Innbyggertorget i Eidsvoll kommune - telefon: 66 10 70 00

Vakttelefon utenom arbeidstid telefon: 900 71 565

Innhold

Beredskapsvakt vann og avløp

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens innbygger-/servicetorg. Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon. 

Vakttelefon utenom arbeidstid telefon: 900 71 565

Kommunens roller

Kommunen har ulike roller innen vann- og avløpsområdet:

 • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann der det er henholdsvis kommunal vannforsyning og/eller avløpsanlegg. Kommunen er ansvarlig for å sørge for tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker.
 • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann, for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter og påslipp av avløp fra virksomhet til kommunalt nett, som definert i Forurensningsloven.
 • Som anleggseier er kommunen potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.
 • Kommunen utarbeider hovedplaner både for vannforsyningen og for avløp og vannmiljø.

Telefonvarsling

Kommunen varsler deg digitalt via SMS/talemelding/e-post ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, vannavstengning eller ved anbefalt koking av vann.

Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon eller e-post. 

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

 1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
 2. varslemeg.no som er et tilleggsregister benytter du som ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.
Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale".

På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.
Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

 • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
 • Hvis vanntrykket blir endret
 • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Registrer deg for telefonvarsling

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på.

Les mer på nettsidene til Norsk Vann

 

Drikkevannsprøver

Det tas, som nevnt ovenfor, regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk. Prøvene sendes inn til analyse, og resultatene kan finnes i analyserapportene under de respektive prøvetakingsdatoene i tabellene nedenfor.

Analyseresultater 2022 - Tisjøen vannverk
Analyseresultater 2022 - Tisjøen
Januar

12.januar

 19.januar          
Februar  2. februar  16.februar.    
Mars 2. mars  16. mars  30. mars  
April  20. april 20. april   27. april  
Mai  11. mai  25. mai     
Juni  8. juni  8. juni    
Juli  6. juli      
August   10.august  17. august  24.august  
September   7.september  7.september  7.september  21.september
Oktober   5. oktober  17. oktober  19. oktober  
November   2. november      
Desember         
Analyseresultater 2022 - Damtjern vannverk
Analyseresultater 2022 - Damtjern
Januar 12. januar   17. januar  26. januar  
Februar  9. februar  23. februar    
Mars  9.mars  23.mars    
April  6.april      
Mai  4.mai  18.mai    
Juni  29.juni      
Juli        
August   1.august  17.august  31.august  
September  9.september  14.september  21.september 28.september 
Oktober   5.oktober  12.oktober  19.oktober  
November   2.november  9.november    
Desember         
Analyseresultater 2021
Analyseresultater 2021 - Tisjøen
Januar 13 20 20. 27.    
Februar  10.  10.  24.    
Mars  10.  17.  24.    
April  7.  21.      
Mai  5.  5. 19.   26.  
Juni  2. 16.   30.    
Juli 14.   28.      
August  11.  18.   18.  25.   
September   8. 22.   29.    
Oktober    20.  20.       
November   3. 17.   17.  24.  
Desember   1.  15.      

 

Analyseresultater 2021 - Damtjern
Januar 20.  20.          
Februar  3.  17.          
Mars  3.  17.          
April  7.  7.  14. 28.       
Mai  12.  26.          
Juni  9.  23.          
Juli  7.  21.          
August   4.  18.          
September   1.  15.   16.   22. 29. 29. 29. 
Oktober  13.  27.          
November   24.            
Desember   8.            
Analyseresultater 2020
Analyseresultater 2020 - Tisjøen 
Oktober  14 .  28.  
November   11.  25.  
Desember   9.  21.  29.

 

Analyseresultater 2020 - Damtjern 
November  4. 18. 
Desember  2.  16.

 

Hardhetsgraden på drikkevannet i Eidsvoll

Under er en tabell som viser hardhetsgrader for vann. I Eidsvoll er det en hardhet på 3,2 (Tisjøen), med unntak av abonnenter som får vann fra Damtjern. Hardheten på vann fra Damtjern er 0,89

Hardhetsgrad på drikkevannet i Eidsvoll
HardhetsklasseTyske hardhetsgrader°dH
Meget bløtt vann 0 - 2,1 (Damtjern 0,89)
Bløtt vann 2,1 - 4,9 (Tisjøen 3,2)
Middels hardt vann 4,9 - 9,8
Hardt vann 9,8 - 21
Meget hardt vann > 21

Vannforsyning

Abonnentene i Eidsvoll kommune får vannet sitt fra Eidsvoll kommunale vannverk. Vannverkets vannkilder er Damtjern og Tisjøen. Råvannet fra Damtjern behandles i et vannbehandlingsanlegg på Røise i Feiring og forsyner abonnentene i Feiring. Råvannet fra Tisjøen behandles i et vannbehandlingsanlegg lokalisert på Minneåsen. Fra vannbehandlingsanlegget på Minneåsen har kommunen et forsyningsnett sørover i kommunen som dekker bebyggelse både på øst- og vestsida av Vorma. Drikkevannet fra begge disse to vannverkene føres til abonnentene via Eidsvoll kommunale vannverk sitt ledningsnett.

Leveranse av drikkevann til abonnenten

Vannforsyning til en eiendom skal avklares i forbindelse med byggesaken. Tilknytning til kommunens nett og kostnadene for tjenesten videre dekkes gjennom gebyrer.

Godkjenning og tilsyn med kommunens vannverk

Eidsvoll kommunale vannverk er godkjent i henhold til drikkevannsforskriftens bestemmelser. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.

Overvåking av drikkevannskvaliteten

Drikkevannforskriften setter spesifikke krav til drikkvannskvaliteten. Vannverkseier skal sørger for å overvåke at vannet som leveres tilfredsstiller kravene. Det tas jevnlig prøver av kommunens drikkevann etter et fastsatt program. Prøvene analyseres ved et akkreditert laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i forhold til drikkevannsforskriftens krav. Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.

Private stikkledninger

Stikkledninger som går fra hovedledningen og inn til eiendommene er det grunneierne som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte. Har du behov for å gå over annen manns grunn for å knytte deg på hovedledningen kreves det tinglyst erklæring fra grunneieren. 

Nyttig informasjon

Hva bør du gjøre om vannet blir borte?

Dersom du opplever at vannet blir borte bør du sjekke om naboen også har problemer med sin vanntilførsel. Hvis vannet er borte i flere hus kan det være vannavstenging eller vannledningsbrudd på kommunal vannledning som er årsaken. Ta da kontakt med innbyggertorget på tlf. 66 10 70 00. Utenfor ordinær arbeidstid kan kommunens driftsvakt kontaktes på tlf. 900 71 565.

Hvis naboen har vann, er det sannsynlig at det er dine egne vannrør som f.eks. kan ha frosset. Da bør du ta kontakt med en rørlegger for hjelp til å tine opp vannrør. Private vannledninger kan også fryse utenfor huset mellom tilkoblingspunkt og kommunal vannleding. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet at din private vannledning er lang og/eller at vannrøret ligger grunt. 

NB! Husk også å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt, dersom du mistenker lekkasje eller fryst vannledning.

For å unngå vannskader kan man gjøre noen tiltak: 

- Koble fra hageslangen, og tapp ut vannet i ledninger som kan fryse.

- Ha varme på i alle rom med vannførende rør.

- Isoler rør og sanitærutstyr.

- Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.

- Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømning.

- Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

- Steng hovedstoppekranen om du skal være borte.

Norsk vann

Norsk vann sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om vann og avløp. Norsk Vann er en landsdekkende interesse- og fagkompetanseorganisasjon for vann og avløpsektoren. Norsk Vann lanserte våren 2009 i tillegg nettportalen vannkunnskap, der alt fra skoleverk til rådgivere vil finne tilrettelagt informasjon om vann.

Vannmåler

Det er påbudt med vannmåler og tilbakeslagssikring i Eidsvoll kommune. Informasjon om fordelene ved vannmåler og tilbakeslagssikring kan du lese om her.

Alle abonnenter er pålagt å installere vannmåler. Hytte- og fritidsabonnenter er unntatt fra krav om innstallasjon av vannmåler, og de kan velge om de vil betale for et målt eller stipulert forbruk på 2 m3 per m2 boareal.

Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m3 per m2 boareal.

Følg med på vannforbruket ditt jevnlig, slik at du oppdager en eventuell lekkasje tidlig og kan stanse denne. Du har ansvar for å holde eget vann- og avløpsanlegg i orden. Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager feil med måleren.

Du skal lese av og sende inn vannmåleravlesning når kommunen ber om dette.

Regler om vannmåler er beskrevet i kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer.

Har du spørsmål om vannmåler, ta kontakt med kommunalteknisk avdeling. 

Innstallering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma. Vannmåler kan først bestilles når tilknytningsgebyret er betalt.

Vannmåler bestilles ved å fylle ut skjemaet "rekvisisjon/utlevering av vannmåler" og sende/levere dette til Eidsvoll kommune v/kommunalteknikk. Rekvisisjonen behandles og godkjennes av kommunalteknikk. Når tilknytningsgebyr er betalt og rekvisisjonen er godkjent vil du motta melding om at vannmåler kan hentes ut på rådhuset.

Avtale om uthenting gjøres med Erik S. Johnsen på telefon 481 21 199. 

Slik leser du av vannmåleren

Vannmåleren skal leses av en gang i året, og dette får du varsel om.

Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen til fristen du har fått oppgitt. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Utskifting av vannmåler

Dersom skade på vannmåler er selvforskyldt må du som abonnent selv bestille rørlegger for oppdraget. 

Når du kjøper bolig med vannmåler

Oppgjør for kommunale eiendomsgebyrer ved eierskifte/salg av eiendom gjøres mellom ny og gammel eier på overtakelsestidspunktet (som en del av salgsoppgjøret). Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Oppgjøret mellom ny og gammel eier er ett privatrettslig forhold.

Priser

Vann- og avløpsgebyrer 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr vann Pr. år/-boenhet 1 003 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr vann 14,21  
Grunngebyr avløp Pr. år/-boenhet 2 410 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr avløp 33,39  
Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr. m² boareal.
Tilknytningsgebyr,  Vann  173 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 173 x 120 kvm, kr 20 760, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 173 per kvm.
Tilknytningsgebyr,  Avløp 214 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 214 x 120 kvm, kr 25 680, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 214 per kvm.
Vannmålerleie ¾" År 320  
Vannmålerleie 1" År 320  
Vannmålerleie 1½" År 431  
Vannmålerleie 2" År 1 591  
Vannmålerleie 4" År 3 064  
Vannmålerleie 4" kombi År 6 639  

Gebyr for spesielt forurenset avløp

Organisk materiale (BOF5) Kg 14,00  
Suspendert stoff Kg 14,00  
Fosfor Kg 14,00  

Øvrige gebyrer

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler Gang 750 Gjelder manglende avlesning for 2020.
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann Gang 1 273  
Gebyr for plombering Gang 1 803
Dersom abonnent ikke etterkommer pålegg om reduksjon av vannforbruk e.l. Plombering/stenging av innvendig/utvendig kran og åpne igjen.
Erstatningsgebyr for ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade Gang 1 000 F. eks. frost eller ytre påvirkning.
Gjelder når ekstern rørlegger skifter vannmåler.
Dekker kostnad for ny vannmåler og administrasjon.
Skifte av ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade. 
Gang 1 313

F. eks. frost eller ytre påvirkning. 
Gjelder akutt skifte av vannmåler utført av kommunen. 

Manglende innlevering av vannmåler Gang 1 000  
Kontrollgebyr vannmåler Gang 5 000 Kontroll/oppfølging ved installasjon av vannmåler.
Kontrollgebyr Gang 1 500 Kontroll av pålagte installasjoner som olje- og fettutskillere og andre private VA-installasjoner.

Publisert: 29.09.2016 13:41:07
Sist endret: 01.12.2022 14:25