Innhold

Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

 

Varslinger

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Mostuetunet, del av gbnr. 140/4 m.fl. 

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-8 og 17-4 varsles det oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Mostuetunet i Eidsvoll kommune. Reguleringsplanarbeidet utføres av ANKR rådgivning AS på oppdrag fra Svendby Eiendom AS.

Planområdet som ønskes omdisponert er i dag et gårdstun på Mostue gård (deler av gbnr 140/4) i tillegg til to mindre nabotomter (gbnr 140/29 og 141/51) med tilgrensende dyrka mark og boliger. Varslingsområdet inkluderer en smal trase nord for utbyggingsområdet som signaliserer fremtidig overvannstiltak i rør. Samlet utgjør planområdet et totalt areal på ca 29,4 daa. Arealet som utnyttes til boligutbygging med tilhørende anlegg er ca. 19,8 daa. Eiendommene ligger nord i Råholt, og grenser både inntil sentrumsbebyggelsen i tettstedet, inntil Eidsvoll verk stasjon, og mot dyrka mark i nord. Planområdet forventes strammet inn når planforslag og detaljerte avklaringer foreligger.

I gjeldende kommuneplan har planområdet arealformål Boligbebyggelse – fremtidig, og området er uregulert. Planen vil være i henhold til kommuneplanens arealdel, og det forventes ikke at den vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planen er derfor i samråd med kommunen vurdert til å ikke omfattes av krav om konsekvensutredning. Det vil som del av planarbeidet bli utarbeidet en ROS-analyse.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging - samt tilhørende uteoppholdsarealer, infrastruktur, adkomst og parkering. Adkomstvei over eiendommen for Bane Nor og landbruksmaskiner vil bli ivaretatt. Det legges opp til bygging av 130-160 boenheter, i form av leiligheter i blokker. Det tenkes også et lite næringslokale i 1.etg på den ene blokka. Prosjektet planlegges med høy utnyttelse, parkeringskjeller og opp til 7 etasjer. Antall boenheter, stedstilpasning og utforming vil avklares i løpet av planprosessen. Fellesskapsløsninger i tråd med Gaining by Sharing (GbS) vil være aktuelt å vurdere i planarbeidet. Som boligområde har planområdet åpenbare kvaliteter; gode solforhold, friluftsområder og rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet, kort vei til barneskole, inntil Eidsvoll verk stasjon. Med bebyggelsen på Mostue ønsker forslagsstiller å bygge ut mot vegene/gatene og definere disse som gaterom i større grad.

Planarbeidet kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 13.04.2022. Det inviteres til åpent møte på Kafè Standpunkt (auditoriet), 26.04.22 kl. 19.00. Påmelding til møtet sendes til post@ankr.no innen 22.04.22. Naboer og berørte oppfordres til å melde seg på. Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 19.05.22.

 

Henvendelser og innspill rettes til:

ANKR rådgivning AS, Storgata 14, 2815 Gjøvik
eller pr e-post til:
post@ankr.no

 

Varslingsdokumenter:

Varslingsområde.pdf

Referat fra oppstartsmøte.pdf

Rapport, vurdering av konsekvenser.pdf

Varslingsliste.pdf

 

(Varslingsdokumentene og også utlagt ved servicetorget i rådhuset)

Høringer

 

Gå til høringsportalen

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Kunngjøring av vedtak: Detaljregulering for gbnr. 10/13 m.fl., Styri. PlanID 023729400

Kommunestyret i Eidsvoll behandlet i møte den 5.4.2022 sak 22/29 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for gbnr. 10/13 m.fl., Styri». Plankart er datert 21.6.2021 og bestemmelser er datert 16.9.2021, sist revidert 14.2.2021.

Byggeplassen bør være mest mulig fossil- og utslippsfri, iht. DNV GL sin veileder for fossil- og utslippssfrie byggeplasser.

Reguleringsbestemmelsene er oppdatert med tilleggspunktet om fossil- og utslippsfrie byggeplasser.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse på gbnr. 10/13 med tilhørende adkomst og infrastruktur, samt bygging av fortau langs Styrivegen. Planområdet er ikke tidligere regulert, men er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan, vedtatt 13.4.2021.

Planen er utarbeidet av Plan 1 avd. Gardermoen på vegne av Fosswik Eiendom AS.

Klage på vedtaket kan sendes skriftlig til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081
Eidsvoll eller til postmottak@eidsvoll.kommune.no innen 11.5.2022.

Se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til Statsforvalteren.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne
kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plandokumenter

0. Saksframlegg og protokoll.pdf

1. Plankart.pdf

2. Reguleringsbestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Illustrasjonsplan.pdf

5. Illustrasjonsplan med støy.pdf

6. Geoteknisk rapport Styri.pdf

7. Notat_vurdering av geoteknisk utredning.pdf

8. Sjekkliste naturmangfoldloven.pdf

9. Arkeologisk rapport gbnr 10_13.pdf

10. VA notat-rammeplan.pdf

11. VA-rammeplan.pdf

12. Notat Drens-og overvannshåndtering.pdf

13. Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

14. Sol og skygge_Jevndøgn.pdf

15. Sol og skygge_Sommersolverv.pdf

16. Tegningshefte Teknisk plan Styrivegen fortau.pdf

17. S101.pdf

18. S102.pdf

19. Merknadsskjema, nytt offentlig ettersyn.pdf

20. Merknader samlet, nytt offentlig ettersyn.pdf

 

Kunngjøring av vedtak - detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. - Galgehaugen - planID 3035 33400

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 08.03.2022 saksnr. 22/21 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 63/113 m. fl. - Galgehaugen - planID 303534000. Plankart er datert 12.01.22, bestemmelser er datert 12.01.22.

Ny paragraf 2.15 - Anleggsperioden:
Byggeplassen bør være mest mulig fossil- og utslippsfri, iht. DNV GL sin veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kontor, offentlig/privat tjenesteyting over 2-3 etasjer. I tillegg skal det reguleres veger, gang- og sykkelveg og annen veggrunn, parkering og grøntareal/tekniske anlegg. Eksisterende bebyggelse er planlagt revet.

Plandokumentene finnes på kommune hjemmeside: www.eidsvoll.kommune.no/horinger/

Klage på vedtaket kan sendes til kommunen innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til Statsforvalteren.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen snarest mulig.

303533400_Bestemmelser.pdf

303533400_Plankart.pdf

303533400_Planbeskrivelse.pdf

303533400_Saksutredning og protokol.pdf

303534000_Oppsummering av merknader - offentlig ettersyn.pdf

303533400_Geotekniske vurderinger_rev05.pdf

303533400_Situasjonsplan.pdf

303533400_VAO-notat.pdf

303533400_ROS-analyse.pdf

3530334000_Tredjepartskontroll områdetstabilitet - Eidsvoll stasjon rev01_mvedlegg.pdf

3035334000_Alle merknader_offentlig ettersyn.pdf

Kunngjøring av opphevede reguleringsplaner 

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 01.02.2022 sak nr. 22/08 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, jf. 12-14 første ledd, vedtas følgende reguleringsplaner opphevet:

 • Furulund (30.06.53)
 • Dal stasjonsområde (19.12.56)
 • Eidsvang (20.10.58)
 • Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 (20.10.58)
 • Område mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma (05.01.59)
 • Eiendommene Dalen Østre, gbnr. 123/29 m.fl. (05.01.59)
 • Minnesund vest (26.08.59)
 • Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen (31.10.60)
 • Sundgården med omgivelser (02.09.61)
 • Nygård (28.04.65)
 • Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag (08.03.66)

 

Opphevingen av planene signaliserer ikke nødvendigvis at kommunen har planer om utbygging og utvikling innenfor de eiendommene som berøres. For de fleste eiere og festere som i dag berøres av en av de eldre reguleringsplanene, vil en oppheving av den ha liten praktisk betydning. Som eier/fester trenger man heller ikke å foreta seg noe dersom man er enig i eller nøytral til kommunestyrets vedtak.

Dersom man er uenig i vedtaket kan det påklages, jf. plan- og bygningslovens § 12-12. En evt. klage må sendes til kommunen innen søndag 6. mars 2022, jf. forvaltningsloven § 29. Det vises også til forvaltningsloven § 32. På bakgrunn av innholdet i klagen vil saken behandles og vurderes på nytt. Dersom kommunestyret ikke finner grunn til å ta klagen til følge vil saken videresendes til statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Skriftlig klage kan sendes til:

Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 12.02.2022. 

 

Plandokumenter 

Saksfremlegg og protokoll.pdf

Høringsuttalelser.pdf

Merknadsskjema.pdf

Alle plankart, slik de vises digitalt i Kommunekart .pdf

Link til kommunekart 

 

Furulund - PDF-plankart.pdf

Furulund - bestemmelser.pdf

Dal stasjonsområde - PDF-plankart.pdf

Dal stasjonsområde - bestemmelser.pdf

Eidvang - PDF-plankart.pdf

Eidvang - bestemmelser.pdf

Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 - PDF-plankart.pdf

Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 - bestemmelser.pdf

PDF-plankartet til "Nordre Wilberg [...]" finnes ikke i våre arkiver. 

Området mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma - bestemmelser.pdf

Eiendommene Dalen østre - PDF-plankart.pdf

Eiendommene Dalen østre - bestemmelser.pdf

Minnesund vest - PDF-plankart.pdf

Minnesund vest - bestemmelser.pdf

Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen - PDF-plankart.pdf

Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen - bestemmelser.pdf

PDF-plankartet til "Sundgården med omgivelser" finnes ikke i våre arkiver. 

Sundgården med omgivelser - bestemmelser.pdf

PDF-plankartet til "Nygård" finnes ikke i våre arkiver. 

Nygård - bestemmelser.pdf

PDF-plankartet til "Nannestadvegen [...]" finnes ikke i våre akriver. 

Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag - bestemmelser.pdf

Gamle høringer (arkiv)


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 19.04.2022 15:07