Innhold

Illustrasjon av en detaljplan

Hva er en arealplan?

En arealplan angir reglene for hva et areal innenfor et nærmere definert område kan brukes til og hva slags type bebyggelse/anlegg som tillates innenfor omtrådet. En arealplan skal bestå av et plankart med farger og streker som viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler osv. skal ligge. I tillegg skal en arealplan innholde et sett med planbestemmelser som utfyller plankartet og som definerer mer detaljert hvordan et område kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass før man får lov til å bygge, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. En eiendom kan være berørt av mer enn en arealplan samtidig. Arealplaner kan inndeles i tre ulike typer og nivåer:

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av samfunnet og rammer for forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommundelplan

En kommunedelplan er som en kommuneplan, en overordnet plan, men tar for seg et nærmere definert geografisk område (kommunedelplan for et areal) eller et nærmere definert tema (tematisk kommundelplan) - altså en del av kommuneplanen. Eidsvoll kommune har for tiden 4 kommunedelplaner for forskjellige geografiske områder, samt 12 tematiske kommunedelplaner. 

Reguleringsplan 

En reguleringsplan er en vesentlig mer detaljert arealplan enn to de foregående. Reguleringsplaner angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfeller et nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder eventuell ekspropriasjon. Reguleringsplaner deles inn i områdeplaner og detaljplaner. 

Områdeplaner benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken, og utarbeides normalt av kommunen. Detaljplaner er den vanligste formen for arealplaner vi har, og utgjør som regel det nødvendige grunnlaget for gjennomføring av konkrete utbyggingsprosjekter og andre tiltak. 

Bebyggelsesplaner er utgått som plantype som forsvant med innføringen av plan- og bygningsloven av 2008, men kommunen har flere bebyggelsesplaner som fortsatt gjelder. Bebyggelsesplaner har samme status som en detaljplan. 

Når må det utarbeides reguleringsplan?

Det kan det være flere grunner til, - avhengig av type tiltak, beliggenhet, kompleksitet og interesseforhold. Utarbeidelse av reguleringsplan er dog et generelt påregnelig krav når det skal bygges noe som vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og som ikke allerede er forankret i en tidligere vedtatt reguleringsplan. 

Utgangspunktet for vurderingen av hvilke tiltak som krever reguleringsplan og ikke, er angitt i kommuneplanbestemmelse § 3 - Plankrav og unntak. Denne sier blant annet at det ikke kan oppføres/etableres mer enn 3 nye boenheter uten at dette er forankret i reguleringsplan. 

Hvis det skal bygges noe som avviker vesentlig fra gjeldende reguleringsplan, som også vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, vil dette utløse et generelt krav om endring av reguleringsplanen. 

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljplaner for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, hvilket innebærer at kommunen plikter å ta standpunkt til og å behandle det private planinitiatiet som fremmes. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekkene og rammene i kommuneplanens arealdel samt i evt. gjeldende kommunedelplaner/ områdeplaner. Private detaljplaner skal utarbeides og fremmes av fagkyndige. 

Veiledninger om planlegging og planprosessen

Sjekklister og maler som skal benyttes i planarbeidet

I tillegg skal følgende dokumenter legges til grunn i planarbeidet 

Gebyr for reguleringsplaner 

Utarbeidelse av reguleringsplaner forutsetter administrativ behandling og saksforbreldese til politisk behandling, og omfattes derfor av Eidsvoll kommunens gebyrregulativ:

Kommunal forvaltning - gebyrregulativ for 2021 

Gebyr beregnes etter de regler og satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag behandles i hovedutvalg for næring, plan og miljø. Gebyr for oppstartsmøter faktureres rett i etterkant av avholdt oppstartsmøte. 

Medvirkning i planprosesser 

Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning ovenfor parter som berøres av nye arealplaner som er under planlegging. Det stilles krav til både varsel om oppstart av planarbeid (minimum 3 ukers merknadsfrist), offentlig ettersyn av forslag til arealplan (minimum 6 ukers høringsfrist) samt krav til kunngjøring av arealplanen når den er endelig vedtatt (minimum tre ukers klagefrist). De arealplanene som til enhver tid er gjenstand for offentlig medvirkning er tilgjengelig på kommunens høringsportal under. Berørte parter får alltid tilsendt brev direkte ved både varsling, høring og kunngjøring. 

Høringer

Kommunens vedtatte planer

Kommuneplaner og kommunedelplaner 

Kommunens vedtatte overordnede planer er tilgjengelige på disse tre sidene:

Kommunenes styringsdokumenter og planer

Kartportal

Planarkiv 

Reguleringsplaner 

Vedtatte reguleringsplaner (område-, detalj- og bebyggelsesplaner) er tilgjengelige på disse to sidene: 

Kartportal

Planarkiv 

Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål om arealplan kan du ta kontakt med planavdelingen ved å ringe 66107000 og be om å bli satt over til plansjef eller en tilgjengelig saksbehandler på planavdelingen. Eventuelt kan du sende en epost til post@eidsvoll.kommune.no og be om at spørsmålet rettes til planavdelingen. 

Epost og telefonnummer til ansatte på planavdelingen er tilgjengelig via kommunens ansattoversikt, sortert under virksomhet for Kommunal forvaltning - rolle: arealplanlegger: 

Ansatte 


Publisert: 23.05.2017 05:00:00
Sist endret: 16.09.2021 08:44