Kartlegging og verdivurdering av områder for friluftsliv i Akershus - Høring

Eidsvoll kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få et omforent kunnskapsgrunnlag om friluftsverdiene i kommunen. De kartlagte områdene er alle typer områder som brukes til friluftsaktiviteter - fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk.

Kartlegging og verdivurdering av områder for friluftsliv i Akershus - Høring

Informasjon om denne høringen

Eidsvoll kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få et omforent kunnskapsgrunnlag om friluftsverdiene i kommunen. De kartlagte områdene er alle typer områder som brukes til friluftsaktiviteter - fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk.

Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er et mål at flest mulig kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013). Prosjektet er gjennomført etter en metode utarbeidet av Miljødirektoratet (veileder M98-2013). Prosjektet er et viktig kommunalt virkemiddel for å øke kunnskapsgrunnlaget for å identifisere, utvikle og ivareta muligheten for å utøve friluftsliv.

Prosessen

Kommunen har arbeidet med prosjektet i 2017 og 2018. Det har vært avholdt et åpent informasjonsmøte om prosjektet hvor blant annet grunneierorganisasjoner, større grunneiere og friluftslivsorganisasjoner var spesielt invitert. Deltakerne i informasjonsmøtet ble invitert til å delta i et innspillsmøte som ble arrangert vinteren 2017 og/eller gi innspill direkte. Det er også avholdt møter med enkeltpersoner og grupper som ikke hadde anledning til å delta på annen måte. Skoler og barnehager har vært direkte invitert til å gi sine innspill til prosjektet.

Prosjektet er forankret i Hovedutvalg for næring, plan og miljø, sak 107/16.

Formål/bruk

Det er viktig å presisere at kartleggingen og verdsettingen som er gjennomført er en temakartlegging og et øyeblikksbilde uten bindinger eller føringer - ikke en plan eller et turkart. Arealdisponeringen blir styrt gjennom plan- og bygningsloven. Videre avsettes ingen områder til friluftslivformål. Det betyr at selv om det er registrert et friluftsområde ved et areal, er det ikke fritt fram for allmennheten å utøve friluftsaktiviteter her. Friluftsloven og annet lovverk gir rettigheter, plikter og avgrenser friluftslivet.

Temakartet skal ikke inneholde noen plan eller prioritering, men tjene som et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Ferdig kart vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase.

Prosjektet kartlegger store friluftslivsområder som kan inneholde ulike kvaliteter. Annet lovverk gjelder uavhengig av om et område er kartlagt som friluftslivsområde eller ikke. På Miljødirektoratets hjemmesider kan du lese mer om hvilke rettigheter og plikter allemannsretten gir.

Vi ønsker innspill om blant annet:

Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?

Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?

Er det avgrensninger av områder som bør endres?

Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting?

Kjenner du til navn på områder som ikke er gitt områdenavn?

Har du andre innspill eller kommentarer?

Det bemerkes at allerede planavklarte utbyggingsområder ikke er en del av de kartlagte og verdsatte områdene.

Høringsdokumenter

På lenkene under finner du den elektroniske kartløsningen, en brukerveileder, samt nedlastbare pdf-kart og vurderingsskjema.

Kommunekart (fungerer i alle nettlesere):

Områdetyper.pdf

Verdikriterier.pdf

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, referer du til ID-nummer. Dersom innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn.

Frist for å komme med innspill til kartleggingen er 1. februar 2019.

Innspill og kommentarer til kartleggingen kan sendes per brev til Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll eller som e-post til postmottak@Eidsvoll.kommune.no.