Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Beredskapsvakt

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens innbygger-/servicetorg. Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon. 

Vakttelefon utenom arbeidstid telefon: 900 71 565

Avløp

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og
lokale mål.

Kommunen har følgende målsettinger:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.
Dine plikter

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp.

Problemer med avløp

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Full slamavskiller?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Les mer om tømming av slam lenger ned på siden.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 Kjøkkenavfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften § 15A-4.

Hva skjer med avløpsvannet

Avløpsvannet fraktes i rør via pumpestasjoner frem til kloakkrenseanlegg.

Det er tre renseanlegg i kommunen. Hovedrenseanlegget ligger i Bårlidalen, og det er et mindre renseanlegg på Minnesund og ett i Feiring. 

Avløp fra næring- og industrivirksomhet

Fettutskiller

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Registrering av fettutskiller

Innstallering av fettutskiller ved ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger, skal søkes om i sanitærabonnementet.

Når registrering av fettutskilleren er fullstendig, vil kommunen fatte et vedtak med påslippskrav som virksomheten plikter å følge.

Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Eier av virksomheten er ansvarlig for at påslippskravene overholdes.

Det må også søkes om tillatelse til tiltak. Jfr. Plan- og bygningsloven, kapittel 20. Søknadsplikt § 20-1. Denne søknaden sende byggesaksavdelingen.


Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren.

Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Hva er en fettutskiller

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet.

For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Hvorfor stilles det krav?

Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i avløpet eller i fettutskilleren. Dette fordi frityrfett stivner mye hurtigere enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Fettvett

Sjekk ut fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 

Oljeutskiller

Virksomheter som har oljeholdig avløpsvann og som er listet under, skal søke kommunen om utslippstillatelse i henhold til forurensingsforskriften, se kap. 15.

Slike virksomheter er:
 • bensinstasjoner,
 • vaskehaller for kjøretøy,
 • motorverksteder,
 • bussterminaler,
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
Søknad om påslippstillatelse

Registrering av oljeutskiller må du søke om i sanitærabonnementet.

Det er også viktig at du setter deg inn i Veiledning for oljeutskilleranlegg (NORVAR-rapport 156-2007).

Søknad om påslippstillatelse

[lokal lenke til søknad om påslippstillatelse]

Private avløpsanlegg

Eier du en eiendom som har privat avløpsanlegg? Da kan du få pålegg om å koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre når du får et pålegg, og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg, og vil sende ut varsel om hvilke tiltak som må gjøres for eiendommer som ikke tilfredsstiller dagens krav.

  

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling
 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.
Slik gjør du for å koble deg til

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning, kreves søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

Oppgradering eller bygging av renseanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt renseanlegg.

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Se mer om ulike renseløsninger på avlop.no. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med fagkyndig foretak.

Før du kan etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg må det leveres

- Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12

- Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

For behandling av søknad betales saksbehandlingsgebyr.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt.

Drift, vedlikehold og kontroll av privat avløpsanlegg

For anleggstyper hvor det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen. Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom

Tømming av private avløpsanlegg

Eiendommer med private avløpsanlegg omfattes av kommunens tømmeordning. 
Ved behov for tømming av tette tanker ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.

 

 • Kommunal septiktelefon: 950 29 909

Tilgjengelighet

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord, terrasse osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Ta kontakt med kommunalteknisk avdeling for informasjon.

Dersom anlegget ligger bortgjemt under singel, hekk, terrasse eller i garasje må dette gis beskjed om til kommunen. Abonnent må sørge for at anlegget står ulåst ved tømming.

Abonnenter som ikke har klargjort anleggene for tømming vil bli fakturert med et oppmøtegebyr i henhold til gjeldende gebyrregulativ, som vedtatt i kommunestyret.

Varsling av tidspunkt for tømming

Informasjon om tømmingen blir kunngjort via tekstmelding (SMS) og på kommunens hjemmeside før oppstart i hver rute.

Tidspunkt for tømming kan ikke avtales på forhånd, da fremdriften for slamtømmingen kan være uforutsigbar. Ruteplanen kan brått endres dersom det for eksempel tar lenger tid enn forventet å tømmet et anlegg, slambilen må tømmes eller sjåføren må hoppe over et anlegg grunnet manglende tilrettelegging o.l. Med bakgrunn i denne usikkerheten er Eidsvoll kommune tilbakeholden med å avtale tidspunkt med abonnent for slamtømmingen.

Behov for ekstra tømming?

Hvis du har behov for å tømme slamavskilleren mellom de ordinære tømmingene/utenom turnus kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

 • Kommunal septiktelefon: 950 29 909

Tømming av septik for fritidsbåter og bobiler 

Ta kontakt for informasjon for tømming av septik for fritidsbåter og bobiler.

Priser

Vann- og avløpstjenesten finansieres av abonnentene gjennom gebyrer etter selvkostprinsippet. Gebyrene vedtas av kommunestyret årlig. Regler for vann- og avløpstjenesten er beskrevet i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og annet sentralt og lokalt regelverk.

Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr.  m² boareal.

Vann og avløp
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
       

Tilknytningsgebyr

     
Vann cm²

1 745  pr. cm² av utvendig målt tverrsnitt av abonnentens vannforsyningsledning
Avløp cm² 3 237 pr. cm² av utvendig målt tverrsnitt av abonnentens vannforsyningsledning
       

Vannmålerleie

     
¾" år 124 Leie av vannmåler
1" år 124 Leie av vannmåler
1½" år 184 Leie av vannmåler
2" år 717 Leie av vannmåler
4" år 1381 Leie av vannmåler
4" kombi år 2992 Leie av vannmåler
       

Øvrige gebyrer

     
Gebyr for manglende avlesning av vannmåler gang 501  
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann gang 835  
Gebyr for ikke å etterkomme pålegg gang 1668  
Reparasjon av vannmåler gang 465  
       

Gebyr for spesielt forurenset avløp

     
Organisk materiale (BOF5) kg 13  
Suspendert stoff kg 13  
Fosfor kg 13  
       

Lover og regelverk

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Eisvoll kommune, Akershus 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Eidsvoll kommune, Akershus

Forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., Eidsvoll kommune, Akershus


Publisert: 29.09.2016 14:30:41
Sist endret: 27.09.2017 09:30