Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for 2020-2031

Formannskapet i Eidsvoll kommune behandlet i møte den 13.10.2020 sak 104/20 - "Andregangs-behandling av kommuneplanens langsiktige areal- og samfunnsdel for 2020-2031", og vedtok å legge kommuneplanens arealdel ut på et nytt offentlig ettersyn.

Vedtaket viser til 12 endringer som forutsettes innarbeidet i plandokumentene før planen legges ut til ny høring, se vedtaksprotokoll. Endringene kan spores i planforslagets kart, bestemmelser, beskrivelse og vedlegget «behandling av høringsinnspill til arealdelen».

Viktig informasjon om denne høringen

Det foreligger to versjoner av planbestemmelsene - et med gule og turkise markeringer (det nye forslaget) og et med røde markeringer (det forrige forslaget). Gule markeringer betyr vesentlig nytt innhold/vesentlige omskrivinger - turkise markeringer betyr endringer som er foreslått av formannskapet. Røde markeringer i forrige forslag til bestemmelser viser til innhold som ikke tas med videre i nytt forslag. Kommunen ber om at evt. uttalelser til bestemmelsene rettes til nytt forslag. 

Eventuelle høringsuttalelser til denne andregangshøringen som enten er (1) krevende nye arealinnspill som ikke er blitt gjort kjent for kommunen på et tidligere stadie i prosessen, eller (2) arealinnspill som reptererer innspill som allerede er blitt behandlet av kommunen, - vil ikke bli realitetsbehandlet. Det anmodes om at slike innspill fremmes på ny i en fremtidig kommuneplanrullering. Det presiseres imidlertid at alle høringsuttalelser som avleveres innenfor høringsperioden vil utgjøre en del av saksgrunnlaget når kommuneplanen skal sluttbehandles av formannskapet og kommunestyret.

Til de høringsparter som tidligere har fremmet innspill til kommuneplanens samfunnsdel: disse innspillene tas opp til sluttbehandling på et senere tidspunkt. Kommunen har ikke vurdert det nødvendig å legge samfunnsdelen ut på et nytt offentlig ettersyn.

Frist for høringsuttalelser er lille julaften – onsdag 23. desember 2020

Kommuneplanrullering er en åpen prosess. Planforslaget anses som svar til de innspill som ble sendt inn under den første høringsperioden i februar - april 2020, - det sendes ikke ut egne svarbrev til alle som har kommet med innspill. Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i papirformat på innbyggertorget i Eidsvoll rådhus i tidsrommet 28.10 - 23.12.2020. Høringen ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad den 28.10.2020.

Plankartet er tilgjengelig i kommunens digitale innsynsløsning. Huk av kartlaget "kommuneplanforslag".  

Høringsuttalelser til planforslaget kan sendes:

  • Digitalt svarskjema, nederst i saken (Oppgi saksnummer "20/7313", da havner uttalelsen på riktig sak)
  • Eidsvoll kommune - kommunal forvaltning, postboks 90, 2081 Eidsvoll
  • post@eidsvoll.kommune.no

Høringsdokumentene

Kart.pdf

Temakart.pdf

Bestemmelser og retningslinjer, ny versjon .pdf

Behandling av høringsinnspill til arealdelen.pdf

Planbeskrivelse.pdf

KU og ROS.pdf

Rapport - fortetting og grønn grense.PDF

Rapport - lokal mobilitet og grønnstuktur Råholt.pdf

Høringsinnspill til arealdelen.pdf

Saksfremlegg FS 13.10.2020.pdf

Bestemmelser og retningslinjer, forrige versjon.pdf

Vedtaksprotokoll.pdf