Innhold

Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

 

Varslinger

Varsel om oppstart av planarbeid for Kastellvegen 19 og 21 (del av felt B2) + felt FN1 + felt GF4 samt tilhørende vei / sti og felt VNS1

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid (detaljregulering) for gnr/bnr: 17/6, 17/16, 17/304, samt deler av 525/1 17/5, 17/246, 17/248, 17/249, 17/271 og 17/361 i Eidsvoll kommune. Reguleringsarbeidet gjelder området avgrenset med stiplet linje.

Planprosessen vil avklare avgrensingen mot vest nord og øst. Planområdet er på ca. 21 645 m², og utgjør området øst for eksisterende sti fra Kastellvegen til Skjoldnestangen, og syd for Kastellvegen. Kastellvegen langs eiendommene Kastellvegen 19 og 21, sti fra Kastellvegen til Skjoldnestangen og Kastellveien på strekningen fra svingen til snuplassen vurderes å inngå i planområdet. Ved detaljregulering skal det legges til rette for at Vilbergbekken kan føres i åpent løp gjennom planområdet.

I gjeldende Områderegulering for Eidsvoll sentrum vedtak av 26.4.2021 er planområdet regulert til konsentrert bebyggelse/ lavblokk - Området B2, og til Naturområde – grøntstruktur - område GN1 og til friområde GF4. I rullerende Kommuneplan 2020-2031 er område avsatt til boligbebyggelse.
I politisk vedtak av 28.9.2021 ble det vedtatt at felt B2 deles og at adkomst til den fradelte del av felt B2 øst for eksisterende sti kan ha adkomst fra Kastellvegen.

Planområde

Formålet med planarbeidet er å utarbeide detaljregulering iht. gjeldende Områderegulering for Eidsvoll sentrum. Dette omfatter bearbeidelse av volum, byggehøyder, byggegrenser, utearealer, parkering, vei, gangveier, åpen bekk, etc.

Iht. Pbl § 17-4 varsles det samtidig at det innledes forhandlinger om eventuell inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

Naboer, grunneiere, festere og andre direkte berørte vil bli underrettet ved brev.
Eventuelle innspill til planarbeidet kan sendes til forslagsstillers kontaktperson:
Sivilarkitekt Krystyna Zennegg
Arkitektkontoret Krystyna Zennegg AS
Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo, tlf: 902 08 669 email: kz@AKZarkitektur.no
Frist for innspill: 4 uker etter kunngjøring

Varsel om planoppstart_utsnitt.pdf

Planinitiativ.pdf

Sak og protokol_avklaring vesentlige punkter.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for gbnr. 10/153 og 10/177 m.fl. Solhøgda, Styri

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Solhøgda (gbnr. 10/153 og 177) i Eidsvoll kommune.


Det varsles også om at det skal forhandles om utbyggingsavtale med Eidsvoll kommune.
Forrige planoppstart ble kunngjort 12.10.2016 med frist for uttalelse 14.11.2016. Regulant var da BEIAS-gruppen AS.

Reguleringsarbeidet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer med gnr/bnr: 10/13, 353/1,
9/38, 10/125, 9/5, 10/59, 10/51, 10/153, 10/84, 10/103, 10/170, 10/177, 10/49, 10/70, 10/43, 10/52, 10/40, 10/1, 10/181, 10/28, 10/175, 11/1, 10/145, 10/71, 10/114, 10/24, 10/63, 10/120, 10/7, 10/146, 10/95, 10/83, 10/96, 10/23, 11/23, 10/113, 11/4. Planområdet kan ses i kommunens kartportal her: https://www.kommunekart.com/klient/eidsvoll/kartportal?urlid=8b63eef4-cbb0-4548-9e82-1d8991aed265


I planområdet inngår ubebygd areal, eksisterende bebyggelse, deler av Styrivegen og Ludvikbakken. Del av Styrivegen inkludert tilhørende grøft mot sørvest som ligger innenfor nylig vedtatt plan: gbnr. 10/13 m.fl. Styri, medtas i planvarselet i tilfelle det blir nødvendig med justeringer innenfor dette området. I løpet av planprosessen kan planområdet bli innskrenket.


Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende småhusbebyggelse på eiendom 10/177 og 153. Det er i samsvar med overordnet plan: Kommuneplan for Eidsvoll 2021-2031.
Hele planområdet er på 61,7 daa. Planlagt utbygget areal er på ca. 38 daa. Planlagt adkomst fra Styrivegen til utbyggingsområdet er via eiendom 10/125, 10/59 og mindre del av 9/5.


Langs fv. 1594 Styrivegen skal det reguleres fortau i fortsettelsen av nylig vedtatt plan for 10/13 m.fl. Styri til gjeldende plan for Solstad. Hvilken side av Styrivegen fortauet skal legges på skal vurderes i planprosessen.


Del av eiendom 9/5 er i kommuneplanen avsatt til LNF- område. Det er gjennom søk i databaser ikke funnet kulturminner eller sårbare/ truede naturtyper/ arter innenfor området. Under konsekvensutredning av eiendommene 10/153 og 177, før innlemmelse i kommuneplan 2013-2024, ble det ikke gjort funn av arter/ naturtyper eller kulturminner med spesiell verdi. Det forventes at det er tilfellet også for del av 9/5 og forslagstiller vurderer det slik at hensyn til naturmangfold, kulturminner, geologi etc. vil bli tilstrekkelig utredet i det ordinære planarbeidet. Det vurderes derfor slik at det ikke er behov for konsekvensutredning.


Det er utført arkeologisk undersøkelse innenfor utbyggingsområdet og det ble registrert en kullgrop innenfor 10/153. Det er varslet at kullgropen vil frigis ved vedtak av reguleringsplan.


Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hanne Marie Lium, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hml@envidan.no, mobil: 918 68 084.


Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 07.08.2022. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

Referat oppstartsmøte 10.5.2022.pdf

Planavgrensning.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljregulering av Styri, gbnr. 11/27 m.fl. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med detaljregulering for eiendommer i Styrivegen i Eidsvoll kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Idéhus AS på vegne av TJM Eiendom AS. I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det også om at det kan bli aktuelt å innlede forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet. Planområdet har et bruttoareal på ca. 21,9 dekar og framgår av kartet.

Formålet i gjeldende kommuneplan er bolig. Området er ikke detaljregulert. Tomta ligger i et etablert boligområde, med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, 2,8 km fra Eidsvoll stasjon. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, iht. PBL kap. 4.

Planutvalget har vedtatt at planarbeidet kan starte og at det kan åpnes for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med BYA opptil 30% for Styrivegen 94/96. Planen skal også legge til rette for nødvendig infrastruktur for å gjennomføre tiltaket. 

 

Uttalelser til planarbeidet sendes:

Send gjerne også kopi av uttalelser til: 

 

Frist for å komme med innspill er satt til 31.08.2022. 

 

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev til berørte parter.pdf

Varslet planområde.pdf

Referat oppstartsmøte.pdf

Avisannonse.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for detaljregulering av gbnr. 96/3 m.fl. - Dalkrysset

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §12-9 varsles igangsetting av arbeid med detaljregulering for gbnr. 96/3 m.fl. - Dalkrysset, Eidsvoll kommune, og offentlig ettersyn av planprogram for dette planarbeidet. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS på oppdrag av Dalkrysset AS.

I henhold til plan- og bygningslovens §17-4 varsles at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

Planområdet ligger nordøst for E6-krysset på Dal i Eidsvoll kommune, og omfatter eiendommen gbnr. 96/3 m.fl. og trafikkarealer, til sammen ca. 92 dekar. Det planlegges etablering av nærings- og forretningsbygg med tilhørende parkering, manøvreringsarealer, lager og grøntarealer innenfor gbnr. 96/3. Forretningsbebyggelsen vil være tilpasset plasskrevende varegrupper.

Kommunestyret har i møte den 06.09.2022, sak 22/82, vedtatt at det i forbindelse med planarbeidet skal opparbeides en 3-armet rundkjøring som adkomst til planområdet med 2 kjørefelt i rundkjøringen. Det skal i tråd med kommunestyrets vedtak andre ledd, ses på muligheter for å regulere starten på en evt. fremtidig gjennomgående omkjøringsveg vest for Råholt innenfor dette utbyggingsområdet. Videre skal det opparbeides gang- og sykkelveg fra undergang ved krysset Trondheimsvegen/Kolonivegen frem til området. Areal til dette vil inngå i detaljreguleringen, samt midlertidig anleggsbelte.

Da det ikke er gjort noen detaljprosjektering av ny rundkjøring, breddeutvidelser i Kolonivegen fram mot rundkjøringen, eller gang- og sykkelveg som knytter seg til den ved krysset med Trondheimsvegen, er planavgrensningen utvidet til mer enn det som kan bli aktuelt arealbeslag.

Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredninger (KU) for planer etter plan- og bygningsloven. Ifølge forskriften skal planer med næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15.000m2 alltid ha planprogram og konsekvensutredning. Bestemmelsene omfatter også bygg med forretning. Området som planlegges her til nærings- og forretningsbygg vil kunne bli på mer enn 15.000 m2.

I planprogrammet som legges ut til offentlig ettersyn, fremgår bl.a. beskrivelse av planområdet, planlagt utbygging, og hvilke problemstillinger og utredningstemaer som vil bli behandlet i konsekvensutredningen.

 

Eventuelle merknader og uttalelser til planprogrammet eller til oppstartsvarselet kan innen 10.11.2022 sendes til: Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen eller bms@p1.no. Kopi av merknadene sendes til Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll, eller post@eidsvoll.kommune.no. (merk med saksnr. 21/6695)

Uttalelser/merknader bør struktureres slik at det tydelig fremkommer om merknaden vedrører offentlig ettersyn av planprogrammet eller varsel til oppstart av planarbeid. Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Plan1 AS, tlf. 917 92 417, eller e-post bms@p1.no.

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram.pdf

Varslet planområde.pdf

Sjekkliste for planinitiativ og referat ifm. oppstartsmøte.pdf

Kommunestyresak 22_82.pdf

Høringer

 

Gå til høringsportalen

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Kunngjøring av opphevede kommunedelplaner 

Kommunestyret vedtok i møte den 21.06.22 (sak 22/66) å oppheve følgende fire kommunedelplaner:

  • Råholt-Sagmoen (1997)
  • Eidsvoll sentrumsområde (2000)
  • E6 og Dovrebanen (2009)
  • Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna (2010)

Hensikten med opphevingen er å fjerne gamle planer som ikke lenger er i bruk fordi forvaltningsmessige beslutninger ikke lenger kan baseres på dem. Se fastsatt planprogram for nærmere beskrivelse. 

Vedtaket kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15.

Dokumentene er også utlagt til kunngjøring i rådhuset.

 

Plandokumenter: 

Saksfremlegg med påført vedtak.pdf

Høringsuttalelser.pdf

Fastsatt planprogram.pdf

Råholt-Sagmoen - Plankart og temakart.pdf

Råholt-Sagmoen - Bestemmelser.pdf

Råholt-Sagmoen - Beskrivelse.pdf

Eidsvoll sentrumsområde - Plankart og bestemmelser.pdf

Eidsvoll sentrumsområde - Beskrivelse.pdf

E6 og Dovrebanen - Plankart.pdf

E6 og Dovrebanen - Beskrivelse og KU.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Plankart.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Bestemmelser.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Beskrivelse og KU.pdf

Gamle høringer (arkiv)


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 27.09.2022 09:30