Innhold

Krav om situasjonsplan – situasjonskart

Ved innsending av søknad om tiltak (tiltak = det du skal bygge/gjøre) skal du etter byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 sende med situasjonsplan som viser hva du skal bygge og hvor du skal bygge.

Situasjonsplanen lager du på et situasjonskart som du kjøper av kommunen der du skal bygge. Om du har et situasjonskart fra en tidligere byggesak er det ikke sikkert at du kan bruke det om igjen. Situasjonskartet du kjøper av kommunen skal til enhver tid ta utgangspunkt i det nyeste, beste og mest nøyaktige kartgrunnlaget kommunen har. I tillegg til situasjonskartet leveres reguleringsplankart med bestemmelser, kommuneplankart og VA-ledningskart.

Du skal også dokumentere at berørte naboer er varslet, og om søknaden eller meldingen er i samsvar med gjeldende arealplan eller ikke. Ferdige utfylte nabovarsler fås kjøpt via våre karttjenester.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal vise:
 • ønsket tiltak markert med farge 
 • utvendige mål på tiltaket 
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense 
 • avstand annen bebyggelse 
 • avstand midt vei 
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute
 • byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Begrepsforklaringer
 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn

 

Bestill situasjonskart og nabolister via våre karttjenester her.


Publisert: 10.10.2016 08:40:54
Sist endret: 15.11.2016 15:11