Forskrift 01.01.2020 om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Eidsvoll kommune - 2. gangs høring

Forskrift 01.01.2020 om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Eidsvoll kommune

I henhold til Kommuneloven § 4, skal kommunestyret fastsette forskrift om godtgjøring for folkevalgte.

Forskriften har vært oppe til ny politisk behandling i formannskapet den 25.08.2020 hvor følgende vedtak ble fattet:

Forskrift gjeldende fra 01.01.2020 om folkevalgtes rett til godtgjørelse og velferdsgoder vedtas. Forskriften legges ut på høring og oversendes Norsk Lovtidend for kunngjøring med følgende endringer:

Det innarbeides følgende endring i § 7a):
«Det gis full dekning for dokumentert tap av inntekt, begrenset til 0,3 % av ordførers godtgjøring.»

Det innarbeides følgende tillegg til § 7b):
«Tapet skal sannsynliggjøres skriftlig, og sendes til sekretariatet sammen med kravet.»
Forskriften legges ut til høring på kommunens nettsider.

Forslag til forskrift finner du her:

Forskrift 01.01.2020 om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Eidsvoll kommune - 2. gangs høring.pdf

Høringsinnspill sendes til politisk sekretariat v/ Eli Ann R. Purser: eli.ann.purser@eidsvoll.kommune.no

Frist for høringsinnspill settes til 06.11.2020