Innhold

Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

 

Varslinger

Planid 303534400 - varsel om oppstart av planarbeid for tomta til Kopperudkiosken, gbnr. 92/160 m.fl. 

Fagmyndigheter, grunneiere og naboer varsles med dette om at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av Hjeravegen 4, plannavn tomta til Kopperdukiosken (Jfr. Plan- og bygningsloven §12-8)

Forslagstiller er Hjeravegen 4 AS. 

Planområdet

Planområdets avgrensing framgår av vedlegg under. Planområdets foreløpige areal er ca 13 daa. Planavgrensningen kan bli redusert i løpet av planperioden. Området som skal reguleres er avsatt til formålet næringsbebyggelse (sosi-kode 1300) i kommuneplanens arealdel.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av dagligvarebutikk på eiendommen, samt mulighet for å i tillegg legge til rette for annen kontor/næring.

Konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger §§6-10. Det konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning

Vedlegg til varslingen

Plannitiativ og oppstartsmøtereferat.pdf

Varslet avgrensning.pdf

Vurdering av KU .pdf

 

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet

Spørsmål eller innspill kan rettes til plankonsulent BAS Arkitekter AS ved Karoline Bergdal innen den 11.12.21 på e-post: karoline@bas-ark.no

Varsel om oppstart av planarbeid - oppheving av 4 eldre kommunedelplaner 

Kommunedelplanene som varsles opphevet er:

  • Råholt-Sagmoen (1997)
  • Eidsvoll sentrumsområde (2000)
  • E6 og Dovrebanen (2009)
  • Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna (2010)

Saken innebærer også offentlig ettersyn av forslag til et planprogram, og er derfor omtalt nærmere under Høringer. Følg lenken. 

Høringer

 

Gå til høringsportalen

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Plan ID 303533200 - detaljplan for gbnr. 232/62 m.fl. - Feiring vgs. 

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 02.11.2021 sak nr. 21/133 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 232/62 m.fl. - Feiring vgs. Plankart og planbestemmelser er datert 12.2.2021, begge revidert august 2021.

Reguleringsplanen fremmes av Ard arealplan på vegne av Feiring videregående skole.

Hensikten med reguleringsplanen er å fremstille en plan som samsvarer med dagens bruk av eksisterende bebyggelse og omkringliggende område som videregående skole og internat. I tillegg skal det legges til rette for fortau langs Årnesvegen.

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 12-12. En evt. klage må sendes til kommunen innen tirsdag 30.11.2021 (minimum 3 ukers frist) jf. forvaltningslovens § 29. Det vises også til forvaltningslovens § 32. På bakgrunn av innholdet i klagen vil saken behandles og vurderes på nytt. Dersom kommunestyret ikke finner grunn til å ta klagen til følge vil saken videresendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

 

Skriftlig klage kan sendes til:

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3.

Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 09.11.2021.

Planen er også tilgjengelig som papirdokument på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus.

 

Plandokumentene 

Saksfremlegg og vedtak.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse og ROS-analyse.pdf

Merknader.pdf

Merknadsskjema.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel for 2021-2031 

Kommunestyret i Eidsvoll fattet vedtak av ny kommuneplan i møte den 13.04.2021, sak 21/40.

Samfunnsdelen vedtas med full rettsvirkning i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15. Arealdelen vedtas med delvis rettsvirkning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-15 & 11-16, da det foreligger en uløst innsigelse til arealformålet for Mostue (del av gbnr. 140/4) fra statsforvalteren i Oslo og Viken. Nevnte innsigelse går snart til mekling.

Vedtaket kan ikke påklages jf. plan- og bygningslovens § 11-15. Vedtatt samfunnsdel og vedtatt arealdel m/ plankart, bestemmelser og beskrivelse m.m. er vedlagt under. Dokumentene er også utlagt i papirformat på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus. 

 

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen 2021-2031.pdf

Merknadsbehandling, samfunnsdelen.pdf

 

Arealdelen 

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Plankart, hele kommunen.pdf

Plankart, delområder.pdf

Temakart - Byggerestriksjoner Oslo lufthavn Gardermoen.pdf

Temakart - Kulturmiljøer.pdf

Temakart - Rammeplan for avkjørsler.PDF

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf

Merknadsbehandling, arealdelen .pdf

Høringsinnspill til arealdelen.pdf

Saksfremlegg til FS 06.04.21 og KS 13.04.21.pdf

 

Kommunestyrets vedtak 13.04.2021

Vedtaksprotokoll.pdf

Frafaller innsigelser.pdf

PlanID: 303533100 - Detaljregulering for gbnr 17/257 - omsorgsboliger i Sundet

Planforslaget PlanID: 303533100 - Detaljregulering for gbnr 17/257 - omsorgsboliger i Sundet, ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre i møte 2.11.2021. Reguleringsplanen er utarbeidet av MAP arkitekter AS på vegne av Eidsvoll kommune, eiendomsavdelingen.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for omsorgsboliger til personer i alderen 50+, samt noen leiligheter for trafikkskadde uavhengig av alder.
Området utgjør felt BKB4 i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planen legger opp til bebyggelse for kombinert formål bolig/tjenesteyting/næringsbebyggelse fra tre til fem etasjer med parkeringskjeller.

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 12-12. Eventuell klage sendes skriftlig eller ved epost til Eidsvoll kommune; Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll /postmottak@eidsvoll.kommune.no, innen lørdag 4.12.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne
kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3.

Reguleringsplanen er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider www.eidsvoll.kommune.no under menyvalg høringer, overskrift kunngjøringer. Planen er også tilgjengelig som papirdokument på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus.

                                                                                                                                                    Kommunal forvaltning

 

Vedlegg

 01 Planbeskrivelse - Sundet Omsorsgboliger.pdf

02 planbestemmelser_planID303533100.pdf

03 plankart Sundet omsorgsboliger 210921.pdf

04 Omsorgsboliger Sundet - ROS analyse.pdf

05 Varslingsmateriale.pdf

05b Varsel om oppstart_begrenset høring.pdf

06 Merknader til varslet oppstart.pdf

07 Plankonsulents kommentarer til forh†åndsuttalelser.pdf

08 Geoteknisk_undersøkelsesrapport.pdf

08a_Notat_grunnforhold_Omsorgsboliger.pdf

08b Kontrollnotat Sundet omsorgssenter.pdf

09 Støyutredning.pdf

10a Solstudie eks - nytt 1.pdf

10b Solstudie eks - nytt 2.pdf

11 Utomhusplan.pdf

12 Merknadsskjema offentlig ettersyn.pdf

13 Mottatte merknader, utallelser og innsigelse.pdf

14 førstegangsbehandling - Plan ID 303533100 Detaljregulering for gbnr. 17257 – Omsorgsboliger i Sundet.pdf

Sluttbehandling - PlanID 303533100 Detaljregulering for gbnr 17257 - Omsorgsboliger i Sundet (DokID 115479).pdf

 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer

Høringsarkiv 

 

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 02.12.2021 16:00