Innhold

Beredskapsvakt

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens innbygger-/servicetorg. Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon. 

 

Vakttelefon utenom arbeidstid : telefon 900 71 565

Avløp

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og
lokale mål.

Kommunen har følgende målsettinger:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.
Dine plikter

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp.

Problemer med avløp

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Full slamavskiller?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Les mer om tømming av slam lenger ned på siden.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut www.dovett.no og www.fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 Kjøkkenavfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften § 15A-4.

Hva skjer med avløpsvannet

Avløpsvannet fraktes i rør via pumpestasjoner frem til kloakkrenseanlegg.

Det er tre renseanlegg i kommunen. Hovedrenseanlegget ligger i Bårlidalen, og det er et mindre renseanlegg på Minnesund og ett i Feiring. 

Fettutskiller

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Registrering av fettutskiller

Innstallering av fettutskiller ved ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger, skal søkes om i sanitærabonnementet.

Når registrering av fettutskilleren er fullstendig, vil kommunen fatte et vedtak med påslippskrav som virksomheten plikter å følge.

Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Eier av virksomheten er ansvarlig for at påslippskravene overholdes.

Det må også søkes om tillatelse til tiltak. Jfr. Plan- og bygningsloven, kapittel 20. Søknadsplikt § 20-1. Denne søknaden sende byggesaksavdelingen.


Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren.

Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Hva er en fettutskiller

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet.

For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Hvorfor stilles det krav?

Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i avløpet eller i fettutskilleren. Dette fordi frityrfett stivner mye hurtigere enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Fettvett

Du kan sjekke ut www.fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 

Oljeutskiller

Virksomheter som har oljeholdig avløpsvann og som er listet under, skal søke kommunen om utslippstillatelse i henhold til forurensingsforskriften, se kap. 15.

Slike virksomheter er:
 • bensinstasjoner,
 • vaskehaller for kjøretøy,
 • motorverksteder,
 • bussterminaler,
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
Søknad om påslippstillatelse

Registrering av oljeutskiller må du søke om i sanitærabonnementet.

Det er også viktig at du setter deg inn i Veiledning for oljeutskilleranlegg (NORVAR-rapport 156-2007) (pdf)

Private avløpsanlegg

Eier du en eiendom som har privat avløpsanlegg? Da kan du få pålegg om å koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre når du får et pålegg, og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg, og vil sende ut varsel om hvilke tiltak som må gjøres for eiendommer som ikke tilfredsstiller dagens krav.

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling
 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.
Slik gjør du for å koble deg til

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning, kreves søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

Søknadsskjemaer:

Dersom du ønsker å sende inn byggesaksblankettene digitalt, så kan du velge digitale søknadsløsninger.

Retningslinjer i forbindelse med pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett

Retningslinjer for krav om tilkobling vann og avløp

Tiltaksplan for utvidelse av kommunalt avløpsnett

Oppgradering eller bygging av renseanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt renseanlegg.

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Se mer om ulike renseløsninger på avlop.no. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med fagkyndig foretak.

Før du kan etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg må det leveres

- Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12

- Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

For behandling av søknad betales saksbehandlingsgebyr.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt.

Drift, vedlikehold og kontroll av privat avløpsanlegg

For anleggstyper hvor det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen. Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom

Handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse 

Handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse 2017-2021 ble vedtatt i Eidsvoll kommunestyre 6. mars 2018 . Handlingsplanen kan du lese her: Handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse 2017-2021.

Veileder for anleggseiere og foretak ved oppgradering av mindre avløpsanlegg

Dersom du er eier av et eldre avløpsanlegg vil du motta varsel og pålegg om oppgradering av anlegget i løpet av de nærmeste årene avhengig av hvor du bor i bygda. I veilederene kan du lese litt om hvordan du skal gå fram når du får pålegg.

Veileder for anleggseiere ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Eidsvoll kommune

Informasjon til huseiere som skal etablere eget renseanlegg (Utdrag fra Norsk Vann Rapport 257/2020)

Norsk Vann Rapport 257/2020 - Etablering og drift av mindre avløpsanlegg – veiledning for huseier, foretak og kommune (gratis) (Denne rapporten må søkes etter på nettet, url til siden fungerer ikke) 

Søknad om utslippstillatelse

Alle som skal oppgradere sitt private avløpsanlegg må søke om ny utslippstillatelse.

De gjeldende dokumentene vil du finne her:

Søknad om utslippstillatelse 

Følgende vedlegg må sendes inn sammen med søknaden om utslippstillatelse:

Vedlegg A: Dokumentasjon nøytral fagkyndig

Vedlegg C: Dokumentasjon av rensegrad og anlegg

Vedlegg D: Kart med plassering av anlegg

Vedlegg F: Berørte interesser

Vedlegg G: Nabovarsel og gjenpart av nabovarsel

Eidsvoll kommune anbefaler en kikk på NIBIO sin side www.avlop.no hvor det finnes god veiledning i å finne riktig anlegg, og hvordan søknads- og godkjenningsprosessen foregår.

Retningslinjer i forbindelse med oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse
Arkeologisk registrering i forbindelse med sanering av avløp i spredt bebyggelse

Hensikten ved en arkeologisk registrering knyttet til kloakksanering er å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner, forut for tiltak knyttet til kommunens arbeid med opprydding i spredt avløp. I den forbindelse ble det sommeren og høsten 2016 foretatt en arkeologisk registrering på alle eiendommer hvor det kan bli gitt et kommunalt pålegg om utbedring eller tilknytning til kommunale kloakkanlegg.

Rapporten fra den arkeologiske registreringen

Presentasjoner/lenker fra informasjonsmøtet for sone 1 (nedbørfeltet til Risa) i Panorama 29. mai 2018

Presentasjon v/Guro Randem Hensel, NIBIO - behov for opprydding, lover og forskrifter, ulike renseløsninger

Presentasjon v/Helge Bjørn Pedersen, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma - Vanndirektivet/Vannforskriften

Presentasjon v/Solveig Fagerli, Eidsvoll kommune - Saksbehandlingsprosessen 

Lenker:

Presentasjoner/lenker fra informasjonsmøtet for sone 2 (Nedbørfeltet til Holsjøvassdraget) i Gullverket samfunnshus 12. februar 2020

Presentasjon v/Natalie Bennett Smestad, Eidsvoll kommune - Saksbehandlingsprosessen

Presentasjon v/Guro Randem Hensel, NIBIO - behov for opprydding, lover og forskriftrer, ulike renseløsninger

Presentasjon v/Helge B. Pedersen, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma - Vanndirketivet/Vannforskriften

Lenker:

Presentasjoner/lenker fra informasjonsmøtet for sone 3 og 4 (nedbørfeltet til Stensbyelva og Nessa) på Råholt ungdomsskole 5. mai 2022.

Presentasjon v/Solveig Fagerli, Eidsvoll kommune - Saksbehandlingsprosessen

Presentasjon v/Guro Randem Hensel, NIBIO - behov for opprydding, lover og forskriftrer, ulike renseløsninger

Presentasjon v/Helge B. Pedersen, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma - Vanndirketivet/Vannforskriften

Lenker:

Presentasjoner/lenker fra informasjonsmøtet for sone 5 og 6 (nedbørfeltet til tilløpsbekker Vorma sør for Sundet og bekker Hurdalssjøen sør) på Råholt ungdomsskole 23. mars 2023.

Presentasjon v/Natalie Bennett Smestad, Eidsvoll kommune - Saksbehandlingsprosessen

Presentasjon v/Guro Randem Hensel, NIBIO - behov for opprydding, lover og forskrifter, ulike renseløsninger

Presentasjon v/Helge B. Pedersen, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma - Vanndirektivet/Vannforskriften

Lenker:

Lover og forskrifter som gjelder for mindre private avløpsanlegg

Det er noen lover og forskrifter som er viktige for mindre avløpsanlegg. Disse vil du finne på www.lovdata.no. Det er også lagt inn lenker i artikkelen nedenfor.

Forurensningsloven

Forurensningsloven ("Lov om vern mot forurensninger og om avfall") er det overordnede lovverket for alt som har med forurensning å gjøre. Kapittel 7 beskriver forurensningsmyndighetens ansvar og plikter. 

Forurensningsforskriften

Forskrift om begrensning av forurensing", kapittel 12. Krav til utslipp fra bolighus, hytter og lignende åpner for at kommunene kan lage sine egne lokale forskrifter. Disse skal erstatte kravene i 12-7 til 12-13 i den sentrale forskriften. Bakgrunnen for dette er at det finnes spesielle lokale hensyn kommunene ønsker å ivareta. .

Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg

Lokal avløpsforskrift for Eidsvoll kommune. Denne lokale forskriften er laget for å sikre en mest mulig lik behandling av innbyggerne i kommunen. "Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Eidsvoll kommune, Akershus" ble vedtatt i Eidsvoll kommunestyre høsten 2017 med virkning fra 01.01.2018. 

Lokal forskrift om slamtømming

Eidsvoll kommune har tvungen slamtømming. Forskrift for tømming av mindre avløpsanlegg, Eidsvoll kommune.

Tømming av slam fra private avløpsanlegg

Kommunen plikter gjennom forurensningsloven § 26 jf. §§ 30 og 34, å sørge for tømming av avløpsslam fra alle typer private avløpsanlegg, med en eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, som tette tanker for toalettavløp, minirenseanlegg og slamavskillere.

Lokal tømmeforskrift

Kommunen har utarbeidet en lokal tømmeforskrift.  

Forskriften omfatter hvordan kommunen innretter sin tømmetjeneste, blant annet hvordan tømming gjennomføres, krav til adkomst og tømmehyppighet.

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Eidsvoll kommune som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, og som har innlagt vann, men som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. 

Kommunen er ansvarlig for å administrere tømming av alle private avløpsanlegg, mens selve tømmingen utføres av Brødrene Stenskjær AS , som har avtale med kommunen.   

Tømmehyppighet.

Kommunen er ansvarlig for rutinetømming av alle private avløpsanlegg, også kalt rodetømming, med unntak av tette tanker. 

Tømmehyppighet for mindre avløpsanlegg er avhengig av type avløpsanlegg/tømmeanordning, se § 6 i lokal slamtømmeforskrift. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Frekvensen for hvert enkelt anlegg er basert på om det gjelder bolig eller fritidsbolig, når anlegget fikk ferdigattest (første gang), tømmehistorikk og vilkår om slamtømming i utslippstillatelsen. 

Tømmeplan

Avløpsanleggene fordeles på syv geografiske områder, også kalt roder, og det settes opp årlige tømmeplaner. Tømmeplan for 2024 publiseres før oppstart våren 2024. Informasjon om tømmingen blir også kunngjort ved utsendelse av sms og på kommunens hjemmeside, før oppstart i hver rode. 

Fast rekkefølge på rodene (områdene) : 

 • Rode 3: Stensby, Dokken og Ås
 • Rode 1: Feiring
 • Rode 2: Morskogen, Langset og Habberstad
 • Rode 4: Gullverket
 • Sommerliste
 • Rode 6: Vilberg og Frilset
 • Rode 7: Finstad, Strand og Dal
 • Rode 5: Eidsvoll Verk, Bøn og Råholt 

Septikrenovatør legger igjen kvittering ved tømming. 

Tette tanker.

Tette tanker tømmes etter behov, og eier bestiller dette selv ved å kontakte kommunal septiktelefon, tlf.nr. 95029909. Dette gjelder også om det er behov for en ekstratømming, hastetømming eller sluttømming av septiktank.

Tilrettelegging for tømming av slam

Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, løv, gress, grus osv, må fjernes av abonnenten før tømming kan utføres. Dersom anlegget ligger bortgjemt under hekk, terrasse, garasje eller andre konstruksjoner må det gis beskjed om dette til kommunen.

Dersom anlegget befinner seg i område med inngjerdede dyr som hunder, hester eller sauer m.m., må dette gis beskjed om til kommunen. Dersom husdyr forhindrer adkomst til tanken kan det medføre gebyr for manglende tilrettelegging.

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer.

Ved tømming om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Abonnenter som ikke har klargjort anleggene for tømming kan bli fakturert et oppmøtegebyr i henhold til gjeldende gebyrregulativ, vedtatt i kommunestyret.

Eksempler på manglende tilrettelegging

Eksempel på tilfredsstillende tilrettelegging av kumlokk

   

Utsettelse eller framskynding av tømming 

Hvis det er ønskelig å utsette eller framskynde slamtømming på grunn av dårlig fremkommelighet/vei, eller  utfordringer med å klargjøre tanksystem, kontaktes kommunen umiddelbart etter mottak av sms om slamtømming. Dette for å unngå gebyr for oppmøte uten tømming. 

Hvis en oppgradering til nytt avløpsanlegg eller tilkobling til kommunalt avløp er nært forestående, kan eier søke om å få utsatt rodetømmingen slik at den regnes som en sluttømming. 

Fakturering.

Regler for beregning av gebyrenes størrelse fastsettes gjennom gebyrregulativet, og alle tømmingene faktureres av kommunen. Gebyr for rutinetømming fordeles på terminfakturaene sammen med andre kommunale avgiftene. Enkeltgebyrer som tømming av tett tank, ekstratømming og hastetømming, faktureres etterskuddsvis.

Unntak og fritak 

Eiendommer som av særskilte grunner ikke produserer avløp over lengre periode enn 6 måneder, kan etter søknad innvilges midlertidig fritak fra ordningen beskrevet i forskriften § 6. Anlegg som ikke skal være i drift skal tømmes, og eier gir beskjed til kommunen umiddelbart om endringer i bruksforhold av eiendommen. Som vilkår for midlertidig fritak kan kommunen kreve plombering av innvendig stoppekran, og eier betaler for plomberingen.

Kommunen kan etter skriftlig søknad innvilge dispensasjon fra planlagt tømmefrekvens dersom anlegget er lite i bruk.

Ved tilkobling til kommunalt avløpsnett, rivning av bygning eller annet som fører til permanent opphør av tømming, skal abonnent sørge for sluttømming og sanering av avløpsanlegget. Sluttømming bestilles ved å kontakte kommunens septiktelefon. 

Kontaktinformasjon

Kommunal  telefon for bestilling av septiktømming: 950 29 909. Betjent mandag - fredag kl. 8:00-15:30 ( hverdager i romjul og i påske kl. 10-14).

Vakttelefon kommunal veg, vann, avløp: telefon 900 71 565 ( utenom arbeidstid )

Priser

Vann- og avløpstjenesten finansieres av abonnentene gjennom gebyrer etter selvkostprinsippet. Gebyrene vedtas av kommunestyret årlig. Regler for vann- og avløpstjenesten er beskrevet i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og annet sentralt og lokalt regelverk.

Her finner du gebyrliste 

Lover og regelverk

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Eidsvoll kommune, Viken 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Eidsvoll kommune, Akershus

Forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., Eidsvoll kommune, Akershus


Publisert: 29.09.2016 14:30:41
Sist endret: 11.01.2024 12:43