Innhold

Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

 

Varsler

Varsel om oppheving av 11 eldre reguleringsplaner vedtatt før 1966 

Saken er omtalt nærmere her. 

Plan ID 023718300: Endring av reguleringsplan for Langset sentrum  (Nye Langset barnehage)

På vegne av Eidsvoll kommune varsles det om igangsetting av detaljregulering av gnr. 186 bnr. 15 og 16, del av bnr. 48, 51 og 56 i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.

Planområdet er 46 da, og ligger ved Fv 501, Trondheimsvegen. Arealet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanen. Planområdet inkluderer i tillegg tilgrensende vei og parkeringsareal som vi bli regulert i samsvar med dagens bruk.
Ny barnehage vil ligge innenfor arealet som i dag er regulert til skole, og benytte eksisterende adkomst fra fylkesveg 501, Trondheimsvegen, felles med Langset skole.

Venstre: Varslet planområde vist på gjeldende reguleringsplan for Langset sentrum, vedtatt 09.12.2008. Høyre: Avgrensing for det igangsatte planarbeidet er markert med sort stiplet linje.
Venstre: Varslet planområde vist på gjeldende reguleringsplan for Langset sentrum, vedtatt 09.12.2008.
Høyre: Avgrensing for det igangsatte planarbeidet er markert med sort stiplet linje.

Bakgrunn og hensikt
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny barnehage innenfor eksisterende skoleområde. Dette medfører behov for en endring i gjeldene reguleringsplan. Endringen innebærer å omregulere eksisterende byggeområde for undervisning (skole) til byggeområde for tjenesteyting med høyere utnyttelsesgrad (antatt BYA 25%).
Bakgrunnen for dette er Kommunestyrets vedtak om barnehager 22.09.2020 pkt. 2:
Det bygges ny 4-avdelingsbarnehage på kommunal tomt ved Langset skole snarest og driften av Stensby barnehage overføres dit.

Vurdering av utredningsplikt
Krav om konsekvensutredning er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, i samråd med planmyndigheten i Eidsvoll kommune. Konklusjonen er at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.

Videre saksgang
Etter at frist for merknader er utløpt, vil det bli utarbeidet et planforslag som oversendes kommunen for behandling. Planforslaget vil deretter bli lagt ut til offentlig ettersyn/høring, hvor det blir gitt ny frist for å komme med spørsmål og evt. merknader til det konkrete planforslaget.
Dersom planmyndigheten etter mottatt planforslag finner at endringene er så små at de kommer innenfor det som kan behandles etter plan og bygningslovens § 12-14 annet ledd, vil saken få en forenklet saksbehandling. Dette medfører en begrenset høring av planforslaget til berørte parter istedenfor fullt offentlig ettersyn.

Kontakt og innspill
Innspill til planarbeidet merkes «Langset skole og barnehage» og sendes innen 24. juni 2021 til Asplan Viak AS v/Malene Vinther, Moerveien 5, 1430 Ås, eller på e-post til malene.vinther@asplanviak.no
Planarbeidet vil bli kunngjort i Eidsvoll Ullensaker blad. Grunneiere, naboer og interessenter som blir berørt av planen tilskrives med brev.
Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på tlf. 902 94 745 eller til Jannicken Throndsen på tlf. 915 46 955.
Vennlig hilsen
ASPLAN VIAK AS

OBS, LAGT TIL 11.06.21:

Trykk HER for å se oversiktskart av planområdet, lenken vil føre deg til et nytt vindu.

Vedlegg:

oppstartsmøte_referat_280421_rev1.pdf

Vedlegg1_revidert anmodning.pdf

Plan ID 303533500 (utvidet varsel): Varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr. 95/120 og 121 m.fl. - Huldertjernvegen 

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 og §17-4 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for eiendommer i Huldertjernvegen i Eidsvoll kommune. Det varsles også om mulig utbyggingsavtale. Planarbeidet utføres av MARK Arkitekter AS på vegne av RHS Eiendom AS.

Eiendommen som tiltakshaver vil regulere for utbygging er Huldertjernvegen 16 A, B og C med gbnr. 95/120 og gbnr. 95/121. Kommunen har i tillegg bedt om at følgende eiendommer tas med i planområdet ved varsel om oppstart: gbnr. 95/43 og 95/521 samt deler av Huldertjernvegen på gbnr. 95/645. Planavgrensningen fremgår av kartutsnittet og på vedlagt kart og har et totalt areal på ca. 10 daa.

Området er ikke detaljregulert. Formålet i gjeldende kommuneplan er bolig. Planområdet ligger i et etablert boligområdet med småhusbebyggelse.

Planen skal legge til rette for boligformål i form av frittliggende småhusbebyggelse, uteoppholdsareal og tilhørende infrastruktur.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (jf. pbl §4-2). Nødvendige utredningsbehov innenfor miljøvern, beredskap (ROS), geoteknikk, støy og trafikk/mobilitet m.m. vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen.

 

Innspill eller merknader til planarbeidet kan rettes til:

  • MARK Arkitekter AS, Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger eller via e-post til andreas@mark.as.

Alle merknader blir tatt opp til vurdering, gjennomgått og kommentert i planbeskrivelsen når planen sendes inn til kommunen for behandling.  Planforslaget vil så legges ut til offentlig ettersyn og det vil da være mulig å komme med merknader til det konkrete planforslaget før politisk behandling.

 

Referat oppstartsmøte.pdf

Varslingsområde.pdf

Avisannonse.pdf

OBS NY INFO VEDRØRENDE UTVIDET VARSEL, LAGT TIL 11.06.21:

Det ble varslet om oppstart av detaljregulering i desember 2020. Dette er et nytt varsel med samme formål, men med utvidete områder. Planområdet som utvides er området langs Huldertjernvegen. Ved forrige varsel ble avgrensningen lagt på eiendomsgrensene. Iht. felles kommunal veinorm, 09.04.2019, skal minste reguleringsbredde for Adkomstveier (A) være 10 m. og for Felles avkjørsel (FA2) være 8 m. Eidsvoll kommune ønsker at vegstrekningen fra Martin Johansens veg til først kryss reguleres som Adkomstvei. Fra krysset og sørover langs resten av planområdet reguleres vegen som Felles avkjørsel.

 

Berørte parter som uttalte seg til forrige varsel, og som ikke har noe å tilføye til endringene, trenger ikke sende ny uttalelse. Tidligere uttalelser vil følge planarbeidet.

Nye vedlegg

Planområdet_HTV16_A4_1-1000.pdf

Varslingsbrev_huldertjern.pdf

 Frist for innsending av merknader: 02. juli 2021

 

Plan ID 303532800: Varsel om oppstart av detaljregulering for Gbnr. 212/1 m.fl. - Landbasert oppdrett av røye i Minnevika og planprogram til offentlig ettersyn.


BjerknesChar AS har igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for et ca. 65 daa stort område beliggende på Minneverket i Eidsvoll kommune. Planen innebærer etablering av oppdrettsanlegg for røye basert på gjennom-strømning av vann fra Mjøsa/Vorma. Anlegget er planlagt å bestå av 16 x tanker á 12 meter i diameter og 4 meter dybde, delvis nedsenket i terrenget. Vann tenkes ført inn og ut av anlegget i ca. 400-500 meter lange vannrør som graves ned i sandbanken ut til djupålen i Vorma. Planen omfatter også nødvendig driftsbygninger og ca. 800 meter utbedret og delvis ny privat atkomstvei.

Det planlagte tiltaket forutsetter utnytting av vann-ressurser i Vorma og skal behandles/konsesjonssøkes etter vannressursloven. Det stilles dermed også krav om konsekvensutredning. For planer som skal konsekvensutredes skal det utarbeides planprogram. Program for plan- og utredningsarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside under høringer og kan sees HER

Hvis du har innspill til planarbeidet eller spørsmål kan du sende det til COWI v. Gunnar Stenvik, p.b. 6412 Etterstad, 0605 Oslo / gms@cowi.no innen 06.09.2021.Trykk for å se planavgrensningen i full størrelse

Vedlegg

Bjerknes char_Planprogram til høring_JUNI-2021.pdf
Godkjent - Referat fra oppstartsmøte 3. juni -2020 (2).pdf

Høringer

 

Gå til høringsportalen

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel for 2021-2031 

Kommunestyret i Eidsvoll fattet vedtak av ny kommuneplan i møte den 13.04.2021, sak 21/40.

Samfunnsdelen vedtas med full rettsvirkning i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15. Arealdelen vedtas med delvis rettsvirkning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-15 & 11-16, da det foreligger en uløst innsigelse til arealformålet for Mostue (del av gbnr. 140/4) fra statsforvalteren i Oslo og Viken. Nevnte innsigelse går snart til mekling.

Vedtaket kan ikke påklages jf. plan- og bygningslovens § 11-15. Vedtatt samfunnsdel og vedtatt arealdel m/ plankart, bestemmelser og beskrivelse m.m. er vedlagt under. Dokumentene er også utlagt i papirformat på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus. 

 

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen 2021-2031.pdf

Merknadsbehandling, samfunnsdelen.pdf

 

Arealdelen 

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Plankart, hele kommunen.pdf

Plankart, delområder.pdf

Temakart - Byggerestriksjoner Oslo lufthavn Gardermoen.pdf

Temakart - Kulturmiljøer.pdf

Temakart - Rammeplan for avkjørsler.PDF

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf

Merknadsbehandling, arealdelen .pdf

Høringsinnspill til arealdelen.pdf

Saksfremlegg til FS 06.04.21 og KS 13.04.21.pdf

 

Kommunestyrets vedtak 13.04.2021

Vedtaksprotokoll.pdf

Frafaller innsigelser.pdf

Kunngjøring av vedtak for sluttbehandling av detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 – Massemottak Ormlia, PlanID 303532900.

Kommunestyret behandlet i møte den 22.06.202| sak PS 21/95, «Sluttbehandling av Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 - Massemottak
Ormlia PlanID 303532900» og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas PlanID 303532900 - Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 - Massemottak Ormlia. Bestemmelser er datert 31.5.2021, plankart er datert 3.5.2021.

Med følgende tillegg til bestemmelse §2.4.3. datert 21.06.21: Overvann fra deponiet skal til enhver tid ledes bort fra E6. Plan for overvann skal medfølge som en del av masseforvaltningen jf. §7.1.a.»

Planforslaget er utarbeidet av Arealtek AS på vegne av Anlegg Øst Entreprenør AS
som forslagsstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et massemottak på deler av eiendommene gbnr. 97/1 og 120/1. Selve planområdet er på ca. 80 daa og ligger inntil E6 nordgående felt, ved veikro Nebbenes og i nærheten av industriområdet Holmenga Nord (PlanID 023730800). Hensikten med massemottaket er å ta imot toppmasser fra planområdet for Holmenga Nord i forbindelse med klargjøring av fremtidig næringsområde som skal etableres her. Mottaket skal kun ta imot rene stein- og jordmasser. I tråd med føringene i regional plan for masseforvaltning i Akershus og definisjon av deponi og massemottak, defineres planområdet som et massemottak.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuell klage sendes skriftlig eller ved e-post til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll /postmottak@eidsvoll.kommune.no, innen 3 uker. Grunnet ferieavvikling så medregnes ikke juli mnd. Frist vil være 23. August.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og
§ 15-3. Den vedtatte planen er også tilgjengelig på kommunens høringssider, under «kunngjøringer».

Vedlegg

 kunngjøringsbrev.docx

Sluttbehandling av Detaljregulering for del av gbnr (DokID 92421).pdf

Anbefaling om tilføyelse i bestemmelse - saksnr 207094 Massemottak Ormlia (DokID 97179).pdf

Detaljregulering av Ormlia massemottak i Eidsvoll kommune (DokID 95182).pdf

direktoratet for mineralforvaltning_offentlig ettersyn (DokID 92438).pdf

Gaute Mohn Jenssen_offentlig ettersyn (DokID 92439).pdf

Geoteknisk rapport (DokID 92426).pdf

illustrasjonsplan (DokID 92427).pdf

illustrasjonsplan_overvann (DokID 92428).pdf

KU vurdering massemottak ormlia (DokID 96985).pdf

miljørettet helsevern_offentlig ettersyn (DokID 92440).pdf

naturmangfoldvurdering (DokID 92429).pdf

NVE trekker innsigelse (DokID 92430).pdf

NVE uttalelse med innsigelse massemottak ormlia (DokID 96986).pdf

Overvannsplan (DokID 92431).pdf

overvannsrapport (DokID 92437).pdf

Planbeskrivelse 010621 (DokID 92423).pdf

planbestemmelser 310521 (DokID 92425).pdf

registreringsrapport_kulturminner (DokID 92436).pdf

reguleringsplankart (DokID 92432).pdf

RIG01 Notat (DokID 92433).pdf

RIG02 Notat (DokID 92434).pdf

RIG03 Notat (DokID 92435).pdf

ROS-analyse 010621 (DokID 92424).pdf

statens vegvesen ny tilbakemelding 030621 (DokID 96984).pdf

statens vegvesen_offentlig ettersyn (DokID 92441).pdf

statsforvalteren_offentlig ettersyn (DokID 92442).pdf

viken fylkeskommune_offentlig ettersyn (DokID 92443).pdf

 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer

 

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 06.07.2021 12:32