Innhold

Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

 

Varsler

PlanID 303534200: Detaljregulering for gbnr. 96/249, grav- og urnelund, Råholt kirke

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles med dette oppstart av planarbeid for gbnr. 96/249, Grav- og urnelund, Råholt kirke. Planavdelingen i Eidsvoll kommune vil utarbeide planen. Planen vil bli utarbeidet som en detaljregulering jf. plan- og bygningslovens §12-3. 

Planområdet strekker seg langs Trondheimsvegen i øst og Kroken i nord. Detaljreguleringen vil grense til eksisterende reguleringsplan for gbnr 96/616 m.fl. - Vestengkroken (vedtatt 2016). Planen omfatter område avsatt til arealformålet grav- og urnelund i gjeldende kommuneplan.
Planområdet utgjør ca. 32 dekar.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av gravplasser for Råholt kirke, i tråd med gjeldende kommuneplan.
Reguleringen utløser ikke krav om konsekvensutredning (KU) i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader skal sendes:
Som brev til Eidsvoll kommune, Pb. 90, 2081 Eidsvoll eller pr. e-post til post@eidsvoll.kommune.no
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning.

Frist for uttalelse er satt til 25.10.2021.

PlanID 303533900: Detaljregulering for del av gbnr. 18/1 Tynsåk, nye Vilberg skole

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for del av gbnr. 18/1 Tynsåk og del av gbnr. 530/1, Tynsåkvegen, Eidsvoll kommune. Forslagstiller er Eidsvoll kommune.

Planområdet er en del av områderegulering for Vilbergområde, vedtatt 20.12.2018.
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere felt BU3 som områdereguleringen er avsatt til offentlig tjenesteyting/undervisning. Detaljreguleringen følger opp krav og føringer fra områdereguleringsplanen. Arealformålene fra områdereguleringen videreføres.


Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal samt parkering, gang- og sykkelvei og kollektivholdeplass. Atkomst fra Tynsåkvegen. Byggehøyde to etasjer. Planområdet er på ca. 47 daa med avgrensning som vist på kartutsnittet. Se varslingsnotat for mer informasjon om prosjektet.


Plankonsulent er IN’BY AS. Totalentreprenør for prosjektet er Hent AS.
Innspill/spørsmål til planarbeidet sendes til IN’BY AS v/Cathrine Løken per epost cathrine.loken@inby.no eller som brev til Grubbegata 14, 0179 Oslo. Tlf. 48 06 12 23

Frist for uttalelse: 25.9.2021.

Vedlegg:

Nye Vilberg skole_referat oppstartsmote 9.8.2021.pdf

Varslingsnotat_Nye Vilberg skole_august 2021.pdf

Plan ID 303532800: Varsel om oppstart av detaljregulering for Gbnr. 212/1 m.fl. - Landbasert oppdrett av røye i Minnevika og planprogram til offentlig ettersyn.

BjerknesChar AS har igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for et ca. 65 daa stort område beliggende på Minneverket i Eidsvoll kommune. Planen innebærer etablering av oppdrettsanlegg for røye basert på gjennom-strømning av vann fra Mjøsa/Vorma. Anlegget er planlagt å bestå av 16 x tanker á 12 meter i diameter og 4 meter dybde, delvis nedsenket i terrenget. Vann tenkes ført inn og ut av anlegget i ca. 400-500 meter lange vannrør som graves ned i sandbanken ut til djupålen i Vorma. Planen omfatter også nødvendig driftsbygninger og ca. 800 meter utbedret og delvis ny privat atkomstvei.

Det planlagte tiltaket forutsetter utnytting av vann-ressurser i Vorma og skal behandles/konsesjonssøkes etter vannressursloven. Det stilles dermed også krav om konsekvensutredning. For planer som skal konsekvensutredes skal det utarbeides planprogram. Program for plan- og utredningsarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside under høringer og kan sees HER

Hvis du har innspill til planarbeidet eller spørsmål kan du sende det til COWI v. Gunnar Stenvik, p.b. 6412 Etterstad, 0605 Oslo / gms@cowi.no innen 06.09.2021.Trykk for å se planavgrensningen i full størrelse

Vedlegg

Bjerknes char_Planprogram til høring_JUNI-2021.pdf
Godkjent - Referat fra oppstartsmøte 3. juni -2020 (2).pdf

Plan ID 303532400 - Varsel om utvidelse av plangrense - områderegulering av Råholt sentrum 

Planprogram med utvidet plangrense ble fastsatt av Eidsvoll kommunestyre i møte 22.06.21.Hensikten med planen er å legge til rette for en langsiktig sentrumsutvikling på Råholt.

Utarbeiding av planprogram er det første steget i arbeidet med ny områdereguleringsplan og er en oppskrift for det videre arbeidet. Denne bestemmer hvilke problemstillinger som skal ha fokus, hvordan prosessen skal organiseres og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Se vedlegg.

Det vil arrangeres informasjonsmøter i forbindelse med det videre planarbeidet og når planforslaget legges frem. Vi ber om at tidligere merknader ikke sendes inn på nytt, men at det fokuseres på synspunkt om utvidelsen av plangrensen.

Planprogrammet i papirform kan fås ved henvendelse på Rådhuset, og vil finnes på Eidsvoll bibliotek. Mer informasjon om planprogrammet kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Varselet om oppstart og forslag til planprogram annonseres i Eidsvoll Ullensaker Blad

Innspill til planprogrammet eller det videre planarbeidet kan sendes til "Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll", eller med epost til "post@eidsvoll.kommune.no". Svarfrist er 13.10.2020.

Planområde_rev.pdf

Planprogram Råholt sentrum_utvidet.pdf

Høringer

 

Gå til høringsportalen

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel for 2021-2031 

Kommunestyret i Eidsvoll fattet vedtak av ny kommuneplan i møte den 13.04.2021, sak 21/40.

Samfunnsdelen vedtas med full rettsvirkning i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15. Arealdelen vedtas med delvis rettsvirkning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-15 & 11-16, da det foreligger en uløst innsigelse til arealformålet for Mostue (del av gbnr. 140/4) fra statsforvalteren i Oslo og Viken. Nevnte innsigelse går snart til mekling.

Vedtaket kan ikke påklages jf. plan- og bygningslovens § 11-15. Vedtatt samfunnsdel og vedtatt arealdel m/ plankart, bestemmelser og beskrivelse m.m. er vedlagt under. Dokumentene er også utlagt i papirformat på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus. 

 

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen 2021-2031.pdf

Merknadsbehandling, samfunnsdelen.pdf

 

Arealdelen 

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Plankart, hele kommunen.pdf

Plankart, delområder.pdf

Temakart - Byggerestriksjoner Oslo lufthavn Gardermoen.pdf

Temakart - Kulturmiljøer.pdf

Temakart - Rammeplan for avkjørsler.PDF

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf

Merknadsbehandling, arealdelen .pdf

Høringsinnspill til arealdelen.pdf

Saksfremlegg til FS 06.04.21 og KS 13.04.21.pdf

 

Kommunestyrets vedtak 13.04.2021

Vedtaksprotokoll.pdf

Frafaller innsigelser.pdf

Kunngjøring av vedtak for sluttbehandling av detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 – Massemottak Ormlia, PlanID 303532900.

Kommunestyret behandlet i møte den 22.06.202| sak PS 21/95, «Sluttbehandling av Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 - Massemottak
Ormlia PlanID 303532900» og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas PlanID 303532900 - Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 - Massemottak Ormlia. Bestemmelser er datert 31.5.2021, plankart er datert 3.5.2021.

Med følgende tillegg til bestemmelse §2.4.3. datert 21.06.21: Overvann fra deponiet skal til enhver tid ledes bort fra E6. Plan for overvann skal medfølge som en del av masseforvaltningen jf. §7.1.a.»

Planforslaget er utarbeidet av Arealtek AS på vegne av Anlegg Øst Entreprenør AS
som forslagsstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et massemottak på deler av eiendommene gbnr. 97/1 og 120/1. Selve planområdet er på ca. 80 daa og ligger inntil E6 nordgående felt, ved veikro Nebbenes og i nærheten av industriområdet Holmenga Nord (PlanID 023730800). Hensikten med massemottaket er å ta imot toppmasser fra planområdet for Holmenga Nord i forbindelse med klargjøring av fremtidig næringsområde som skal etableres her. Mottaket skal kun ta imot rene stein- og jordmasser. I tråd med føringene i regional plan for masseforvaltning i Akershus og definisjon av deponi og massemottak, defineres planområdet som et massemottak.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuell klage sendes skriftlig eller ved e-post til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll /postmottak@eidsvoll.kommune.no, innen 3 uker. Grunnet ferieavvikling så medregnes ikke juli mnd. Frist vil være 23. August.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og
§ 15-3. Den vedtatte planen er også tilgjengelig på kommunens høringssider, under «kunngjøringer».

Vedlegg

 kunngjøringsbrev.docx

Sluttbehandling av Detaljregulering for del av gbnr (DokID 92421).pdf

Anbefaling om tilføyelse i bestemmelse - saksnr 207094 Massemottak Ormlia (DokID 97179).pdf

Detaljregulering av Ormlia massemottak i Eidsvoll kommune (DokID 95182).pdf

direktoratet for mineralforvaltning_offentlig ettersyn (DokID 92438).pdf

Gaute Mohn Jenssen_offentlig ettersyn (DokID 92439).pdf

Geoteknisk rapport (DokID 92426).pdf

illustrasjonsplan (DokID 92427).pdf

illustrasjonsplan_overvann (DokID 92428).pdf

KU vurdering massemottak ormlia (DokID 96985).pdf

miljørettet helsevern_offentlig ettersyn (DokID 92440).pdf

naturmangfoldvurdering (DokID 92429).pdf

NVE trekker innsigelse (DokID 92430).pdf

NVE uttalelse med innsigelse massemottak ormlia (DokID 96986).pdf

Overvannsplan (DokID 92431).pdf

overvannsrapport (DokID 92437).pdf

Planbeskrivelse 010621 (DokID 92423).pdf

planbestemmelser 310521 (DokID 92425).pdf

registreringsrapport_kulturminner (DokID 92436).pdf

reguleringsplankart (DokID 92432).pdf

RIG01 Notat (DokID 92433).pdf

RIG02 Notat (DokID 92434).pdf

RIG03 Notat (DokID 92435).pdf

ROS-analyse 010621 (DokID 92424).pdf

statens vegvesen ny tilbakemelding 030621 (DokID 96984).pdf

statens vegvesen_offentlig ettersyn (DokID 92441).pdf

statsforvalteren_offentlig ettersyn (DokID 92442).pdf

viken fylkeskommune_offentlig ettersyn (DokID 92443).pdf

 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer

 

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 22.09.2021 12:05