Forskrift 01.01.2020 om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Eidsvoll kommune - Høring

I henhold til Kommuneloven § 4, skal kommunestyret fastsette forskrift om godtgjøring for folkevalgte.

Eidsvoll kommune vedtok nevnte forskrift – men da som reglement for godtgjørelse til folkevalgte i møte den 03.09.2019.
Medio desember 2019 mottok kommunen et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med nærmere føringer for hvordan forskriften skal se ut.

Materialet som ble fremlagt for politisk behandling i høst, er nå kvalitetssikret og satt opp i henhold til formkrav for forskrift.

Forslag til forskrift finner du her.

Frist for høringsinnspill settes til 27.03.2020.