Innhold

Kommunale byggeprosjekt i Eidsvoll

Vi opplever sterk vekst. Dette fører til økte og endrede behov i den kommunale bygningsmassen. Noen bygg blir gjenstand for rehabilitering/ombygging, slik at de skal være best mulig tilpasset dagens behov for tjenesteyting. Andre bygg har kanskje behov for økte arealer. Kommunen gjennomfører også nybyggprosjekter.  Her vil du derfor finne en oversikt over kommunens nær forestående og pågående større byggeprosjeter. 

Pågående byggeprosjekter

Vilberg ungdomsskole – forventes ferdigstilt medio mai 2019

De fleste av de eldre skolebygningene er nå revet. Det som står igjen er den nordlige delen av skolebygget. Disse arealene bygges om til ny bruk. 

Arbeidet med å bygge et nytt hovedbygg er godt i gang. De nye arealene vil bli integrert med en ny Kultursal. Denne får et uttrekkbart sitteamfi og plass til over 200 personer. 

Ny kantine, personalrom, møterom, kunst & håndtverk samt noen klasserom vil bli tilrettelagt for utleie til lag og foreninger. 

Skolens uteområdet kommer videre til å bli opparbeidet med et nærmiljøanlegg. Det vil inneholde sandvolleyballbane, skatepark, et bordtennis område og parkanlegg.

Fakta:

 • Total kostnad inklusive midlertidige brakker: 218 millioner.
 • Skole kapasitet: 540 elever
 • Totalentreprenør: Backe Romerike AS
 • Byggeledelse: Svendby Byggconsult AS
 • Arkitekt: Vindveggen arkitekter AS

 • Ferdigstillelse av prosjekt: medio mai 2019
 • Ferdigstillelse av uteanlegg: august 2019

Bilder fra prosjektperioden ved Vilberg ungdomsskole

Eidsvoll kommune - Vilberg ungdomsskole – sept 2018Eidsvoll kommune - Vilberg ungdomsskole – sept 2018Eidsvoll kommune - Vilberg ungdomsskole – sept 2018Eidsvoll kommune - Vilberg ungdomsskole – sept 2018Eidsvoll kommune - Vilberg ungdomsskole – sept 2018Eidsvoll kommune - Vilberg ungdomsskole – sept 2018

 

Råholtbråtan barnehage – status september 2018 - ombygging ferdigstilles oktober 2018

Barnehagen har fått et nytt bygg med 5 avdelinger. I 2. etasje er det tilrettelagt arbeidsrom og personalrom for alle ansatte.

Det opprinnelige barnehagebygget, er bygget om slik at den nå også inneholder 5 avdelinger. Tre av disse spesielt tilrettelagt for de minste barna.

Uteområdet oppgraderes og det skal bygges to nærmiljøanlegg for ballspill med gummidekke. Disse skal kunne islegges om vinteren for andre aktiviteter.

Fakta

 • Totalkostnad inklusive nærmiljøanlegg: 50 mill.
 • Barnehage kapasitet: 10 avd.
 • Totalentreprenør: Johs Granås AS
 • Byggeledelse: Svendby Byggconsult AS
 • Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS
 • Energistandard: Bygget er bygget som passivhus
 • Ferdigstillelse av nybygg: juli 2018
 • Ferdigstillelse av ombygging: oktober 2018 

Bilder fra prosjektperioden ved Råholtbråtan barnehage

Eidsvoll kommune - Råholtbråtan barnehage – sept 2018Eidsvoll kommune - Råholtbråtan barnehage – sept 2018Eidsvoll kommune - Råholtbråtan barnehage – sept 2018

Avslutta byggeprosjekter

Når et byggeprosjekt er ferdigstilt skal vi flytte informasjonen hit og la den stå her et års tid.  Vi håper dette kan bli en informativ side over byggeprosjekter i regi av Eidsvoll kommune

Frankens omsorgsboliger – Ferdigstilt juli 2018

Det er idriftsatt nye omsorgsboliger bestående av 8 leiligheter. I tillegg er det et administrasjonsområde med felles stue, personal/møterom, vaktrom og kontor.

Bygget er beregnet for utviklingshemmede og multifunksjonshemmede og er bygget som 1-etasje bygg

Det har vært et mål å bevare landskapspreget slik at bygget er derfor fordelt over 2 nivåer og er pent plassert i terrenget mellom gamle bøke- og bjørketrær.
Prosjektet er delvis husbankfinansiert, og utformet i tråd med husbankens regler.
Konstruksjonen er hovedsakelig i bindingsverksvegger av tre, med noe bærende vegger av betong/lettklinker i området med to etasjer.

Fakta:

 • Total kostnad (inkl. riving av eksisterende bygg): 32 millioner
 • Kapasitet: 8 omsorgsboliger
 • Totalentreprenør: i-Bolig (tidligere Nordbohus Romerike)
 • Byggeledelse: Svendby Byggconsult AS
 • Arkitekt: Pir II
 • Ferdigstillelse av prosjekt: juli 2018

Bilder fra Frankens 

Gruehagan omsorgsboliger – Ferdigstilt september 2018

Det er idriftsatt nye omsorgsboliger bestående av 14 leiligheter. Disse er fordelt på et hovedbygg med 10 leiligheter og 4 leiligheter plassert i 2, 2-mannsboliger.

Hovedbygget består av 4 hybler, 6 leiligheter i rekke samt et administrasjonsområde som inneholder bofellesskap, felles bokollektiv, personalrom, kontorer, lager og vaskerom.
Bygget er beregnet for mennesker med problemer innen rus og psykiatri. Det er utformet slik, at brukerne skal klare mest mulig på egen hånd.
Prosjektet er delvis Husbankfinansiert, og utformet i tråd med husbankens regler.
Konstruksjonen er hovedsakelig i bindingsverksvegger av tre.

Fakta:

 • Total kostnad: 42 millioner
 • Kapasitet: 14 leiligheter
 • Totalentreprenør: Johs. Granås AS.
 • Byggeledelse: Svendby Byggconsult AS
 • Arkitekt: Pir II
 • Ferdigstillelse av prosjekt: September 2018

Bilder fra Gruehagan


Publisert: 25.09.2018 13:49:02
Sist endret: 25.09.2018 13:49