Innhold

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Søknaden sendes til kommunen sammen med:

 • Situasjonskart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Slik søker du om grensejustering

Søknaden sendes til kommunen sammen med:

 • Situasjonskart som viser ønsket grense

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Arealoverføring

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

 • Godkjenning av arealoverføringen
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

 Slik søker du om arealoverføring

Søknaden sendes til kommunen sammen med:

 • Situasjonskart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Ved oppmålingsforretningen koordinatfestes grensene og merkes med nye grensemerker.

Send søknad til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Søknadsskjema for deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her.

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Søknadsskjema for deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

 

 Søknadsskjema for sammenslåing av eiendommer finner du her.

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Seksjonering og reseksjonering

Her kan du lese mer om seksjonering og reseksjonering av eiendom .

Gebyr for oppmålingstjenester og seksjonering - 2023

Kapittel 4, Paragraf 4.11 - Gebyr for arbeid etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m

§ 4-11. Behandling av fradelingssaker etter pbl. § 20-1 m 
Behandling av fradelingssaker
ParagrafFradelingssaker Pris
4-12-1Grunngebyr  7 000
4-12-2Maks gebyr 11 100

Gebyr bestemmes etter sakens kompleksitet. Ved dispensasjoner etter plan- og bygningsloven § 19-2 kommer det dispensasjonsgebyr etter gebyrregulativets kapittel 3 om dispensasjoner.

Kapittel 5 - Gebyr for arbeid etter matrikkelloven

§ 5-1. Arealoverføring, tillegg og grensejustering etter matrikkelloven §§ 6, 15 og 16
Grensejustering og tillegg - gebyr
ParagrafAreal i kvadratmeter Pris
5-1-1Fra 0-450 m2 14 000
5-1-2Fra 451-600 m2 17 000
5-1-3Fra 601-900 m2 21 600
5-1-1Ensidig grensejustering 11 000

Arealer over 900 m2 skal betales etter § 5-2.

 

§ 5-2. Oppretting av grunneiendom og festegrunn etter matrikkelloven § 6
Oppretting av grunneiendom og festegrunn - gebyr
Paragraf Areal i kvadratmeterPris
5-2-1Fra 0-1500 m² 25 000
5-2-2Fra 1501-3000 m² 29 100
5-2-3Fra 3001-4500 m² 33 200
5-2-4Tillegg for areal over 4500 m2 per dekar       250

Reduksjon ved godkjent vektorisert reguleringsplan:

 • gebyret reduseres med 20 % per tomt fra og med tomt 2 til og med tomt 4.
 • gebyret reduseres med 30 % fra og med tomt 5.

Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks-, offentlige-, fritids og andre allmenne formål beregnes etter timer.

§ 5-3. Oppmålingsforretning over grensepunkt.
Oppmålingsforretning over grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt
ParagrafBeskrivelsePris
5-3-1Grunngebyr inntil to punkter 7 800
5-3-2Fra og med tredje grensepunkt kommer i tillegg gebyr per punkt  2 100

 

Oppmåling av koordinatbestemte punkt uten behov for innkalling/oppmålingsforretning
ParagrafBeskrivelsePris
5-3-3Grunngebyr inntil to punkt 2 900
5-3-4Fra og med tredje grensepunkt kommer i tillegg gebyr per punkt  1 450

Ved oppmåling av hel eiendom uten koordinater betales det per punkt. Hvis gebyret for antall punkter overstiger pris for areal etter § 5-2, brukes § 5-2.

§ 5-4. Oppmålingsforretning over punktfeste etter matrikkelloven § 6
Oppmålingsforretning, punktfeste
ParagrafBeskrivelsePris
5-4-1Oppmålingsforretning per punktfeste 10 900
§ 5-5. Gebyr for avbrutt forretning
Avbrutt forretning
ParagrafBeskrivelse Pris
5-5-1Grunngebyr for avbrutt forretning 5 600
5-5-2Tillegg etter medgått tid - per time. 1 700

 

§ 5-6. Gebyr for opprettelse av anleggseiendom etter matrikkelloven § 6
Opprettelse av anleggseiendom
Paragraf Areal i volumPris
5-6-1For volum fra 0-4500 m3 25 000
5-6-2For volum over 4500 m3 - per m3        10
§ 5-7. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn etter matrikkelloven § 6
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
ParagrafAreal i kvadratmeterPris
5-7-1Fra 0-1500 m2 5 600
5-7-2Over 1501 mper påbegynte dekar     630

 

§ 5-8. Ny matrikkelenhet uten måling og merking etter matrikkelforskriften §§ 25 og 40
Ny matrikkelenhet uten måling og merking
ParagrafBeskrivelsePris
5-8-1Per bruksnummer  6 000
§ 5-9. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale
Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale
ParagrafBeskrivelsePris
5-9-1For inntil to punkter eller 100 meter grenselinje 4 200
5-9-2For hvert nytt punkt utover to, eller pr 100 meter grenselinje   460        
§ 5-10. Gebyrsats for arbeider etter medgått tid
Gebyrsats for arbeider etter medgått tid
ParagrafBeskrivelsePris
5-10-1Arbeid etter medgått tid per time 1 700
§ 5-11. Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev (følger statens satser)
Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev ( statens satser) 
ParagrafBeskrivelseGebyr
5-11-1Utstedelse av matrikkelbrev for 0-10 sider 175
5-11-2Over 10 sider 350
§ 5-12. Tinglysingsgebyr (Følger statens sats, oppjustert 1. januar 2020)
Tinglysningsgebyr
ParagrafBeskrivelseGebyr
5-12-1Tinglysing ved elektronisk innsending, per stk  540
5-12-2Tinglysing ved papirbasert innsending, per stk 585
§ 5-13. Gebyr der arbeidet utføres av andre godkjente landmålere

Gebyr der arbeidet utføres av andre godkjente landmålere. Gebyrene beregnes i prosent av satsene som framkommer av §§ 5-1 til 5-10

ParagrafBeskrivelseGebyr
5-13-1Klargjøring og registrering 30 %
5-13-2Innkallelse og oppmålingsforretning 20 %
5-13-3Måling, beregning og uttegning 40 %
5-13-4Merking 10 %

Etterarbeid og matrikkelarbeid kommer i tillegg og blir beregnet etter timeforbruk

Uavhengig av dette kan det inngås egne avtaler med enkelte organisasjoner om fordeling av arbeid og gebyrer.

§ 5-14. Meglerforespørsler

For meglerehenvendelse se priser på E-torg. Du kan bestille meglerpakke via våre karttjenester her.

§ 5-15. Situasjonskart

For situasjonskart se priser på E-torg. Du kan bestille situasjonskart via våre karttjenester her.

Kapittel 6 - Seksjoneringssaker

For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, betales gebyr etter medgått tid. 

§ 6-1. Betalingssatser
 Gebyr for søknad om seksjonering og reseksjonering
 BeskrivelsePris
§ 6-1-1  Grunngebyr nybygg 1-4 seksjon 18 000
§ 6-1-2Grunngebyr eldre bygning 1-4 seksjon 21 000
§ 6-1-3Tillegg per seksjon fra og med seksjon 5 for alle typer bygg    600   
§ 6-1-4Uteareal med koordinater uten markarbeid per seksjon  1 100      
§ 6-2. Oppmålingsforretning

Ved behov for oppmålingsforretning og matrikkelbrev skal det i tillegg betales gebyr i samsvar med forskrift om gebyrer vedtatt med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova). Gebyr etter regulativets § 5.1.

§ 6-3. Merarbeid

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med 1 700 kroner per time inntil saken er komplett.

§ 6-4. Veiledning

Gebyret blir beregnet etter medgått tid for bistand/konsultasjon ut over det som følger av kommunens alminnelige veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11.


Publisert: 10.10.2016 10:45:52
Sist endret: 15.02.2023 09:41