Innhold

Betalingssatser - Gebyrregulativ 2021

Fakta:

Gebyrregulativ(ene) vedtas i kommunestyret i desember og gjøres kjent som en nyhet, her på våre nettsider,  ganske umiddelbart etter at protokoll fra kommunestyremøtet er ferdig. Gebyrregulativet gjelder fra 1. januar året etter.

Priser a-å

Nedenfor har vi delt opp gebyrene og samlet de under temaer slik at du enklere kan finne den prisen du er ute etter.
Vi tar forbehold om skrivefeil i prisene nedenfor. Det vil alltid være prisene i den vedtatte Prisliste - gebyrregulativ 2021 (pdf) og i Gebyrregulativ kommunal forvaltning 2021 (pdf) som er gjeldende. 

Barnehage

Barnehager
BeskrivelsePris pr.: Pris inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling barnehage, makspris staten år        kr. 35.530,- 11 måneder, kr. 3.230,- fra 1.1.2021.

For barn opptatt i en av barnehagene i Eidsvoll betales for hel plass den statlige fastsatte maksimalsatsen med mindre eier har vedtatt noe annet. Slikt vedtak krever i tilfelle samtykke fra foreldrerådet i aktuell barnehage. Fra 1.1.21 er statens maksimalsats kr. 3.230,- for hel plass. Med hel plass menes tilbud om oppholdstid på 41 timer eller mer pr. uke. For tilbud mindre enn hel plass fastsettes satsen av eier. Pris for kost (matpenger) pr. mnd. fastsettes også av eier.

Redusert betaling 

Redusert betaling basert på inntekt

Foreldrebetaling i barnehage skal for første barn utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige person-, og kapitalinntekt. P.t. gis reduksjon ved samlet inntekt i husstanden under kr.592 167,-

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. For barn nr. 3 og evt. flere barn gis 50 % moderasjon. Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i Eidsvoll. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Gratis kjernetid basert alder og inntekt

Det gis fritak for foreldrebetaling 20 timer per uke for alle to, tre, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet skattepliktig person-, og kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Inntektsgrensen er p.t. kr. 566 100,- pr. år. Fra 01.08.2021 vil inntekstgrensen være 583 650,-

Maksprisen og redusert foreldrebetaling er fastsatt av Stortinget og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Matkostnader 

Barnehager - matpenger
BeskrivelsePris pr.: Pris inkl. mva Tilleggsopplysninger
Matpenger barnehage år        kr. 4.510,-

Skole og SFO

SFO 

 
Skolefritidsordning (SFO) 2021
BeskrivelsePris pr.:Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1plass  År         31 700,- Ny pris fra 1.1.2021 er 2 882,- per måned
Foreldrebetaling SFO 1/2plass År         22 800,- Ny pris fra 1.1.2021 er 2 073,- per måned
Matpenger SFO År           2 250,- Uforandret
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230,- Uforandret
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355,- Uforandret
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              865,- Økt fra 300,- per måned (pris er basert på full plass, men moderasjon på 30 % gjelder også for halv plass)

Utleie skolelokaler

Utleie kulturbygg, skoler og klasserom  2021

Gjelder lag og foreninger for voksne til øvelser/trening

BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Felles for alle kulturbygg, skoler og klasserom Time              300  
Felles for alle idrettshaller Time              250  
Felles for alle gymsaler  Time              200 Leieforhold over lengre perioder avtales særskilt

Utleie auditoriet ved Råholt ungdomsskole

Utleie - auditoriet ved Råholt ungdomsskole 2021
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger for barn  Arrangement 2.420 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke.   Arrangement 3.150 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet Arrangement 5.000 Prosjektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg inngår.
Leie auditoriet; lag og foreninger for barn Arrangement 1.000 Prosjektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg inngår.

Helse, omsorg og velferd

Hjemmehjelp - praktisk bistand

Har du vedtak om hjemmehjelp omfattes du av abonnementsordningen. 

Ingen skal betale mer enn kr. 270,- per time. Det gis betalingsfritak fra abonnementsordningen etter 1 mnd uten hjelp. 

Kjøring i forbindelse med handling av matvarer kr. 4,10 pr. km. 

Satser hjemmehjelp
InntektPris pr. mnd
Inntil 2 G (maksimalsats satt av staten) per mnd. kr 215,-
2-3 G (for tiden 187.268-280.902) per mnd. kr  581,-
3-4 G (for tiden 280.902-374.536)

per mnd. kr 1.123,-

4-5 G (for tiden 374.536-468.170) per mnd. kr 1.709,-
Over 5 G (for tiden over 468.170) per mnd. kr 2.252,-

 

Trygghetsalarm og ambulerende vaktmester

Trygghetsalarm
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Leie av trygghetsalarm inkl. nøkkelboks mnd 346,0  

Sykehjem - opphold i institusjon

Sykehjem korttids-, langtids- og dagopphold 2021
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Langtidsopphold    
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Egenandelens størrelse ved langtidsopphold skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter. Kurdøgnprisen skal fastsettes ut fra hva en sykehjemsplass faktisk koster. Kurdøgnprisen er for 2020 kr 950.000. For 2021 foreslås kr. 1.000.000,- og endres eventuelt fra 1.1.2021.  Det betyr at ingen beboer skal betale mer enn denne satsen.
 • Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på pr. tiden kroner 9.000 pr år, (fra 1.1.2021) kan det kreves betalt 75 prosent årlig.
  Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.
  Beboer på langtidsopphold som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på pr. tiden kroner 42 900 pr år (fra 1.1.2021).
     
Korttidsopphold døgn 175
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Det innebærer også en bestemmelse om at det kan tas betaling som for langtidsopphold etter 60 døgn med korttidsopphold.
Dag-/nattopphold dag/natt 95  

Vask av privattøy Vilberg bosenter

Vask av privattøy Vilberg bosenter 2021
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Vask av privattøy Vilberg bosenter vaskenett

 51  

BOA Veiledning og utleie Snoezelen-/Sansestimuleringsavdeling

Utleie og veiledning ved BOA - Snoezelen-/sansestimulering 

BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Veiledning/instruksjon time 255  
Leie av lokalene time 255  
Leie kommunale brukere, egen kommune barn/elev pr. semester 550  

BOA - vedsekker, makulering, leie av bil/buss

BOA
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Makulering levert papir Kg. 8,25  
Makulering hentet papir Kg. 9,25  
Utleie buss Mercedes Sprinter Km. 21,60  
Utleie Opel Vivaro Km. 13,50  
Blandingsved 60 l. sekk  Sekk 50,00  
Bjørkeved 60 l. sekk Sekk 60,00  
Transport pr. sekk innen Eidsvoll kommune Sekk 10,00  
Leie av dunk BOA (Langtidsleie) Måned 118,00  
Leie av dunk BOA (Korttidsleie) Pr.periode 57,00  
Serviceoppdrag Pr.time 100,00  

Transport tur/retur ØRI og Solsiden

Transport helse og bistand 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Transport enkelttur ØRI Tur Følger Ruter Prisen skal følge Ruter sine priser for 2021. Disse justeres i februar. 
Transport enkelttur Solsiden Tur 21,0  
Transport månedskort ØRI Mnd. Følger Ruter Prisen skal følge Ruter sine priser for 2021. Disse justeres i februar. 
Transport dagstur/gruppetur Solsiden Km. 4,0 Deles på antall deltaker
Transport enkeltoppdrag Km. 4,0  

Kafé Gladbakk

Kafe Gladbakk 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Middag, 1 porsjon  Porsjon 87,0 Mandag, tirsdag, torsdag
Middag, onsdag  Porsjon 58,0 Onsdag, enkel rett
Middag, 1 porsjon  Porsjon 50,0 Onsdag  (grøt) 
Middag, 1 porsjon  Porsjon 60,0 Fredag 
Dessert  Porsjon 22,0  
Lefse/kokosrull Kjøp 17,0  
Vaffel Kjøp 15,0  
Kaker Kjøp 22,0  
Kaker m/is Kjøp 26,0  
Yoghurt Kjøp 10,0  
Pålegg m/brød Kjøp 30,0  
Kaffe og te Kjøp 15,0  
Kaffe/te kanner Kjøp 80,0  
Mineralvann/lettøl Kjøp 30,0  
Melk/appelsinjuice Kjøp 7,0  
Kartong juice Kjøp 15,0  
Frokostgruppe Kjøp 32,0  
Smørbrød Kjøp 45,0  
Salat-tallerken Kjøp 55,0  
Mat på arrangement Kjøp 300,0  
Julegrøt m/kaffe og kake Kjøp 80,0  
Hyggetime med matservering Kjøp 40,0  
Leie av kafe for beboere/selskap  Pr. gang 350,0  
Verdens beste 1/2 Kjøp 315,0  
Hel langpannekake Kjøp 315,0  
Bløtkake m/marsipan Kjøp 450,0  
Bløtkake m/krem Kjøp 400,0  
Hel rund kake Kjøp 250,0  
Vinter/høstfest   300,0  

Friskliv og mestringssenter

Mestringstilbud 2021
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Kurs i mestring av belastninger (KIB-kurs) kurs  720  
Øvrige mestringskurs kurs 200 - 520 Gradvis innføring av betaling for ulike gruppetilbud
Varmtvannsbasseng (helsefremmende treningsgruppe) kurs 420  

Teknisk og eiendom

Renovasjon

Renovasjon, avfall, søppeldunker, septik 2021
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr pr. boenhet år 908

Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder

Avfallsgebyr (80 liters beholder) år 967

Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder

Avfallsgebyr (140 liters beholder) år 1.691 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (240 liters beholder) år 2.900 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (360 liters beholder) år 4.350 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (660 liters beholder) år 7.975 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (Dypoppsamler per boenhet) år 1.691 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Manglende innlevering av avfallsbeholder ved oppsigelse beholder 1.250  
Gebyr for ikke etterkommet pålegg stk 1.000  
Ekstratømming dypoppsamler stk 1.150  
       

Fritidsbolig

     
Renovasjonsgebyr fritidsbolig år 944  
       

Septik

Septikgebyr og gebyr for saksbehandling etter forurensningsloven 2021
BeskrivelsePris pr.:Priser inkl. mvaTilleggsopplysninger
Septikgebyr      
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert år År 3 453  
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert annet år År 2 132  
Gråvannstank og tank for fritidsbolig, tømmes hvert 4. år År 867  
Tømming ut over 4 m³ 650  
Tømming av tette tanker, per m³ 650  
Sluttømming Gang 3 453 Sluttømming av privat anlegg i forbindelse med tilknytning til offentlig avløp.
Hastetømming Gang 743 Gebyr for akutt tømming innen 24 timer.
Oppmøtegebyr Gang 750 Manlende tilrettelegging hvor oppdrag ikke kan utføres.
Rensegebyr eksterne leveranser til Bårlidalen miljøanlegg 750  
Ekstratømming, inntil 4  Gang 3 453  
Saksbehandling etter forurensningsloven   
Søknad om utslippstillatelse, inntil 15 pe Søknad 5 500  
Søknad om utslippstillatelse,  15-50 pe Søknad 7 000  
Søknader > 50 pe  Søknad 11 700  
Mangelfull søknad Time 1 250 Gebyr ved retur av mangelfull søknad
Mindre endringer Time 1 250 Endringer i innsendt søknad eller endringer på godkjent søknad.

 

Saksbehandling etter plan og- og bygningsloven

 

Søknad om tillatelse til tiltak Søknad 6 000  
Kartlegging kulturminner spredt avløp 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Arkeologisk kartlegging  stk 1.000  

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrer 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr vann Pr. år/-boenhet 1 003 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr vann 14,21  
Grunngebyr avløp Pr. år/-boenhet 2 410 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr avløp 33,39  
Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr. m² boareal.
Tilknytningsgebyr,  Vann  173 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 173 x 120 kvm, kr 20 760, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 173 per kvm.
Tilknytningsgebyr,  Avløp 214 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 214 x 120 kvm, kr 25 680, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 214 per kvm.
Vannmålerleie ¾" År 320  
Vannmålerleie 1" År 320  
Vannmålerleie 1½" År 431  
Vannmålerleie 2" År 1 591  
Vannmålerleie 4" År 3 064  
Vannmålerleie 4" kombi År 6 639  

Gebyr for spesielt forurenset avløp

Organisk materiale (BOF5) Kg 14,00  
Suspendert stoff Kg 14,00  
Fosfor Kg 14,00  

Øvrige gebyrer

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler Gang 750 Gjelder manglende avlesning for 2020.
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann Gang 1 273  
Gebyr for plombering Gang 1 803
Dersom abonnent ikke etterkommer pålegg om reduksjon av vannforbruk e.l. Plombering/stenging av innvendig/utvendig kran og åpne igjen.
Erstatningsgebyr for ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade Gang 1 000 F. eks. frost eller ytre påvirkning.
Gjelder når ekstern rørlegger skifter vannmåler.
Dekker kostnad for ny vannmåler og administrasjon.
Skifte av ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade. 
Gang 1 313

F. eks. frost eller ytre påvirkning. 
Gjelder akutt skifte av vannmåler utført av kommunen. 

Manglende innlevering av vannmåler Gang 1 000  
Kontrollgebyr vannmåler Gang 5 000 Kontroll/oppfølging ved installasjon av vannmåler.
Kontrollgebyr Gang 1 500 Kontroll av pålagte installasjoner som olje- og fettutskillere og andre private VA-installasjoner.

Bestilling av tekniske data

Utsending av VA-data  VA=Vann og avløp 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Beregning vanntilførsel Gang 10 000  Beregning av kapasitet, brannvannstilførsel m.m.
Utskrift VA-situasjonskart Gang 500 Gjelder enkeltstående privateiendommer for mindre tiltak.

Graving kommunale veger

Graving i kommunal veg, saksbehandlingsgebyr 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Administrasjonsgebyr  stk 5.409  Gjelder behandling av alle gravesøknader i offentlige arealer eller nærmere offentlig vann og avløp enn 4 meter.
Kontroll time 1.250  Kontroll og oppfølging av manglende ferdigstilling av arbeider på kommunal grunn eller skriftlig pålegg.
Gebyr etter manglende ferdigstilling av arbeid time/mengde 1.250  Kommunal ferdigstillelse etter skriftlig pålegg om utbedring etter gravearbeider. Dette kan omfatte asfaltering, masseutskifting og lignende.

Utleie av telt, paviljong, toaletter

Utleie av telt, paviljong etc. 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Utleie av toaletter (type festival) m/tømming/vask  døgn 650  
Utleie av telt/paviljong 8x4 m døgn 650  

Utleie Skjoldnestangen eller bankplassen

Bruk av kommunale arealer
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Skjoldnestangen døgn 2 917  
Bankplassen døgn 2 917  
Gebyr for manglende opprydning gang 7 426  

Brann og redning / feier og fyrverkeri

Feiing og fyrverkeri

Feiing og fyrverkeri
OmrådeBeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Feiervesenet Feie- og tilsynsgebyr År              382  Gjelder  boliger og hytter.
Fyrverkeri Behandling av søknad gang           1 650  
Egenmelding gang              550  
Tilsyn av fyrverkeri utsalg gang              550  

Byggesaker

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Gebyrsatser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyrsatser er beskrevet for de ulike tjenester i kapitlene 2 til 6. Minstegebyret (M) angis i dette reglement ved bokstaven M og justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsplan.

Minstegebyret (M) for 2021 fastsettes til kr. 2600.

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysingsgebyr og dokumentavgift, vil dette komme i tillegg til gebyr etter dette regulativet og kreves inn samtidig med gebyret.

Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

Hvor det ikke er angitt minstegebyret (M) eller andre satser, kreves det gebyr etter medgått tid i kommunen. Gebyr etter medgått tid er kr 1500 per time.

Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra byggesaker brukes 10 prosent til tilsynsvirksomhet.

§ 1-2. Beregningstidspunkt, betalingsplikt og mottaker for gebyret

Gebyr beregnes etter de regler og satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, melding, rekvisisjon eller bestilling behandles i kommunen.

Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

§ 1-3. Betalingstidspunkt

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter, og kravet sendes til innfordring. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være betalt før det gis igangsettingstillatelse. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere sak ikke er betalt.

For øvrig gjelder følgende særregler:

 • a. Bygge- og delesaker: Gebyret faktureres som hovedregel når vedtak fattes eller tjenesten er levert. For omfattende saker, eller for saker som trekker ut i tid, kan gebyret faktureres i flere omganger i løpet av saksbehandlingen. Så lenge gebyr ikke er betalt, kan kommunen nekte å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom (herunder igangsettingstillatelse, brukstillatelse).

 • b. Planforslag: Gebyret faktureres etter oppstartsmøte og etter vedtak om planprogram og når reguleringsplanen er komplett til 1. gangs behandling. Gebyret må være betalt før innstilling avgis til formannskapet, eller legges ut til offentlig ettersyn i de tilfeller utleggelse skjer etter delegert fullmakt.

 • c. Seksjoneringssaker: Tinglysingsgebyr og kommunens saksbehandlingsgebyr for seksjoneringssaker innbetales til kommunen innen den frist kommunen setter. Kommunen kan nekte seksjonering hvis ikke gebyrene er innbetalt innen fristen, jf. eierseksjonsloven § 15 første ledd.

 • d. Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven: Gebyr for bygge-, seksjonerings- og matrikkelsaker kan kreves betalt før arbeid med oppmålingsforretning igangsettes.
§ 1-4. Beregning av tiltakets størrelse

Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse, skal det benyttes bruksareal (BRA) for bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal, beregnes gebyret etter flateinnholdet (grunnarealet). BRA beregnes etter NS 3940.

For plansaker beregnes gebyr etter planområdets grunnareal angitt i m2 (flateinnhold).

§ 1-5. Avbrutt eller endret arbeid, og trukket sak
 • a. Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med plansaker blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller saken blir trukket, skal det betales 40 % av fullt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel 75 % gebyr.
 • b. For bygge- og delesaker er slikt gebyr begrenset oppad til 6M. Gjelder det en serie på flere like byggesaker, er gebyret etter denne bestemmelsen begrenset til 1M pr. hus, men ikke under 6M.
 • c. Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes etter matrikkelloven eller avsluttes før det er fullført, skal det betales gebyr etter medgått tid for utført arbeid. Dersom saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, skal gebyret settes til 1/3 av gebyrsatsene etter regulativets kapittel 5.
§ 1-6. Urimelig gebyr og nedsettelse av gebyr
 • a. Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker.
 • b. Søknad om reduksjon kan gis samtidig med behandling av søknad om byggetillatelse, men ikke senere enn 3 uker fra vedtaket blir mottatt.
 • c. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.
 • d. Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og i matrikkelloven.
 • e. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.
§ 1-7. Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er oppfølging av regulativet. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 1-6 må fremsettes innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller.

Kapittel 3. - Byggesaker

§ 3-1. Betalingssatser

Gebyret for saksbehandling av komplette søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr 2.600,-. Gebyr for oppføring, endring eller bruksendring av bygning dekker også tilknyttede søknadspliktige tiltak utendørs og tekniske tiltak innendørs såfremt disse tiltakene fremgår av søknaden.

 • a. Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.500,- pr. time inntil saken er komplett.

 • b. For møter og forhåndskonferanser i forbindelse med større og omfattende tiltak over 500m2 BRA, inkludert forberedelse, gjennomføring og etterarbeid/referat, beregnes gebyr på 3M. Hvor parten ikke møter til avtalt forhåndskonferanse, belastes parten for 1M + eventuelt medgått tid til forberedelser.

 • c. For møter og forhåndskonferanser i forbindelse med tiltak som garasje, uthus og boligbygg på inntil 499m2 BRA, inkludert forberedelse, gjennomføring og d. etterarbeid/referat, beregnes gebyr på 1,5M. Hvor parten ikke møter til avtalt forhåndskonferanse, belastes parten for 1 time + eventuelt medgått tid til forberedelser.

 • d. For bistand/konsultasjon/forhåndsuttalelse ut over det som følger av kommunens alminnelige veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes gebyr etter medgått tid.

 • e. For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, beregnes gebyr etter medgått tid. Gebyret skal ikke i noe tilfelle settes lavere enn 2M.
§ 3-2. Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak, jf. pbl. § 20-2, 20-4

Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg, terrasser og endringsarbeider og midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn to år, beregnes gebyret som for permanente tiltak.

Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak, jf. pbl. § 20-2, 20-4
Tiltak Gebyr
Midlertidige konstruksjoner, telt og lignende 2M
Bygningsmessige tiltak på inntil 30 m2 2M
Bygningsmessige tiltak på inntil 70 m2 4M
Bygningsmessige tiltak, unntatt åpen terrasse, på over 70 m2 6M
Driftsbygninger i landbruket under 300 m2 6M
Driftsbygninger i landbruket fra 300-1000 m2 8M
§ 3-3. Boligbygg og garasjer

Bestemmelsen gjelder boliger og garasjer for bolig hvor det kreves ansvarsrett for tiltaket. Boligbygg for felles boformer, institusjoner, kollektiver, hybelbygg m.v. beregnes etter § 3-4.

Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (bygning) selv om søknaden gjelder flere tiltak.

Boligbygg og garasjer - gebyrer
Boligtyper og garasjer Gebyr
Enebolig/fritidsbolig med bruksareal under 200 m2 12M
Enebolig/fritidsbolig med bruksareal over 200 m2 15M
Tillegg for bolighus med utleiedel/sekundærleilighet (hybelleilighet) 4M
Tomannsbolig 20M
Boligbygg med inntil 4 boenheter 25M
Boligbygg over 4 og inntil 12 boenheter  40M
Boligbygg eller konsentrert småhusbebyggelse med inntil 15 boenheter  50M
Boligbygg eller konsentrert småhusbebyggelse over 15 og inntil 30 boenheter/leiligheter  70M
Blokk, terrassert bebyggelse eller lignede over 30 leiligheter.  90M
  I tillegg betales 2M pr. leilighet over 30. 
Gebyret skal likevel ikke overstige kr. 790 000,- per søknad.   
Frittliggende garasje 4M
Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg. Satsen gjelder pr. 10 biloppstillingsplasser  4M
§ 3-4. Næringsbygg, institusjonsbygg, idrettsbygg og andre lignende bygg

Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg eller underbygg som ikke faktureres etter §§ 3-2 eller 3-3. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter § 3-3. Gebyret beregnes etter bruksarealet i henhold til denne tabell.

Næringsbygg, institusjonsbygg, idrettsbygg og andre lignende bygg
ArealintervallerGebyr
For de første 200 m2 15M
Areal mellom 201-2 000 m2 7M pr. påbegynt 200 m2
Areal mellom 2 000 m2 og 10 000 m2 3M pr. påbegynt 200 m2
Areal mellom 10 000m2 og 50 000m2 1 M pr. påbegynt 200 m2
Innendørs parkeringsareal og på tak (beregnes for seg) 3M pr. påbegynt 200 m2
Driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 12M
§ 3-5. Spesielle bygg og skilt
Spesielle bygg og skilt
Tiltak Gebyr 
Bensinstasjon 25M
Utendørs idrettsanlegg/stadionanlegg, (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, jfr. 3-4). 35M
Skilt og reklame som er søknadspliktig. Flere skilt som dekker et veggareal på inntil 35 m2 regnes som ett skilt 3M 
Skiltplaner  6M
§ 3-6. Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer, jf. pbl §§ 20-1 og 20-4
Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer - gebyrer
Tiltak Merknader Gebyr
Nytt våtrom/ innredning av våtrom  SAK § 2-2 maks 15M 2M 
Bruksendring av bolig/leilighet til annet formål Pr. leilighet 6M
Oppdeling av bolig i flere boenheter eller bruksenheter Pr. boenhet eller bruksenhet 6M 
Sammenslåing av boenheter eller bruksenheter    3M
Ominnredning/ny planløsning Pr. etasje 2M
Bruksendring av tiltak etter § 3-4 som medfører søknadspliktige ombyggingsarbeider 50 % av satsene etter § 3-4  
Bruksendring av tiltak etter § 3-4 uten søknadspliktige ombyggingsarbeider til boligformål  30 % av satsene etter § 3-4  
Hovedombygging av tiltak etter § 3-3 og 3-4  50 % av satsene etter § 3-3 og § 3-4  
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel   3M
Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd)   2M
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille   3M
i bolig
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille i næringsbygg   3M
Fasadeendring for bygning inntil 2 etasjer  Pr. fasade, maks 6M 2M
Fasadeendring for bygning på 3 etasjer eller mer Pr. fasade, maks 9M 3M
Ark, parapet, takoppløft Pr. takflate 3M
Ny etasjeplan i bygning 50 % av satsene etter §§ 3-3 og 3-4  
Tilbygg/påbygg til bolig med ny boenhet   8M
Tilbygg/påbygg til bolig uten ny boenhet   6M
Bruksendring til familiebarnehage   6M
§ 3-7. Større konstruksjoner og anlegg, jf. pbl § 20-1

Det betales 6M for følgende tiltak:

 • a. Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 1 til 10 dekar areal, med en økning på 1M for hvert 10 dekar som berøres
 • b. Tribuner og idrettsbaner/anlegg som ikke går inn under § 3-5. Dersom tribuneanlegget har rom for næringsvirksomhet betales gebyr etter § 3-4 i tillegg
 • c. Tunneler og underjordiske haller
 • d. Vei-lokk og konstruksjoner over vei eller vann
 • e. Midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå lenger enn to år
 • f. Plattform for bane
§ 3-8. Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse, jf. pbl § 20-1

Det betales 3M for nyoppføringer og nyanlegg og søknadspliktige endringer, ombygginger og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg:

 • a. Utendørs svømmebasseng
 • b. Lagertanker
 • c. Broer
 • d. Offentlige vei- og jernbaneanlegg per påbegynt 250 m lengde
 • e. Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann og overvann og rørledninger for avfall og fjernvarme per påbegynt 250 m lengde
 • f. Permanente kaier, moloer, brygger og flytebrygger over 10 m lengde
 • g. Utendørs opplag, lager, produksjonsvirksomhet
 • h. Åpne anlegg for idrett og lek
 • i. Støttemurer og støyskjermer over 10 m lengde
 • j. Private ledningsanlegg uansett lengde
 • k. Andre konstruksjoner på næringseiendom som ikke kan betegnes som bygning
 • l. Piper, fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heiser, løfteplattform, rulletrapper og rullebånd, herunder de bygningsmessige endringer som er en direkte følge av installasjonen
 • m. Nedgravd renovasjon, per anlegg
 • n. Midlertidig deponering av masse
§ 3-9. Mindre konstruksjoner og anlegg, jf. pbl §§ 20-1 og 20-4

Det betales gebyr lik 2M for følgende konstruksjoner og anlegg:

 • a. Utomhusplan og/eller revisjon av samme anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass
 • b. Søknadspliktig endring av terreng i boligområde
 • c. Gjerde av mur eller betong
 • d. Master
 • e. Oljetanker for fyringsanlegg
 • f. Skateramper og lekeinnretninger
 • g. Permanente kaier, moloer, brygger og flytebrygger under 10 m lengde
 • h. Piper i bolighus/småhus
 • i. Støttemurer og støyskjermer under 10 m lengde
§ 3-10. Riving. Pålegg om sikring/retting/riving
Riving. Pålegg om sikring/retting/riving
Tiltak Gebyr
Pålegg om rivning/fjerning/retting av ulovlige forhold  0
Pålegg om rivning eller istandsetting av lovlig tiltak etter pbl. §§ 31-3, 31-4 og 31-5. 8M
Pålegg etter plan- og bygningslovens kapittel 28, §§ 29-6 og 29-9 og pålegg om opphør av midlertidige tillatelser 2M
Rivning av bygning under 100 m2 bruksareal 2M
Rivning av bygning over 100 m2 bruksareal 4M
Rivning/fjerning av tiltak nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 2M
§ 3-11. Lokal godkjenning av ansvarsrett som selvbygger
Lokal godkjenning av ansvarsrett som selvbygger
Lokal godkjenning til privatperson/ selvbyggerGebyr
Selvbygger etter byggesaksforskriftens § 6-8 1,5M
§ 3-12. Revidert søknad og tegninger

Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinns tillatelse er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Det betales fullt gebyr for søknad om endring etter at tiltaket er tatt i bruk.

Medfører endringen at bruksareal øker, beregnes gebyr som for tilbygg og eventuelt gebyr for andre endringer.

 Revidert søknad og tegninger
Tiltak Gebyr
Endring av tiltak etter § 3-2 2M
Endring av tiltak etter §§ 3-3 og 3-4 4M
Endring av tiltak etter §§ 3-7, 3-8 og 3-9 2M

Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr. Kommunen avgjør i hvert tilfelle om det skal betales fullt gebyr ved ny behandling av tidligere godkjent byggetiltak.

§ 3-13. Avslag, midlertidig bygge- og deleforbud og avvisning

Dersom en søknad avslås, betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder om en tillatelse ikke kan benyttes på grunn av avslag fra annen myndighet etter særlov, og klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten resultat. Avslagsgebyr blir ikke godskrevet ved innsendelse av ny søknad.

Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven kapittel 19 faktureres fullt ut, uavhengig av avslag eller godkjennelse for omsøkt tiltak.

Dersom en søknad utløser midlertidig bygge- og deleforbud, skal det ikke betales gebyr før endelige behandling av søknad.

For søknader som avvises, settes gebyret til 2M.

§ 3-14. Flere igangsettingstillatelser

Der det gis flere igangsettingstillatelser, betales tilleggsgebyr på 3M for den andre igangsettingstillatelsen og for hver igangsettingstillatelse etter denne.

§ 3-15. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Der det gis midlertidig brukstillatelse, betales det gebyr på 2,5M. Dette gjelder også forlengelse av midlertidig brukstillatelse.

For behandling av ferdigattest når det har gått fem år eller mer fra tiltaket ble tatt i bruk betales gebyr på 2,5M.

Gebyr for ferdigattest ligger ellers i behandlingsgebyret for selve byggesaken.

§ 3-16. Dispensasjoner fra arealplaner, plan- og bygningslovgivningen og fravik fra Byggeteknisk forskrift

For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon.

Dispensasjoner - gebyr
Dispensasjon Gebyr
Dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser med høring  6M
Dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser uten høring, men tidskrevende med stor kompleksitet 4M
Dispensasjon knyttet til mindre tiltak uten høring  2M
Dispensasjon knyttet til mindre tiltak med høring 4M
Fravik fra Byggeteknisk forskrift  4M
§ 3-17. Ulovlighetsoppfølging

Ulovlighetsoppfølging har ikke karakter av tjenesteyting overfor den private parten, og kommunen kan ikke kreve gebyr etter § 33-1 for ulovlighetsoppfølging.

Der det i ettertid innsendes søknad for ulovlig igangsatt eller utført tiltak, betales gebyr i henhold til tiltakets art etter dette regulativ fra komplett søknad registreres i kommunen.

For behandling av søknader om etterfølgende godkjenning av ulovlig iverksatte tiltak, kan også kommunen kreve tilleggsgebyr for merarbeid som det ulovlige arbeidet har medført i saken, forutsatt at tilleggsgebyr er hjemlet i dette gebyrregulativet.

I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 32-5 og 32-8.

Oppmåling

Kapittel 4 - Seksjoneringssaker

§ 4-1. Betalingssatser

Gebyret for saksbehandling av komplette søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr 2.600,-.

 • a. Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.300,- pr. time inntil saken er komplett.
 • b. For bistand/konsultasjon ut over det som følger av kommunens alminnelige veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes gebyr etter medgått tid.
 • c. For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, betales gebyr etter medgått tid. Gebyret skal ikke i noe tilfelle settes lavere enn 1M.
 • d. Der begjæringen trekkes før tillatelse er gitt fra kommunen, eller begjæringen avslås, skal hele tinglysingsgebyret tilbakebetales, jf. eierseksjonsloven § 15 annet ledd.
§ 4-2. Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven
Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven
Tiltak GebyrPris
Grunngebyr nybygg 1-4 seksjon 6M     15.600
Grunngebyr eldre bygning 1-4 seksjon 7M 18.200
Fra seksjon 5. Alle bygg. Tillegg pr seksjon 0,2M            520
Uteareal med koordinater uten markarbeid pr. seksjon   1.000 kr

Utearealer med behov for markarbeid/oppmålingsforretning. Gebyr etter regulativets § 5.2.

Kapittel 5 - Gebyr for arbeid etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m.

§ 5-1. Grensejustering og tillegg – Matrikkelloven § 6 og § 15
Grensejustering og tillegg - gebyr
Areal i kvadratmeter GebyrPris
Fra 0-300 m2 4M 10.400
Fra 301-450 m2 5M 13.000
Fra 451-600 m2 6M 15.600
Fra 601-750 m2 7M 18.200
Fra 751-900 m2  8M 20.800

For arealer over 900 m2 betales etter § 5-2.

Ved arealoverføring etter matrikkellovens § 15 tas et tilleggsgebyr på 20 % for merarbeid.

§ 5-2. Oppretting av grunneiendom og festegrunn etter matrikkellovens § 16
Oppretting av grunneiendom og festegrunn - gebyr
Areal i kvadratmeterGebyrPris
Fra 0-1500 m² 9M 23.400
Fra 1501-3000 m² 10,5M 27.300
Fra 3001-4500 m² 12M 31.200

For arealer over 4500 m2 øker gebyret med kr.250 pr daa.

Der det foreligger vektorisert godkjent reguleringsplan, reduseres gebyret med 20 % pr tomt fra og med tomt 2 til og med tomt 4, og reduseres med 30 % fra og med tomt 5.

Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks-, offentlige-, fritids og andre allmenne formål, beregnes etter timer.

§ 5-3. Oppmålingsforretning over grensepunkt.
Oppmålingsforretning over grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt
Oppmålingsforretning/grensepåvisning GebyrPris
Grunngebyr inkl. to pkt. 2,5M 6.500
Fra og med tredje grensepunkt 1M 2.600

 

Ved koordinatbestemte pkt. uten behov for innkalling/oppmålingsforretning
Ved koordinatbestemte pkt. uten behov for innkalling/oppmålingsforretningGebyrPris
Grunngebyr inkl. to pkt. 1M 2.600
Fra og med tredje grensepunkt 0,5M 1.300
§ 5-4. Oppmålingsforretning over punktfeste etter matrikkelloven § 6
Oppmålingsforretning
Oppmålingsforretning GebyrPris
Pr. feste 4M 10.400
§ 5-5. Gebyr for avbrutt forretning
Avbrutt forretning
Avbrutt forretning Gebyr Pris
Grunngebyr 2M 5.200

I tillegg kommer et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.300,- pr. time.

§ 5-6. Gebyr for opprettelse av anleggseiendom etter matrikkelforskriften §29
Opprettelse av anleggseiendom
Opprettelse av anleggseiendomGebyrPris
For volum fra 0-4500 m3 9M 23.400
For volum over 4500 m3 pr. 1000 m3 1M   2.600
§ 5-7. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn etter matrikkelforskriften §31
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Eksisterende umatrikulert grunnGebyrPris
Fra 0-1500 m2 2M 5.200
Over 1501 pr. påbegynt daa.    590 kr
§ 5-8. Ny matrikkelenhet uten måling og merking etter matrikkelforskriften §§ 25 og 40
Ny matrikkelenhet uten måling og merking
Ny matrikkelenhet uten måling og merkingGebyrPris
Pr. bruksnummer faktureres 2M 5.200
§ 5-9. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale
Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale
Matrikkelføring av privat grenseavtaleGebyrPris
For inntil to punkter eller 100 meter grenselinje 1,5M 3.900
For hvert nytt punkt utover to, eller pr 100 meter grenselinje   430 kr
§ 5-10. Gebyrsats for arbeider etter medgått tid
Gebyrsats for arbeider etter medgått tid
Arbeider etter medgått tidGebyrPris
Pr. time 0,5M 1.300
§ 5-11. Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev (følger statens satser)
Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev
Utstedelse av matrikkelbrevGebyr
For 0-10 sider 175
Over 10 sider 350
§ 5-12. Tinglysingsgebyr (Følger statens sats, oppjustert 1. januar 2020)
Tinglysningsgebyr
Tinglysingsgebyr Gebyr
Tinglysing ved elektronisk innsending 540
Tinglysing ved papirbasert innsending 585
§ 5-13. Gebyr der arbeidet utføres av andre godkjente bestyrere
Gebyr der arbeidet utføres av andre godkjente bestyrere
Arbeidet utført av andre godkjente bestyrerGebyr
Klargjøring og registrering 30 %
Innkallelse og oppmålingsforretning 20 %
Måling, beregning og uttegning 40 %
Merking 10 %

I tillegg kommer etterarbeid og matrikkelarbeid etter timeforbruk.

Uavhengig av dette kan det inngås egne avtaler med enkelte organisasjoner om fordeling av arbeid og gebyrer.

§ 5-14. Bygningsplassering når kommunen har ansvar for plassering
Bygningsplassering når kommunen har ansvar for plassering
BygningsplasseringGebyr Pris
Pr. bolighus/bygningskropp  4M 10.400
Pr hus/kropp pluss garasje     5M 13.000
Garasje eller uthus 2M   5.200
2. gangs utstikking/bygning 1M   2.600

Plassering er inkludert beliggenhetskontroll.

§ 5-15. Meglerforespørsler
Meglerforespørsler
MeglerforespørslerGebyr 
Gebyr pr. eiendom ved avtale med leverandør 2.500
Gebyr pr. eiendom ved bestilling direkte til kommunen 2.800
§ 5-16. Situasjonsplan
Situasjonsplan
Situasjonskart som grunnlag for byggesaker og opprettelse av ny eiendomGebyrPris
Pr. eiendom 0,5M 1.300

Gebyret dekker produksjon av situasjonskart, uttak av reguleringsplaner med bestemmelser, nabolister og oppdatering av det offisielle kartverket. Kartet er i målestokk 1:500. Kartet og inneholder grunnkart, reguleringsplandata og ledningsdata. Rekvirent/kunden får også tekstinformasjon om plan- og tekniske opplysninger, naboliste og reguleringsbestemmelser.

Kvalitetskontrollert situasjonskart må bestilles av kommunen i følgende tilfeller:

 • a. Ved behandling av søknadspliktige tiltak
 • b. Ved søknad om deling av eiendom
 • c. Ved søknad om arealoverføring
 • d. Situasjonskart leveres i A4/A3

Situasjonskart er gyldig i ett år og leveres på papirformat eller i pdf - format. Ved kjøp av digitale kartdata erverves enkel disposisjonsrett til produktet.

§ 5-17. Behandling av fradelingssaker etter pbl. §§ 20-1 m og 19-2
Behandling av fradelingssaker
Fradelingssaker Gebyr Pris
Grunngebyr 2M  5.200
Maks gebyr 4M 10.400

Gebyr bestemmes etter sakens kompleksitet. Ved dispensasjoner etter § 19-2 kommer det dispensasjonsgebyr etter gebyrregulativets kapittel 3 om dispensasjoner.

 

Kapittel 6 - Gebyr for landbrukstjenester

 

§ 6-1. Gjødselplanlegging 

Gjødselplanlegging Gebyr
Førstegangsplan grunngebyr per plan 890
Oppfølgingsplan med nye jordprøver  890
Oppfølgingsplan uten nye jordprøver 580
Pris pr skifte m/husdyr 55
Pris pr skifte, uten husdyr 45

 

§ 6-2. Teknisk og økonomisk planlegging

Teknisk og økonomisk planlegging Gebyr
For timebaserte tjenester, per time 1300

 

§ 6-3. Konsesjonsgebyr/behandling av delingssaker – (Statens satser) 

Konsesjonsgebyr og delingssaker Gebyr
Konsesjon ubebygd eiendom 2000
Konsesjon bebygd eiendom 5000
Delingsgebyr jordloven 2000

Reguleringsplaner

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Gebyrsatser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyrsatser er beskrevet for de ulike tjenester i kapitlene 2 til 6. Minstegebyret (M) angis i dette reglement ved bokstaven M og justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsplan.

Minstegebyret (M) for 2021 fastsettes til kr. 2600.

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysingsgebyr og dokumentavgift, vil dette komme i tillegg til gebyr etter dette regulativet og kreves inn samtidig med gebyret.

Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

Hvor det ikke er angitt minstegebyret (M) eller andre satser, kreves det gebyr etter medgått tid i kommunen. Gebyr etter medgått tid er kr 1500 per time.

Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra byggesaker brukes 10 prosent til tilsynsvirksomhet.

§ 1-2. Beregningstidspunkt, betalingsplikt og mottaker for gebyret

Gebyr beregnes etter de regler og satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, melding, rekvisisjon eller bestilling behandles i kommunen.

Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

§ 1-3. Betalingstidspunkt

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter, og kravet sendes til innfordring. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være betalt før det gis igangsettingstillatelse. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere sak ikke er betalt.

For øvrig gjelder følgende særregler:

 • a. Bygge- og delesaker: Gebyret faktureres som hovedregel når vedtak fattes eller tjenesten er levert. For omfattende saker, eller for saker som trekker ut i tid, kan gebyret faktureres i flere omganger i løpet av saksbehandlingen. Så lenge gebyr ikke er betalt, kan kommunen nekte å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom (herunder igangsettingstillatelse, brukstillatelse).

 • b. Planforslag: Gebyret faktureres etter oppstartsmøte og etter vedtak om planprogram og når reguleringsplanen er komplett til 1. gangs behandling. Gebyret må være betalt før innstilling avgis til formannskapet, eller legges ut til offentlig ettersyn i de tilfeller utleggelse skjer etter delegert fullmakt.

 • c. Seksjoneringssaker: Tinglysingsgebyr og kommunens saksbehandlingsgebyr for seksjoneringssaker innbetales til kommunen innen den frist kommunen setter. Kommunen kan nekte seksjonering hvis ikke gebyrene er innbetalt innen fristen, jf. eierseksjonsloven § 15 første ledd.

 • d. Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven: Gebyr for bygge-, seksjonerings- og matrikkelsaker kan kreves betalt før arbeid med oppmålingsforretning igangsettes.
§ 1-4. Beregning av tiltakets størrelse

Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse, skal det benyttes bruksareal (BRA) for bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal, beregnes gebyret etter flateinnholdet (grunnarealet). BRA beregnes etter NS 3940.

For plansaker beregnes gebyr etter planområdets grunnareal angitt i m2 (flateinnhold).

§ 1-5. Avbrutt eller endret arbeid, og trukket sak
 • a. Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med plansaker blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller saken blir trukket, skal det betales 40 % av fullt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel 75 % gebyr.
 • b. For bygge- og delesaker er slikt gebyr begrenset oppad til 6M. Gjelder det en serie på flere like byggesaker, er gebyret etter denne bestemmelsen begrenset til 1M pr. hus, men ikke under 6M.
 • c. Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes etter matrikkelloven eller avsluttes før det er fullført, skal det betales gebyr etter medgått tid for utført arbeid. Dersom saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, skal gebyret settes til 1/3 av gebyrsatsene etter regulativets kapittel 5.
§ 1-6. Urimelig gebyr og nedsettelse av gebyr
 • a. Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker.
 • b. Søknad om reduksjon kan gis samtidig med behandling av søknad om byggetillatelse, men ikke senere enn 3 uker fra vedtaket blir mottatt.
 • c. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.
 • d. Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og i matrikkelloven.
 • e. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.
§ 1-7. Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er oppfølging av regulativet. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 1-6 må fremsettes innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller.

Kapittel 2. Plansaker

Det henvises til paragrafer i plan- og bygningsloven i understående tabeller.

§ 2-1. Betalingssatser

Gebyret for saksbehandling av plansaker angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr 2.550,-.

§ 2-2. Den forberedende behandlingen

For den forberedende behandling av privat detaljreguleringsplan betales gebyr etter nedenstående satser.

Satser den forberedende behandlingen
Forberedelser Gebyr
Oppstartsmøte etter § 12-8 8M
Fastsettelse av planprogram etter § 12-9 12M
§ 2-3. Behandlingsgebyr for private forslag til detaljreguleringsplaner etter pbl. kap 12.

For detaljreguleringsplan beregnes gebyr etter planområdets grunnareal angitt i m2. Selv om arealene reduseres ved en politisk behandling endres ikke gebyrgrunnlaget.

Behandlingsgebyr for private forslag til detaljreguleringsplaner etter pbl. kap 12
Uten konsekvens utredningGebyr
0-5000 m2 34M
5.001-10.000 m2 40M
10.001-20.000 m2 48M
20.001-50.000 m2 52M
50.001-70.000 m2 64M
70.001-høyere m2 72M

 

Behandlingsgebyr for private forslag til detaljreguleringsplaner etter pbl. kap 12
Konsekvensutredning § 4-2 (gebyret kommer i tillegg til overstående tabell for privat forslag til detaljregulering)Gebyr
0-5000 m2 32M
5.001-10.000 m2 37M
10.001-20.000 m2 42M
20.001-50.000 m2 47M
50.001-70.000 m2 52M
70.001-høyere m2 57M

§ 2-4. Endring av reguleringsplan etter § 12-14, annet ledd
Gebyr for endringer av reguleringsplan etter § 12-14, annet ledd
Endring etter § 12-14 annet leddGebyr
Gebyr for endring av reguleringsplan etter § 12-14, annet ledd 18M
§ 2-5. Planinitiativ som stoppes etter § 12-8, annet ledd
For privat planinitiativ som stoppes etter § 12-8, annet ledd.
Planinitiativ stoppesGebyr
Planinitiativ som stoppes i medhold av pbl.§12-8, 2.ledd, og beslutningen kreves forelagt kommunestyret 8M
§ 2-6. Avslag
For private forslag behandlet etter § 12-11.
Avslag Gebyr
Planforslag behandlet etter pbl. § 12-11, der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget til førstegangsbehandling 11M
Planforslag behandlet etter pbl. § 12-11, der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget til førstegangsbehandling, men avslaget kreves forelagt  kommunestyret 23M
§ 2-7. Avslutning av planprosess
Avslutning av planprosessen
Avslutning av planprosessGebyr
Planforslag som avsluttes etter oppstartsmøte. Bestemmelsen gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende oppfølging fra forslagstiller 40 % av fullt gebyr
Komplett planforslag som avsluttes før forslaget legges ut til offentlig ettersyn 75 % av fullt gebyr
§ 2-8. Timepris
Timepris i forkant av oppstartsmøte
Timepris 1500 kr
§ 2-9. Frikjøp parkering
Frikjøp fra krav til parkering
Per plass 150M
§ 2-10. Tillegg for gebyrer pålagt av andre

Dersom det som følge av planarbeid/planbehandling påløper gebyrer til andre offentlige instanser, skal dette dekkes av forslagsstiller

Næring

Salg- og skjenkebevillinger 

Utleie av telt, paviljong etc. 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Utleie av toaletter (type festival) m/tømming/vask  døgn 650  
Utleie av telt/paviljong 8x4 m døgn 650  
Bevillingsgebyrer omsetning av alkoholholdig drikk 2021
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Salg pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 -  0,22* * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Salg pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2   0,60*

Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

Skjenking pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 -  0,49*

 * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

Skjenking pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 - 1,29* * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris  
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Skjenking pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 - 4,27* * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Ambulerende bevilgning   370* * Her vil du finne til enhver tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Kunnskapsprøve

Kunnskapsprøve 2021
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Kunnskapsprøven prøve

400*

Her finner du til enhver tid gjeldende pris på Kunnskapsprøve 

* Gebyret fastsettes iht. FOR-2005-06-08-538 Kap. 5§5-6. 

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Etablererprøve

Etablererprøve 2021
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Etablererprøven prøve

400*  * Her vil du til enhver tid finne gjeldende pris
Fastsettes iht. FOR-2010-02-02-176

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Kultur, idrett og fritid

Digitalt museum

Digitalt museum
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Digitale bildefiler, papirbilder m.v - egne priser                 -   Bestilling av digitale bilder m.v. håndteres av Akershusmuseet.

Utleie ved Badet Kulturtun

Leie Badet kulturtun 2021
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Camilla  Arrangement           2 280  
Nicolai  Arrangement           1 170  
Camilla og Nicolai samlet  Arrangement           3 350  
Camilla, Kafé Kilden med kjøkken og dekketøy  Arrangement           4 550 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Nicolai, Kafé Kilde med kjøkken og dekketøy  Arrangement           3 450 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai og kafé Kilden samlet inkl. kjøkken og dekketøy  Arrangement           5 600 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai, Kafé Kilden, Musikkafé samlet inkl. kjøkken og dekketøy (hele 1. etasje)  Arrangement           6 700 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Kafé Kilden og Musikkafé samlet  Arrangement           3 450 Kafé Kilden leies ikke ut uten kjøkken og dekketøy
Klargjøring f.eks. fredag kveld/rydding søndag formiddag  dag              540 Fredag og søndag kr. 1020,-
Camilla, Nikolai - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Badet kulturtun 17. mai  Arrangement  Fri leie Fri leie for skolearrangement. Gjelder arrangement for skoleelever/barn. 

Utleie ved Panorama og kafè Henrik

Priser utleie ved Panorama 
Panorama
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mva.Tilleggsopplysninger
Wergelandssalen  - lag og foreninger  Arrangement           3 380 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Wergelandssalen   Arrangement           7 250 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Kafé Henrik - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Kafé Henrik   Arrangement   2.250  
Prøver i forkant av forestillinger og konserter  Arrangement  340 Lokale lag og foreninger betaler ikke for prøver. Leietakere med fri leie må vike til fordel for betalende leietakere.
Preproduksjon Dag 5.000  
Leie Wergelandssalen; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  Arrangement  2.420 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie Wergelandssalen; stor lys-/lydpakke.   Arrangement  3.150 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie av flygel  Arrangement    Pris etter avtale
Rabatt- Panorama                 -   Ved leie til ett arrangement som går over fire dager eller mer, innvilges 25 % på husleie og leie av husets tekniske utstyr. 

Utleie flerbrukshall

Leie flerbrukshaller 2021
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Sal - Eidsvollhallen Time 330  
Sal- Råholthallen Time 330  Pris gjelder en bane
Sal-Minnesundhallen Time 330  
Lag og foreninger    Fri leie  Gjelder ikke inntektsbringende arrangement

Kino

Kinoforestillinger

Kinobilletter
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Barn 2D filmer Forestilling               85  
Voksen 2D filmer Forestilling              115  
Honnør 2D filmer Forestilling              100  
Barn  3D filmer Forestilling              110  
Voksen  3D filmer Forestilling              135  
Honnør  3D filmer Forestilling              120  

Kulturskole

Eidsvoll kulturskole 2021
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Skolepenger pr. år Halvår          1.690 Ved bekreftelse av plass, gjelder hel semesteravgift. Gjelder fra høsten 
Gruppeaktiviteter pr. år Halvår           1.690  
Kurstilbud utenfor ordinært tilbud kurs               -   100 % av faktisk kostnad. Gjelder kurs utenfor budsjettrammen
Salg timer ordinært – pr. årstime Årstime         14.100 Salg til kor og korps.
Salg av timer utenfor ordinært tilbud                 -   100 % av faktisk kostnad
Leie av instrument pr. år År              650  
Søskenmoderasjon     20 % søskenmoderasjon på faste undervisningstilbud

Bibliotek

For sent leverte bøker 2021

For sent leverte bøker
 VoksneBarn
1. gangs purring 37,- 27,-
2. gangs purring 67,- 37,-
3. gangs purring 97,- 47,-

 Dersom bøkene ikke blir levert etter 3.gangs purring vil erstatningskrav påløpe. 

Erstatning 2021

Erstatning
 VoksneBarn
Tapt lånekort 32,- 22,-
Bøker 440,- 315,-
Tegneserier 180,- 180,-
Tidsskrift 135,- 135,-
Lydbøker 460,- 415,-
CD-er 235,- 235,-
DVD-er 265,- 265,-
DVD-serier Markedspris Markedspris

 Erstatningskrav sendes etter 3.gangs purring.

Andre satser 2021

 • Språkkurs, særdeles verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale: Markedspris.
 • Fjernlån fra andre bibliotek: Markedspris.
 • Alle priser er oppgitt i NOK.
 • Dersom låner er under 18 år, vil foresatte motta faktura om eventuell erstatning.

Råholt Bad

Dagsbilletter:

Enkeltbilletter på hverdager
 • Voksen kr 125,-
 • Honnør kr 105,-
 • Student kr 105,-
 • Barn under 16 år kr 85,-
 • Barn under 3 år kr 60,- (inkluderer badebleie)
 • Familie/gruppe 1+2 kr 245,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 295,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 285,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 335,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 420,- gjelder 2 voksne og 3 barn
Enkeltbilletter på lørdager, søndager, helligdager og offentlige fridager
 • Voksen kr 145,-
 • Honnør kr 120,-
 • Student kr 120,-
 • Barn under 16 år kr 95,-
 • Barn under 3 år kr 70,- (inkluderer badebleie)
 • Familie/gruppe 1+2 kr 285,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 325,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 335,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 385,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 480,- gjelder 2 voksne og 3 barn
 • 10-20 personer 15%, rabatten gis som rabatt på totalsum
 • 21-100 personer 20%, rabatten gis som rabatt på totalsum

12-klippskort, ordinær:

 • Voksen kr 1.250,-
 • Honnør kr 1.050,-
 • Student kr 1.050,-
 • Barn under 16 år kr 850,-
 • Barn under 3 år kr 600,-

12-klippskort, kun morgensvøm man-, ons- og fredag:

 • Voksen kr 1.050,-
 • Honnør kr 850,-
 • Student kr 850,-
 • Barn under 16 år kr 700,-


NB! Alle klippekort kjøpt har 2 års varighet fra kjøpsdato.

 • Gjelder alle klippekort- og sesongkortbrukere, samt registrerte klubbsvømmere.
 • Chiparmbåndet kan fylles gjentatte ganger.
 • Pris kr 100,-
 • Voksen kr 450,-
 • Barn under 16 år kr 300,-
 • Voksen kr 1.200,-
 • Barn under 16 år kr 800,-
 • Voksen kr 3.900,-
 • Honnør kr 3.300,-
 • Student kr 3.300,-
 • Barn under 16 år kr 2.600,-
 • Familie/gruppe 1+1 kr 5.950,- gjelder 1 voksen og 1 barn
 • Familie/gruppe 1+2 kr 6.200,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 7.650,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 8.150,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 8.475- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 9.475,- gjelder 2 voksne og 3 barn

Avtalegiro

 • Råholt Bad selger avtaler med betaling over Avtalegiro. 
 • Tegn avtale direkte hos billettselger.

Betingelser: 

 • 12 måneders bindingstid.
 • 1 måneds oppsigelse etter bindingstiden.
 • Avtalen løper til den blir sagt opp etter bindingstiden. 
 • Betaler må være 18 år eller eldre.
 • Det tilbys leie av opptil 2 av 6 baner i idrettsbassenget.
 • Pris: kr 400 per time/bane. 
 • Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg
 • Det tilbys leie av halvt varmtvannsbasseng.
 • Ved leie utenom ordinær publikumsbadetid kan hele bassenget benyttes uten tillegg i prisen.
 • Hvis to grupper ønsker samme tidspunkt utenom publikumsbadetiden, får hver gruppe halvt basseng.
 • Pris: kr 610 per time.
 • Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg
 • Det kreves at minimum en instruktør/leder har gyldig livredningsprøve ved leie av baner og basseng. 
 • Hvis dette ikke er på plass, kan leie av badevakt tilbys.
 • Pris: kr 740 per time.
 • "Årlig livredningsprøve for lærere": 3-timers kurs med alarmplan, sideleie, hjerte- og lungeredning, svømming, dykking og praktisk livredning i vann.
 • Pris kr 550 per person.
 • Minimumspris per kurs kr 3.850.
 • Hvis færre enn syv deltakere deles kr 3.850 på antall deltakere.
 • Maks antall 12 personer.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd 2021
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Festeavgift for gravsteder  grav/år          250 Feste av gravsted (pr gravsted) pr år
Navnet minnelund inkl. enkel navneplate          6.500  
Navnet minnelund inkl. dobbel navneplate        10.250  

Kopiering og rett kopi

Kopiering 2021
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
A4 Ark  ark                 2 Pr. ark svart/hvitt. Tosidig: Tillegg ½ prisen for en
A4 Ark                    10 Pr. ark farge. Tosidig: Tillegg ½ prisen for en
Rett kopi ark                 6 Rett kopi som tosidig A4*2  (inkl. kopi og stempel)
A3 Ark  ark                 4 Pr. ark svart/hvitt. Tosidig: tillegg ½ prisen for en
A3 Ark                    16 Pr. ark. farge. Tosidig: tillegg ½ prisen for en
Kopiering for Lag og foreninger ark   Lag og foreninger faktureres halv pris av ovennevnte inkl. moms

Ved totalsum inntil 50 betales kontant, ved totalsum over 50 sendes faktura


Publisert: 19.12.2016 10:56:13
Sist endret: 21.01.2021 12:25