Nytt offentlig ettersyn av revidert forslag for områderegulering av Eidsvoll sentrum(2)

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 23.10.2018 å legge revidert forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til nytt offentlig ettersyn.

Det holdes et åpent informasjonsmøte om planforslaget i kommunestyresalen på rådhuset tirsdag 18. desember kl 16.00.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 23.10.2018 å legge revidert forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til nytt offentlig ettersyn. Plankart, vertikalnivå 2, er datert 23.11.2018 og bestemmelser er datert 03.12.2018.

Åpenhet, innsyn, dialog og deltakelse er viktig å få til i planprosessen, og kommunens innbyggere, lokale lag og foreninger samt regionale og statlige fagmyndigheter oppfordres til å studere revidert planforslag og uttrykke sin mening på endringer. Det er kun innspill på revisjoner som vil bli behandlet ved nytt offentlig ettersyn. Nytt offentlig ettersyn for revidert planforslag vil sikre at beslutningsgrunnlaget for kommunestyret blir bredest mulig når planen endelig skal vedtas.

Planforslaget er også lagt ut på innbyggertorget i Rådhuset, samt en kortversjon på biblioteket. Utleggelse til offentlig ettersyn blir også kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad tirsdag 11.12.2018.

Eventuelle merknader eller uttalelser kan sendes på en av følgende måter

  • klikk på "send inn høringssvar"
  • e-post til postmottak@eidsvoll.kommune.no
  • brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, Postboks 90, 2081 Eidsvoll,

    innen 11. januar 2019

Det vil bli arrangert åpent informasjonsmøte om planforslaget i kommunestyresalen på rådhuset tirsdag 18. desember kl 16.00.

 

Dokumenter:

SAKSFREMLEGG prinsippbehandling nytt offentlig ettersyn.pdf

plankart_vertikalnivå 1.pdf

plankart_vertikalnivå 2.pdf

plankart_vertikalnivå 3.pdf

plankart_vertikalnivå 4.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

temakart grønnstruktur.pdf

temakart gatestruktur.pdf

temakart bygningsmiljø _og høyder.pdf

temakart MFUA krav og fritaksordning.pdf

temakart parkering.pdf

temakart kulturminner _og miljøer.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Sjekkliste naturmangfoldloven.pdf

Konsekvensutredning.pdf

illustrasjonskollage.pdf

Merknadsbehandling fra varsling av oppstart.pdf

Meknadsbehandling_merknadene i sin helhet fra varsling av oppstart.pdf

Merknadsbehandling ved offentlig ettersyn.pdf

Merknadene i sin helhet ved offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg til området Rubis_Torget_B6_B8.pdf

Geotekniske vurderinger.pdf

Kunnskapsgrunnlag_Analyser og anbefalinger til plangrep.pdf

Kunnskapsgrunnlag_DIVE analyse.pdf

Kunnskapsgrunnlag_Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum.pdf

Utredning av naturmangfold ved utfylling i Vorma ved Eidsvoll.pdf