Innhold

Om planarbeidet

 

Kart Private planforslag Oppstartsmøte

 

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget, jf. PBL § 12-3. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer, og skal utarbeides av fagkyndige.

Oppdaterte veiledninger om planlegging og planprosessen

I tillegg skal følgende dokumenter legges til grunn for arbeid med planforslag:

Maler som skal benyttes i planarbeidet

Sjekkliste/referat oppstartsmøte 
Mal for planbestemmelser.pdf
Mal for planbeskrivelse_E.K.pdf

Mal for utbyggingsavtale

Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

  • Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. 

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (teksthefte) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommunedelplan

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Det kan i dag utformes to typer reguleringsplaner:

  • Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.
  • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. 
Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan er utgått som plantype for nye arealplaner, men kommunen har flere bebyggelsesplaner som fortsatt gjelder på lik linje med reguleringsplaner.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arealplanarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planarbeid som er varslet finner du på høringssiden vår

Høringer

Planer til høring/offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker

Når registrerte grunneiere og andre rettighetshavere tilknyttet planområdet blir direkte berørt av et reguleringsarbeid skal de på hensiktsmessig måte få oversendt forslag til reguleringsplan til høring.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes kommunen per post eller epost. Merknader påføres planens navn og saksnummer.

For tiden ligger følgende planforslag ute til høring/offentlig ettersyn hos oss

Høringer

Planer under arbeid etter høring

Etter høringsperioden/offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til politisk vedtak.

Kunngjøring av planvedtak

Når arealplanen er vedtatt, skal planen med planbeskrivelse kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Krav om erstatning eller straks innløsning må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Dette gjelder ikke kommuneplanens arealdel. 

Kunngjøring av vedtatte planer finner du på høringssiden vår

Høringer

Kommunens planer

Kommuneplan, kommunedelplaner og tematiske kommunedelplaner

Kommuneplaner, kommunedelplaner og ulike temaplaner finner du her

Vedtatte reguleringsplaner 

Vedtatte reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering) finner du via kartportalen.

Alle vedtatte reguleringsplaner finnes også i planarkivet.

Planer som er lagt ut til offentlig ettersyn

Planforslag som er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn publiseres foreløpig som nyhet under kategorien "aktuelt"

Foreløpig legger vi også planer ut under "Kunngjøring av planvedtak"

Temarapporter

Nedenfor finner dere ulike temarapporter som er utarbeidet i forbindelse med plansaker, slik som kommunedelplan for Råholt og områderegulering for Eidsvoll sentrum Sundet.

Analyse og anbefalinger til plangrep Råholt/Sundet (Tettstedsanalyse)

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet

Trafikkanalyse - kommunedelplan Råholt

Mulighetsanalyse Råholt med utgangspunkt i workshop 21. september 2015

3D-modeller av Eidsvoll sentrum

Plan1 har på oppdrag for kommunen laget to filmer som viser 3D-modeller av Eidsvoll sentrum. Den ene viser høyder og volum som er kommet som innspill og ønsker fra utbyggere (alternativ 1). Den andre viser de samme prosjektene med en nedskalering av høydene, som er administrasjonens foreløpige anbefaling (alternativ 2).

Alternativ 1 - 3D-modell av Eidsvoll sentrum - innspill og ønsker fra utbyggere

Alternativ 2 - 3D-modell av Eidsvoll sentrum - administrasjonens foreløpige anbefaling


Publisert: 23.05.2017 05:00:00
Sist endret: 11.12.2020 10:19