Innhold

Betalingssatser - Gebyrregulativ 2022

Fakta:

Gebyrregulativ(ene) vedtas i kommunestyret i desember og gjøres kjent som en nyhet, her på våre nettsider,  ganske umiddelbart etter at protokoll fra kommunestyremøtet er ferdig. Gebyrregulativet gjelder fra 1. januar året etter.

Priser a-å

Nedenfor har vi delt opp gebyrene og samlet de under temaer slik at du enklere kan finne den prisen du er ute etter.
Vi tar forbehold om skrivefeil i prisene nedenfor. Det vil alltid være prisene i den vedtatte Prisliste 2022.pdf og i Gerbyrregulativ Kommunal forvaltning 2022.pdf som er gjeldende. 

Barnehage

Barnehager
BeskrivelsePris pr.: Pris inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling barnehage, makspris staten år        kr. 35.140,-  

For barn opptatt i en av barnehagene i Eidsvoll betales for hel plass den statlige fastsatte maksimalsatsen med mindre eier har vedtatt noe annet. Slikt vedtak krever i tilfelle samtykke fra foreldrerådet i aktuell barnehage. Fra 1.1.2022 er statens maksimalsats kr. 3.315,- for hel plass og den reduseres til kr. 3.050,- fra 1.8.2022. Med hel plass menes tilbud om oppholdstid på 41 timer eller mer pr. uke. For tilbud mindre enn hel plass fastsettes satsen av eier. Pris for kost (matpenger) pr. mnd. fastsettes også av eier.

Redusert betaling 

For barn opptatt i en av barnehagene i Eidsvoll betales for hel plass den statlige fastsatte maksimalsatsen med mindre eier har vedtatt noe annet. Slikt vedtak krever i tilfelle samtykke fra foreldrerådet i aktuell barnehage. Fra 1.1.22 er statens maksimalsats kr. 3.315,- for hel plass. Fra 1. august 2022 endres satsen til 3 050,-. Med hel plass menes tilbud om oppholdstid på 41 timer eller mer pr. uke. For tilbud mindre enn hel plass fastsettes satsen av eier. Pris for kost (matpenger) pr. mnd. fastsettes også av eier.

Redusert betaling basert på inntekt

Foreldrebetaling i barnehage skal for første barn utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige person-, og kapitalinntekt. P.t. gis reduksjon ved samlet inntekt i husstanden under kr.607.750,-

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. For barn nr. 3 og evt. flere barn gis 50 % moderasjon. Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i Eidsvoll. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Gratis kjernetid basert alder og inntekt

Det gis fritak for foreldrebetaling 20 timer per uke for alle to, tre, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet skattepliktig person-, og kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Inntektsgrensen er p.t. kr. 583 650,-

Maksprisen og redusert foreldrebetaling er fastsatt av Stortinget og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Matkostnader 

Barnehager - matpenger
BeskrivelsePris pr.: Pris inkl. mva Tilleggsopplysninger
Matpenger barnehage år        kr. 4.620,-

Skole og SFO

SFO 

 
Skolefritidsordning (SFO) 2022
BeskrivelsePris per:Priser inkl. mva. Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1 plass  År         31 700,- Uforandret, 2.882,- pr. måned.
Foreldrebetaling SFO 1/2 plass År         22 800,- Uforandret, 2.073,- pr. måned.
Matpenger SFO År           2 250,- Uforandret
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230,- Uforandret
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355,- Uforandret
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              30 %  

Nytt fra høsten 2022

som følge av nasjonal ordning med 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn.

Beskrivelse Pris per: Pris inkl. mva. Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1 plass Mnd. 1476,40 kr Med kost: 1680,90 kr
Foreldrebetaling SFO 1/2 plass Mnd. 667,40 kr Med kost: 871,90 kr
Foreldrebetaling SFO 12 timer per uke Mnd. 0 kr Med kost: 204,50 kr

Søskenmoderasjon legges til fra og med barn nummer 2 uavhengig av 12 timer gratis. Dersom eleven velger å bare bruke 12 timer per uke, er SFO-tilbudet gratis for eleven. Dette må avtales med den enkelte SFO for oversikt over fakturering.

Utleie skolelokaler

Utleie kulturbygg, skoler og klasserom  2022

Gjelder lag og foreninger for voksne til øvelser/trening

BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Felles for alle kulturbygg, skoler og klasserom Time              300  
Felles for alle idrettshaller Time              250  
Felles for alle gymsaler  Time              200 Leieforhold over lengre perioder avtales særskilt

Utleie auditoriet ved Råholt ungdomsskole

Utleie - auditoriet ved Råholt ungdomsskole 2022
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger for barn  Arrangement 2.500 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke.   Arrangement 3.300 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet Arrangement 5.000 Prosjektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg inngår.
Leie auditoriet; lag og foreninger for barn Arrangement 1.000 Prosjektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg inngår.

Helse, omsorg og velferd

Hjemmehjelp - praktisk bistand

Har du vedtak om hjemmehjelp omfattes du av abonnementsordningen. 

Ingen skal betale mer enn kr. 270,- per time. Det gis betalingsfritak fra abonnementsordningen etter 1 mnd uten hjelp. 

Kjøring i forbindelse med handling av matvarer kr. 4,10 pr. km. 

Satser hjemmehjelp
InntektPris pr. mnd
Inntil 2 G (maksimalsats satt av staten) per mnd. kr 215,-
2-3 G (for tiden 187.268-280.902) per mnd. kr  594,-
3-4 G (for tiden 280.902-374.536)

per mnd. kr 1.148,-

4-5 G (for tiden 374.536-468.170) per mnd. kr 1.747,-
Over 5 G (for tiden over 468.170) per mnd. kr 2.301,-

 

Trygghetsalarm og ambulerende vaktmester

Trygghetsalarm
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Leie av trygghetsalarm inkl. nøkkelboks mnd 354  

Sykehjem - opphold i institusjon

Sykehjem korttids-, langtids- og dagopphold 2022
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Langtidsopphold    
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Egenandelens størrelse ved langtidsopphold skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter. Kurdøgnprisen skal fastsettes ut fra hva en sykehjemsplass faktisk koster. Kurdøgnprisen er for 2021 kr 1.000.000. For 2022 foreslås det at satsen videreføres.  Det betyr at ingen beboer skal betale mer enn denne satsen.
 • Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på pr. tiden kr. 9.100,- pr år, (fra 1.1.2022) kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer på langtidsopphold som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på pr. tiden kroner 44 100 pr år (fra 1.1.2022).
     
Korttidsopphold døgn 175
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Det innebærer også en bestemmelse om at det kan tas betaling som for langtidsopphold etter 60 døgn med korttidsopphold.
Dag-/nattopphold dag/natt 95  

Vask av privattøy Vilberg bosenter

Vask av privattøy Vilberg bosenter 2022
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Vask av privattøy Vilberg bosenter vaskenett

 52  

BOA Veiledning og utleie Snoezelen-/Sansestimuleringsavdeling

Utleie og veiledning ved BOA - Snoezelen-/sansestimulering 

BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Veiledning/instruksjon time 260  
Leie av lokalene time 260  
Leie kommunale brukere, egen kommune barn/elev pr. semester 600  

BOA - vedsekker, makulering, leie av bil/buss

BOA
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Makulering levert papir Kg. 8,75  
Makulering hentet papir Kg. 9,75  
Utleie buss Mercedes Sprinter Km. 22,5  
Utleie Opel Vivaro Km. 14  
Blandingsved 60 l. sekk  Sekk 50  
Bjørkeved 60 l. sekk Sekk 60  
Transport pr. sekk innen Eidsvoll kommune Sekk 10,50  
Leie av dunk BOA (Langtidsleie) Måned 120  
Leie av dunk BOA (Korttidsleie) Pr.periode 60  
Serviceoppdrag Pr.time 100  

Transport tur/retur ØRI og Solsiden

Transport helse og bistand 2022
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Transport enkelttur ØRI Tur Følger Ruter Prisen skal følge Ruter sine priser for 2022. Disse justeres i februar. 
Transport enkelttur Solsiden Tur 21,0  
Transport månedskort ØRI Mnd. Følger Ruter Prisen skal følge Ruter sine priser for 2022. Disse justeres i februar. 
Transport dagstur/gruppetur Solsiden Km. 4,10 Deles på antall deltaker
Transport enkeltoppdrag Km. 4,10  

Kafé Gladbakk

Kafe Gladbakk 2022
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Middag, 1 porsjon  Porsjon 90 Mandag, tirsdag, torsdag
Middag, onsdag  Porsjon 60 Onsdag, enkel rett
Middag, 1 porsjon  Porsjon 50 Onsdag  (grøt) 
Middag, 1 porsjon  Porsjon 60 Fredag 
Dessert  Porsjon 23  
Lefse/kokosrull Kjøp 18  
Vaffel Kjøp 15  
Kaker Kjøp 22  
Kaker m/is Kjøp 26  
Yoghurt Kjøp 10  
Pålegg m/brød Kjøp 31  
Kaffe og te Kjøp 15  
Kaffe/te kanner Kjøp 82  
Mineralvann/lettøl Kjøp 30  
Melk/appelsinjuice Kjøp 8  
Kartong juice Kjøp 16  
Frokostgruppe Kjøp 33  
Karbonade m/egg Kjøp 50  
Smørbrød Kjøp 45  
Salat-tallerken Kjøp 55  
Mat på arrangement Kjøp 300  
Julegrøt m/kaffe og kake Kjøp 80  
Hyggetime med matservering Kjøp 40  
Leie av kafe for beboere/selskap  Pr. gang 350  
Verdens beste 1/2 Kjøp 315  
Hel langpannekake Kjøp 315  
Bløtkake m/marsipan Kjøp 450  
Bløtkake m/krem Kjøp 400  
Hel rund kake Kjøp 250  
Vinter/høstfest   300  

Friskliv og mestringssenter

Mestringstilbud 2022
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Kurs i mestring av belastninger (KIB-kurs) kurs  720  
Øvrige mestringskurs kurs 230 - 520 Gradvis innføring av betaling for ulike gruppetilbud
Varmtvannsbasseng (helsefremmende treningsgruppe) kurs 430  

Teknisk og eiendom

Renovasjon

Renovasjon, avfall, søppeldunker, septik 2022
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr pr. boenhet år 954

Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder

Avfallsgebyr (80 liters beholder) år 1.015

Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder

Avfallsgebyr (140 liters beholder) år 1.775 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (240 liters beholder) år 3.045 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (360 liters beholder) år 4.568 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (660 liters beholder) år 8.374 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (Dypoppsamler per boenhet) år 2.091 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Manglende innlevering av avfallsbeholder ved oppsigelse beholder 1.250  
Gebyr for ikke etterkommet pålegg stk 1.000  
Ekstratømming dypoppsamler stk 1.500  
       

Fritidsbolig

     
Renovasjonsgebyr fritidsbolig år 992  
       

Septik

Septikgebyr og gebyr for saksbehandling etter forurensningsloven 2022
BeskrivelsePris pr.:Priser inkl. mvaTilleggsopplysninger
Septikgebyr      
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert år År 1 899  
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert annet år År 950  
Gråvannstank og tank for fritidsbolig, tømmes hvert 4. år År 475  
Tømming ut over 4 m³ 358  
Tømming av tette tanker, per m³ 475  
Sluttømming Gang 1 899 Sluttømming av privat anlegg i forbindelse med tilknytning til offentlig avløp.
Hastetømming Gang 750 Gebyr for akutt tømming innen 24 timer.
Oppmøtegebyr Gang 750 Manlende tilrettelegging hvor oppdrag ikke kan utføres.
Rensegebyr eksterne leveranser til Bårlidalen miljøanlegg 750  
Ekstratømming, inntil 4  Gang 1 899  
Tilsynsgebyr mindre avløpsanlegg anlegg/år 375 Gebyr for tilsyn av private avløpsanlegg.
Saksbehandling etter forurensningsloven   
Søknad om utslippstillatelse, inntil 15 pe Søknad 5 720  
Søknad om utslippstillatelse,  15-50 pe Søknad 7 280  
Søknader > 50 pe  Søknad 11 960  
Mangelfull søknad Time 1 300 Gebyr ved retur av mangelfull søknad
Mindre endringer Time 1 300 Endringer i innsendt søknad eller endringer på godkjent søknad.

 

Saksbehandling etter plan og- og bygningsloven

 

Søknad om tillatelse til tiltak Søknad 6 240  
Kartlegging kulturminner spredt avløp 2022
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Arkeologisk kartlegging  stk 1.000  

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrer 2022
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr vann Pr. år/-boenhet 1 035 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr vann 13,95  
Grunngebyr avløp Pr. år/-boenhet 2 231 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr avløp 34,89  
Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr. m² boareal.
Tilknytningsgebyr,  Vann  173 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 173 x 120 kvm, kr 20 760, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 173 per kvm.
Tilknytningsgebyr,  Avløp 214 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 214 x 120 kvm, kr 25 680, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 214 per kvm.
Vannmålerleie ¾" År 320  
Vannmålerleie 1" År 320  
Vannmålerleie 1½" År 431  
Vannmålerleie 2" År 1 591  
Vannmålerleie 4" År 3 064  
Vannmålerleie 4" kombi År 6 639  

Gebyr for spesielt forurenset avløp

Organisk materiale (BOF5) Kg 15,00  
Suspendert stoff Kg 15,00  
Fosfor Kg 15,00  

Øvrige gebyrer

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler Gang 750 Gjelder manglende avlesning for 2021.
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann Gang 1 350  
Gebyr for plombering Gang 1 850
Dersom abonnent ikke etterkommer pålegg om reduksjon av vannforbruk e.l. Plombering/stenging av innvendig/utvendig kran og åpne igjen.
Erstatningsgebyr for ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade Gang 1 000 F. eks. frost eller ytre påvirkning.
Gjelder når ekstern rørlegger skifter vannmåler.
Dekker kostnad for ny vannmåler og administrasjon.
Skifte av ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade. 
Gang 1 350

F. eks. frost eller ytre påvirkning. 
Gjelder akutt skifte av vannmåler utført av kommunen. 

Manglende innlevering av vannmåler Gang 1 000  
Kontrollgebyr vannmåler Gang 5 000 Kontroll/oppfølging ved installasjon av vannmåler.
Kontrollgebyr Gang 1 500 Kontroll av pålagte installasjoner som olje- og fettutskillere og andre private VA-installasjoner.
Oppmøtegebyr  Gang 750 Gebyr for manglende oppmøte ved avtale om befaring, besiktigelse eller kontroll.

Graving kommunale veger

Graving i kommunal veg, saksbehandlingsgebyr 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Administrasjonsgebyr  stk 5 500  Gjelder behandling av alle gravesøknader i offentlige arealer eller nærmere offentlig vann og avløp enn 4 meter.
Kontroll time 1 300  Kontroll og oppfølging av manglende ferdigstilling av arbeider på kommunal grunn eller skriftlig pålegg.
Gebyr etter manglende ferdigstilling av arbeid time/mengde 1 300  Kommunal ferdigstillelse etter skriftlig pålegg om utbedring etter gravearbeider. Dette kan omfatte asfaltering, masseutskifting og lignende.

Utleie av telt, paviljong, toaletter

Utleie av telt, paviljong etc. 2022
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Utleie av toaletter (type festival) m/tømming/vask  døgn 670  
Utleie av telt/paviljong 8x4 m døgn 670  

Utleie Skjoldnestangen eller bankplassen

Bruk av kommunale arealer
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Skjoldnestangen døgn 3 005  
Bankplassen døgn 3 005  
Gebyr for manglende opprydning gang 7 649  

Brann og redning / feier og fyrverkeri

 

Feiing og fyrverkeri
OmrådeBeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Feiervesenet Feie- og tilsynsgebyr År              533  Gjelder  boliger og hytter.
Fyrverkeri Behandling av søknad gang           1 650  
Egenmelding gang              550  
Tilsyn av fyrverkeri utsalg gang              550  

Byggesaker

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Gebyrsatser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyrsatser er beskrevet for de ulike tjenester i kapitlene 2 til 6. Gebyret hysteres årlig i kommunens budsjett.

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysingsgebyr og dokumentavgift, vil dette komme i tillegg til gebyr etter dette regulativet og kreves inn samtidig med gebyret.

Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

Hvor det ikke er angitt fastsatt gebyr, kreves det gebyr etter medgått tid i kommunen. Gebyr etter medgått tid er kr 1600 per time.

Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra byggesaker brukes 10 prosent til tilsynsvirksomhet.

§ 1-2. Beregningstidspunkt og mottaker for gebyret

Gebyr beregnes etter de regler og satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, melding, rekvisisjon eller bestilling behandles i kommunen.

Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

 

§ 1-3. Betalingstidspunkt

Gebyret faktureres når vedtak er fattet eller tjenesten er levert. Gebyret forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter, og kravet sendes til innfordring. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være betalt før det gis igangsettingstillatelse.

For øvrig gjelder følgende særregler:

 • a. Bygge- og delesaker: Gebyret faktureres som hovedregel når vedtak fattes eller tjenesten er levert. For omfattende saker, eller for saker som trekker ut i tid, kan gebyret faktureres i flere omganger i løpet av saksbehandlingen. Så lenge gebyr ikke er betalt, kan kommunen nekte å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom (herunder igangsettingstillatelse, brukstillatelse).

 • b. Planforslag: Gebyret faktureres etter oppstartsmøte og etter vedtak om planprogram og når reguleringsplanen er komplett til 1. gangs behandling. Gebyret må være betalt før innstilling avgis til formannskapet, eller legges ut til offentlig ettersyn i de tilfeller utleggelse skjer etter delegert fullmakt.

 • c. Seksjoneringssaker: Tinglysingsgebyr og kommunens saksbehandlingsgebyr for seksjoneringssaker innbetales til kommunen innen den frist kommunen setter. Kommunen kan nekte seksjonering hvis ikke gebyrene er innbetalt innen fristen, jf. eierseksjonsloven § 15 første ledd.

 • d. Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven: Gebyr for bygge-, seksjonerings- og matrikkelsaker kan kreves betalt før arbeid med oppmålingsforretning igangsettes.
§ 1-4. Beregning av tiltakets størrelse

Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse, skal det benyttes bruksareal (BRA) for bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal, beregnes gebyret etter flateinnholdet (grunnarealet). BRA beregnes etter NS 3940.

For plansaker beregnes gebyr etter planområdets grunnareal angitt i m2 (flateinnhold).

§ 1-5. Avbrutt eller endret arbeid, og trukket sak
 • a. Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med plansaker blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller saken blir trukket, skal det betales 40 % av fullt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel 75 % gebyr.
 • b. For bygge- og delesaker er slikt gebyr begrenset oppad til 16.000kr. Gjelder det en serie på flere like byggesaker, er gebyret etter denne bestemmelsen begrenset til 2.660 kr. pr. hus, men ikke under 15.960 kr.
 • c. Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes etter matrikkelloven eller avsluttes før det er fullført, skal det betales gebyr etter medgått tid for utført arbeid. Dersom saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, skal gebyret settes til 1/3 av gebyrsatsene etter regulativets kapittel 5.
§ 1-6. Urimelig gebyr og nedsettelse av gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen på eget tiltak eller på anmodning, fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. Personlige eller sosiale forhold kan ikke legges til grunn i en slik vurdering.

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.

Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og i matrikkelloven.

Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.

§ 1-7. Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er oppfølging av regulativet. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 1-6 må fremsettes innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller.

Kapittel 3. - Byggesaker

§ 3-1. Betalingssatser

Gebyr for oppføring, endring eller bruksendring av bygning dekker også tilknyttede søknadspliktige tiltak utendørs og tekniske tiltak innendørs såfremt disse tiltakene fremgår av søknaden.

 • a. Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, kan det beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.660,- pr. time inntil saken er komplett.

 • b. For møter og forhåndskonferanser i forbindelse med større og omfattende tiltak over 500m2 BRA, inkludert forberedelse, gjennomføring og etterarbeid/referat, beregnes gebyr på kr. 7.980. Ikke møtt til avtalt forhåndskonferanse 2 660 kroner.

 • c. For møter og forhåndskonferanser i forbindelse med tiltak som garasje, uthus og boligbygg på inntil 499m2 BRA, inkludert forberedelse, gjennomføring og d. etterarbeid/referat, beregnes gebyr på kr. 3.990. Hvor parten ikke møter til avtalt forhåndskonferanse, belastes parten for 1 time + eventuelt medgått tid til forberedelser.

 • d. For bistand/konsultasjon/forhåndsuttalelse ut over det som følger av kommunens alminnelige veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes gebyr etter medgått tid.

 • e. For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, beregnes gebyr etter medgått tid. Gebyret skal ikke i noe tilfelle settes lavere enn kr. 5.320.
§ 3-2. Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak, jf. pbl. § 20-2, 20-4

Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg, terrasser og endringsarbeider og midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn to år, beregnes gebyret som for permanente tiltak.

Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak, jf. pbl. § 20-2, 20-4
Tiltak Gebyr
Midlertidige konstruksjoner, telt og lignende 5 320
Bygningsmessige tiltak på inntil 30 m2 5 320
Bygningsmessige tiltak på inntil 70 m2 10 640
Bygningsmessige tiltak, unntatt åpen terrasse, på over 70 m2 15 960
Driftsbygninger i landbruket under 300 m2 15 960
Driftsbygninger i landbruket fra 300-1000 m2 21 280
§ 3-3. Boligbygg og garasjer

Bestemmelsen gjelder boliger og garasjer for bolig hvor det kreves ansvarsrett for tiltaket. Boligbygg for felles boformer, institusjoner, kollektiver, hybelbygg m.v. beregnes etter § 3-4.

Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (bygning) selv om søknaden gjelder flere tiltak.

Boligbygg og garasjer - gebyrer
Boligtyper og garasjer Gebyr
Enebolig/fritidsbolig med bruksareal under 200 m2 31 920
Enebolig/fritidsbolig med bruksareal over 200 m2 39 900
Tillegg for bolighus med utleiedel/sekundærleilighet (hybelleilighet) 10 640
Tomannsbolig 53 200
Boligbygg med inntil 4 boenheter 66 500
Boligbygg over 4 og inntil 12 boenheter  104 000
Boligbygg eller konsentrert småhusbebyggelse med inntil 15 boenheter  130 000
Boligbygg eller konsentrert småhusbebyggelse over 15 og inntil 30 boenheter/leiligheter  186 200
Blokk, terrassert bebyggelse eller lignede over 30 leiligheter.  234 000
  I tillegg betales 5 320 pr. leilighet over 30. 
Gebyret skal likevel ikke overstige kr. 810 000,- per søknad.   
Frittliggende garasje 10 640
Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg. Satsen gjelder pr. 10 biloppstillingsplasser  10 640
§ 3-4. Næringsbygg, institusjonsbygg, idrettsbygg og andre lignende bygg

Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg eller underbygg som ikke faktureres etter §§ 3-2 eller 3-3. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter § 3-3. Gebyret beregnes etter bruksarealet i henhold til denne tabell.

Næringsbygg, institusjonsbygg, idrettsbygg og andre lignende bygg
ArealintervallerGebyr
For de første 200 m2 39 900,-
Areal mellom 201-2 000 m2 18 620,- pr. påbegynt 200 m2
Areal mellom 2 000 m2 og 10 000 m2 7 980,- pr. påbegynt 200 m2
Areal mellom 10 000m2 og 50 000m2 2 660,m- pr. påbegynt 200 m2
Innendørs parkeringsareal og på tak (beregnes for seg) 7 980,- pr. påbegynt 200 m2
Driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 31 920,-
§ 3-5. Spesielle bygg og skilt
Spesielle bygg og skilt
Tiltak Gebyr 
Bensinstasjon 66 500,-
Utendørs idrettsanlegg/stadionanlegg, (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, jfr. 3-4). 93 100,-
Skilt og reklame som er søknadspliktig. Flere skilt som dekker et veggareal på inntil 35 m2 regnes som ett skilt 7 980,-
Skiltplaner  15 960,-
§ 3-6. Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer, jf. pbl §§ 20-1 og 20-4
Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer - gebyrer
Tiltak Merknader Gebyr
Nytt våtrom/ innredning av våtrom  SAK § 2-2 maks 15M 5 320 
Bruksendring av bolig/leilighet til annet formål Pr. leilighet 15 600
Oppdeling av bolig i flere boenheter eller bruksenheter Pr. boenhet eller bruksenhet 15 600
Sammenslåing av boenheter eller bruksenheter    7 980
Ominnredning/ny planløsning Pr. etasje 5 320
Bruksendring av tiltak etter § 3-4 som medfører søknadspliktige ombyggingsarbeider 50 % av satsene etter § 3-4  
Bruksendring av tiltak etter § 3-4 uten søknadspliktige ombyggingsarbeider til boligformål  30 % av satsene etter § 3-4  
Hovedombygging av tiltak etter § 3-3 og 3-4  50 % av satsene etter § 3-3 og § 3-4  
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel   7 980
Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd)   5 320
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille   7 980
i bolig
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i næringsbygg   7 980
Fasadeendring for bygning inntil 2 etasjer  Pr. fasade, maks        15 690 7 980
Fasadeendring for bygning på 3 etasjer eller mer Pr. fasade, maks       23 940 5 320
Ark, parapet, takoppløft Pr. takflate 7 980
Ny etasjeplan i bygning 50 % av satsene etter §§ 3-3 og 3-4  
Tilbygg/påbygg til bolig med ny boenhet   21 280
Tilbygg/påbygg til bolig uten ny boenhet   15 690
Bruksendring til familiebarnehage   15 690
§ 3-7. Større konstruksjoner og anlegg, jf. pbl § 20-1

Det betales kr. 15 690,- for følgende tiltak:

 • a. Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 1 til 10 dekar areal, med en økning på 1M for hvert 10 dekar som berøres
 • b. Tribuner og idrettsbaner/anlegg som ikke går inn under § 3-5. Dersom tribuneanlegget har rom for næringsvirksomhet betales gebyr etter § 3-4 i tillegg
 • c. Tunneler og underjordiske haller
 • d. Vei-lokk og konstruksjoner over vei eller vann
 • e. Midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå lenger enn to år
 • f. Plattform for bane
§ 3-8. Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse, jf. pbl § 20-1

Det betales kr. 7 980,- for nyoppføringer og nyanlegg og søknadspliktige endringer, ombygginger og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg:

 • a. Utendørs svømmebasseng
 • b. Lagertanker
 • c. Broer
 • d. Offentlige vei- og jernbaneanlegg per påbegynt 250 m lengde
 • e. Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann og overvann og rørledninger for avfall og fjernvarme per påbegynt 250 m lengde
 • f. Permanente kaier, moloer, brygger og flytebrygger over 10 m lengde
 • g. Utendørs opplag, lager, produksjonsvirksomhet
 • h. Åpne anlegg for idrett og lek
 • i. Støttemurer og støyskjermer over 10 m lengde
 • j. Private ledningsanlegg uansett lengde
 • k. Andre konstruksjoner på næringseiendom som ikke kan betegnes som bygning
 • l. Piper, fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heiser, løfteplattform, rulletrapper og rullebånd, herunder de bygningsmessige endringer som er en direkte følge av installasjonen
 • m. Nedgravd renovasjon, per anlegg
 • n. Midlertidig deponering av masse
§ 3-9. Mindre konstruksjoner og anlegg, jf. pbl §§ 20-1 og 20-4

Det betales gebyr lik kr. 5.320,- for følgende konstruksjoner og anlegg:

 • a. Utomhusplan og/eller revisjon av samme anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass
 • b. Søknadspliktig endring av terreng i boligområde
 • c. Gjerde av mur eller betong
 • d. Master
 • e. Oljetanker for fyringsanlegg
 • f. Skateramper og lekeinnretninger
 • g. Permanente kaier, moloer, brygger og flytebrygger under 10 m lengde
 • h. Piper i bolighus/småhus
 • i. Støttemurer og støyskjermer under 10 m lengde
§ 3-10. Riving. Pålegg om sikring/retting/riving
Riving. Pålegg om sikring/retting/riving
Tiltak Gebyr
Pålegg om rivning/fjerning/retting av ulovlige forhold  0
Pålegg om rivning eller istandsetting av lovlig tiltak etter pbl. §§ 31-3, 31-4 og 31-5. 21 280
Pålegg etter plan- og bygningslovens kapittel 28, §§ 29-6 og 29-9 og pålegg om opphør av midlertidige tillatelser 5 320
Rivning av bygning under 100 m2 bruksareal 5 320
Rivning av bygning over 100 m2 bruksareal 10 640
Rivning/fjerning av tiltak nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 5 320
§ 3-11. Lokal godkjenning av ansvarsrett som selvbygger
Lokal godkjenning av ansvarsrett som selvbygger
Lokal godkjenning til privatperson/ selvbyggerGebyr
Selvbygger etter byggesaksforskriftens § 6-8 3 990
§ 3-12. Revidert søknad og tegninger

Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinns tillatelse er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Det betales fullt gebyr for søknad om endring etter at tiltaket er tatt i bruk.

Medfører endringen at bruksareal øker, beregnes gebyr som for tilbygg og eventuelt gebyr for andre endringer.

 Revidert søknad og tegninger
Tiltak Gebyr
Endring av tiltak etter § 3-2 5 320
Endring av tiltak etter §§ 3-3 og 3-4 10 640
Endring av tiltak etter §§ 3-7, 3-8 og 3-9 5 320

Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr. Kommunen avgjør i hvert tilfelle om det skal betales fullt gebyr ved ny behandling av tidligere godkjent byggetiltak.

§ 3-13. Avslag, midlertidig bygge- og deleforbud og avvisning

Dersom en søknad avslås, betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder om en tillatelse ikke kan benyttes på grunn av avslag fra annen myndighet etter særlov, og klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten resultat. Avslagsgebyr blir ikke godskrevet ved innsendelse av ny søknad.

Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven kapittel 19 faktureres fullt ut, uavhengig av avslag eller godkjennelse for omsøkt tiltak.

Dersom en søknad utløser midlertidig bygge- og deleforbud, skal det ikke betales gebyr før endelige behandling av søknad.

For søknader som avvises, settes gebyret til kr. 5.320.

§ 3-14. Flere igangsettingstillatelser

Der det gis flere igangsettingstillatelser, betales tilleggsgebyr på kr. 7.980,- for den andre igangsettingstillatelsen og for hver igangsettingstillatelse etter denne.

§ 3-15. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Der det gis midlertidig brukstillatelse, betales det gebyr på kr. 6.650. Dette gjelder også forlengelse av midlertidig brukstillatelse.

For behandling av ferdigattest når det har gått fem år eller mer fra tiltaket ble tatt i bruk betales gebyr på kr. 2.650.

Gebyr for ferdigattest ligger ellers i behandlingsgebyret for selve byggesaken.

§ 3-16. Dispensasjoner fra arealplaner, plan- og bygningslovgivningen og fravik fra Byggeteknisk forskrift

For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon.

Dispensasjoner - gebyr
Dispensasjon Gebyr
Dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser med høring  15 690
Dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser uten høring, men tidskrevende med stor kompleksitet 10 640
Dispensasjon knyttet til mindre tiltak uten høring  5 320
Dispensasjon knyttet til mindre tiltak med høring 10 640
Fravik fra Byggeteknisk forskrift  10 640
§ 3-17. Ulovlighetsoppfølging

Ulovlighetsoppfølging har ikke karakter av tjenesteyting overfor den private parten, og kommunen kan ikke kreve gebyr etter § 33-1 for ulovlighetsoppfølging.

Der det i ettertid innsendes søknad for ulovlig igangsatt eller utført tiltak, betales gebyr i henhold til tiltakets art etter dette regulativ fra komplett søknad registreres i kommunen.

For behandling av søknader om etterfølgende godkjenning av ulovlig iverksatte tiltak, kan også kommunen kreve tilleggsgebyr for merarbeid som det ulovlige arbeidet har medført i saken, forutsatt at tilleggsgebyr er hjemlet i dette gebyrregulativet.

I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 32-5 og 32-8.

Oppmåling

Kapittel 4 - Seksjoneringssaker

§ 4-1. Betalingssatser
 • a. Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.600,- pr. time inntil saken er komplett.
 • b. For bistand/konsultasjon ut over det som følger av kommunens alminnelige veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes gebyr etter medgått tid.
 • c. For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, betales gebyr etter medgått tid. Gebyret skal ikke i noe tilfelle settes lavere enn kr 2.660,-.
 • d. Der begjæringen trekkes før tillatelse er gitt fra kommunen, eller begjæringen avslås, skal hele tinglysingsgebyret tilbakebetales, jf. eierseksjonsloven § 15 annet ledd.
§ 4-2. Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven
Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven
Tiltak Pris
Grunngebyr nybygg 1-4 seksjon 16 000
Grunngebyr eldre bygning 1-4 seksjon 20 000
Fra seksjon 5. Alle bygg. Tillegg pr seksjon 550
Uteareal med koordinater uten markarbeid pr. seksjon  1 050

Utearealer med behov for markarbeid/oppmålingsforretning. Gebyr etter regulativets § 5.1.

Kapittel 5 - Gebyr for arbeid etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m.

§ 5-1. Arealoverføring, grensejustering og tillegg – Matrikkelloven § 6 og § 15
Grensejustering og tillegg - gebyr
Areal i kvadratmeter Pris
Fra 0-450 m2 13 000
Fra 451-600 m2 16 000
Fra 601-900 m2 20 800

For ensidig grensejustering betales 10 000 kroner.

For arealer over 900 m2 betales etter § 5-2.

 

§ 5-2. Oppretting av grunneiendom og festegrunn etter matrikkellovens § 16
Oppretting av grunneiendom og festegrunn - gebyr
Areal i kvadratmeterPris
Fra 0-1500 m² 24 000
Fra 1501-3000 m² 28 000
Fra 3001-4500 m² 32 000

For arealer over 4500 m2 øker gebyret med kr. 260,- pr daa.

Der det foreligger vektorisert godkjent reguleringsplan, reduseres gebyret med 20 % pr tomt fra og med tomt 2 til og med tomt 4, og reduseres med 30 % fra og med tomt 5.

Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks-, offentlige-, fritids og andre allmenne formål, beregnes etter timer.

§ 5-3. Oppmålingsforretning over grensepunkt.
Oppmålingsforretning over grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt
Oppmålingsforretning/grensepåvisning Pris
Grunngebyr inkl. to pkt. 7 500
Fra og med tredje grensepunkt 2 000

 

Ved koordinatbestemte pkt. uten behov for innkalling/oppmålingsforretning
Ved koordinatbestemte pkt. uten behov for innkalling/oppmålingsforretningPris
Grunngebyr inkl. to pkt. 2 700
Fra og med tredje grensepunkt 1 350
§ 5-4. Oppmålingsforretning over punktfeste etter matrikkelloven § 6
Oppmålingsforretning
Oppmålingsforretning Pris
Pr. feste 10 500
§ 5-5. Gebyr for avbrutt forretning
Avbrutt forretning
Avbrutt forretning Pris
Grunngebyr 5 400

I tillegg kommer et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.600,- pr. time.

§ 5-6. Gebyr for opprettelse av anleggseiendom etter matrikkelforskriften §29
Opprettelse av anleggseiendom
Opprettelse av anleggseiendomPris
For volum fra 0-4500 m3 24 000
For volum over 4500 m3 pr. 1000 m3 2 700
§ 5-7. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn etter matrikkelforskriften §31
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Eksisterende umatrikulert grunnPris
Fra 0-1500 m2 5 400
Over 1501 pr. påbegynt daa.  600

006

§ 5-8. Ny matrikkelenhet uten måling og merking etter matrikkelforskriften §§ 25 og 40
Ny matrikkelenhet uten måling og merking
Ny matrikkelenhet uten måling og merkingPris
Pr. bruksnummer faktureres 5 400
§ 5-9. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale
Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale
Matrikkelføring av privat grenseavtalePris
For inntil to punkter eller 100 meter grenselinje 4 000
For hvert nytt punkt utover to, eller pr 100 meter grenselinje 440
§ 5-10. Gebyrsats for arbeider etter medgått tid
Gebyrsats for arbeider etter medgått tid
Arbeider etter medgått tidPris
Pr. time 1 600
§ 5-11. Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev (følger statens satser)
Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev
Utstedelse av matrikkelbrevGebyr
For 0-10 sider 175
Over 10 sider 350
§ 5-12. Tinglysingsgebyr (Følger statens sats, oppjustert 1. januar 2020)
Tinglysningsgebyr
Tinglysingsgebyr Gebyr
Tinglysing ved elektronisk innsending 540
Tinglysing ved papirbasert innsending 585
§ 5-13. Gebyr der arbeidet utføres av andre godkjente bestyrere
Gebyr der arbeidet utføres av andre godkjente bestyrere
Arbeidet utført av andre godkjente bestyrerGebyr
Klargjøring og registrering 30 %
Innkallelse og oppmålingsforretning 20 %
Måling, beregning og uttegning 40 %
Merking 10 %

I tillegg kommer etterarbeid og matrikkelarbeid etter timeforbruk.

Uavhengig av dette kan det inngås egne avtaler med enkelte organisasjoner om fordeling av arbeid og gebyrer.

§ 5-14. Meglerforespørsler
Meglerforespørsler
MeglerforespørslerGebyr 
Gebyr pr. eiendom ved avtale med leverandør 2 550
Gebyr pr. eiendom ved bestilling direkte til kommunen 2 900
§ 5-15. Situasjonsplan
Situasjonsplan
Situasjonskart som grunnlag for byggesaker og opprettelse av ny eiendomPris
Pr. eiendom  1 350

Gebyret dekker produksjon av situasjonskart, uttak av reguleringsplaner med bestemmelser, nabolister og oppdatering av det offisielle kartverket. Kartet er i målestokk 1:500. Kartet og inneholder grunnkart, reguleringsplandata og ledningsdata. Rekvirent/kunden får også tekstinformasjon om plan- og tekniske opplysninger, naboliste og reguleringsbestemmelser.

Kvalitetskontrollert situasjonskart må bestilles av kommunen i følgende tilfeller:

 • a. Ved behandling av søknadspliktige tiltak
 • b. Ved søknad om deling av eiendom
 • c. Ved søknad om arealoverføring
 • d. Situasjonskart leveres i A4/A3

Situasjonskart er gyldig i ett år og leveres på papirformat eller i pdf - format. Ved kjøp av digitale kartdata erverves enkel disposisjonsrett til produktet.

§ 5-16. Behandling av fradelingssaker etter pbl. §§ 20-1 m og 19-2
Behandling av fradelingssaker
Fradelingssaker Pris
Grunngebyr  5 350
Maks gebyr 10.700

Gebyr bestemmes etter sakens kompleksitet. Ved dispensasjoner etter § 19-2 kommer det dispensasjonsgebyr etter gebyrregulativets kapittel 3 om dispensasjoner.

 

Kapittel 6 - Gebyr for landbrukstjenester

 

§ 6-1. Gjødselplanlegging 

Gjødselplanlegging Gebyr
Førstegangsplan grunngebyr per plan 1 000
Oppfølgingsplan med nye jordprøver  1 000
Oppfølgingsplan uten nye jordprøver 600
Pris pr skifte m/husdyr 70
Pris pr skifte, uten husdyr 60

 

§ 6-2. Teknisk og økonomisk planlegging

Teknisk og økonomisk planlegging Gebyr
For timebaserte tjenester, per time 1 600

 

§ 6-3. Konsesjonsgebyr/behandling av delingssaker – (Statens satser) 

Konsesjonsgebyr og delingssaker Gebyr
Konsesjon ubebygd eiendom 2 000
Konsesjon bebygd eiendom 5 000
Delingsgebyr jordloven 2 000

Reguleringsplaner

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Gebyrsatser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyrsatser er beskrevet for de ulike tjenester i kapitlene 2 til 6. Gebyret hysteres årlig i kommunens budsjett.

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysingsgebyr og dokumentavgift, vil dette komme i tillegg til gebyr etter dette regulativet og kreves inn samtidig med gebyret.

Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

Hvor det ikke er angitt fastsatt gebyr, kreves det gebyr etter medgått tid i kommunen. Gebyr etter medgått tid er kr 1600 per time.

Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra byggesaker brukes 10 prosent til tilsynsvirksomhet.

§ 1-2. Beregningstidspunkt og mottaker for gebyret

Gebyr beregnes etter de regler og satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, melding, rekvisisjon eller bestilling behandles i kommunen.

Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

 

§ 1-3. Betalingstidspunkt

Gebyret faktureres når vedtak er fattet eller tjenesten er levert. Gebyret forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter, og kravet sendes til innfordring. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være betalt før det gis igangsettingstillatelse.

For øvrig gjelder følgende særregler:

 • a. Bygge- og delesaker: Gebyret faktureres som hovedregel når vedtak fattes eller tjenesten er levert. For omfattende saker, eller for saker som trekker ut i tid, kan gebyret faktureres i flere omganger i løpet av saksbehandlingen. Så lenge gebyr ikke er betalt, kan kommunen nekte å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom (herunder igangsettingstillatelse, brukstillatelse).

 • b. Planforslag: Gebyret faktureres etter oppstartsmøte og etter vedtak om planprogram og når reguleringsplanen er komplett til 1. gangs behandling. Gebyret må være betalt før innstilling avgis til formannskapet, eller legges ut til offentlig ettersyn i de tilfeller utleggelse skjer etter delegert fullmakt.

 • c. Seksjoneringssaker: Tinglysingsgebyr og kommunens saksbehandlingsgebyr for seksjoneringssaker innbetales til kommunen innen den frist kommunen setter. Kommunen kan nekte seksjonering hvis ikke gebyrene er innbetalt innen fristen, jf. eierseksjonsloven § 15 første ledd.

 • d. Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven: Gebyr for bygge-, seksjonerings- og matrikkelsaker kan kreves betalt før arbeid med oppmålingsforretning igangsettes.
§ 1-4. Beregning av tiltakets størrelse

Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse, skal det benyttes bruksareal (BRA) for bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal, beregnes gebyret etter flateinnholdet (grunnarealet). BRA beregnes etter NS 3940.

For plansaker beregnes gebyr etter planområdets grunnareal angitt i m2 (flateinnhold).

§ 1-5. Avbrutt eller endret arbeid, og trukket sak
 • a. Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med plansaker blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller saken blir trukket, skal det betales 40 % av fullt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel 75 % gebyr.
 • b. For bygge- og delesaker er slikt gebyr begrenset oppad til 16.000kr. Gjelder det en serie på flere like byggesaker, er gebyret etter denne bestemmelsen begrenset til 2.660 kr. pr. hus, men ikke under 15.960 kr.
 • c. Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes etter matrikkelloven eller avsluttes før det er fullført, skal det betales gebyr etter medgått tid for utført arbeid. Dersom saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, skal gebyret settes til 1/3 av gebyrsatsene etter regulativets kapittel 5.
§ 1-6. Urimelig gebyr og nedsettelse av gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen på eget tiltak eller på anmodning, fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. Personlige eller sosiale forhold kan ikke legges til grunn i en slik vurdering.

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.

Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og i matrikkelloven.

Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.

§ 1-7. Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er oppfølging av regulativet. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 1-6 må fremsettes innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller.

Kapittel 2. Plansaker

Det henvises til paragrafer i plan- og bygningsloven i understående tabeller.

§ 2-1. Betalingssatser

Gebyret for saksbehandling av plansaker angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr 2.550,-.

§ 2-2. Den forberedende behandlingen

For den forberedende behandling av privat detaljreguleringsplan betales gebyr etter nedenstående satser.

Satser den forberedende behandlingen
Forberedelser Gebyr
Timespris i forkant av oppstartsmøte 1 600
Oppstartsmøte etter § 12-8 27 200
Fastsettelse av planprogram etter § 12-9 31 900
§ 2-3. Behandlingsgebyr for private forslag til detaljreguleringsplaner etter pbl. kap 12.

For detaljreguleringsplan beregnes gebyr etter planområdets grunnareal angitt i m2. Selv om arealene reduseres ved en politisk behandling endres ikke gebyrgrunnlaget.

Behandlingsgebyr for private forslag til detaljreguleringsplaner etter pbl. kap 12
Uten konsekvens utredningGebyr
0-5000 m2 90 400
5.001-10.000 m2 106 400
10.001-20.000 m2 127 600
20.001-50.000 m2 138 200
50.001-70.000 m2 170 100
70.001-høyere m2 187 200

Tilleggsgebyr på 50 % til ovenstående tabell hivs planforslag uten krav til konsekvensutredning er i formålstrid med overordnet plan. 

 

Behandlingsgebyr for private forslag til detaljreguleringsplaner etter pbl. kap 12
Konsekvensutredning § 4-2 (gebyret kommer i tillegg til overstående tabell for privat forslag til detaljregulering)Gebyr
0-5000 m2 85 100
5.001-10.000 m2 98 400
10.001-20.000 m2 111 600
20.001-50.000 m2 124 900
50.001-70.000 m2 138 200
70.001-høyere m2 151 500

§ 2-4. Endring av reguleringsplan etter § 12-14, annet ledd
Gebyr for endringer av reguleringsplan etter § 12-14, annet ledd
Endring etter § 12-14 annet leddGebyr
Gebyr for endring av reguleringsplan etter § 12-14, annet ledd 48 000
§ 2-5. Planinitiativ som stoppes etter § 12-8, annet ledd
For privat planinitiativ som stoppes etter § 12-8, annet ledd.
Planinitiativ stoppesGebyr
Planinitiativ som stoppes i medhold av pbl.§12-8, 2.ledd. 12 000
Spørsmål om vesentlige punkter i det videre planarbeid eller beslutningen om at initiativet skal stoppes kreves forelagt kommunestyret. pbl.§12-8, 1 og 2.ledd 21 300
§ 2-6. Avslag
For private forslag behandlet etter § 12-11.
Avslag Gebyr
Planforslag behandlet etter pbl. § 12-11, der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget til førstegangsbehandling 29 300
Planforslag behandlet etter pbl. § 12-11, der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget til førstegangsbehandling, men avslaget kreves forelagt  kommunestyret 61 100
§ 2-7. Avslutning av planprosess
Avslutning av planprosessen
Avslutning av planprosessGebyr
Planforslag som avsluttes etter oppstartsmøte. Bestemmelsen gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende oppfølging fra forslagstiller 40 % av fullt gebyr
Komplett planforslag som avsluttes før forslaget legges ut til offentlig ettersyn 75 % av fullt gebyr
§ 2-8. Timepris
Timepris i forkant av oppstartsmøte
Timepris 1600 kr
§ 2-9. Frikjøp parkering
Frikjøp fra krav til parkering
Per plass 398 580
§ 2-10. Avklaringsmøter
 
Avklaringsmøte før oppstartsmøte samt mellom oppstartsmøte og offentlig ettersyn 16 000

§ 2-11. Tillegg for gebyrer pålagt av andre

Dersom det som følge av planarbeid/planbehandling påløper gebyrer til andre offentlige instanser, skal dette dekkes av forslagsstiller.

Næring

Salg- og skjenkebevillinger 

Bevillingsgebyrer omsetning av alkoholholdig drikk 2022
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Salg pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 -  0,22* * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Salg pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2   0,61*

Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

Skjenking pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 -  0,50*

 * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

Skjenking pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 - 1,32* * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris  
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Skjenking pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 - 4,36* * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Ambulerende bevilgning   370* * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Kunnskapsprøve

Kunnskapsprøve 2022
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Kunnskapsprøven prøve

400*

Her finner du til enhver tid gjeldende pris på Kunnskapsprøve 

* Gebyret fastsettes iht. FOR-2005-06-08-538 Kap. 5§5-6. 

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Etablererprøve

Etablererprøve 2021
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Etablererprøven prøve

400*  * Her vil du til enhver tid finne gjeldende pris
Fastsettes iht. FOR-2010-02-02-176

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Kultur, idrett og fritid

Digitalt museum

Digitalt museum
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Digitale bildefiler, papirbilder m.v - egne priser                 -   Bestilling av digitale bilder m.v. håndteres av Akershusmuseet.

Utleie ved Badet Kulturtun

Leie Badet kulturtun 2022
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Camilla  Arrangement           2 350  
Nicolai  Arrangement           1 200  
Camilla og Nicolai samlet  Arrangement           3 400  
Camilla, Kafé Kilden med kjøkken og dekketøy  Arrangement           4 600 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Nicolai, Kafé Kilde med kjøkken og dekketøy  Arrangement           3 500 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai og kafé Kilden samlet inkl. kjøkken og dekketøy  Arrangement           5 800 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai, Kafé Kilden, Musikkafé samlet inkl. kjøkken og dekketøy (hele 1. etasje)  Arrangement           7 000 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Kafé Kilden og Musikkafé samlet  Arrangement           3 550 Kafé Kilden leies ikke ut uten kjøkken og dekketøy
Klargjøring f.eks. fredag kveld/rydding søndag formiddag  dag              560 Fredag og søndag kr. 1020,-
Camilla, Nikolai - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Badet kulturtun 17. mai  Arrangement  Fri leie Fri leie for skolearrangement. Gjelder arrangement for skoleelever/barn. 

Utleie ved Panorama og kafè Henrik

Priser utleie ved Panorama 
Panorama
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mva.Tilleggsopplysninger
Wergelandssalen  - lag og foreninger  Arrangement           5 500 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Wergelandssalen   Arrangement           9 000 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Kafé Henrik - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Kafé Henrik   Arrangement  2 300  
Prøver i forkant av forestillinger og konserter  Arrangement  350 Lokale lag og foreninger betaler ikke for prøver. Leietakere med fri leie må vike til fordel for betalende leietakere.
Preproduksjon Dag 5 000  
Leie Wergelandssalen; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  Arrangement  2 500 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie Wergelandssalen; stor lys-/lydpakke.   Arrangement  3 300 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie av flygel  Arrangement    Pris etter avtale
Rabatt- Panorama                 -   Ved leie til ett arrangement som går over fire dager eller mer, innvilges 25 % på husleie og leie av husets tekniske utstyr. 
Billettavgift, billett opptil 200 kr. Pr. billett 15  
Billettavgift, billett  201-400 kr. Pr. billett 20  
Billettavgift, billett  401-600 kr. Pr. billett 25  
Billettavgift, billett 601-900 kr. Pr. billett 25  

Utleie flerbrukshall

Leie flerbrukshaller 2022
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Sal - Eidsvollhallen Time 340  
Sal- Råholthallen Time 340  Pris gjelder en bane
Sal-Minnesundhallen Time 340  
Lag og foreninger    Fri leie  Gjelder ikke inntektsbringende arrangement

Kino

Kinoforestillinger

Kinobilletter
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Barn 2D filmer Forestilling               90  
Voksen 2D filmer Forestilling              120  
Honnør 2D filmer Forestilling              105  
Barn  3D filmer Forestilling              110  
Voksen  3D filmer Forestilling              140  
Honnør  3D filmer Forestilling              130  

Kulturskole

Eidsvoll kulturskole 2022
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Skolepenger Halvår/semester          1 716 Ved bekreftelse av plass, gjelder hel semesteravgift. Gjelder fra høsten 
Gruppeaktiviteter Halvår/semester          1 716  
Kurstilbud utenfor ordinært tilbud kurs               -   100 % av faktisk kostnad. Gjelder kurs utenfor budsjettrammen
Salg timer ordinært Årstime         16 745 Salg til kor og korps.
Salg av timer utenfor ordinært tilbud                 -   100 % av faktisk kostnad
Leie av instrument Per skoleår              700  
Søskenmoderasjon     20 % søskenmoderasjon på faste undervisningstilbud

Bibliotek

For sent leverte bøker 2022

For sent leverte bøker
 VoksneBarn
1. gangs purring 38,- 28,-
2. gangs purring 69,- 38,-
3. gangs purring 100,- 48,-

Dersom bøkene ikke blir levert etter 3.gangs purring vil erstatningskrav påløpe. 

Erstatning 2022

Erstatning
  Voksne Barn
Tapt lånekort

33,-

23,-
Bøker 455,- 325,-
Tidsskrift 140,- 140,-
Lydbøker 475,- 425,-
     
DVD-er 275,- 275,-
DVD-serier Markedspris Markedspris
Annet spesielt materiale Markedspris Markedspris

Erstatningskrav sendes etter 3.gangs purring.

Andre satser 2022

 • Språkkurs, særdeles verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale: Markedspris.
 • Fjernlån fra andre bibliotek: Markedspris.
 • Alle priser er oppgitt i NOK.
 • Dersom låner er under 18 år, vil foresatte motta faktura om eventuell erstatning.

Råholt Bad

Dagsbilletter:

Enkeltbilletter på hverdager
 • Voksen over 18 år kr 130,-
 • Honnør kr 110,-
 • Student kr 110,-
 • Barn under 18 år kr 90,-
 • Barn under 3 år kr 65,- (inkluderer badebleie)
 • Familie/gruppe 1+2 kr 260,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 310,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 300,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 350,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 440,- gjelder 2 voksne og 3 barn
Enkeltbilletter på lørdager, søndager, helligdager og offentlige fridager
 • Voksen over 18 år kr 150,-
 • Honnør kr 125,-
 • Student kr 125,-
 • Barn under 18 år kr 100,-
 • Barn under 3 år kr 75,- (inkluderer badebleie)
 • Familie/gruppe 1+2 kr 300,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 350,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 350,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 400,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 500,- gjelder 2 voksne og 3 barn
 • 10-20 personer 15%, rabatten gis som rabatt på totalsum
 • 21-100 personer 20%, rabatten gis som rabatt på totalsum

12-klippskort, ordinær:

 • Voksen over 18 år kr 1.300,-
 • Honnør kr 1.100,-
 • Student kr 1.100,-
 • Barn under 18 år kr 900,-

12-klippskort, kun morgensvøm man-, ons- og fredag:

 • Voksen over 18 år kr 1.075,-
 • Honnør kr 875,-
 • Student kr 875,-
 • Barn under 18 år kr 725,-


NB! Alle klippekort har 2 års varighet fra kjøpsdato.

 • Gjelder alle klippekort- og sesongkortbrukere, samt registrerte klubbsvømmere.
 • Chiparmbåndet kan fylles gjentatte ganger.
 • Pris kr 100,-
 • Voksen over 18 år kr 480,-
 • Barn under 18 år kr 320,-
 • Voksen over 18 år kr 1.280,-
 • Barn under 18 år kr 850,-
 • Voksen over 18 år kr 3.975,-
 • Honnør kr 3.350,-
 • Student kr 3.350,-
 • Barn under 18 år kr 2.675,-
 • Familie/gruppe 1+1 kr 6.075,- gjelder 1 voksen og 1 barn
 • Familie/gruppe 1+2 kr 6.300,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 7.800,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 8.325,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 8.650- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 9.650,- gjelder 2 voksne og 3 barn

Avtalegiro

 • Råholt Bad selger avtaler med betaling over Avtalegiro. 
 • Tegn avtale direkte hos billettselger.

Betingelser: 

 • 12 måneders bindingstid.
 • 1 måneds oppsigelse etter bindingstiden.
 • Avtalen løper til den blir sagt opp etter bindingstiden. 
 • Betaler må være 18 år eller eldre.
 • Det tilbys leie av opptil 2 av 6 baner i idrettsbassenget.
 • Pris: kr 410 per time/bane. 
 • Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg
 • Det tilbys leie av halvt varmtvannsbasseng.
 • Ved leie utenom ordinær publikumsbadetid kan hele bassenget benyttes uten tillegg i prisen.
 • Hvis to grupper ønsker samme tidspunkt utenom publikumsbadetiden, får hver gruppe halvt basseng.
 • Pris: kr 625 per time.
 • Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg
 • Det kreves at minimum en instruktør/leder har gyldig livredningsprøve ved leie av baner og basseng. 
 • Hvis dette ikke er på plass, kan leie av badevakt tilbys.
 • Pris: kr 745 per time.
 • "Årlig livredningsprøve for lærere": 3-timers kurs med alarmplan, sideleie, hjerte- og lungeredning, svømming, dykking og praktisk livredning i vann.
 • Pris kr 550 per person.
 • Minimumspris per kurs kr 3.850.
 • Hvis færre enn syv deltakere deles kr 3.850 på antall deltakere.
 • Maks antall 12 personer.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd 2022
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Festeavgift for gravsteder  grav/år          250 Feste av gravsted (pr gravsted) pr år
Navnet minnelund inkl. enkel navneplate          6.500  
Navnet minnelund inkl. dobbel navneplate        10.250  

Kopiering og rett kopi

Kopiering 2022
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
A4 Ark  ark                 2 Pr. ark svart/hvitt. Tosidig: Tillegg ½ prisen for en
A4 Ark                    10 Pr. ark farge. Tosidig: Tillegg ½ prisen for en
Rett kopi ark                 6 Rett kopi som tosidig A4*2  (inkl. kopi og stempel)
A3 Ark  ark                 4 Pr. ark svart/hvitt. Tosidig: tillegg ½ prisen for en
A3 Ark                    16 Pr. ark. farge. Tosidig: tillegg ½ prisen for en
Kopiering for Lag og foreninger ark   Lag og foreninger faktureres halv pris av ovennevnte inkl. moms

Ved totalsum inntil 50 betales kontant, ved totalsum over 50 sendes faktura


Publisert: 19.12.2016 10:56:13
Sist endret: 19.01.2022 13:01