Innhold

Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varslinger

Varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr. 14/21, Jønsjøsaga. PlanID 303536000.

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid Jønsjøsaga i Eidsvoll kommune. Planen vil bli utarbeidet som en privat detaljregulering jfr. Plan- og bygningsloven §12-3. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS på oppdrag av Eidsvoll Allmenning.

Hele planområdet er på ca. 85 dekar og omfatter eiendommene gbnr. 14/21 og del av vegareal 336/4 (Odalsvegen). Planområdet avgrenses av eiendomsgrenser og formålsgrenser, med Odalsvegen i nord, Jønsjøen i øst, og skogsarealer i sør og vest. Planavgrensning vises i vedlegg nedenfor.

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for kombinert formål Forretninger/Næring, ved å utføre en endring i gjeldende detaljregulering «Jønsjøsaga/XL-bygg gbnr. 14/21 og 46», for å tilrettelegge for lager/logistikk/engros med tilhørende kontorer, samt håndverksbedrifter og serviceanlegg/verksted for tungtransport, i tillegg til eksisterende formål. Det skal også tilrettelegges for mottak, sortering og salg av ombruksmaterialer.

Det ønskes å åpne opp for virksomheter innenfor andre bransjer enn kun salg av trelast og andre større byggevarer, slik bestemmelse § 4.1 begrenser for. Nye etableringer skal være knyttet til den eksisterende driften innenfor planområdet. Det er derfor ønskelig å endre formuleringen i bestemmelse § 4.1. Det skal ikke tilrettelegges for detaljhandel. Området skal ikke være en ny handelspark i Eidsvoll kommune.

For nærmere informasjon vises til vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

Forhold til gjeldende planer

I kommuneplan for Eidsvoll (2021-2031) er området avsatt til næring, samt deler av planområdet omfattes av faresone for flomfare. Det planlegges i samsvar med kommuneplanens arealformål.

Planområdet inngår i Detaljregulering Jønsjøsaga/XL-bygg, gbnr. 14/21 og 46 (vedtatt 30.01.2018), og er regulert til forretning. Bestemmelse § 4.1 «Type virksomhet» i gjeldende reguleringsplan legger kun til rette for forretning for salg av trelast og andre større byggevarer. Det planlegges i samsvar med gjeldende reguleringsplans arealformål – næring, men også åpne opp for virksomheter innenfor andre bransjer enn salg av trelast og andre større byggevarer, slik bestemmelse § 4.1 begrenser for.

Konsekvensutredning

Det anses ikke ha skjedd større endringer siden gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2018. Det ble utarbeidet konsekvensutredning i planbeskrivelsen for gjeldende regulering. Denne vil følge planendringen og det anses derfor ikke nødvendig å utarbeide ny KU.

Merknader til varsel om oppstart

Frist for å komme med merknader til varsel om oppstart er 22.12.23. Eventuelle merknader og uttalelser sendes: Plan1 AS, Postboks 373, 2403 Elverum, eller e-post: hau@p1.no, med kopi til post@eidsvoll.kommune.no, evt. i brev til Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll.

Spørsmål kan rettes til: Plan1 AS på tlf. 45919853 eller e-post hau@p1.no      

Oppstartsmøte Jønsjøsaga 3.11.2023.pdf

Planavgrensning.pdf

Digitalt kart med planavgrensning

 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Kjerkevegen 5. Plan id 303535900

Mestergruppen Arkitekter AS varsler oppstart på vegne av i-Bolig AS, og gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Formålet med planen er å detaljregulere gnr/bnr. 95/133 og 95/560 og deler av 95/309 og 345/1 i tråd med gjeldende overordnede planer. Reguleringsplanen vil tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse i form av 8 rekkehus, med tilhørende private hager, felles uteoppholdsareal, vegnett, renovasjon og garasjer.

I tillegg til varsel om oppstart varsles det også mulig utbyggingsavtale.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt til Mestergruppen Arkitekter AS, Orstadvegen 112, 4353 Klepp stasjon eller e-post: daniel.bertelsen@mgarkitekter.no innen 19.12.2023, med kopi til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll, eller som e-post til post@eidsvoll.kommune.no.

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

 

Referat oppstartsmøte nov 23.pdf

Varslingsbrev.pdf

Høringer

Gå til høringsportalen

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Kunngjøring av navnesak: Fastsetting av nye vegnavn i forbindelse med dobbeltsporprosjektet Venjar-Langset 

Kunngjøring nye vegnavn etter endelig navnevedtak i Hovedutvalg for kultur og frivillighet 21.11.2023, sak 23/07:

  • Nessa driftsveg
  • Dønnum driftsveg
  • Kirkeberg driftsveg

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. 

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak er kunngjort offentlig, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dermed er klagefristen den 19.12.2023.

En eventuell klage skal sendes til Eidsvoll kommune, Pb 90, 2081 Eidsvoll eller postmottak@eidsvoll.kommune.no. Klagen merkes med "Klage på vedtak - HKF-sak 23/07"

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Kunngjøring for navnesak: Fastsetting av navn langs Gardermobanen Venjar-Eidsvoll 

Statens kartverk har gjort om følgende stedsnavn i Eidsvoll kommune med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn:

 

Nessa jernbanebru (jernbanebru)

Dønnum kulvert (mindre brukonstruksjon)

Bjørke kulvert (mindre brukonstruksjon)

Mork jernbanebru (jernbanebru)

Ålborgvegen jernbanebru (jernbanebru)

Botshaugtangen kulvert (mindre brukonstruksjon)

Dokknesbrua (bru)

Dokknesevja jernbanebru (jernbanebru)

Dokknes kulvert (mindre brukonstruksjon)

Julsruddalsbrua (bru)

Julsruddalsevja jernbanebru (jernbanebru)

Sætre kulvert (mindre brukonstruksjon)

Kråkvål kulvert (mindre brukonstruksjon)

Minnevika kulvert (mindre brukonstruksjon)

Minnevika jernbanebru (jernbanebru)

Strandheim jernbanebru (jernbanebru)

Kommisrud kulvert (mindre brukonstruksjon)

Tilordningene av skrivemåtestatus ovenfor gjøres på grunnlag av § 4 tredje ledd og § 11 tredje ledd i lov om stadnamn.

Wergelandstunnelen (jernbanetunnel)

 

Klagerett

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadsnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 23. november 2023, tilsvarende 3 uker jf. § 9 i forskrift om stadsnamn. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. En evt. klage skal sendes Statens kartverk med kopi til kommunen.

Gamle høringer 

Arkiv

Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 28.11.2023 12:43