I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 sendes forslag til «Detaljregulering for gbnr.
17/267 m.fl., Vilberg barnehage» på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Plankart og
bestemmelser er datert 20.9.2021.

De trafikale forholdene (fra Tynsåkvegen til Vilberg barnehage) på eksisterende vei må vurderes
ytterligere. Det må sees på alternativer for å få bedre trafikkflyt på tider hvor det er høy aktivitet
rundt barnehagen. Dette sendes utvalg for tekniske og kommunale prosjekt og som innspill i
høringsperioden.

Tillegg til 2.5 parkering:
Minimum 15 av plassene skal ha lader for el-bil.

REGULERINGSBESTEMMELSER
Endring i §2.5:
Sykkel: Det skal anlegges minimum 50 plasser. Minimum 25 skal være overdekte.
Innarbeide i §3.1.1 Høyde og takform:
Bebyggelsen skal ha flatt tak og sedum skal benyttes som takdekke. Maksimal gesimshøyde er angitt
på plankartet.

Nytt punkt 2.7 Anleggsperioden:
Byggeplassen skal være mest mulig fossil- og utslippsfri, iht. DNV GL sin veileder for fossil- og
utslippsfrie byggeplasser.

Planforslaget er utarbeidet av Landskaperiet AS på vegne av eiendomsforvaltningen i Eidsvoll kommune.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av barnehagen fra 4 til 10 avdelinger.

For mer informasjon om planforslaget, se plandokumentene under.

Merknader/uttalelser kan sendes via elektronisk svarskjema på høringsportalen, eller sendes som e-post til post@eidsvoll.kommune.no, eller vanlig brev til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Frist for merknader er 30.1.2022.

 

Plandokumenter:

Saksframlegg.pdf

 

Kommentarer fra administrasjonen.pdf

1. Plankart.pdf

2. Reguleringsbestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Vedlegg LA 100 Landskapsplan.pdf

5. Geoteknisk notat 020320.pdf

6. Geoteknisk rapport.pdf

7. VA-rammeplan Vilberg barnehage.pdf

8. Situasjonsplan VA plan.pdf

9. Notat vurdering av støyforhold_A.pdf

10. ROS-analyse 13.9.2021.pdf

11. Merknader varsel om oppstart.pdf

12. Vedlegg A10-01 Situasjonsplan.pdf

13. Vedlegg A10-02 Situasjonsplan med BT2.pdf

14. Vedlegg LA 120 MUA.pdf

15. Vedlegg A30-01 Snitt A og B.pdf

16. Vedlegg A30-02 terrengsnitt.pdf

17. Vedlegg A40-01 Fasade Nord og Øst.pdf

18. Vedlegg A40-02 Fasade Sør og Vest.pdf

19. Vedlegg A60-113 illustrasjoner.pdf

20. Vedlegg A20-02 Plan 1. Etasje.pdf

21. Vedlegg A20-03 Plan 2. Etasje.pdf

22. Kvalitetssikring geoteknikk, VSO Consulting 12.5.2021.pdf

23. Tilsvar til tredjepartskontroll, Rambøll 17.9.2021.pdf


Publisert: 01.12.2021 15:53:47
Sist endret: 24.01.2023 20:49