Innhold

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi for 2020-2023 | vedtatt 09.03.2021

Planstrategi 2020-2023.pdf

Kommuneplaner

Kommuneplanens arealdel 2021- 2031 | vedtatt 13.04.2021

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Plankart, hele kommunen.pdf

Plankart, delområder.pdf

Temakart - Byggerestriksjoner Oslo lufthavn Gardermoen.pdf

Temakart - Kulturmiljøer.pdf

Temakart - Rammeplan for avkjørsler.PDF

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf

Rapport - fortetting og grønn grense.PDF

Rapport - lokal mobilitet og grønnstuktur Råholt.pdf

Estetisk veileder 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 | vedtatt 13.04.2021

Samfunnsdelen 2021-2031.pdf

Kommunedelplaner - arealplaner 

Ormlia/Staviåsen |  vedtatt 06.02.2010

Plankartbestemmelser og hoveddokument KU (planbeskrivelse)

Fellesprosjektet E6- Dovrebanen  | vedtatt 25.06.2007

Kommunedelplan for fellesprosjektet og Reguleringsplan for E6 Dal - Minnesund

Eidsvoll sentrumsområde | vedtatt 28.8.2000

Plankart og bestemmelser 

Råholt og Sagmoen | vedtatt 06.10.1997

Plankart og bestemmelser. Det er også utarbeidet en rekke temakart til planen.

Tematiske kommunedelplaner 

Reguleringsplaner

Det vises til egen side. 

Arealplan

Handlingsplaner

Gjeldende handlingsplan 

Handlingsplan 2021 - 2024

Gamle handlingsplaner 

Handlingsplan 2011-2014 og budsjett 2011.pdf

Handlingsplan 2012-2015 og Budsjett 2012.pdf

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Rådmannens grunnlagsdokument.pdf

Handlingsplan 2015-2018 - Budsjett 2015 oppdatert med kommunestyrets vedtak av 09122014 sak 74-14..pdf

handlingsplan 2015-2018 endelig.pdf

Handlingsplan 2016-2019 - budsjett 2016.pdf

Handlingsplan 2017-2020.pdf

Handlingsplan 2018-2021.pdf

Handlingsplan 2019 - 2022 vedtatt i Kommunestyret 11.12.2018.pdf

Handlingsplan 2020 - 2023 PS95-19.pdf 

Beredskapsplaner

Plan for kommunal kriseledelse ajourføres årlig. Ansvarlig for dette er assisterende rådmann.

Du finner plan for overordnet beredskap og tema-beredskapsplaner på egne sider

Beredskap og krise

Smittevern

Psyososialt kriseteam

Årsregnskap

Årsregnskap

Årsmelding (årsrapport)

Årsmeldinger

Delegeringsreglement

Delegeringreglement 


Publisert: 19.12.2016 14:05:57
Sist endret: 06.08.2021 15:50