Innhold

Administrativ organisering

Kommunaldirektør er øverste sjef for kommunens administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Som administrasjonssjef skal kommunaldirektør sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Normalt har kommunaldirektør fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan så delegeres videre fra kommunaldirektør og ned til virksomhetsledere, og videre fra virksomhetsledere til avdelingsledere, for eksempel fra kommunaldirektør til virksomhetsleder for skole, og videre ned til f.eks. rektor.

Kommunaldirektør i Eidsvoll er Knut Haugestad

Han har med seg stab og virksomhetslederne i sitt daglige arbeid

Organisasjonskart - administrativt

Organisasjonskart Eidsvoll kommune

Navn, stilling og kontaktinformasjon

Stab

Knut Haugestad kommunedirektør Send epost 982 03 522
Marte Hoel assisterende kommunedirektør Send epost 66 10 70 10
Runar Nilsen økonomisjef Send epost 400 37 332
Eli Nerbø personalsjef Send epost 66 10 70 52
Nina T. Hageløkken leder Fellestjenesten Send epost 66 10 70 03

 

Kommuneoverlege i Eidsvoll

Carl Magnus Jensen kommuneoverlege Send epost

66 10 70 86

 

Virksomhetsledere

Rut Bergem Barnehage Send epost 66 10 71 13
Rune Holm Skole Send epost 66 10 70 25
Nina E. Handegaard Familiens Hus Send epost 66 10 74 33
Janita Hofseth  Helse og bistand 

Send epost

66 10 75 64
Anne Kristin Holm Hjemmebaserte tjenester Send epost 66 10 76 16
Vidar Roseth  Vilberg kompetansesenter Send epost 66 10 75 02
Anita Borrmann Skoglund Kultur Send epost 974 03 939
Tommy Mikalsen  Kommunalteknikk Send epost 66 10 71 71
Tonje B. Eik Kommunal forvaltning Send epost 66 10 71 37
Lars Prestegård Eiendomsforvaltningen Send epost 991 59 842
Berglind Olafsdottir NAV Eidsvoll Send epost 55 55 33 33

 

Politisk organisering

Kommunestyret, som består av 35 representanter, er øverste folkevalgte organ i kommunen og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder bl.a. overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Organisasjonskart - politisk

Organisering - politisk 2019 - 2023.pdf

Organisering - politisk 2015 - 2019 

Telefonliste - ansatte

Telefonliste - søk på ansatt/stilling osv.


Publisert: 19.12.2016 11:02:04
Sist endret: 09.11.2021 09:09