Innhold

Kommunestyret

Kommunestyret består av 35 representanter.

Kommunestyret er øverste folkevalgte organ i kommunen, og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder bl.a. overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Kommunestyret velges hvert 4. år og møtes 8 - 10 ganger per år. Møtested er i hovedsak kommunestyresalen i rådhuset, og nesten alle møter begynner kl 1800. Møtene kunngjøres i lokalavisene.

Reglement for kommunestyret

Ønsker du å se hvem som er medlemmer i dette utvalget, kan du klikke på "medlemmer" nedenfor. Ønsker du flere opplysninger om medlemmet klikker du på medlemmets navn.

Medlemsoversikt

Tilleggsdokumenter Kommunestyret

Tilleggsdokumenter 2023

Tilleggsdokumenter 2022

Tilleggsdokumenter 2021

Tilleggsdokumenter 2020

Tilleggsdokumenter 2019

Tilleggsdokumenter 2018

Tilleggsdokumenter 2017

 

 

Formannskapet

Formannskapet består av 13 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets representanter og med samme innbyrdes forhold som i kommunestyret. Formannskapet er kommunestyrets "arbeidsutvalg". Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet til formannskapet i mange saker.

Formannskapet vedtar også innstilling til kommunestyret i saker som kommunestyret må behandle, og står ansvarlig for å legge fram et budsjettforslag. Ordføreren leder møtene, rådmannen møter fast fra administrasjonen og Fellestjenesten har ansvaret for sekretariatet.

Særreglement for formannskapet, revidert av KS 12.11.2019.pdf

Medlemsoversikt

Tilleggsdokumenter Formannskapet

Tilleggsdokumenter 2023

Tilleggsdokumenter 2022

Tilleggsdokumenter 2021

Tilleggsdokumenter 2020

Tilleggsdokumenter 2019

Tilleggsdokumenter 2018

Tilleggsdokumenter 2017

Tilleggsdokumenter 2016

Tilleggsdokumenter 2015

Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging

Hovedutvalg for helse og omsorg er opprettet av kommunestyret i medhold av kommunelovens § 10. Hovedutvalget består av 13 medlemmer, med et antall numeriske varamedlemmer for hvert parti/gruppe tilsvarende partiets/gruppens antall faste medlemmer med et tillegg på to. Gjennomgående representasjon skal tilstrebes, og medlemmene velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer, eller listekandidater. Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder av hovedutvalget bør være medlem av formannskapet

Reglement for hovedutvalg for helse og omsorg

Særreglement for hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging, revidert av 12.11.2019.pdf

Medlemsoversikt

Tilleggsdokumenter for Hovedutvalg for helse og omsorg

Tilleggsdokumenter 2016

Tilleggsdokumenter 2017

Tilleggsdokumenter 2018  

Tilleggsdokumenter 2019

Tilleggsdokumenter 2020

Tilleggsdokumenter 2021

Tilleggsdokumenter 2022

Tilleggsdokumenter 2023

Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Her finner du Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Særreglement for hovedutvalg for næring, plan og miljø (pdf)

Hovedutvalg for næring, plan og miljø er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven. Hovedutvalget består av 13 medlemmer, med et antall numeriske varamedlemmer for hvert parti/gruppe tilsvarende partiets/gruppens antall faste medlemmer med et tillegg på to. Gjennomgående representasjon skal tilstrebes, og medlemmene velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer, eller listekandidater.

Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder av hovedutvalget bør være medlem av formannskapet.

Hovedutvalgets reglement er under revidering.

Medlemsoversikt

Tilleggsdokumenter 2019

Tilleggsdokumenter 2020

Tilleggsdokumenter 2023

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven. Hovedutvalget består av 13 medlemmer, med et antall numeriske varamedlemmer for hvert parti/gruppe tilsvarende partiets/gruppens antall faste medlemmer med et tillegg på to. Gjennomgående representasjon skal tilstrebes, og medlemmene velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer, eller listekandidater.

Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder av hovedutvalget bør være medlem av formannskapet.

Medlemsoversikt

Tilleggsdokumenter 

Tilleggsdokumenter 2017

Tilleggsdokumenter 2019

Tilleggsdokumenter 2020

Tilleggsdokumenter 2021

Tilleggsdokumenter 2023

  

Eldrerådet

Eldrerådet er opprettet i medhold av kommuneloven. Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for eldres levekår.

Medlemsoversikt

Reglement for eldrerådet - vedtatt av kommunestyret 12.11.19 - sak nr. 89-19.pdf

Årsmelding 2017.pdf

Årsmelding 2018.pdf

Årsmelding 2019.pdf

Årsmelding 2020.pdf

Årsmelding 2021.pdf

 

Eidsvoll Eldreråd Brosjyre 2019 - 2023.pdf

Strategidokument for Eldrerådet - 2019 - 2023 - revidert november 2021.pdf

Plan for helse- og omsorgstjenester 2018 - 2028 Eidsvoll kommune.pdf

Tilleggsdokumenter 

Tilleggsdokumenter 2018

Tilleggsdokumenter 2019

Tilleggsdokumenter 2020

Tilleggsdokumenter 2022

Tilleggsdokumenter 2023

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRFF)

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker, som er viktige for disse. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen, som avgir uttalelse til saker som er av betydning for funksjonshemmede.

Eldrerådet er opprettet i henhold til kommuneloven.

Rådet har 9 medlemmer, med følgende sammensetning: 

1 av medlemmene i hovedutvalg for næring, plan og miljø
1 av medlemmene i hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet
1 av medlemmene i hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging
6 medlemmer valgt av brukerorganisasjonene

Medlemsoversikt

Reglement for KRFF - vedtatt av KS 6.9.11, revidert av KS 12.11.19. Redaksjonell endring jan 20 ifbm ny kommunelov.pdf

Tilleggsdokumenter 

Tilleggsdokumenter 2017

Tilleggsdokumenter 2018

Tilleggsdokumenter 2019

Tilleggsdokumenter 2021

Tilleggsdokumenter 2022

Tilleggsdokumenter 2023

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens hovedutvalg for personalsaker, og er sammensatt av både politikere og representanter for de ansatte - et såkalt partssammensatt utvalg.

Særreglement for administrasjonsutvalget - revidert av KS 12.11.2019.pdf

Medlemsoversikt

Kommunal klagenemnd 

Klagenemnda skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Medlemmene velges blant formannskapets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for nemda jfr. kommuneloven. 

Reglement for kommunal klagenemnd i Eidsvoll kommune - korrigert av KS 12.11.2019.pdf

Viltnemnda

Viltnemndas medlemmer velges av kommunestyret. Nemnda består av fem medlemmer. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Nemnda gir fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr og holder kontakt med elgjaktlagene i kommunen. Viltnemnda tar seg av påkjørt/skadet vilt og har en beredskapsordning til dette formålet. Viltnemnda har 4-5 møter i året, møteplanen er ikke fast slik som for andre råd og utvalg.

Reglement for viltnemnda vedtak i KS 29052012

Finanskomítéen

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14.11.17, sak 81, å nedsette en finanskomité som får i oppgave å gå gjennom kommunens investeringer og tjenesteproduksjon for å synliggjøre muligheter for kostnadsreduksjoner, effektivitet og bedre tjenestetilbud. 

Komitéen består av ordfører og en representant fra hvert parti.I tillegg skal Fagforbundet, Utdanningsforbundet og hovedverneombudet ha hver sin observatørplass med tale- og forslagsrett. Rådmannen er komitéens sekretær.

Komitéen må fremme sin innstilling senest 1. september 2018. 

Komitéens møteplan ser slik ut, og alle møte er åpne (avholdes i formannskapssalen i rådhuset):

24. januar     Forventninger og opplegg
31. januar     Investeringer
07. februar   Investeringer
14. februar   Sentraladministrasjonen
28. februar   Barnehage
07. mars      Skole
14.mars       Familiens hus
21. mars      Helse og bistand
04. april      Hjemmebaserte tjenester
11. april      Vilberg kompetansesenter
18. april      NAV
25. april      Kultur
02. mai       Eiendom
09. mai       Kommunal forvaltning
23. mai       Kommunalteknikk
30. mai       Eiendomsskatt
06. juni       OPS (Offentlig Privat Samarbeid)
22. august  Oppsummering
29. august  Oppsummering

Tilleggsdokumenter

Tilleggsdokumenter

Ungdommens kommunestyre

Barn og unges rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FN`s barnekonvensjon og i norsk lovgiving.

I Eidsvoll kommune har vi Ungdommens kommunestyre - som har representanter fra alle elevrådene ved grunnskolene i kommunen. På de fleste skoler er dette noen fra elevrådet. 

Møter

Minst to ganger i året avholdes det møter i hovedsak i kommunestyresalen på rådhuset. Ordføreren leder møtene, og i tillegg stiller representanter fra kommunens administrasjon.

Virksomhetsleder for skole er ansvarlig

Ansvarlig fra administrasjonen er virksomhetsleder for skole: Rune Holm

Av saker som tas opp i Ungdommens kommunestyre kan nevnes:

  • Fordeling av midler til hver enkelt skole, - øremerket tiltak elevene selv velger i sine respektive elevråd.
  • Uttalelse om kommuneplaner
  • Mobbemanifest

Ungdommens kommunestyre er et hørings- og uttalelsesorgan på de unges premisser.

Ungdomsrådet

Kommunestyret vedtok i sitt møte 01.02.2022 sak nr. 22/09 å opprette Eidsvoll ungdomsråd.

Reglement for Eidsvoll ungdomsråd, vedtatt i KS 01.02.2022.pdf

Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter

Kommunestyret vedtok i sitt møte 06.09.2016, sak 67, å opprette en byggekomité. I kommunestyret den 12.11.2019 ble navnet endret til utvalg for teknisk og kommunale prosjekter.

Utvalgets reglement er under revidering.

Tilleggsdokumenter 2019

Tilleggsdokumenter 2020

Tilleggsdokumenter 2023

Kontrollutvalget

Sakslister og protokoller

Kontrollutvalget Eidsvoll - møter - saksliste - protokoller - medlemmer.

ROKUS

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) er sekretariat for alle kontrollutvalgene på Romerike.

Valg av medlemmer til utvalget

Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges også leder og nestleder. 

Tips


Publisert: 12.01.2017 23:25:58
Sist endret: 27.03.2023 14:32