Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om planarbeidet

Planlegging er å legge til rette for at samfunnet utvikler seg slik vi ønsker. Hvor vi skal bo, jobbe, handle og bruke fritiden. Hvor jernbane, veier og sykkelstier kan bygges. Hvordan vi skal legge til rette for framtidig næringsutvikling og se på nye muligheter, samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet og kulturmiljøet. Planene beskriver også hvordan vi kan ta vare på jordbruksarealer, natur og friluftsområder også for framtidige generasjoner og hvordan vi kan hindre at miljøet blir ødelagt. Ved siden av budsjettet er planlegging etter plan- og bygningsloven kanskje et av de viktigste redskapene som kommunene har for å bestemme hvordan lokalsamfunnene skal se ut i framtida.

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om hvordan planer skal være i forhold til innhold, prosess, opplegg for medvirkning og avklaring av konflikter og uenighet i planlegging

 

Arbeidet med arealplaner gjøres kjent i tre faser av prosessen:

 • Varsel om oppstart av planarbeid
 • Planer til høring/offentlig ettersyn
 • Kunngjøring av planvedtak

Merknad til plan under offentlig ettersyn sendes kommunen.

Etter offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til behandling for andre gang.

Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

 • Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge.
 • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. 

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (teksthefte) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommunedelplan

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Det kan i dag utformes to typer reguleringsplaner:

 • Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.
 • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. 
Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan er utgått som plantype for nye arealplaner, men kommunen har flere bebyggelsesplaner som fortsatt gjelder på lik linje med reguleringsplaner.

Private planforslag

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget, jf. PBL § 12-3. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer, og skal utarbeides av fagkyndige.

Plan-avdelingen har utarbeidet et veiledningshefte om private planforslag og planprosess i Eidsvoll kommune.

 

I tillegg skal følgende dokumenter legges til grunn for arbeid med planforslag:

 

Om du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Plan-avdelingen.

 

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arealplanarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planarbeid som er varslet

Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan for Trolldalen, gbnr. 13/23 m.fl.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan TROLLDALEN, GNR. 13, BNR. 23 M.FL. Formålet med utbyggingsavtaler er blant annet å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur og opparbeidelse av lekeplasser i området.
Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.
Det vises til for øvrig til prinsippsak vedrørende utbyggingsavtaler i Eidsvoll kommune – sak 06/1264 – vedtatt 30.10.2006.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:
Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller epost til: post@eidsvoll.kommune.no

Planer til høring/offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker

Når registrerte grunneiere og andre rettighetshavere tilknyttet planområdet blir direkte berørt av et reguleringsarbeid skal de på hensiktsmessig måte få oversendt forslag til reguleringsplan til høring.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes kommunen per post eller epost. Merknader påføres planens navn og saksnummer.

For tiden ligger følgende planforslag ute til høring/offentlig ettersyn hos oss:

Høringer

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan: Plan ID 023727700 - Detaljreguleringsplan for Gbnr. 142/81 - Nygårdshagen

Utvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 14.02.17 som sak 12/17 forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 142/81 – Nygårdshagen og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for 142/81 –Nygårdshagen, ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 20.12.16, bestemmelser er datert 22.12.16.

Reguleringsplanforslaget fremmes av Øvre Romerike Prosjektering på vegne av Jessheim bygg AS. Planområdet foreslås regulert til boliger – frittliggende småhusbebyggelse. I gjeldende kommuneplan for Eidsvoll vedtatt 10.03.15. er planområdet avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 02.03.17-13.04.17.

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader /uttalelser sendes Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller epost post@eidsvoll.kommune.no innen den 13.04.17.

Saksdokumenter

 1. Saksfremlegg 14.02.17.
 2. Plankart.pdf
 3. Planbestemmelser.pdf
 4. Planbeskrivelse.pdf
 5. Illustrasjonsplan.pdf
 6. ROS-analyse.pdf
 7. Geoteknisk Rapport.pdf
 8. VA-plan.pdf
 9. Oppstartsvarsel.pdf
 Offentlig ettersyn av planforslag: PlanID 023726300 - Detaljregulering gbnr. 128/76, 77, 78 m.fl. – Granhaugåsen

Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte 21.03.2017, for sak 30/17, følgende:

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til «Detaljregulering gbnr. 128/76, 77, 78 m.fl. – Granhaugåsen med reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av boliger på gbnr. 128/76, 77 og 85, og å innfri kravet til detaljregulering som ligger i gjeldende reguleringsplan for Granhaugåsen som ble vedtatt i 1999. Det foreslås en maksimal utnyttelse på %BYA=35% for hvert felt i planområdet, og byggehøyder i hovedsak tilsvarende to etasjer. Bebyggelsen er tenkt utformet som kjedehus, rekkehus og flermannsboliger.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 – 21.05.2017.

Planforslaget med saksdokumenter finnes også i papirform på Rådhuset.Mer informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet, kan sendes som merknad til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller til post@eidsvoll.kommune.no innen 21.05.2017

 Plandokumenter:

 1. Plankart (planforslaget kan du også se via kommunens kartportal)
 2. Reguleringsbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 5. Illustrasjonsplan
 6. 3D-Illustrasjoner
 7. Sol- skyggeanalyser
 8. Sjekkliste naturmangfoldloven
 9. Innkomne merknader etter varsel om oppstart
 10. Innkomne merknader etter tilleggsvarsling: utvidelse av planområdet.
 11. Saksframlegg til førstegangsbehandling

 

Planer under arbeid etter høring

Etter høringsperioden/offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til politisk vedtak.

Kunngjøring av planvedtak

Når arealplanen er vedtatt, skal planen med planbeskrivelse kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Krav om erstatning eller straks innløsning må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Dette gjelder ikke kommuneplanens arealdel. 

Kunngjøring av vedtatte planer:

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring.

Planforslagene «PlanID 023726800 Detaljregulering for gbnr. 10/15 m.fl. og 11/180 m.fl. – Styri»  og «PlanID 023726400 Detaljregulering for gbnr. 540/2 – fortau langs Finnbråtavegen» 

Planforslagene «PlanID 023726800 Detaljregulering for gbnr. 10/15 m.fl. og 11/180 m.fl. – Styri»  og «PlanID 023726400 Detaljregulering for gbnr. 540/2 – fortau langs Finnbråtavegen», ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre i møte 31.01.2017.

Detaljregulering for Styri er en endring av gjeldende reguleringsplan. Planen innebærer tilførsel av mer konsentrert småhusbebyggelse, høyere utnyttelsesgrader og en oppjustering av generell infrastruktur med større vegbredder, lengre fortau og mer areal til bussholdeplasser.

Detaljregulering for Finnbråtavegen har som formål å etablere et sammenhengende og funksjonelt fortau som muliggjør trygg ferdsel for gående og syklende langs Finnbråtavegen på strekningen Elstadlia – Gamle Gullverksveg. Fortauet vil bli 3 meter bredt og legges på nordsiden av Finnbråtavegen. 

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig eller ved epost til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll / eidsvoll@post.no, innen 01.03.2016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. De vedtatte planene er også tilgjengelig i papirformat på innbyggertovet  i Eidsvoll rådhus.

Innhold, saksdokumenter Styri:

Kunngjøring

Saksfremlegg, sluttbehandling

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjon

Merknader

ROS

Geoteknisk rapport

Støyrapport

Saksfremlegg, førstegangsbehandling

 

Innhold, saksdokumenter Finnbråtavegen:

Kunngjøring

Saksfremlegg, sluttbehandling

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Teknisk plan

Tverrprofiler

Svar til merknader, plankonsulent

 

Kommunens planer

Kommuneplan, kommunedelplaner og tematiske kommunedelplaner

Kommuneplaner, kommunedelplaner og ulike temaplaner finner du her

Vedtatte reguleringsplaner 

Vedtatte reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering) finner du via kartportalen.

Alle vedtatte reguleringsplaner finnes også i planarkivet.

Planer som er lagt ut til offentlig ettersyn

Planforslag som er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn publiseres foreløpig som nyhet under kategorien "aktuelt"

 Foreløpig legger vi også planer ut under "Kunngjøring av planvedtak"

Temarapporter

Nedenfor finner dere ulike temarapporter som er utarbeidet i forbindelse med plansaker, slik som kommunedelplan for Råholt og områderegulering for Eidsvoll sentrum Sundet.

Analyse og anbefalinger til plangrep Råholt/Sundet (Tettstedsanalyse)

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet

Trafikkanalyse - kommunedelplan Råholt

Mulighetsanalyse Råholt med utgangspunkt i workshop 21. september 2015


Publisert: 03.04.2017 13:58:49
Sist endret: 15.11.2016 15:11