Innhold

Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varslinger

Varsel om oppstart av planarbeid - PlanID 303534900: Detaljregulering for Nedre Bårli

Det varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 om igangsetting av planarbeid for eiendommene gnr/bnr 64/2 samt deler av 64/3 og 64/4. Planområdet ligger mellom Bårlidalsvegen og fv. 1582 Finstadvegen. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.

Det tilrettelegges for videreutvikling av området med småhusbebyggelse i form av tre tomannsboliger over to plan og en enebolig. Eksisterende enebolig beholdes, mens uthus rives. Frist for innspill til oppstartsvarselet og til forhandlinger om utbyggingsavtale settes til 8. mai 2023.

Eventuelle innspill rettes til:

ARR arkitekter as
Postboks 252
2381 Brumunddal
post@arrark.no

1 Varsel om oppstart.pdf

2 Plangrense.pdf

3 Referat fra oppstartsmøte.pdf

4 Illplan.pdf

Høringer

Gå til høringsportalen

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Kunngjøring av vedtak: PlanID 303532600 - detaljregulering for gbnr. 125/38 Statsrådvegen 56 m.fl.

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte den 30.05.2023, sak nr. 23/50 vedrørende PlanID 303532600- gbnr 125/38 Statsrådvegen 56 m. fl og følgende vedtak ble fattet:

«I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas “Detaljregulering for gbnr. 125/38 Statsrådvegen 56 m.fl.”. Plankart og bestemmelser er revidert hhv den 27.03.2023. Byggeplassen bør være mest mulig fossil- og utslippsfri, iht DNV GL sin veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Det bør i størst mulig grad legges til rette for, eller bygges med, lokal energiproduksjon.»

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ytterligere frittliggende småhusbebyggelse på gbnr. 125/38, med tilhørende adkomst og infrastruktur.

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 12-12. En ev. klage må sendes til kommunen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. På bakgrunn av innholdet i klagen vil saken behandles og vurderes på nytt. Dersom kommunestyret ikke finner grunn til å ta klagen til følge vil saken videresendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Skriftlig klage kan sendes til:

  • Eidsvoll kommune - kommunal forvaltning. PB 90, 2081 Eidsvoll
  • post@eidsvoll.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3.

Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.06.2023. Planen er også tilgjengelig som papirdokument på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus.

 

Plandokumenter

Saksfremlegg KSsak 23-50.pdf

Vedtatt plankart.pdf

Bestemmelser Statsrådvegen 20230606.pdf

Planbeskrivelse 20230403 B.pdf

ROS-analyse 20210810.pdf

VA-plan.pdf

Kartlegging av naturmangfold.pdf

Masseforvaltningsplan dyrkbar mark.pdf

Merknadsskjema 20230329.pdf

Merknader samlet.pdf

 

Gamle høringer 

Arkiv

Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 06.06.2023 14:53