Nytt offentlig ettersyn av PlanID 303533900: Detaljregulering av del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg skole

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 sendes revidert forslag til «Detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg skole» på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 29.9.2022 og bestemmelser er datert 3.10.2022. 

Reguleringsplanforslaget fremmes av IN’BY AS og HENT AS på vegne av Eidsvoll kommune v/eiendomsforvaltningen.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny fireparallell Vilberg barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal samt parkering, gang- og sykkelveg og kollektivholdeplass. Planen er utarbeidet i henhold til bestemmelse 2.1 i områderegulering for Vilberg, planID 023726200, vedtatt 20.12.2018, hvor det er krav om at det skal utarbeides en detaljregulering for felt BU3 som er avsatt til undervisning.

Planforslaget lå tidligere ute til offentlig ettersyn i perioden 24.1.2022 – 7.3.2022.

Endringene i planforslaget er oppsummert i saksframlegget. I tillegg er tilhørende dokumenter som bestemmelser, landskapsplan, VA-rammeplan osv. oppdatert i henhold til revidert planforslag. 

Planforslag i digitalt kart

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 21.10.2022 – 3.12.2022.

Dersom du har merknader til endringene i planforslaget, kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler da at du benytter deg av elektronisk høringsskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle planer som for tiden er til høring. Du vil finne den aktuelle reguleringsplanen i denne oversikten.   

Alternativt kan brev eller epost også benyttes.   

 

Svarfrist er lørdag 3.12.2022

Ytterligere orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til saksbehandler på planavdelingen i Eidsvoll kommune.

 

Plandokumenter 

Saksframlegg.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Landskapsplan.pdf

Illustrasjoner bygg.pdf

Situasjonsplan.pdf

Vurdering stabilitetsforhold_Multiconsult.pdf

Befaringsnotat erosjonsforhold_Multiconsult.pdf

ROS-analyse_rev05.pdf

Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering.pdf

Riggplan_revC.pdf

Snitt A-A og B-B.pdf

Sol- og skyggeanalyse.pdf

Datarapport Multiconsult 2022.pdf

Datarapport_11350038058-G-RAP-001_Rambøll 2021.pdf

Datarapport_1350013115-G-RAP-001_Rambøll 2016.pdf

Merknadsskjema offentlig ettersyn.pdf

Merknader offentlig ettersyn samlet.pdf

Merknader planoppstart_samlefil.pdf

Kontrollnotat_Utsvar Rambøll.pdf

Masseforvaltningsplan.pdf


Publisert: 20.10.2022 09:24:02
Sist endret: 05.12.2022 13:56