Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2020 – 2024.

Forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2020 – 2024.

Kommunestyret vedtok alkoholpolitisk handlingsplan 2012 - 2016 for Eidsvoll kommune 06.03.2018 i sak 21/18. Ny alkoholpolitisk handlingsplan skal gi retningslinjer for Eidsvoll kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2020 – 2024.

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-6 bevillingsperioden, ble endret med virkning fra 01.01.16. Endringen i § 1-6 innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke behøver utløpe etter fire år, men kan videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Forutsetningen er at kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.

Formålet med endringen var å skape et enklere og mer effektivt regelverk. For fireårsregelen er det lagt vekt på at kommunen fortsatt skal ha og bruke det alkoholpolitiske virkemiddelet som bevillingsinstituttet innebærer, samtidig som den reduserer den ressursmessige belastningen en fornyelsesprosess medfører for kommunen og næringen.

Det fremgår av alkoholloven § 1-6 tredje ledd at kommunen kan gi nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger som skal fornyes. Retningslinjene for hvilke bevillinger som må fornyes eller ikke må baseres på objektive kriterier som ikke innebærer usaklig forskjellsbehandling eller baserer seg på utenforliggende hensyn.

Helsedirektoratet har utviklet et e-læringskurs, Ansvarlig vertskap, som gir en innføring i aktuelle bestemmelser i alkoholloven og kunnskap om alkoholens virkning på kroppen. Direktoratet mener at kommunen kan sette vilkår om at kurset gjennomføres. E-læringskurset gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering for de om arbeider i utelivsbransjen. Kurset koster kr. 300,- og det utstedes kursbevis ved bestått prøve.

I alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Eidsvoll kommune er følgende endringer foreslått:

1. Forutsatt at Eidsvoll kommune har gjennomgått den alkoholpolitiske handlingsplanen ved ny kommunestyreperiode, vil eksisterende salgs- og skjenkebevillinger gjelde videre for fire nye år uten ny søknad

I følgende tilfeller må det likevel søkes om ny bevilling:

  • Ved eierskifte
  • Brudd på vilkår som gitt i vedtak for bevilling
  • Tildelt prikkbelastning
  • Uttalelse fra politiet om uro, bråk eller andre forhold ved eller i virksomheten
  • Vandelsanmerkninger

2. Eidsvoll kommune vil kreve at både styrer og stedfortreder for ny skjenkebevilling har gjennomført og bestått e-læringskurset, Ansvarlig vertskap på Helsedirektoratets nettside.

Høringsuttalelse sendes via vedlagte elektroniske skjema innen høringsfristen 15. april 2020

Vedlegg til saken

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 -2024.pdf

Høringssvarskjema