattegrunnlag, skattesats og årets eiendomsskatt.

Samtidig med at eiendomsskattelistene legges ut, sendes skatteseddel til skattyter.

Skatteyteren kan klage på den utskrevne eiendomsskatten. Klagen må være skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det ble kunngjort at eiendomsskattelista ble lagt ut eller dagen skatteseddelen ble sendt i samsvar med § 14 i eiendomsskatteloven.

Klagen over verdien kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Det legges ut slike skattelister:

  • Skatteliste 2021 med fritak § 5 og § 7 
  • Skatteliste 2021 uten fritak

Klage på skattevedtak

Før du kan sende inn din klage må du se om din eiendomsskatt er basert på formuesgrunnlag hentet inn fra Skatteetaten eller om det er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd i Eidsvoll kommune. Dette vil fremgå av skatteseddelen.

Formuesgrunnlag fra Skatteetaten

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må du klage direkte til Skatteetaten.

 

Sakkyndig nemnd

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av sakkyndig nemnd, kan du klage til Eidsvoll kommune, sakkynding nemnd.

Klagefristen er 6 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomsskatteliste ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

Klagen sendes inn til eiendomsskatt@eidsvoll.kommune.no og merkes med eiendomsskatt. Klage som sendes pr brev til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll og merkes eiendomsskatt.

Klagen behandles av sakkyndig nemnd, og eventuelt egen klagenemnd (utvalgt av Kommunestyret).

Klagen behandles av sakkyndig nemnd, og eventuelt egen klagenemnd (utvalgt av Kommunestyret).

Taksering

Taksten skal avspeile forventet markedsverdi slik det framgår av Eigedomsskattelovas § 8A-2

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7.»

For boliger som formuesverdsettes etter skatteloven § 4-10, vil eiendomsskatt regnes ut etter formuesgrunnlaget som er fastsatt av Skatteetaten.

Eksempler på boliger der Skatteetatens formuegrunnlag ikke foreligger
  • Boliger tilhørende ikke skattepliktige organisasjoner/institusjoner
  • Våningshus på gårdsbruk
  • Boligdel i kombinasjonsbygg hvor hele bygget er registrert i matrikkelen som næringsbygg
  • Sekundærboliger som Skatteetaten har definert som fritidsboliger

Alle eiendommer der man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten, skal besiktiges. Unntatt er eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens § 5. Kommunestyret utnevner i henhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) en sakkyndig nemnd til å taksere disse eiendommene. 

Den sakkyndige nemnden vedtar retningslinjer som er grunnlaget for gjennomføring av taksering. 

Besiktigelsen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen i sin helhet. Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal hentes fra Matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Ved eventuelle manglende eller feilaktige opplysninger om arealstørrelse på bygninger, blir disse skaffet ved oppmåling i forbindelse med etterarbeidet med besiktelsen.

Besiktigelse

Eidsvoll kommune gjennomførte våren 2020 besiktigelse av alle eiendommer som ikke er omfattet av Skatteetatens formuesgrunnlag. Besiktigelse er kun en utvendig vurdering av bygninger og tomt.

Informasjonen fra besiktigelsen er brukt av Sakkyndig nemnd når de besluttet skattetakst på eiendommen.

I følge handlingsplanen for 2022 er det lagt opp til innføring av eiendomsskatt på fritidseiendommer. I påvente av at dette eventuelt blir vedtatt i kommunestyremøtet i desember 2021 er forarbeidet med å taksere alle fritidseiendommer i Eidsvoll kommune startet. I slutten av juni ble det sendt besiktigelsesbrev til eierrepresentanter av fritidseiendommer.

Slik ser brevet ut Besiktigelse av fritidseiendommer i Eidsvoll kommune som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt for 2022 

Fakturering av eiendomsskatt

I henhold til regelverket skal faktura for eiendomsskatt sendes ut før 1. mars 2021. Eiendomsskatt for 2021 faktureres i fire terminer sammen med øvrige eiendomsgebyrer.

 

Lover og regler om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er regulert gjennom nasjonal lovgivning. I tillegg har kommunen egne takstvedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom.

Nedenfor finner du lenker til lov om eiendomsskatt og takstvedtekter for Eidsvoll kommune.

Eigedomsskattelova

Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsvoll kommune ble vedtatt 4.2.2020 i kommunestyret og ligger på kommunens hjemmesider under emnet skatt, politikk og organisasjon og under møtekalender og protokoller.

Kommunestyrets vedtak om eiendomsskatt i 2020 (for 2021)

Vedtak Kommunestyret

1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, skal følgende
utskrivningsalternativ benyttes for eiendomsskatt i 2021:
a) Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, jf. esktl. § 3 g.
b) Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse av boliger i henhold til esktl. § 8C-1.
c) I medhold av esktl. § 7 fritas:
  • Eiendommer eller stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten (7 a).
  • Bygninger som har historisk verdi (7 b).
  • Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter esktl. § 7 c i tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, eller til
    kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
  • Fritidsboliger (7 e).
d) Eiendomsskattesatsen er 1,9 promille i henhold til esktl. § 13.
e) Eiendomsskatten skal for 2021 betales i fire terminer i henhold til esktl. § 25 og blir en del av regning for ordinære kommunale avgifter.
f) Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter esktl. § 28:
  • Fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Husstandens samlede inntekt må være under 3 G og husstandens samlede   formue foruten egen bolig må være under 1 G, ikke medregnet innskudd i bank mindre enn 0,1 mill. Dokumentasjon i form av    utskrift av siste års skattemelding for alle i husstanden må vedlegges/ettersendes.
g) Det innføres bunnfradrag pr. bolig og fritidsbolig med kr. 100 000 i 2022, 2023 og 2024.

Vedtekter eiendomsskatt

Eiendomsskattevedtekter for Eidsvoll kommune.pdf

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering.pdf


Publisert: 26.02.2020 15:06:11
Sist endret: 06.07.2021 11:17