Innhold

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Søknaden sendes til kommunen sammen med:

 • Situasjonskart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Slik søker du om grensejustering

Søknaden sendes til kommunen sammen med:

 • Situasjonskart som viser ønsket grense

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Arealoverføring

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

 • Godkjenning av arealoverføringen
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

 Slik søker du om arealoverføring

Søknaden sendes til kommunen sammen med:

 • Situasjonskart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Ved oppmålingsforretningen koordinatfestes grensene og merkes med nye grensemerker.

Send søknad til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Søknadsskjema for deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her.

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Søknadsskjema for deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

 

 Søknadsskjema for sammenslåing av eiendommer finner du her.

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Seksjonering og reseksjonering

Her kan du lese mer om seksjonering og reseksjonering av eiendom .

Gebyr for oppmålingstjenester og seksjonering - 2022

 

Kapittel 4 - Seksjoneringssaker

§ 4-1. Betalingssatser
 • a. Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.600,- pr. time inntil saken er komplett.
 • b. For bistand/konsultasjon ut over det som følger av kommunens alminnelige veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes gebyr etter medgått tid.
 • c. For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, betales gebyr etter medgått tid. Gebyret skal ikke i noe tilfelle settes lavere enn kr 2.660,-.
 • d. Der begjæringen trekkes før tillatelse er gitt fra kommunen, eller begjæringen avslås, skal hele tinglysingsgebyret tilbakebetales, jf. eierseksjonsloven § 15 annet ledd.
§ 4-2. Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven
Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven
Tiltak Pris
Grunngebyr nybygg 1-4 seksjon 16 000
Grunngebyr eldre bygning 1-4 seksjon 20 000
Fra seksjon 5. Alle bygg. Tillegg pr seksjon 550
Uteareal med koordinater uten markarbeid pr. seksjon  1 050

Utearealer med behov for markarbeid/oppmålingsforretning. Gebyr etter regulativets § 5.1.

Kapittel 5 - Gebyr for arbeid etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m.

§ 5-1. Arealoverføring, grensejustering og tillegg – Matrikkelloven § 6 og § 15
Grensejustering og tillegg - gebyr
Areal i kvadratmeter Pris
Fra 0-450 m2 13 000
Fra 451-600 m2 16 000
Fra 601-900 m2 20 800

For ensidig grensejustering betales 10 000 kroner.

For arealer over 900 m2 betales etter § 5-2.

 

§ 5-2. Oppretting av grunneiendom og festegrunn etter matrikkellovens § 16
Oppretting av grunneiendom og festegrunn - gebyr
Areal i kvadratmeterPris
Fra 0-1500 m² 24 000
Fra 1501-3000 m² 28 000
Fra 3001-4500 m² 32 000

For arealer over 4500 m2 øker gebyret med kr. 260,- pr daa.

Der det foreligger vektorisert godkjent reguleringsplan, reduseres gebyret med 20 % pr tomt fra og med tomt 2 til og med tomt 4, og reduseres med 30 % fra og med tomt 5.

Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks-, offentlige-, fritids og andre allmenne formål, beregnes etter timer.

§ 5-3. Oppmålingsforretning over grensepunkt.
Oppmålingsforretning over grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt
Oppmålingsforretning/grensepåvisning Pris
Grunngebyr inkl. to pkt. 7 500
Fra og med tredje grensepunkt 2 000

 

Ved koordinatbestemte pkt. uten behov for innkalling/oppmålingsforretning
Ved koordinatbestemte pkt. uten behov for innkalling/oppmålingsforretningPris
Grunngebyr inkl. to pkt. 2 700
Fra og med tredje grensepunkt 1 350
§ 5-4. Oppmålingsforretning over punktfeste etter matrikkelloven § 6
Oppmålingsforretning
Oppmålingsforretning Pris
Pr. feste 10 500
§ 5-5. Gebyr for avbrutt forretning
Avbrutt forretning
Avbrutt forretning Pris
Grunngebyr 5 400

I tillegg kommer et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr 1.600,- pr. time.

§ 5-6. Gebyr for opprettelse av anleggseiendom etter matrikkelforskriften §29
Opprettelse av anleggseiendom
Opprettelse av anleggseiendomPris
For volum fra 0-4500 m3 24 000
For volum over 4500 m3 pr. 1000 m3 2 700
§ 5-7. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn etter matrikkelforskriften §31
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Eksisterende umatrikulert grunnPris
Fra 0-1500 m2 5 400
Over 1501 pr. påbegynt daa.  600

006

§ 5-8. Ny matrikkelenhet uten måling og merking etter matrikkelforskriften §§ 25 og 40
Ny matrikkelenhet uten måling og merking
Ny matrikkelenhet uten måling og merkingPris
Pr. bruksnummer faktureres 5 400
§ 5-9. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale
Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale
Matrikkelføring av privat grenseavtalePris
For inntil to punkter eller 100 meter grenselinje 4 000
For hvert nytt punkt utover to, eller pr 100 meter grenselinje 440
§ 5-10. Gebyrsats for arbeider etter medgått tid
Gebyrsats for arbeider etter medgått tid
Arbeider etter medgått tidPris
Pr. time 1 600
§ 5-11. Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev (følger statens satser)
Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev
Utstedelse av matrikkelbrevGebyr
For 0-10 sider 175
Over 10 sider 350
§ 5-12. Tinglysingsgebyr (Følger statens sats, oppjustert 1. januar 2020)
Tinglysningsgebyr
Tinglysingsgebyr Gebyr
Tinglysing ved elektronisk innsending 540
Tinglysing ved papirbasert innsending 585
§ 5-13. Gebyr der arbeidet utføres av andre godkjente bestyrere
Gebyr der arbeidet utføres av andre godkjente bestyrere
Arbeidet utført av andre godkjente bestyrerGebyr
Klargjøring og registrering 30 %
Innkallelse og oppmålingsforretning 20 %
Måling, beregning og uttegning 40 %
Merking 10 %

I tillegg kommer etterarbeid og matrikkelarbeid etter timeforbruk.

Uavhengig av dette kan det inngås egne avtaler med enkelte organisasjoner om fordeling av arbeid og gebyrer.

§ 5-14. Meglerforespørsler
Meglerforespørsler
MeglerforespørslerGebyr 
Gebyr pr. eiendom ved avtale med leverandør 2 550
Gebyr pr. eiendom ved bestilling direkte til kommunen 2 900
§ 5-15. Situasjonsplan
Situasjonsplan
Situasjonskart som grunnlag for byggesaker og opprettelse av ny eiendomPris
Pr. eiendom  1 350

Gebyret dekker produksjon av situasjonskart, uttak av reguleringsplaner med bestemmelser, nabolister og oppdatering av det offisielle kartverket. Kartet er i målestokk 1:500. Kartet og inneholder grunnkart, reguleringsplandata og ledningsdata. Rekvirent/kunden får også tekstinformasjon om plan- og tekniske opplysninger, naboliste og reguleringsbestemmelser.

Kvalitetskontrollert situasjonskart må bestilles av kommunen i følgende tilfeller:

 • a. Ved behandling av søknadspliktige tiltak
 • b. Ved søknad om deling av eiendom
 • c. Ved søknad om arealoverføring
 • d. Situasjonskart leveres i A4/A3

Situasjonskart er gyldig i ett år og leveres på papirformat eller i pdf - format. Ved kjøp av digitale kartdata erverves enkel disposisjonsrett til produktet.

§ 5-16. Behandling av fradelingssaker etter pbl. §§ 20-1 m og 19-2
Behandling av fradelingssaker
Fradelingssaker Pris
Grunngebyr  5 350
Maks gebyr 10.700

Gebyr bestemmes etter sakens kompleksitet. Ved dispensasjoner etter § 19-2 kommer det dispensasjonsgebyr etter gebyrregulativets kapittel 3 om dispensasjoner.

 


Publisert: 10.10.2016 10:45:52
Sist endret: 10.11.2022 14:31