Innbyggertorget - sentralbord - telefon: 66 10 70 00

Vakttelefon utenom arbeidstid telefon: 900 71 565

Innhold

Beredskapsvakt vann og avløp

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens innbygger-/servicetorg. Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon. 

Vakttelefon utenom arbeidstid telefon: 900 71 565

Kommunens roller

Kommunen har ulike roller innen vann- og avløpsområdet:

 • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann der det er henholdsvis kommunal vannforsyning og/eller avløpsanlegg. Kommunen er ansvarlig for å sørge for tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker.
 • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann, for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter og påslipp av avløp fra virksomhet til kommunalt nett, som definert i Forurensningsloven.
 • Som anleggseier er kommunen potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.
 • Kommunen utarbeider hovedplaner både for vannforsyningen og for avløp og vannmiljø.

Telefonvarsling

Kommunen varsler deg digitalt via SMS/talemelding/e-post ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, vannavstengning eller ved anbefalt koking av vann.

Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon eller e-post. 

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

 1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
 2. www.varslemeg.no som er et tilleggsregister benytter du som ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.
Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale".

På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.
Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

 • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
 • Hvis vanntrykket blir endret
 • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Registrer deg for telefonvarsling

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på.

Les mer på nettsidene til Norsk Vann

 

Drikkevannsprøver

Eidsvoll kommune gjennomfører ukentlige drikkvannsprøver. Du kan lese oppdatert rapport her:

Tidligere rapporter:

 

Hardhetsgraden på drikkevannet i Eidsvoll

Under er en tabell som viser hardhetsgrader for vann. I Eidsvoll er det en hardhet på 3,2 (Tisjøen), med unntak av abonnenter som får vann fra Damtjern. Hardheten på vann fra Damtjern er 0,89

Hardhetsgrad på drikkevannet i Eidsvoll
HardhetsklasseTyske hardhetsgrader°dH
Meget bløtt vann 0 - 2,1 (Damtjern 0,89)
Bløtt vann 2,1 - 4,9 (Tisjøen 3,2)
Middels hardt vann 4,9 - 9,8
Hardt vann 9,8 - 21
Meget hardt vann > 21

Vannforsyning

Abonnentene i Eidsvoll kommune får vannet sitt fra Eidsvoll kommunale vannverk. Vannverkets vannkilder er Damtjern og Tisjøen. Råvannet fra Damtjern behandles i et vannbehandlingsanlegg på Røise i Feiring og forsyner abonnentene i Feiring. Råvannet fra Tisjøen behandles i et vannbehandlingsanlegg lokalisert på Minneåsen. Fra vannbehandlingsanlegget på Minneåsen har kommunen et forsyningsnett sørover i kommunen som dekker bebyggelse både på øst- og vestsida av Vorma. Drikkevannet fra begge disse to vannverkene føres til abonnentene via Eidsvoll kommunale vannverk sitt ledningsnett.

Leveranse av drikkevann til abonnenten

Vannforsyning til en eiendom skal avklares i forbindelse med byggesaken. Tilknytning til kommunens nett og kostnadene for tjenesten videre dekkes gjennom gebyrer.

Godkjenning og tilsyn med kommunens vannverk

Eidsvoll kommunale vannverk er godkjent i henhold til drikkevannsforskriftens bestemmelser. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.

Overvåking av drikkevannskvaliteten

Drikkevannforskriften setter spesifikke krav til drikkvannskvaliteten. Vannverkseier skal sørger for å overvåke at vannet som leveres tilfredsstiller kravene. Det tas jevnlig prøver av kommunens drikkevann etter et fastsatt program. Prøvene analyseres ved et akkreditert laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i forhold til drikkevannsforskriftens krav. Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.

Private stikkledninger

Stikkledninger som går fra hovedledningen og inn til eiendommene er det grunneierne som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte. Har du behov for å gå over annen manns grunn for å knytte deg på hovedledningen kreves det tinglyst erklæring fra grunneieren. 

Nyttig informasjon

Norsk vann sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om vann og avløp. Norsk Vann er en landsdekkende interesse- og fagkompetanseorganisasjon for vann og avløpsektoren. Norsk Vann lanserte våren 2009 i tillegg nettportalen vannkunnskap, der alt fra skoleverk til rådgivere vil finne tilrettelagt informasjon om vann.

Vannmåler

Det er påbudt med vannmåler og tilbakeslagssikring i Eidsvoll kommune. Informasjon om fordelene ved vannmåler og tilbakeslagssikring kan du lese om her.

Alle abonnenter er pålagt å installere vannmåler. Hytte- og fritidsabonnenter er unntatt fra krav om innstallasjon av vannmåler, og de kan velge om de vil betale for et målt eller stipulert forbruk på 2 m3 per m2 boareal.

Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m3 per m2 boareal.

Følg med på vannforbruket ditt jevnlig, slik at du oppdager en eventuell lekkasje tidlig og kan stanse denne. Du har ansvar for å holde eget vann- og avløpsanlegg i orden. Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager feil med måleren.

Du skal lese av og sende inn vannmåleravlesning når kommunen ber om dette.

Regler om vannmåler er beskrevet i kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer.

Har du spørsmål om vannmåler, ta kontakt med kommunalteknisk avdeling. 

Innstallering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma. Vannmåler kan først bestilles når tilknytningsgebyret er betalt.

Vannmåler bestilles ved å fylle ut skjemaet "rekvisisjon/utlevering av vannmåler" og sende/levere dette til Eidsvoll kommune v/kommunalteknikk. Rekvisisjonen behandles og godkjennes av kommunalteknikk. Når tilknytningsgebyr er betalt og rekvisisjonen er godkjent vil du motta melding om at vannmåler kan hentes ut på rådhuset.

Avtale om uthenting gjøres med Erik S. Johnsen på telefon 481 21 199. 

Slik leser du av vannmåleren

Slik leser du av vannmåler 

Vannmåleren skal leses av en gang i året, i desember. Dette får du varsel om. Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen til fristen du har fått oppgitt. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Utskifting av vannmåler

Dersom skade på vannmåler er selvforskyldt må du som abonnent selv bestille rørlegger for oppdraget. 

Når du kjøper bolig med vannmåler

Oppgjør for kommunale eiendomsgebyrer ved eierskifte/salg av eiendom gjøres mellom ny og gammel eier på overtakelsestidspunktet (som en del av salgsoppgjøret). Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Oppgjøret mellom ny og gammel eier er ett privatrettslig forhold.

Priser

Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr.  m² boareal.

Vann og avløp
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
       

Tilknytningsgebyr

     
Vann cm²

1 745  pr. cm² av utvendig målt tverrsnitt av abonnentens vannforsyningsledning
Avløp cm² 3 237 pr. cm² av utvendig målt tverrsnitt av abonnentens vannforsyningsledning
       

Vannmålerleie

     
¾" år 124 Leie av vannmåler
1" år 124 Leie av vannmåler
1½" år 184 Leie av vannmåler
2" år 717 Leie av vannmåler
4" år 1381 Leie av vannmåler
4" kombi år 2992 Leie av vannmåler
       

Øvrige gebyrer

     
Gebyr for manglende avlesning av vannmåler gang 501  
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann gang 835  
Gebyr for ikke å etterkomme pålegg gang 1668  
Reparasjon av vannmåler gang 465  
       

Gebyr for spesielt forurenset avløp

     
Organisk materiale (BOF5) kg 13  
Suspendert stoff kg 13  
Fosfor kg 13  
       

NB!  Nye priser gjelder fra 1. januar 2018

- ved avvik eller spørsmål gjelder prisene som ligger i sist vedtatte prisregulativ

 


Publisert: 29.09.2016 13:41:07
Sist endret: 29.07.2020 14:16