Innhold

Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varslinger

PlanID: 303535200: Offentlig ettersyn av planprogram for detaljreguleringsplan for Hasler gård, gbnr. 86/11 m.fl.

Det er tidligere varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Hasler gård, og planprogram legges nå ut til offentlig ettersyn.

Det varslede området har et areal på ca. 85 daa, og ligger sørøst for Dal stasjon, helt sør i Eidsvoll kommune. Området er ikke tidligere regulert, og grenser heller ikke til noen annen reguleringsplan.

Formålet med reguleringsarbeidet er å etablere boligformål på Hasler gård, med tilhørende fellesareal, parsellhage, lekeareal, parkeringsareal mm. Hovedbygningen på gården skal bevares gjennom hensynssone for bevaring av kulturmiljø. All dyrka mark som omfattes av planområdet skal videreføres som den er. Høyde på bebyggelsen planlegges med 2-3 etasjer.

Tiltaket omfatter etablering av boligområde i LNFR-område, og er dermed ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Dette utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Offentlige høringsinstanser, grunneiere, festere, naboer og andre som har interesser i området kan levere skriftlig innspill til planarbeidet i denne fasen og ved offentlig ettersyn senere i planprosessen. Frist for merknad til oppstartsvarsel er 15.03.2023. Spørsmål og merknader kan rettes til: 

Asplan Viak AS v/Geir Egilsson

E-post: geir.egilsson@asplanviak.no
Tlf: 901 88 607

Planprogram Hasler Gård.pdf

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hasler gård, gbnr. 86/11 m.fl.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsarbeidfor Hasler gård, Detaljregulering – Hasler Gård gbnr. 86/11 m.fl. (arealplan-Id: 303535200). Planen fremmes som privat reguleringsinitiativ. 

Det varslede området har et areal på ca. 85 daa, og ligger sørøst for Dal stasjon, helt sør i Eidsvoll kommune. Området er ikke tidligere regulert, og grenser heller ikke til noen annen reguleringsplan.

Formålet med reguleringsarbeidet er å etablere boligformål på Hasler gård, med tilhørende fellesareal, parsellhage, lekeareal, parkeringsareal mm. Hovedbygningen på gården skal bevares gjennom hensynssone for bevaring av kulturmiljø. All dyrka mark som omfattes av planområdet skal videreføres som den er. Høyde på bebyggelsen planlegges med 2-3 etasjer.

Tiltaket omfatter etablering av boligområde i LNFR-område, og er dermed ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Dette utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Offentlige høringsinstanser, grunneiere, festere, naboer og andre som har interesser i området kan levere skriftlig innspill til planarbeidet i denne fasen og ved offentlig ettersyn senere i planprosessen. Frist for merknad til oppstartsvarsel er 25.01.2023. Spørsmål og merknader kan rettes til: 

Asplan Viak AS v/Geir Egilsson

E-post: geir.egilsson@asplanviak.no
Tlf: 901 88 607

Planinitiativ.pdf

Planavgrensing.pdf

 

Varsel om utvidelse av plangrense - områderegulering av Råholt sentrum

Planprogram med ny plangrense ble fastsatt av Eidsvoll kommunestyre i møte 27.09.22. Hensikten med planen er å legge til rette for en langsiktig sentrumsutvikling på Råholt.

Planområde Områderegulering Råholt sentrum

Det har ikke skjedd endringer av innholdet i planprogrammet, men det er oppdatert med nytt planområde.

Utarbeiding av planprogram er det første steget i arbeidet med ny områdereguleringsplan. Planprogrammet er en oppskrift for det videre arbeidet. Denne bestemmer hvilke problemstillinger som skal ha fokus, hvordan prosessen skal organiseres og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

Det vil arrangeres informasjonsmøter i forbindelse med det videre planarbeidet og når planforslaget legges frem. Vi vil også opprette en egen prosjektside og informere løpende på kommunens nettside mm. Vi ber om at tidligere merknader ikke sendes inn på nytt, men at det fokuseres på synspunkt til utvidelsen av plangrensen.

Innspill kan sendes til post@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll. Svarfrist er 12.12.22.

Planområde.pdf

Planprogram Råholt sentrum_KS270922.pdf

Saksutredning og vedtak_KS_Justering av planområde.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid for Kastellvegen 19 og 21 (del av felt B2) + felt FN1 + felt GF4 samt tilhørende vei / sti og felt VNS1

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid (detaljregulering) for gnr/bnr: 17/6, 17/16, 17/304, samt deler av 525/1 17/5, 17/246, 17/248, 17/249, 17/271 og 17/361 i Eidsvoll kommune. Reguleringsarbeidet gjelder området avgrenset med stiplet linje.

Planprosessen vil avklare avgrensingen mot vest nord og øst. Planområdet er på ca. 21 645 m², og utgjør området øst for eksisterende sti fra Kastellvegen til Skjoldnestangen, og syd for Kastellvegen. Kastellvegen langs eiendommene Kastellvegen 19 og 21, sti fra Kastellvegen til Skjoldnestangen og Kastellveien på strekningen fra svingen til snuplassen vurderes å inngå i planområdet. Ved detaljregulering skal det legges til rette for at Vilbergbekken kan føres i åpent løp gjennom planområdet.

I gjeldende Områderegulering for Eidsvoll sentrum vedtak av 26.4.2021 er planområdet regulert til konsentrert bebyggelse/ lavblokk - Området B2, og til Naturområde – grøntstruktur - område GN1 og til friområde GF4. I rullerende Kommuneplan 2020-2031 er område avsatt til boligbebyggelse.
I politisk vedtak av 28.9.2021 ble det vedtatt at felt B2 deles og at adkomst til den fradelte del av felt B2 øst for eksisterende sti kan ha adkomst fra Kastellvegen.

Planområde

Formålet med planarbeidet er å utarbeide detaljregulering iht. gjeldende Områderegulering for Eidsvoll sentrum. Dette omfatter bearbeidelse av volum, byggehøyder, byggegrenser, utearealer, parkering, vei, gangveier, åpen bekk, etc.

Iht. Pbl § 17-4 varsles det samtidig at det innledes forhandlinger om eventuell inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

Naboer, grunneiere, festere og andre direkte berørte vil bli underrettet ved brev.
Eventuelle innspill til planarbeidet kan sendes til forslagsstillers kontaktperson:
Sivilarkitekt Krystyna Zennegg
Arkitektkontoret Krystyna Zennegg AS
Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo, tlf: 902 08 669 email: kz@AKZarkitektur.no
Frist for innspill: 4 uker etter kunngjøring

Varsel om planoppstart_utsnitt.pdf

Planinitiativ.pdf

Sak og protokol_avklaring vesentlige punkter.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for gbnr. 10/153 og 10/177 m.fl. Solhøgda, Styri

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Solhøgda (gbnr. 10/153 og 177) i Eidsvoll kommune.


Det varsles også om at det skal forhandles om utbyggingsavtale med Eidsvoll kommune.
Forrige planoppstart ble kunngjort 12.10.2016 med frist for uttalelse 14.11.2016. Regulant var da BEIAS-gruppen AS.

Reguleringsarbeidet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer med gnr/bnr: 10/13, 353/1,
9/38, 10/125, 9/5, 10/59, 10/51, 10/153, 10/84, 10/103, 10/170, 10/177, 10/49, 10/70, 10/43, 10/52, 10/40, 10/1, 10/181, 10/28, 10/175, 11/1, 10/145, 10/71, 10/114, 10/24, 10/63, 10/120, 10/7, 10/146, 10/95, 10/83, 10/96, 10/23, 11/23, 10/113, 11/4. Planområdet kan ses i kommunens kartportal her: https://www.kommunekart.com/klient/eidsvoll/kartportal?urlid=8b63eef4-cbb0-4548-9e82-1d8991aed265


I planområdet inngår ubebygd areal, eksisterende bebyggelse, deler av Styrivegen og Ludvikbakken. Del av Styrivegen inkludert tilhørende grøft mot sørvest som ligger innenfor nylig vedtatt plan: gbnr. 10/13 m.fl. Styri, medtas i planvarselet i tilfelle det blir nødvendig med justeringer innenfor dette området. I løpet av planprosessen kan planområdet bli innskrenket.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende småhusbebyggelse på eiendom 10/177 og 153. Det er i samsvar med overordnet plan: Kommuneplan for Eidsvoll 2021-2031.
Hele planområdet er på 61,7 daa. Planlagt utbygget areal er på ca. 38 daa. Planlagt adkomst fra Styrivegen til utbyggingsområdet er via eiendom 10/125, 10/59 og mindre del av 9/5.

Langs fv. 1594 Styrivegen skal det reguleres fortau i fortsettelsen av nylig vedtatt plan for 10/13 m.fl. Styri til gjeldende plan for Solstad. Hvilken side av Styrivegen fortauet skal legges på skal vurderes i planprosessen.

Del av eiendom 9/5 er i kommuneplanen avsatt til LNF- område. Det er gjennom søk i databaser ikke funnet kulturminner eller sårbare/ truede naturtyper/ arter innenfor området. Under konsekvensutredning av eiendommene 10/153 og 177, før innlemmelse i kommuneplan 2013-2024, ble det ikke gjort funn av arter/ naturtyper eller kulturminner med spesiell verdi. Det forventes at det er tilfellet også for del av 9/5 og forslagstiller vurderer det slik at hensyn til naturmangfold, kulturminner, geologi etc. vil bli tilstrekkelig utredet i det ordinære planarbeidet. Det vurderes derfor slik at det ikke er behov for konsekvensutredning.

Det er utført arkeologisk undersøkelse innenfor utbyggingsområdet og det ble registrert en kullgrop innenfor 10/153. Det er varslet at kullgropen vil frigis ved vedtak av reguleringsplan.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hanne Marie Lium, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hml@envidan.no, mobil: 918 68 084.


Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 07.08.2022. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

Referat oppstartsmøte 10.5.2022.pdf

Planavgrensning.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljregulering av Styri, gbnr. 11/27 m.fl. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med detaljregulering for eiendommer i Styrivegen i Eidsvoll kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Idéhus AS på vegne av TJM Eiendom AS. I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det også om at det kan bli aktuelt å innlede forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet. Planområdet har et bruttoareal på ca. 21,9 dekar og framgår av kartet.

Formålet i gjeldende kommuneplan er bolig. Området er ikke detaljregulert. Tomta ligger i et etablert boligområde, med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, 2,8 km fra Eidsvoll stasjon. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, iht. PBL kap. 4.

Planutvalget har vedtatt at planarbeidet kan starte og at det kan åpnes for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med BYA opptil 30% for Styrivegen 94/96. Planen skal også legge til rette for nødvendig infrastruktur for å gjennomføre tiltaket. 

Uttalelser til planarbeidet sendes:

Send gjerne også kopi av uttalelser til: 

Frist for å komme med innspill er satt til 31.08.2022. 

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev til berørte parter.pdf

Varslet planområde.pdf

Referat oppstartsmøte.pdf

Avisannonse.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid, forhandlinger om utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Ormlia Sør næringspark, del av gbnr. 104/1 og 97/1 

I henhold til pbl §12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Ormlia Sør Næringspark. Sammen med oppstartsvarsel legges planprogram ut på høring jf. pbl §19-4. Iht. pbl § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet. 

Planen utarbeides av Folksom Arkitektur AS på vegne av Mathiesen Eidsvold Værk Eiendom AS og Oslo Square AS. 

Formålet med reguleringsarbeidet er å planlegge for et nytt næringsområde, som utnytter eksisterende transportinfrastruktur. Planen skal bidra til opprettelse av nye arbeidsplasser i sykkelavstand for mange i lokalbefolkningen, og en bærekraftig vekst av regionens næringsutvikling. En tilgjengelig næringspark i direkte tilknytning til E6 foreslås.

Planområdet er avgrenset av etablert næringsområde i nord. Skog, landbruk og boligbebyggelse i øst. Skogsområde og boligbebyggelse i sør, og av E6 i vest. Deler av planområdet er i kommuneplanen avsatt til næringsformål, men planen omfatter også LNF-arealer og miljøsone langs E6 som søkes omdisponert. Den foreslåtte avgrensningen er delvis et resultat av allerede fastsatte eiendomsgrenser og formålsgrense i kommuneplanen, og delvis et resultat av andre planfaglige/skjønnsmessige vurderinger. Arealet som inngår i foreslått planavgrensning vil bli vurdert justert og redusert nærmere i planprosessen.

Det vil i planprosessen sees på alternative planforslag basert på ulike forslag til næringsinnhold på planområdet. Felles for alternativene er en grunnleggende tanke om å bygge en moderne næringspark.

Eventuelle innspill/merknader sendes skriftlig til Folksom Arkitektur AS, c/o Folksom AS, pb. 2117, 3103 Tønsberg, eller på e-post ingrid@folksom.no, innen den 17.12.22. 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Folksom Arkitektur AS v/ Benjamin Haffner, tlf. 482 58 515, eller e-post ben@folksom.no.

Vedlegg 

Ormlia Sør - Planprogram.pdf

Ormlia Sør - planavgrensning.pdf

Referat oppstartsmøte Ormlia sør.pdf

Høringer

Gå til høringsportalen

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Kunngjøring av vedtak: PlanID 023718300 - Endring av detaljregulering for Langset sentrum 

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 13.12.2022 sak nr. 22/133 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Plan ID 023718300 – Endring av detaljregulering for Langset sentrum». Plankart er datert 18.2.2022 og planbestemmelser er datert 16.6.2022.»

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny barnehage innenfor eksisterende skoleområde for Langset skole. Dette medfører behov for en endring av gjeldende reguleringsplan. Endringen innebærer å omregulere eksisterende byggeområde for undervisning (skole) til byggeområde for tjenesteyting, som også omfatter barnehage. Samtidig foreslås det at del av vei/ serviceadkomst til skolen og «kiss&ride» reguleres i samsvar med dagens bruk.

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 12-12. En evt. klage må sendes til kommunen innen 3 uker, jf. forvaltningslovens § 29. Det vises også til forvaltningslovens § 32. På grunn av helligdager i forbindelse med julehøytiden er klagefristen forlenget til mandag den 23. januar 2023.

På bakgrunn av innholdet i klagen vil saken behandles og vurderes på nytt. Dersom kommunestyret ikke finner grunn til å ta klagen til følge vil saken videresendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Skriftlig klage kan sendes til: 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjørings­dato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3.

Plandokumenter

a Saksfremlegg - Endring av reguleringsplan for Langset sentrum - ny sluttbehandling.pdf

b Saksfremlegg - Endring av detaljregulering for Langset sentrum - sluttbehandling 230822.pdf

c Plankart datert 18.02.22.pdf

d Bestemmelser rev 22 06 22.pdf

e Planbeskrivelse Langset rev juli 2022.pdf

f Merknadsskjema offentlig ettersyn.pdf

g Illustrasjonsplan barnehage.pdf

h ROS-analyse Plan.pdf

i Geoteknisk_vurdering_Stabilitet_Langset Barnehage.pdf

j Fagrapport naturmangfold - Langset skole.pdf

k Støyvurdering Langset skole.pdf

l Sol - skygge.pdf

Notat vann, spillvann og overvann.pdf

Kunngjøring av vedtak: PlanID 303533900 - Detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg skole

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 13.12.2022 sak nr. 22/123 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk. Nye Vilberg skole». Plankart er datert 5.12.2022 og bestemmelser er datert 5.12.2022.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny fireparallell Vilberg barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal, samt parkering, gang- og sykkelveg og kollektivholdeplass. Planen er utarbeidet i henhold til bestemmelse 2.1 i områderegulering for Vilberg, planID 023726200, vedtatt 20.12.2018, hvor det er krav om at det skal utarbeides en detaljregulering for felt BU3 som er regulert til undervisning.  

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 12-12. En eventuell klage må sendes til kommunen innen 17.1.2023. Det vises til forvaltningslovens §§ 29 og 32. På bakgrunn av innholdet i klagen vil saken behandles og vurderes på nytt. Dersom kommunestyret ikke finner grunn til å ta klagen til følge vil saken videresendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Skriftlig klage kan sendes til:

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3.

Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 17.12.2022.

Planen er også tilgjengelig som papirdokument på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus.

Digitalt kart

Plandokumenter:

Saksframlegg.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Landskapsplan.pdf

Illustrasjoner bygg.pdf

Situasjonsplan.pdf

Vurdering stabilitetsforhold_Multiconsult.pdf

Befaringsnotat erosjonsforhold_Multiconsult.pdf

ROS-analyse_rev05.pdf

Massehåndteringsplan.pdf

Merknader andregangs offentlig ettersyn.pdf

Merknadsskjema andregangs offentlig ettersyn_.pdf

Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering.pdf

Riggplan_revC.pdf

Snitt A-A og B-B.pdf

Sol- og skyggeanalyse.pdf

Datarapport Multiconsult 2022.pdf

Datarapport_11350038058-G-RAP-001_Rambøll 2021.pdf

Datarapport_1350013115-G-RAP-001_Rambøll 2016.pdf

Merknader offentlig ettersyn samlet.pdf

Merknadsskjema offentlig ettersyn.pdf

Merknader planoppstart_samlefil.pdf

Kontrollnotat_Utsvar Rambøll.pdf

Vurderinger ifm innsigelse, 19.05.2022.pdf

 

Kunngjøring av vedtak: PlanID 303533800, detaljregulering for gbnr. 17/267 m.fl. Vilberg barnehage

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 1.11.2022 sak nr. 22/112 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for gbnr. 17/267 m.fl., Vilberg barnehage». Plankart er datert 16.9.2022 og bestemmelser er datert 9.9.2022. 

Det igangsettes umiddelbart detaljregulering av erosjonssikringstiltak i skråningen mot Vorma.

Forslag i notat fra administrasjonen, som ble lagt frem i møtet, vedtas som tillegg til innstillingen.

Vilberg barnehage skal utvides fra 4 til 10 avdelinger, og hensikten med planarbeidet er å regulere tilstrekkelig areal for den planlagte utbyggingen.

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 12-12. Eventuell klage kan sendes til:

  • Eidsvoll kommune - kommunal forvaltning, PB. 90, 2081 Eidsvoll
  • post@eidsvoll.kommune.no

Klagefrist er 26.11.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3.

Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 5.11.2022.

Planen er også tilgjengelig som papirdokument på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus.

Reguleringsplan i digitalt kart

Plandokumenter

1. Saksframlegg sluttbehandling.pdf

2. Plankart_16.9.2022.pdf

3. Reguleringsbestemmelser.pdf

4. Planbeskrivelse.pdf

5. Landskapsplan.pdf

6. ROS-analyse revidert 11.8.2022.pdf

7. Trafikknotat.pdf

8. Revidert geoteknisk notat 22.2.2022.pdf

9. Erosjonssikring av Vorma ved Vilberg barnehage.pdf

10. Merknadsskjema offentlig ettersyn.pdf

11. Samlemappe merknader offentlig ettersyn.pdf

12. Geoteknisk notat 020320.pdf

13. Geoteknisk rapport.pdf

14. VA-rammeplan.pdf

15. Situasjonsplan VA plan.pdf

16. Notat vurdering av støyforhold.pdf

17. Merknader varsel om oppstart.pdf

18. Situasjonsplan.pdf

19. Situasjonsplan med BT2.pdf

20. Minste uteoppholdsareal.pdf

21. Snitt A og B.pdf

22. Terrengsnitt.pdf

23. Fasade Nord og Øst.pdf

24. Fasade Sør og Vest.pdf

25. Illustrasjoner.pdf

26. Plan 1. Etasje.pdf

27. Plan 2. Etasje.pdf

28. Kvalitetssikring geoteknikk, VSO Consulting 12.5.2021.pdf

29. Tilsvar til tredjepartskontroll, Rambøll 17.9.2021.pdf

30. Notat fra administrasjonen.pdf

 

 

Kunngjøring av opphevede kommunedelplaner 

Kommunestyret vedtok i møte den 21.06.22 (sak 22/66) å oppheve følgende fire kommunedelplaner:

  • Råholt-Sagmoen (1997)
  • Eidsvoll sentrumsområde (2000)
  • E6 og Dovrebanen (2009)
  • Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna (2010)

Hensikten med opphevingen er å fjerne gamle planer som ikke lenger er i bruk fordi forvaltningsmessige beslutninger ikke lenger kan baseres på dem. Se fastsatt planprogram for nærmere beskrivelse. 

Vedtaket kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15.

Dokumentene er også utlagt til kunngjøring i rådhuset.

 

Plandokumenter: 

Saksfremlegg med påført vedtak.pdf

Høringsuttalelser.pdf

Fastsatt planprogram.pdf

Råholt-Sagmoen - Plankart og temakart.pdf

Råholt-Sagmoen - Bestemmelser.pdf

Råholt-Sagmoen - Beskrivelse.pdf

Eidsvoll sentrumsområde - Plankart og bestemmelser.pdf

Eidsvoll sentrumsområde - Beskrivelse.pdf

E6 og Dovrebanen - Plankart.pdf

E6 og Dovrebanen - Beskrivelse og KU.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Plankart.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Bestemmelser.pdf

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna - Beskrivelse og KU.pdf

 

Gamle høringer (arkiv)


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 31.01.2023 14:52