Innhold

Planstrategi

Kommunal planstrategi for 2020-2023 | vedtatt 09.03.2021

Planstrategi 2020-2023.pdf

Arealstrategi 

Gjeldende arealstrategi | fastsatt 07.03.2023

Arealstrategi - tekst.pdf

Arealstrategi - kart.pdf

Kommuneplan

Gjeldende kommuneplan 

Arealdelen 2021- 2031 | vedtatt 13.04.2021/02.11.2021 (hhv. delvis/full rettsvirkning)

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Plankart - hele kommunen.pdf

Plankart - delområder.pdf

Temakart - Byggerestriksjoner Oslo lufthavn Gardermoen.pdf

Temakart - Kulturmiljøer.pdf

Temakart - Rammeplan for avkjørsler.PDF

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf

Rapport - fortetting og grønn grense.PDF

Rapport - lokal mobilitet og grønnstuktur Råholt.pdf

Estetisk veileder 

Grønn grense - bestemmelsesområdene.pdf

 

Samfunnsdelen 2021-2031 | vedtatt 13.04.2021

Samfunnsdelen 2021-2031.pdf

Fremtidig kommuneplan 

Planprogram for rullering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel | fastsatt 07.03.2023

Planprogram_07.03.2023.pdf

Tidligere kommuneplan

Arealdelen 2015-2026 | vedtatt 10.03.2015 (utgått)

Bestemmelser.pdf

Plankart, hele kommunen.pdf

Plankart, delområder.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Kommunedelplaner 

Tema- og sektorplaner 

Reguleringsplaner

Det vises til egen side. 

Arealplan

Handlingsplaner

Gjeldende handlingsplan 

Handlingsplan 2023 - 2026 PS22-122

Gamle handlingsplaner 

Handlingsplan 2011-2014 og budsjett 2011.pdf

Handlingsplan 2012-2015 og Budsjett 2012.pdf

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Rådmannens grunnlagsdokument.pdf

Handlingsplan 2015-2018 - Budsjett 2015 oppdatert med kommunestyrets vedtak av 09122014 sak 74-14..pdf

handlingsplan 2015-2018 endelig.pdf

Handlingsplan 2016-2019 - budsjett 2016.pdf

Handlingsplan 2017-2020.pdf

Handlingsplan 2018-2021.pdf

Handlingsplan 2019 - 2022 vedtatt i Kommunestyret 11.12.2018.pdf

Handlingsplan 2020 - 2023 PS95-19.pdf 

Handlingsplan 2022 - 2025 PS21-143.pdf

Beredskapsplaner

Plan for kommunal kriseledelse ajourføres årlig. Ansvarlig for dette er assisterende rådmann.

Du finner plan for overordnet beredskap og tema-beredskapsplaner på egne sider

Beredskap og krise

Smittevern

Psyososialt kriseteam

Årsregnskap

Årsregnskap

Årsmelding (årsrapport)

Årsmeldinger

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement 


Publisert: 19.12.2016 14:05:57
Sist endret: 08.02.2024 17:07