Innhold

Kommuneplan

Det foregår arbeid med å fornye kommuneplanen. Når arbeidet er ferdig vil samfunnsdelen og arealdelen samles i et felles dokument. Til ny plan er ferdig, er det planene under som gjelder:

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 - vedtatt 13.04.2021

Samfunnsdelen 2021-2031.pdf

Kommuneplanens arealdel 2015- 2026 - vedtatt 10.3.2015

Plankart med delområder

Kommuneplankart med bestemmelser

Kommuneplanbestemmelser for Eidsvoll 2015-2026

Planbeskrivelse til arealdelen

Konsekvensutredning (KU) til kommuneplanenes arealdel

Estetisk veileder 

Planstrategi

Planstrategi 2020-2023.pdf - vedtatt 09.03.2021.

Handlingsplaner

Handlingsplan 2011-2014 og budsjett 2011.pdf

Handlingsplan 2012-2015 og Budsjett 2012.pdf

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Rådmannens grunnlagsdokument.pdf

Handlingsplan 2015-2018 - Budsjett 2015 oppdatert med kommunestyrets vedtak av 09122014 sak 74-14..pdf

handlingsplan 2015-2018 endelig.pdf

Handlingsplan 2016-2019 - budsjett 2016.pdf

Handlingsplan 2017-2020.pdf

Handlingsplan 2018-2021.pdf

Handlingsplan 2019 - 2022 vedtatt i Kommunestyret 11.12.2018.pdf

Handlingsplan 2020 - 2023 PS95-19.pdf 

Handlingsplan 2021 - 2024 PS20-111.pdf

Delegeringsreglement

Delegeringreglement 

Beredskapsplaner

Plan for kommunal kriseledelse ajourføres årlig. Ansvarlig for dette er assisterende rådmann.

Du finner plan for overordnet beredskap og tema-beredskapsplaner på egne sider

Beredskap og krise - ligger på egne sider 

Smittevern - ligger på egne sider

Psyososialt kriseteam - ligger på egne sider 

Kommunedelplaner

Råholt og Sagmoen - vedtatt 6.10.1997

Plankart og bestemmelser. Det er også utarbeidet en rekke temakart til planen.

Eidsvoll sentrumsområde - vedtatt 28.8.2000

Plankart og bestemmelser 

Ormlia/Staviåsen -  vedtatt 6.2.2010

Plankart, bestemmelser og hoveddokument KU (planbeskrivelse)

Fellesprosjektet E6- Dovrebanen 

Kommunedelplan for fellesprosjektet og Reguleringsplan for E6 Dal - Minnesund

Temaplaner

Reguleringsplaner

Detaljregulering

Områderegulering

Årsregnskap

Årsregnskap

Årsmelding (årsrapport)

Årsmeldinger

Regionale planer

Akershus fylkeskommune

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 


Publisert: 19.12.2016 14:05:57
Sist endret: 29.04.2021 10:14